Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
43
download

Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch chỉnh lưu toàn sóng: Các sơ đồ chỉnh lưu trong hai bộ nguồn P46 và P52 được dùng là chỉnh lưu toàn sóng hay chỉnh lưu cầu. Mạch chỉnh lưu toàn sóng có ưu điểm là trong hai nữa chu kỳ của điện áp đều có dòng điện chạy qua tải. Khi lựa chọn đioe chỉnh lưu cần quan tâm đến các thông số sau đây: Dòng trung bình. Dòng cực đại.Điện áp ngược. Nhệt độ môi trường. Ngoài ra, để đảm bảo cho tín hiệu một chiều được phẳng, độ nhấp nhô thấp, ta thường dùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kháo sát bộ nguồn P46 và P52- Thiết kế máy biến áp, chương 7

  1. CHÖÔNG 7 PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ MAÏCH CHÆNH LÖU I. Maïch chænh löu toaøn soùng: Caùc sô ñoà chænh löu trong hai boä nguoàn P46 vaø P52 ñöôïc duøng laø chænh löu toaøn soùng hay chænh löu caàu. Maïch chænh löu toaøn soùng coù öu ñieåm laø trong hai nöõa chu kyø cuûa ñieän aùp ñeàu coù doøng ñieän chaïy qua taûi. Khi löïa choïn diode chænh löu caàn quan taâm ñeán caùc thoâng soá sau ñaây:  Doøng trung bình.  Doøng cöïc ñaïi.  Ñieän aùp ngöôïc.  Nheät ñoä moâi tröôøng. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo cho tín hieäu moät chieàu ñöôïc phaúng, ñoä nhaáp nhoâ thaáp, ta thöôøng duøng theâm boä loïc tuï ñieän, hoaëc boä loïc cuoän caûm (neáu khoâng coù maïch oån aùp DC ôû sau maïch chænh löu, tröôùc khi ñeán phuï taûi. II. Tính choïn nguoàn chænh löu DC : Hình 16a Hình 16b Maïch chænh löu toaøn kyø boán Diod D1,D2,D3,D4,ñöôïc cung caáp nguoàn xoay chieàu töø löôùi ñieän 220V coù taàn soá f = 50 Hz, haï aùp xuoáng phía thöù caáp U2 nhö Hình 16a. + Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch
  2. . Giaû söû baùn kyø ñaàu döông : Doøng ñieän ñi töø A qua D1, qua phuï taûi R, qua D3 vaø trôû veà B. Vaäy trong baùn kyø naøy D1,D3 daãn, coøn D2 vaø D4 ngaét. . Baùn kyø sau : Doøng ñieän ñi töø B qua D2 qua R vaø qua D4 trôû veà A Daïng soùng chænh löu nhö 16b. - Ñieän aùp trung bình treân taûi : 2  2 2 2 u DC  2  u 0 m Sin  t   u m   u  0 .9 u - Ñieän aùp hieäu duïng treân taûi : 2 u V  u Sin  2 2   td  t  m  U rms 2 0 m 2 - Doøng ñieän trung bình treân taûi :  u  2 u  0 .9 u I DC  m DC R L R L R L - Heä soá gôïn soùng : Laø tæ soá hieäu duïng cuûa ñieän theá gôïn soùng UDC vôùi ñieän theá trung bình UDc . UDC r 100% Udc Tuøy theo giaù trò Uhd vaø giaù trò Ihd maø ta xaùc ñònh : Rt. C theo baøng phuï luïc, ñeå töø ñoù xaùc ñònh giaù trò tuï C. - Choïn diode cho maïch chænh löu vôùi caùc thoâng soá sau: + Doøng ñænh Ip >= Im + Doøng trung bình Iavg >= IDC / 2 + Ñieän aùp ngöôïc ñænh Ung.max >= Um
Đồng bộ tài khoản