Kháng sinh_Cơ chế đề kháng

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
217
lượt xem
121
download

Kháng sinh_Cơ chế đề kháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Enzyme phá hủy kháng sinh - Biến đổi cấu trúc đích đối với kháng sinh - Thay đổi tính thấm với kháng sinh - Thay đổi con đường biến dưỡng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kháng sinh_Cơ chế đề kháng

 1. Baøi giaûng vi sinh KHÁNG SINH cơ chế đề kháng Phaïm Huøng Vaân
 2. Enzyme phaù huyû Bieán ñoåi caáu truùc ñích khaùng sinh ñoái vôùi khaùng sinh Thay ñoåi tính thaám Thay ñoåi con vôùi khaùng sinh ñöôøng bieán döôõng
 3. Ñeà khaùng baèng tieát men phaù huyû hay bieán ñoåi khaùng sinh
 4. Men β-lactamase ôû vi khuaån Gram [+] Chính vì vaäy, vi khuaån Gram [+] tieát β- lactamse coù theå baûo veä vi khuaån khoâng tieát β-lactamse ñoàng nhieãm vôùi noù; Vd ñieàu trò Penicillin thaát baïi vieâm hoïng do lieân caàu Tieát men β-lactamase ra ngoaïi baøo
 5. Men β-lactamase ôû vi khuaån Gram [+] Coù theå caûm öùng hay saûn xuaát lieân tuïc Khoâng khaùng ñöôïc caùc cephalosporin theá heä 2, caùc β-lactamase inhibitor
 6. Men β-lactamase ôû vi khuaån Gram [-] Vi khuaån Gram [-] khaùng β-lactam baèng caùch tieát men β-lactamase vaøo khoaûng giöõa maøng ngoaøi vaø vaùch peptidoglycan
 7. Caùc lôùp phaân töû β-lactamases Lôùp Vi khuaån β-lactamases A Bacteroides, Staphylococcal penicillinase Klebsiella spp., TEM, SHV penicillinases vaø caùc bieán Proteus vulgaris theå ESBL cuûa chuùng, CTX-M, PER vaø GES ESBLs KPC, IMI vaø SME carbapenemases B S. maltophilia L1 IMP, VIM, SPM and GIM Caùc flavobacteria carbapenemases vaø Aeromonas spp. C Haàu heát Enterobacteriaceae CMY, LAT, FOX caûm öùng & ñoät bieán giaûi eùp trong Enterobacter spp., C. freundii, M. morganii, Serratia spp., keå caû P. aeruginosa D Aeromonas spp., lam traøn ôû Caùc type OXA möùc ñoä veát trong caùc vi khuaån khoâng leân men
 8. Söï tieán hoaù cuûa β-lactamases
 9. β-lactams khoâng taùc ñoäng treân Gram [-] 1960 Ampicillin taùc ñoäng treân Gram [-] 1961 β-lactamase coå ñieån (TEM-1..) 70’s Cephalosporin 2nd, 3rd, 4th 80’s β-lactamase AmpC caûm öùng ESBL Khaùng cephalosporin 2nd Khaùng cephalosporin 3rd Nhaïy β-lactamase inhibitors β-lactamase Khaùng cephalosporin 4th AmpC giaûi eùp Khaùng cephalosporin 3rd Khaùng β-lactamase inhibitors Nhaïy vôùi Cephalosporin 4th Cabapenems
 10. • Tröôùc 1960, caùc β-lactams khoâng taùc ñoäng ñöôïc treân Gram [-] vì khoâng thaám qua keânh porin maøng ngoaøi • Naêm 1961, Ampicillin ñöôïc saûn xuaát vaø coù taùc ñoäng treân tröïc khuaån Gram [-] vì qua ñöôïc keânh porin maøng ngoaøi. Nhöng Ampicillin laïi choïn loïc vi khuaån tieát TEM-1 (ñeán 1964 thì TEM-1 ñaõ lan traøn ñeán 30-60% trong E. coli vaø tyû leä nhoû hôn ôû caùc loaøi khaùc) • Thaäp nieân 70 vaø 80, caùc β-lactams beàn vôùi β-lactamase ra ñôøi (cephalosporin 2nd roài 3rd, cephamycins, öùc cheá β-lactamase, carbapenems)
 11. • Xuaát hieän nhanh choùng β-lactamases lôùp C coù theå caûm öùng ñöôïc treân nhieãm saéc theå (AmpC) vaø khaùng cephalosporin 2nd. • Caùc cephalosporin theá heä 3 laø chaát caûm öùng yeáu cho AmpC vaø khoâng bò AmpC thuyû giaûi neân vaãn coøn taùc duïng • Söû duïng cephalosporin 3rd laïi choïn loïc caùc ñoät bieán AmpC giaûi eùp khoâng caûm öùng (nguy cô leân ñeán 20% ñoái vôùi nhieãm khuaån huyeát do Enterobacter ñöôïc ñieàu trò bôûi cephalosporin 3rd) taïo ra caùc β-lactamases khaùng ñöôïc cephalosporin 3rd.
 12. • Ñaëc ñieåm caùc β-lactamase cuûa ñoät bieán AmpC giaûi eùp laø: (1) khaùng cephalosporin 3rd, (2) khaùng β-lactamase inhibitors, (3) nhaïy cephalosporin 4th, (4) nhaïy vôùi carbapenems • Carbapenems gaây caûm öùng maïnh cho AmpC nhöng khoâng bò AmpC phaù huyû vaø khoâng choïn loïc caùc ñoät bieán AmpC giaûi eùp khoâng caûm öùng vaø cuõng khoâng bò β-lactamase AmpC giaûi eùp phaù huyû • Cephalosporins 3rd tieáp tuïc choïn loïc vi khuaån ñoät bieán gen β-lactamase kinh ñieån saûn xuaát β- lactamase phoå roäng khaùng caû cephalosporin 3rd vaø 4th
 13. Caùc lôùp ESBL Lôùp Nguoàn goác Bieán theå TEM (A) Caùc ñoät bieán TEM penicillinase, Treân 100 nguoàn goác khoâng roõ; Caùc thay theá 1–7 amino-acid SHV (A) Caùc ñoät bieán SHV penicillinase, Treân 50 ôû K. pneumoniae thì xuaát phaùt töø nhieãm saéc theå; thay theá ≥ 1 amino-acid CTX-M (A) ÔÛ Kluyvera spp. haàu heát hay taát caû caùc phaân Treân 40, lôùp ñeàu xuaát phaùt töø nhieãm saéc theå, roài ñöôïc trong 5 chuyeån ñoäng nhôø caùc trình töï cheøn phaân lôùp VEB (A) Khoâng roõ 3 PER (A) Khoâng roõ 2 OXA-15 (D) Ñoät bieán OXA-2, ñöôïc bieát töø laâu laø 1 penicillinase coù nguoàn goác khoâng roõ OXA-11, 14, Ñoät bieán OXA-10 (=PSE-2), ñöôïc bieát töø laâu laø Treân 5 15, 16, 17 (D) penicillinase coù nguoàn goác khoâng roõ
 14. ESBL – Nguoàn goác (1) Gene treân plasmid, ñoät bieán töø caùc gen saûn xuaát β-lactamase kinh ñieån (TEM-1, SHV-1..) (2) Coøn nhaïy vôùi caùc β-lactamase inhibitors nhö clavulanic acid, tazobactam
 15. ESBL – Khaùng 3rd cephalosporin MIC (mg/L) ESBL Cefotaxim Ceftazidim Imipenem TEM – 1 0.12 0.25 0.25 TEM – 3 64 64 0.25 TEM – 10 0.5 16 0.25 TEM – 12 2 128 0.25 SHV – 1 0.12 0.25 0.25 SHV – 2 8 4 0.25 SHV – 5 64 128 0.25 CTX – M – 3 512 16 0.25 CTX – M – 15 512 256 0.25 Bush 1995, Poiret 2002
 16. ESBL – Khaùng 3rd vaø 4th cephalosporin trong ñieàu trò (1) In – vitro coù chuûng saûn xuaát ESBL coøn nhaïy vôùi moät 3rd hay 4th cephalosporin naøo ñoù (2) Trong thöïc teá ñieàu trò, haàu nhö thaát baïi khi duøng 3rd hay 4th cephalosporin duø in – vitro cho keát quaû nhaïy caûm
 17. ESBL – Caùc khaùng sinh khaùc (1) Nhaïy vôùi carbapenems, cephamicins, temocillin (caáu truùc gaàn gioáng nhau) (2) Ñi keøm vôùi khaùng Fluoroquinolones, aminoglycosides vaø caùc khaùng sinh khaùc
 18. Baûn chaát cuûa ESBL (1) Gene treân plasmid, ñoät bieán töø caùc gen saûn xuaát β-lactamase kinh ñieån (TEM-1, SHV-1..) (2) Do cephalosporins 3rd caûm öùng saûn xuaát ra (3) Khaùng taát caû β-lactams keå caû cephalosporin 3rd vaø 4th, aztreonam (4) Ñi keøm vôùi khaùng Fluoroquinolones, aminoglycosides vaø caùc kgaùng sinh khaùc (5) Coøn nhaïy vôùi β-lactamase inhibitor (6) Nhaïy vôùi carbapenems, cephamicins, temocillin (caáu truùc gaàn gioáng nhau)
 19. β-lactamase inhibitors (1) Clavulanic acid, tazobactam, vaø sulbactam. Sulbactam laø yeáu hôn hai loaïi treân Taát caû ñeàu öùc cheá ñöôïc β-lactamase cuûa vi khuaån Gram [+]. Coù hieäu quaû thay ñoåi treân caùc β-lactamase cuûa vi khuaån Gram [-]. Coù theå öùc cheá ñöôïc ESBL, nhöng coù moät soá ESBL khaùng ñöôïc
 20. β-lactamase inhibitors (2) Clavulanic acid
Đồng bộ tài khoản