Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
179
lượt xem
92
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ghép kênh phân thời gian TDM : (time devión multipeĩng) Khi có hai tín hiệu tương tự trở lên được truyền dẫn trên một kênh thông tin, ta thường sử dụng một trong hai phương pháp sau để liên kết hai hay nhiều tín hiệu riêng lẻ này lại với nhau . 111.. Ghép kênh phân tần số: Các tín hiệu được xử lí sao cho chiếm các khoảng tần số riêng trong dải tần nhưng đều được truyền đi trong cùng một thời gian. Hay nói cách khác là các tín hiệu được truyền đi đồng thời nhưng tần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 1

  1. Chöông 1: NGUYEÂN LYÙ HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH SOÁ 1.1 Gheùp keânh phaân thôøi gian TDM : (time devison multipexing) Khi coù hai tín hieäu töông töï trôû leân ñöôïc truyeàn daãn treân moät keânh thoâng tin, ta thöôøng söû duïng moät trong hai phöông phaùp sau ñeå lieân keát hai hay nhieàu tín hieäu rieâng leû naøy laïi vôùi nhau . 1.1.1 Gheùp keânh phaân taàn soá: Caùc tín hieäu ñöôïc xöû lí sao cho chieám caùc khoaûng taàn soá rieâng trong daûi taàn nhöng ñeàu ñöôïc truyeàn ñi trong cuøng moät thôøi gian. Hay noùi caùch khaùc laø caùc tín hieäu ñöôïc truyeàn ñi ñoàng thôøi nhöng taàn soá ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi . 1.1.2 Gheùp keânh phaân thôøi gian: Khi kyõ thuaät truyeàn daãn tín hieäu analog phaùt trieån ñeán phöông phaùp truyeàn tín hieäu rôøi raïc PAM thì kyõ thuaät gheùp keânh chuyeån sang phöông phaùp môùi laø gheùp keânh theo thôøi gian. Trong phöông phaùp naøy: * Caùc tín hieäu coù cuøng taàn soá nhöng ñöôïc truyeàn treân keânh thoâng tin taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. * Moãi tín hieäu analog ñöôïc laáy maãu taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. Trong heä thoáng TDM coù hai vaán ñeà aûnh höôûng ñeán kyõ thuaät gheùp keânh ñoù laø vaán ñeà ñoàng boä vaø dung löôïng cuûa caùc keânh. Ñoàng boä laø chæ tieâu thöù nhaát cuûa quaù trình gheùp keânh theo thôøi gian. Vieäc ñoàng boä khung caàn thieát ñeå xaùc ñònh chính xaùc ñieåm baét ñaàu cuûa moät nhoùm xung maãu, ñoàng boä bit xaùc ñònh chính xaùc caùc xung maãu trong moãi khung. Giaûi quyeát ñoàng boä baèng caùch ngoaøi caùc xung rôøi raïc PAM cuûa N keânh thoaïi ngöôøi ta coøn truyeàn theâm caùc xung ñoàng boä khung, kí hieäu laø F. Xung ñoàng boä ñöôïc phaân bieät vaø khaùc vôùi daïng xung PAM cuûa tin töùc baèng caùch taïo xung F coù bieân ñoä v(t) > V(PAM) hoaëc taêng ñoä roäng xung F gaáp ñoâi ñoä roäng xung tín hieäu. Vaán ñeà thöù hai cuûa quaù trình gheùp keânh theo thôøi gian laø dung löôïng keânh gheùp bò giôùi haïn bôûi chu kì laáy maãu T=1/2f (vôùi f laø baêng taàn cuûa tín hieäu thoaïi). Trong khoaûng moät chu kì T ta gheùp n xung cuûa N keânh thoaïi vaø moät
  2. xung ñoàng boä F. Dung löôïng keânh gheùp phuï thuoäc vaøo ñoä roäng xung vaø khoaûng caùch nhaän bieát giöõa hai xung. 1.2 Nguyeân lyù heä thoáng gheùp keânh soá : 1.2.1 Nguyeân lí : Gheùp keânh soá döïa treân nguyeân lyù sau :  Xaây döïng treân cô sôû gheùp keânh phaân thôøi gian TDM.  Tín hieäu gheùp coù daïng xung PAM hay tín hieäu soá PCM. Khi kyõ thuaät PCM ra ñôøi thì caùc heä thoáng gheùp keânh TDM chuyeån sang heä thoáng gheùp keânh soá baèng caùch gheùp theâm boä maõ hoùa vaø giaûi maõ (boä maõ hoùa laø boä xöû lyù tín hieäu töø analog sang digital, boä giaûi maõ laø boä bieán ñoåi tín hieäu töø digital sang analog). 1.2.2 Sô ñoà nguyeân lí heä thoáng gheùp keânh soá : Keânh 1 Löôïng Data out LPF Laáy A/D maãu töû hoùa Inter- Mux face Khueách Giöõ LPF D/A ñaïi maãu Keânh N Laáy Löôïng LPF A/D maãu töû hoùa Data in Demux Inter- face Khueách Giöõ LPF D/A ñaïi maãu
  3. Tín hieäu thoaïi töø keânh 1 ñeán keânh n laàn löôït qua boä Hybrid sau ñoù qua maïch loïc thoâng thaáp LPF ñeå giôùi haïn baêng taàn (0…4Khz). Vieäc laáy maãu ñöôïc thöïc hieän ôû maïch laáy maãu (sampling) ñeå taïo tín hieäu PAM vôùi taàn soá laáy maãu f= 8Khz. Caùc tín hieäu PAM naøy ñöôïc ñöa qua maïch löôïng töû (quantizing) ñeå gaàn ñuùng hoùa caùc xung PAM xuaát hieän gaàn caùc möùc chuaån. Sau ñoù, tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán boä maõ hoùa, taïi ñaây moãi xung PAM seõ ñöôïc maõ hoùa thaønh moät chuoãi tín hieäu soá vaø laàn löôït ñöôïc ñöa vaøo thieát bò gheùp keânh soá (Mux) thieát bò naøy seõ gheùp töøng chuoãi 8 bit tín hieäu soá cuûa N keânh. Ñoái vôùi ñöôøng thu, tín hieäu thu veà döôùi daïng soá PCM ñöôïc ñöa qua boä phaân keânh (Demux) seõ laàn löôït phaân töøng cuïm 8 bit ñeå ñöa veà caùc keânh töông öùng töø keânh 1 ñeán keânh n, töø ñoù qua boä giaûi maõ, boä giöõ maãu, boä khueách ñaïi, boä loïc thoâng thaáp ñeå thu laïi baêng taàn tieáng noùi ñöa veà caùc keânh thoaïi. Thieát bò giao tieáp (Interface) seõ thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi maõ tín hieäu soá thích öùng vôùi maõ truyeàn daãn. Ngaøy nay, coâng ngheä ñieän töû phaùt trieån maïnh, heä thoáng gheùp keânh soá thöïc hieän gheùp caùc doøng bit tín hieäu soá, töùc laø moãi moät keânh thoaïi ñeàu coù moät boä maõ hoùa vaø giaûi maõ rieâng bieät. Nhö vaäy quaù trình gheùp keânh laø quaù trình gheùp chuoãi tín hieäu soá. 1.3 Phöông phaùp gheùp keânh soá:  Ñaëc ñieåm: - Döïa treân cô sôû kyõ thuaät gheùp keânh phaân thôøi gian . - Tín hieäu gheùp coù daïng xung PAM hay tín hieäu soá PCM. - Coù boä maõ hoùa A/D vaø giaûi maõ D/A trong caáu truùc. Caùc tín hieäu soá töø caùc boä maõ hoùa A/D seõ ñöôïc gheùp laïi vôùi nhau ñeå ñöôïc truyeàn daãn nhôø boä gheùp keânh Multiplex. Coù hai phöông phaùp gheùp keânh soá laø phöông phaùp gheùp xen keõ töøng bit vaø phöông phaùp gheùp xen keõ töøng doøng. 1.3.1 Gheùp xen keõ töøng bit :(gheùp theo xung PAM) Chæ coù moät boä A/D vaø D/A cho N keânh gheùp. Giaû söû caùc keânh thoaïi töông öùng vôùi chuoãi tín hieäu soá nhö sau : Heä thoáng A coù doøng tín hieäu soá : A1 A2 A3…An Heä thoáng B coù doøng tín hieäu soá : B1 B2 B3…Bn
  4. Heä thoáng C coù doøng tín hieäu soá : C1 C2 C3…Cn Boä gheùp keânh theo phöông phaùp xen keõ töøng bit seõ thöïc hieän gheùp caùc keânh A, B, C thaønh chuoãi bit soá nhö sau : A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ………… An Bn Cn Ñoä roäng 1 bit tröôùc vaø sau khi gheùp baèng nhau. Tuy nhieân, phöông phaùp gheùp keânh naøy coù moät soá nhöôïc ñieåm nhö : - Khi gheùp sai 1 bit thì truyeàn sai ñi moät khung. - Bò giôùi haïn bôûi soá keânh thoaïi, neáu soá keânh thoaïi caøng nhieàu thì caøng khoù thöïc hieän vì ñoøi hoûi toác ñoä gheùp phaûi cao. Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng cho taát caû caùc heä thoáng coù ñaúng caáp lôùn hôn 2Mb/s vaø khoâng ñöôïc duøng trong gheùp keânh cô sôû. Ñeå gheùp keânh cô sôû ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp gheùp keânh xen keõ töøng doøng. 1.3.2 Gheùp xen keõ töøng doøng: (gheùp theo chuoãi bit soá)  Ñaëc ñieåm: - Söû duïng moät maïch A/D hay D/A rieâng bieät cho töøng keânh. - Khi tín hieäu thoaïi ñi qua boä maõ hoùa A/D seõ taïo thaønh moät doøng tín hieäu soá coù n bit. Gheùp theo phöông phaùp xen keõ töøng doøng seõ gheùp töøng cuïm n bit cuûa töøng keânh laàn löôït vaøo trong moät khung. Ta coù theå bieåu dieãn phöông phaùp naøy nhö sau : Heä thoáng A coù doøng tín hieäu soá : A1 A2 A3 … An Heä thoáng B coù doøng tín hieäu soá : B1 B2 B3 … Bn Heä thoáng C coù doøng tín hieäu soá : C1 C2 C3 … Cn Boä gheùp keânh theo phöông phaùp xen keõ töøng doøng seõ thöïc hieän gheùp caùc keânh A, B, C thaønh chuoãi bit soá nhö sau : A1 A2 A3 … B1 B2 B3 … C1 C2 C3 … An Bn Cn Nhö vaäy, ñoä roäng cuûa moät doøng töông öùng vôùi moät keânh laø F1=125/N Ñoä roäng xung cuûa moät bit laø : t=125/N.n  Nhaän xeùt : Phöông phaùp naøy vaãn giöõ ñöôïc caáu truùc caùc bit tín hieäu cuûa töøng keânh treân ñöôøng truyeàn. Vieäc ñoàng boä deã thöïc hieän.
  5. Phöông phaùp naøy ñöôïc choïn ñeå gheùp keânh sô caáp vì coù toác ñoä gheùp chaäm. Tuy nhieân, ñeå quyeát ñònh toác ñoä truyeàn daãn thì phaûi löïa choïn soá löôïng bit treân moät doøng cho thích hôïp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản