Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
80
lượt xem
23
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết lập trở kháng ngõ ra cho 16 luồng 2Mbits/ Shoting^ links 950953 960971 F2 out 75 A cloé B open A cloé B open F2 out 120 DIL-SWITCHÉ 950 đến 955 thiết lập chế độ cảnh báo : * Chế độ cảnh báo : Đèn led INT sáng khi xảy ra sự cố mất tín hiệu đồng bộ, mất nguồn cung cấp. Điểm đo MF2-1 đến MF2-16 kiểm tra mức 16 luồng 2Mbits/. Điểm đo MF2-1 đến MF2-4 kiểm tra mức 4 luồng 8Mbits/. Để đánh giá tương đối tỉ số bit đầu, đo FH có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen

  1. Chương 6: Caøi ñaët DIL-SWITCHES, DIL-FIX trong card thu DIL-SWITCHES 950 ñeán 953 vaø 960 ñeán 971 : Thieát laäp trôû khaùng ngoõ ra cho 16 luoàng 2Mbit/s Shooting links F2 out 75  F2 out 120 950953 A A 960971 close close B B open open DIL-SWITCHES 950 ñeán 955 thieát laäp cheá ñoä caûnh baùo : * Cheá ñoä caûnh baùo :  Ñeøn led INT saùng khi xaûy ra söï coá maát tín hieäu ñoàng boä, maát nguoàn cung caáp.  Ñieåm ño MF2-1 ñeán MF2-16 kieåm tra möùc 16 luoàng 2Mbit/s.  Ñieåm ño MF2-1 ñeán MF2-4 kieåm tra möùc 4 luoàng 8Mbit/s. Ñeå ñaùnh giaù töông ñoái tæ soá bit ñaàu, ño FH coù theå kieåm tra. Coâng taéc 954 A B C D E F G H (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ñieàu khieån Qua SIG- OFF chuyeån 2Mbit/s DSMX ñeán 8Mbit/s Qua khoái thu ON Ñieàu chænh loop Qua SIG- OFF maïch DSMX Qua khoái thu ON Cheøn giaù trò cho off OFF loop 2Mbit/s on ON Xaùc ñònh caûnh Qua SIG- OFF baùo INT DSMX
  2. Qua khoái thu ON Ñieàu khieån OFF OFF OFF OFF chuyeån 2Mbit/s 2Mbit/s ñeán 8Mbit/s ON ON ON ON 8Mbit/s Soá 1-4 5-8 9-1213- keânh 2Mbit/s 16 1 2 3 4 8Mbit/s Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa thieát bò DSMX 2/34C : * Giao tieáp HDB3 34Mbit/s : - Toác ñoä bit ………………………………………………………………34.368Mbit/s. - Daïng xung tín hieäu F1 out ………………………………Xaáp xæ xung vuoâng. - Bieân ñoä tín hieäu F1 out/F1 in ……………………………1V 10%. - Trôû khaùng ngoõ ra F1 out/F1 in………………………… 75 . - Suy hao phaûn hoài : + Phía phaùt :taïi ngoõ ra F1 out, 75  860KHz ñeán 1,7MHz  8 dB 1,7Mhz ñeán 34MHz  4dB 34MHz ñeán 52MHz  10dB + Phía thu : taïi ngoõ ra F1 out, 75  860KHz ñeán 1,7MHz  12 dB 1,7Mhz ñeán 34MHz  20dB 34MHz ñeán 52MHz  15dB * Giao tieáp HDB3 2Mbit/s : - Toác ñoä bit ………………………………………………………………2048Kbit/s. - Daïng xung tín hieäu F1 out ………………………………Xaáp xæ xung vuoâng. - Bieân ñoä tín hieäu F1 out/F1 in Caùp ñoàng truïc …………………………………………………2,37V  10%. Caùp ñoái xöùng …………………………………………………3V  10%. - Suy hao do noái caùp phía phaùt ………………………………0dB ñeán 6dB taïi 1Mhz. - Trôû khaùng keát noái taïi F2 in F1 out : Caùp ñoàng truïc …………………………………………………120.
  3. Caùp ñoái xöùng …………………………………………………75. - Suy hao phaûn hoài: + Phía phaùt :taïi F2 in (120 hoaëc 75 ) trong daõy. 50KHz ñeán 100MHz  12 dB 100Khz ñeán 2MHz  18dB 2KHz ñeán 3MHz  14dB + Phía thu : taïi ngoõ ra F1 out, 75  50KHz ñeán 100MHz  8 dB 100Mhz ñeán 2MHz  14dB 2KHz ñeán 3MHz  10dB - Nguoàn cung caáp : Ñieän aùp vaøo ………………………………………………………………töø –36V ñeán –75V. Ñieän aùp DC hoaït ñoäng …………………………………………+5V  1% - Coâng suaát tieâu thuï : Card phaùt ………………………………………………………1,9W. Card thu ………………………………………………………… 3,1W. * Giao dieän V11 in : - Theo khuyeán nnghò cuûa CCITT :………………………V11 Type 1. - Daïng keát noái laø ñoái xöùng. - Daïng tín hieäu nhò phaân. - Toác ñoä bit ñoàng boä toái ña öùng vôùi luoàng 34Mbit/s laø 4,8Kbit/s. - Toác ñoä bit ñoàng boä toái ña öùng vôùi luoàng 8Mbit/s laø 2,4Kbit/s. - Trôû khaùng laø 600 Ohm. * Giao dieän V11 out : - Theo khuyeán nghò cuûa CCITT :…………………………………V11 Type 1. - Daïng keát noái laø ñoái xöùng. - Daïng tín hieäu nhò phaân. - Ñieän aùp ra vôùi trôû khaùng ñaàu cuoái 100 Ohm  2V. - Trôû khaùng noäi  100 Ohm. - Doøng ngaén maïch  150 mA. Card cung caáp nguoàn cho card phaùt vaø card thu :
  4. Caùc khoái chöùc naêng maïch caáp nguoàn cho card phaùt vaø card thu. Maïch caáp nguoàn coù chöùc naêng nhö moät boä bieán ñoåi ñieän theá cao (flyback converter) vôùi ngaên caùch DC, chu kì laøm vieäc thay ñoåi, taàn soá hoaït ñoäng khoâng thay ñoåi 50Hz. Maïch caáp nguoàn coù hai khoái chöùc naêng goàm : - Phaàn nguoàn töø khoái (23) ñeán khoái (30). - Phaàn ñieàu khieån vaø oån ñònh töø khoái (31) ñeán khoái (38). * Phaàn caáp nguoàn : Bao goàm caùc khoái chöùc naêng sau : (23) : Maïch baûo veä phaân cöïc ngoõ vaøo (daõy diot noái tieáp). (24) : Maïch giôùi haïn doøng vaøo (doøng giôùi haïn tôùi xaáp xæ 0,6A) vaø theâm vaøo maïch baûo veä döï phoøng ñeå choáng quaù aùp  150V. (25) : Maïch loïc choáng nhieãu hoài tieáp. (26) : Maïch ñaûo ñieän. (27) : Bieán aùp xung. (28) : Chænh löu shottky. (29) : Loïc ñieän aùp ngoõ ra. (30) : Hoài tieáp töø bieán aùp (27) (ñieän aùp phuï Uh).
  5. * Phaàn ñieàu khieån vaø oån ñònh : (31) : Boä oån ñònh ñieän aùp Uh (xaáp xæ 5,8V), boä oån aùp (regulator) ñöôïc cung caáp ngoõ vaøo Uv. (32) : Baûo veä cho IC ñieàu khieån choáng quaù aùp ngoõ vaøo. (33) : Ngaên quaù aùp taïi möùc ñieän aùp ngoõ vaøo xaáp xæ 80V. (34) : Taïo xung ñoàng hoà (50KHz, = 0,5). (35) : Haïn doøng, giaûm lieân tuïc chu kì laøm vieäc  khi quaù taûi ngoõ ra. (36) : Keát noái tín hieäu vaø RS-Flipflop. (37) : Maïch laùi transitor chuyeån maïch. (38) : Maïch oån ñònh ngoõ ra. * Phaân tích hoaït ñoäng chi tieát cuûa khoái nguoàn : (Sô ñoà DSMX 2/34C 1+) IC 804 laø maïch taïo vaø ñieàu khieån, oån ñònh doøng ñieän. Transitor 604 laø transitor ñaûo ñieän (taét daãn ñeå taïo ra xung ñoät bieán) laøm thay ñoåi cöïc tính ñieän aùp töø DC sang AC. Ñieàu khieån cho noù laø hai transitor 600 vaø 601 (gheùp kieåu emitter). Transitor 603 : baûo veä ñieän aùp ngoõ vaøo. Bieán aùp xung 531 laø bieán aùp ñaûo ñieän. Diode 545A vaø 545B maéc kieåu song song, coù nhieäm vuï naén vaø oån ñònh. Hai transitor 802 vaø 803 laø maïch doø ñieän aùp ngoõ ra (duøng giao tieáp quang : diode quang chieáu aùnh saùng vaøo 2 transitor naøy laøm noù daãn maïnh hay yeáu).
  6. * Chæ tieâu cuûa khoái nguoàn : - Ngoõ vaøo : Nguoàn ñieän töø 36-75V DC, töông öùng vôùi cöïc tính nguoàn acquy töø (-48V) ñeán (-60V). AÙp giôùi haïn quaù taûi laø 150V. Doøng vaøo ñieän toái ña laø 1,1A. Coâng suaát 12W. Doøng ñieän ñöôïc baûo veä ôû ngoõ vaøo laø 1,5A. - Ngoõ ra : Ñieän aùp ra laø 5,1V vaø möùc hieäu chænh laø  5%. Khoaûng doøng ñieän ôû ngoõ ra laø töø 0 ñeán 2A. Ñieän aùp chuaån caáp cho maïch so saùnh laø 30mV vaø 150mV. Troïng löôïng khoái nguoàn khoaûng 0,3kg. Boá trí caùp vaø kieåm tra luoàng 2Mbit/s,34Mbit/s : Boá trí caùp 2Mbit/s, 34Mbit/s : 01 F1 Thieát bò Vò trí Ghi chuù 007 001 DSMX 2/34C 02 DSMX 2/34C DSMX 2/34C 012 006 15 14 Boá trí caùp 75 Ohm 34Mbit/s phía F1
  7. F1  F2  F1  F2  a b a b a b a b 01 Höôùng toång 01/007/01 ñaøi Vò trí block caùp treân rack 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thieát bò Vò trí DSMX 2/34 SYSTEM 1 SYSTEM 2 1 2 3 4 10 5 6 SYSTEM 15 SYSTEM 16 7 SYSTEM 1 SYSTEM 2 11 DSMX 2/34 8 9 P142 SYS TEM7 SYS TEM 8 10 11 Höôù Rack boá trí caùp 2M ng 12 Sô ñoà boá trí caùp 2Mbit/s 01 DSMX 02 F1 2/34 Thieát bò Vò trí Ghi chuù 021 001 DSMX03 DSMX 2/34C SYS 1 SYS 2 2/34 SYS 3 DSMX 04 SYS 4 2/34 SYS 5 SYS 6 DSMX 05 2/34 SYS 7 06 030 010 SYS 8 SYS 9 07 SYS 10 08 SYS 11 09 SYS 12 SYS 13 SYS 14 c0001 SYS 15 SYS 16 040 020 DSMX 2/34C SYS 1 SYS 2 SYS 3 SYS 4 Sô ñoà boá trí caùp 75 Ohm 2/34Mbit/s phía F2
  8. Kieåm tra luoàng 2Mbit/s, 34Mbit/s treân hoäp DSMX 2/34C Caùc ñieåm ño trong khai thaùc ñieàu theå hieän treân maët hoäp DSMX 2/34C . Ño taïi caùc ñieåm naøy seõ khoâng laøm maát lieân laïc trong khi ño.  Ño MF2 out : Ta coù theå ño caùc luoàng 2Mbit/s thu veà tröôùc khi ñöa qua toång ñaøi thoâng qua 16 ñieåm ño MF2 out cho töøng luoàng töông öùng coù ñaùnh soá treân maët maùy. Ño baèng Oscillocope hoaëc maùy ño BER K4303, bieân ñoä ño ôû ñaây laø 240mV10% (ñæmh zero), 75 Ohm, maõ HDB3.  Ño MF2 out : Ño luoàng 34Mbit/s out. Ño baèng Osillocope, bieân ñoä ño ôû ñaây laø 240mV  10% (ñænh zero), 75 Ohm, maõ HDB3. Ta coøn coù theå ño baèng maùy ño K4303 ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng luoàng 34Mbit/s phaùt ñi.  Ño FH : Ta coù theå ño baèng maùy ñeám soá. Bình thöôøng luoàng toát giaù trò ño laø zero. Khi nhaän AIS ñaàu vaøo F1 in coù giaù trò ño ñöôïc chính baèng taàn soá khung xung 34Mbit/s (khoaûng 22375Hz). Muïc ñích laø ñeám bit loãi, qua ñoù ñaùnh giaù chaát löôïng ñöôøng truyeàn 34Mbit/s thu veà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản