Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
210
lượt xem
42
download

Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.  Cá nhân chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai theo mẫu số 24/KK-TNCN...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp

  1. Thủ tục: Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp - Trình tự thực hiện: + Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn. + Cá nhân chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai theo mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009. + Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mẫu hồ sơ dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp( Mẫu số 24/KK-TNCN) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho NNT - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú + Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 14-1/TB-TNCN - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Mẫu đăng ký dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp - Mẫu số 24/KK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009
  2. Mẫu số: 24/KK - TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 3/2009 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn) Chính thức: [ Bổ sung: [ Lần: [ ] ] ] A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI Mã số thuế (nếu có): - Họ và tên cá nhân có thu nhập:……………......………………………………....………... Số CMND (hoặc số hộ chiếu):………….. Ngày cấp:.....………. Nơi cấp: ……………... Địa chỉ: .............................................................................................................................................. . Điện thoại:……………… Fax:……...……….... Email: ........................................................................... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Tổng giá trị Tổng giá cổ tức trị theo giá Mã Số lượngMệnh giá Thuế Stt Tổ chức phát hành (hoặc lợi chuyển cổ phiếu cổ phiếu cổ phiếu tức) được nhượng phải nộp chia (4) (7) (8)=(7)x (1) (2) (3) (5) (6)=(4)*(5) TS Cổ phiếu trả thay I. cổ tức: 1 2 … II. Cổ phiếu thưởng: 1 2 … Lợi tức ghi tăng III. vốn: 1 2 …
  3. TỔNG Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. ………………, ngày ….tháng …… năm ……… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) B - PHẦN TÍNH THUẾ VÀ THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ 1. Họ và tên người nộp thuế .............................................................................................................. 2. Mã số thuế: - 3. Cách tính thuế phải nộp: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, cơ quan thuế tính số thuế phải nộp như sau: - Thu nhập tính thuế: là giá trị chuyển nhượng (cột7) - Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (5%). 4. Số thuế TNCN phải nộp (viết bằng chữ):………………………………………………. 6. Thông báo của cơ quan thuế: Yêu cầu Ông (Bà) nộp số tiền thuế nêu trên tại ……………………………………………….. Thời hạn nộ thuế chậm nhất là ngày …..…. tháng …... năm …….. Quá thời hạn nêu trên mà chưa nộp đủ tiền thuế thì người nộp thuế phải chịu phạt nộp chậm theo quy định của Luật Quản lý thuế. …, ngày …tháng… năm …… CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản