KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Dũng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
163
lượt xem
59
download

KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hành não: rối loạn nhịp thở, nuốt, huyết áp và nhịp tim. Cầu não: cầu nối giữa não và thân não. Não giữa:điều chỉnh thị giác và thính giác.Quan sát hộp sọ: Dấu hiệu vỡ sàn sọ + Dấu hiệu kính râm ( mắt gấu trúc) + Dấu hiệu bầm máu sau tai ( Battle) + Chảy máu náo tuỷ tai – mũi + Tụ máu màng nhĩ, rách ống tai ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

 1. CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN Bs Nguyễn Thanh Minh Bộ môn ngoại
 2. Vài nét về giải phẫu
 3. • Hành não: rối loạn nhịp thở, nuốt, huyết áp và nhịp tim. • Cầu não: cầu nối giữa não và thân não. • Não giữa:điều chỉnh thị giác và thính giác.
 4. U ở các thùy não Thuỳ trán Thuỳ đỉnh Thuỳ thái dương Thuỳ chẩm
 5. Cơ chế chấn thương sọ não
 6. IV. CAÙCH KHAÙM VAØ THEO DOÕI CTSN : 1. Nguyeân taéc chung : − Phaûi khaùm toaøn dieän. − Khaùm theo thu­ töï öu tieân : tri giaùc, caùc daáu hieäu sinh toàn, caùc daáu hieäu thaàn kinh khu truù. 2. Khaùm tri giaùc: Theo doõi trong thang ñieåm Glasgow. 3. Khaùm caùc daáu hieäu sinh toàn : − Maïch, Huyeát aùp, Thaân nhieät, Hoâ haáp 4. Khaùm caùc daáu hieäu thaàn kinh khu truù: − Giaõn ñoàng töû
 7. 5. Theo Doõi Moät Chaán Thöông Soï Naõo: Theo doõi coù yù nghóa laø khaùm beänh nhaân nhieàu laàn, khaùm laàn sau so saùnh vôùi laàn tröôùc ñeå thaáy chieàu höôùng dieãn bieán cuûa caùc trieäu chöùng nhaèm xaùc ñònh :  Beänh nhaân naøy coù caàn ñöôïc moå khoâng ?  Neáu caàn moå thì moå vò trí naøo ?
 8. KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 1. Khám tình trạng chung: Hỏi: - Cơ chế chấn thương - Tình hình và diễn tiến (khoảng tỉnh? ) 2. Khám tổng quát: - Quan sát hộp sọ: Dấu hiệu vỡ sàn sọ + Dấu hiệu kính râm ( mắt gấu trúc) + Dấu hiệu bầm máu sau tai ( Battle) + Chảy máu náo tuỷ tai – mũi + Tụ máu màng nhĩ, rách ống tai ngoài
 9. - Vỡ xương mặt: + Gãy Lefort: tìm điểm đau xương mặt, cung gò má + Gãy bờ hốc mắt - Phù nề quanh hốc mắt, lồi mắt. - Nghe: + Hốc mắt: tiếng thổi của dò động mạch- xoang hang - Khám dấu hiệu chấn thương cột sống
 10. 3. Dấu hiệu sinh tồn: - Mạch chậm dần - Huyết áp tăng dần - Nhiệt độ tăng dần - Nhịp thở: nhanh hoặc rối loạn, ở giai đoạn nặng nhịp thở chậm ( Theo Cushing)
 11. 4. Dấu hiệu thần kinh - Dấu màng não: + Ở bệnh nhân bị viêm màng não vì có vết thương sọ não đến trễ hoặc đã điều trị không tốt. + Bệnh nhân bị xuất huyết dưới màng nhện thường có dấu màng não. Cho nhập viện và xem có vỡ dị dạng mạch máu não.
 12. ­ Thần kinh thị giác: + Bệnh nhân tỉnh: đếm ngón tay, thấy cư động tay, nhận biết ánh sáng. Trẻ em có thể mù vỏ não 1-2 ngày sau chấn thương sọ não vùng chẩm. + Bệnh nhân mê: xem đồng tử phản xạ với ánh sáng. + Đồng tử: giãn đồng tử là dấu hiệu quan trọng. + Xuáút huyãút thán naîo: Âäöng tæí co nhoí hai bãn + Thoaït vë naîo: Âäöng tæí daîn to 2 bãn khäng âaïp æïng aïnh saïng -Đáy mắt: phù, xuất huyết võng mạc - Dây VII: liệt VII ngoại biên hay không?
Đồng bộ tài khoản