Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
426
lượt xem
166
download

Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều loại biến áp tự ngẫu: - Loại biến áp tự ngẫu lấy ra theo từng nấc điện áp: Ứng với một số vòng dây sẽ có một mucừ điện áp khác nhau. - Loại biến áp tự ngẫu có điện áp thay đổi liên tục phụ thuộc vào con trượt trượt trên bề mặt cuộn dây. Loại này được gọi Vaic^?. Đối với bộ nguồn P46 và P52 tại phòng thí nghiệm đo lường hiện nay như sau: Bộ nguồn P46 có áp điều chỉnh 0÷120V-3,5A. Bộ nguồn P52 có áp điều chỉnh 0÷120V-1,6A....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 6

  1. CHÖÔNG 6 THIEÁT KEÁ MAÙY BIEÁN AÙP TÖÏ NGAÃU I. Giôùi thieäu: Bieán aùp töï ngaãu coù moät ñaàu vaøo vaø moât ñaàu ra. Ñaàu ra laàn löôït laáy caùc ñieän aùp ra töøng naác hoaëc lieân tuïc. Loaïi bieán aùp naøy coøn goïi laø bieán aùp moät daây quaán1to1 . UIN U1 Uout N1 Coù nhieàu loaïi bieán aùp töï ngaãu: - Loaïi bieán aùp töï ngaãu laáy ra theo töøng naác ñieän aùp: ÖÙng vôùi moät soá voøng daây seõ coù moät möcù ñieän aùp khaùc nhau. - Loaïi bieán aùp töï ngaãu coù ñieän aùp thay ñoåi lieân tuïc phuï thuoäc vaøo con tröôït tröôït treân beà maët cuoän daây. Loaïi naøy ñöôïc goïi Variac. Ñoái vôùi boä nguoàn P46 vaø P52 taïi phoøng thí nghieäm ño löôøng hieän nay nhö sau: Boä nguoàn P46 coù aùp ñieàu chænh 0÷120V-3,5A. Boä nguoàn P52 coù aùp ñieàu chænh 0÷120V-1,6A. Yeâu caàu thieát keá laïi: Ñieän aùp ra thay ñoåi töø 0÷220V,trong khi ngoõ vaøo laø 220V. II. Hình daïng Variac: URA UVAØO
  2. Hình 14 III. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Khi coù doøng ñieän vaøo hai ñaàu cuoän daây, cuoän daây seõ xuaát hieän moät söùc ñieän ñoäng, töø thoâng luùc naøy seõ chaïy nhö hình veõ:  I A D1 D2 B Hình 15. Töø thoâng chaïy trong maïch Loõi saét cuûa Variac laø loõi saét hình truï. Khi coù doøng ñieän chaïy vaøo cuoän daây, cuoän daây seõ sinh ra moät töø thoâng   B * A . Vôùi B laø töø caûm cuûa loõi theùp. A laø tieát dieän cuûa hình truï loõi theùp. A  R.h ,vôùi R laø baùn kính cuûa loõi theùp. Maø R  D1  D 2 2 Nhö vaäy, dieän tích loõi theùp nhö sau:
  3. D1  D2 A  R.h  .h 2 Khi coù doøng ñieän chaïy qua cuoän daây sinh ra söùc ñieän ñoäng caûm öùng trong daây quaán laø: e   N d (volt ). dt Vôùi e: Ñieän aùp töùc thôøi (söùc ñieän ñoäng ). N: Soá voøng daây.  : Töø thoâng. t: Thôøi gian. Soá voøng daây coù theå tính theo coâng thöùc sau: N=H.l (voøng ). H: Cöôøng ñoä töø tröôøng. l: Chieàu daøi ñöôøng söùc trong loõi theùp. Ta coù theå tính soá voøng daây gioáng nhö bieán aùp caùch ly. E= 104.4,44.f.B.A.N. Vôùi A laø tieát dieän loõi theùp f laø taàn soá löôùi ñieän N laø soá voøng quaán. Soá voøng daây cho moät V ñieän aùp: voøng/V Tuøy theo tröôøng hôïp choïn B Vôùi 1Web = 104 Gauss Soá voøng daây ñöôïc tính nhö sau: 45 56,25 voøng N  vôùi B  0,8T 0,8A A V 45 voøng N vôùi B  1T A V 45 voøng N vôùi B  1,2 T 1,2A V Khi choïn B ta phaûi döïa vaøo vaät lieäu caùn theùp moûng coù theå laø theùp taám, theùp ñuùc, gang...
  4. Tuøy theo yeâu caàu cuûa bieán aùp töï ngaãu coù coâng suaát bao nhieâu maø ta coù theå tính ñöôïc coâng suaát bieåu kieán: P = U.I. Sau khi tính ñöôïc coâng suaát bieåu kieán, ta tieán haønh tính soá voøng cho bieán aùp töï ngaãu. Thöïc teá hieän nay, sau khi khaûo saùt thò tröôøng, loaïi Variac coù tieát dieän nhoû nhaát ñaùp öùng cho vieäc laép raùp vöøa vôùi boä nguoàn cuõ laø loaïi coù coâng suaát nhoû nhaát 0,5 kVA. Variac naøy coù dieän tích gaàn baèng tieát dieän cuûa boä nguoàn P46 ôû phoøng ño löôøng. Do ñoù, khoâng theå thieát keá khaùc ñöôïc. Vieäc quaán laïi Variac töø boä nguoàn cuõ khoâng theå thöïc hieän ñöôïc do khoâng coù thieát bò vaø duïng cuï.
Đồng bộ tài khoản