Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
26
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốc độ bit : 8448Kbits/ - Số bit trên một khung : 848 bit - Số khối trên một khung : 4 khối - Số bit trên một khối : 212 bit - Số bit dữ liệu trên một khung : 820…824 bit - Độ dài khung : 100,38s - Tốc độ bit chèn : 4,23Kbits/ Trong cấu trúc khung cấp 2, một khung được chia thành 4 khối (block), mỗi khối gồm một nhóm các bit dịch vụ, và các luồng tin của các luồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 4

  1. Chöông 4 : ÑAÚNG CAÁP GHEÙP KEÂNH SOÁ CAÄN ÑOÀNG BOÄ PDH 2.1 Caáu truùc khung thôøi gian trong heä thoáng gheùp keânh soá : 2.1.1 Caáu truùc khung caáp 2 :8448Kbps Khoái I Khoái II Khoái III Khoái IV 1 10 1 12 13 212 45 1 1 45 1 5 8 9 1 212 212 4 212 JT TB(200 JS TB(208 JS TB(208 J b) b) b) S TB 1 1 11 0 1 0 0 0 0 N TB: bit döõ lieäu 0 D JS : bit dòch vuï cheøn JT : bit cheøn hay bit döõ lieäu Tín hieäu ñoàng boä khung bit dòch vuï - Toác ñoä bit : 8448Kbit/s - Soá bit treân moät khung : 848 bit - Soá khoái treân moät khung : 4 khoái - Soá bit treân moät khoái : 212 bit - Soá bit döõ lieäu treân moät khung : 820…824 bit - Ñoä daøi khung : 100,38s - Toác ñoä bit cheøn : 4,23Kbit/s Trong caáu truùc khung caáp 2, moät khung ñöôïc chia thaønh 4 khoái (block), moãi khoái goàm moät nhoùm caùc bit dòch vuï, vaø caùc luoàng tin cuûa caùc luoàng
  2. nhaùnh soá. + Trong khoái 1 : - Bit 1 ñeán bit 10 laø 10 bit ñoàng boä khung 1111010000 - Bit 11 laø bit caûnh baùo, ñöôïc truyeàn ñeán thieát bò gheùp ñoái phöông khi phaùt hieän coù söï coá trong heä thoáng thieát bò gheùp, khi caûnh baùo thì bit naøy = 1. - Bit 12 daønh cho quoác gia, vaø = 1 khi heä thoáng söû duïng treân maïng quoác teá. - Bit 13 ñeán bit 212 laø 200 bit data do 4 luoàng 2048Kb/s gheùp laàn löôït xen keõ hình thaønh. + Trong khoái 2 vaø khoái 3 : - Töø bit 1 ñeán bit 4 laø 4 bit chæ thò cheøn. - Töø bit 5 ñeán bit 212 laø 208 bit data. + Trong khoái 4 : - Bit 1 ñeán bit 4 laø caùc bit chæ thò cheøn. - Bit 5 ñeán bit 8 laø caùc bít xen vaøo phuïc vuï maïng. - Bit 9 ñeán bit 212 laø204 bit data. Caáu truùc khung treân cho pheùp gheùp ñöôïc 820 bit data cuûa 4 heä thoáng PCM 32 vaø 26 bit ñoàng boä vaø bit cheøn trong khoaûng thôøi gian 100,38s. Nhö vaäy fram keá tieáp seõ tieáp tuïc gheùp caùc bit coøn laïi. 2.1.2 Caáu truùc khung caáp 3 : 34368Kbps 4.385 = 1536 bit Khoái I Khoái II Khoái III Khoái IV 1 1 12 13 384 45 1 1 45 1 5 8 9 10 1 384 384 4 384 JT TB(372 JS TB(380 JS TB(380 J TB b) b) b) S TB: bit döõ lieäu JS : bit dòch vuï cheøn JT : bit cheøn hay bit döõ lieäu
  3. Tín hieäu ñoàng boä khung bit dòch vuï 1 1 11 0 1 0 0 0 0 N 0 D - Toác ñoä bit : 34368Kbps - Soá bit treân moät khung : 1536 bit - Soá khoái treân moät khung : 4khoái - Soá bit treân moät khoái : 384bit - Soá bit döõ lieäu treân moät khung : 1508…1512bit - Ñoä daøi khung: 44,69s - Toác ñoä cheøn : 9,75Kbit/s  Phaân boá thöù töï caùc bit trong caùc khoái nhö sau : + Trong khoái 1 : - Bit 1 -> bit 10 laø 10 bit duøng ñeå truyeàn töø maõ ñoàng boä khung coù daïng 111010000 - Bit thöù 11 laø bit caûnh baùo (caûnh baùo = 1, khoâng caûnh baùo = 0). - Bit thöù 12 daønh cho quoác gia, nhöng coù giaù trò = 1 treân tuyeán quoác teá. - Bit thöù 13 -> 384 laø caùc bit data. + Trong khoái 2,3,4 : - Bit 1 -> 4 laø caùc bit ñieàu khieån cheøn : khi cheøn döông thì trong khung tieáp theo, töø maõ 111 ñöôïc truyeàn ñi cho nhaùnh töông öùng moät laàn nöõa, neáu khoâng yeâu caàu cheøn thì 000 ñöôïc truyeàn ñi. + Trong khoái 4: - Bit 5 -> 8 laø caùc bit cheøn hay caùc bit data. - Bit 9 -> 348 ñeå gheùp caùc bit data. 2.1.3 Caáu truùc khung caáp 4 :139,264Mbit/s Khung caáp 4 gheùp 4 luoàng tín hieäu soá coù toác ñoä 34368Kbit/s söû duïng cheøn döông coù caáu truùc nhö hình veõ :
  4. 6.488 = 2928 bit Khoái I Khoái II Khoái Khoái Khoái V Khoái VI III IV 1 13 17 1 5 1 5 1 5 488 1 5 488 5 1 8 9 12 16 488 4 488 4 488 4 4 4 488 JT TB JS TB JS TB JS TB JS TB JS TB 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 DN Y Y TB: bit döõ lieäu 1 2 JS : bit dòch vuï cheøn bit JT : bit cheøn hay bit döõ lieäu Tín hieäu ñoàng boä khung dòch vuï - Toác ñoä bit : 139264Kbps - Soá bit treân moät khung : 2928 bit - Soá khoái treân moät khung : 6khoái - Soá bit treân moät khoái : 488bit - Soá bit döõ lieäu treân moät khung : 2888…2892bit - Ñoä daøi khung: 21,03s - Toác ñoä cheøn : 19,93Kbit/s Caáu truùc khung chia laøm 6 khoái, soá bit treân moãi khoái ñöôïc phaân boá nhö sau : + Trong khoái 1 : - Bit 1 -> 12 duøng ñeå truyeàn cuïm töø maõ ñoàng boä khung 111110100000. - Bit 13 duøng ñeå chæ thò caûnh baùo cho thieát bò gheùp ñaàu xa khi coù söï coá, xaûy ra trong thieát bò gheùp (khi caûnh baùo thì bit naøy = 1). - Bit 14 -> 16 daønh cho quoác gia vaø coù traïng thaùi = 1 khi daønh cho quoác teá. - Bit 17 -> 488 laø caùc bit data.
  5. + Trong khoái 2, 3,4 , 5 : - Bit 1 -> 4 söû duïng ñeå ñieàu khieån cheøn hoaëc laø caùc bit dòch vuï : Khi moät bit cheøn döông caàn ñöôïc truyeàn ñi trong khung tieáp theo thì 1111 ñöôïc phaùt ñi, khi khoâng cheøn thì 0000 ñöôïc phaùt ñi. - Bit 5 -> 488 duøng ñeå gheùp caùc tín hieäu döõ lieäu. + Trong khoái 6 : - Bit 1 -> 4 laø caùc bit ñieàu khieån cheøn. - Bit 5 -> 8 laø caùc bit dòch vuï hay laø caùc bit data. - Bit 9 -> 488 laø caùc bit data. 2.2 Heä thoáng phaân caáp gheùp keânh soá caän ñoàng boä PDH: Trong kyõ thuaät truyeàn daãn coù hai chæ tieâu quan troïng ñoù laø : - Chaát löôïng thoâng tin ñöôïc truyeàn ñi. - Dung löôïng (soá keânh truyeàn daãn qua heä thoáng). Döïa treân chæ tieâu veà dung löôïng, khuyeán nghò G702 cuûa CCITT ñaõ xaùc ñònh : “ Phaân caáp gheùp keânh soá laø moät loaït caùc boä gheùp keânh soá (goàm boä gheùp vaø boä taùch) phaân caáp phuø hôïp vôùi dung löôïng gheùp taïi 1 caáp. Caáp naøy keát hôïp vôùi moät soá löôïng nhaát ñònh caùc tín hieäu soá coù toác ñoä quy ñònh tröôùc, toác ñoä naøy söû duïng cho söï keát hôïp theâm vôùi caùc tín hieäu soá khaùc coù cuøng toác ñoä trong noäi boä gheùp keânh soá cuûa caáp gheùp caáp cao hôn tieáp theo” Theo ñònh nghóa treân cuûa CCITT, döïa treân cô sôû tín hieäu aâm taàn ñöôïc bieán ñoåi thaønh tín hieäu PCM vaø treân cô sôû cuûa gheùp keânh phaân thôøi gian TDM, treân theá giôùi hieän nay, ngöôøi ta heä thoáng tieâu chuaån gheùp keânh caáp cao PDH coù 5 caáp vaø coù 3 tieâu chuaån khaùc nhau nhö sau : - Tieâu chuaån gheùp keânh PDH cuûa Chaâu AÂu. - Tieâu chuaån gheùp keânh PDH cuûa Baéc Myõ. - Tieâu chuaån gheùp keânh PDH cuûa Nhaät Baûn. 2.2.1 Heä thoáng Chaâu AÂu : Heä thoáng gheùp keânh caáp cao cuûa Chaâu AÂu ñöôïc thöïc hieän gheùp theo töøng böôùc nhaûy vôùi cô soá 4.
  6. - Caáp gheùp ñaàu tieân xöû lyù 30 keânh, moãi keânh laø 64Kbps cuøng vôùi 128Kbps töø maõ (cho baùo hieäu ñoàng boä) taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 2,048Mbps (luoàng E1). - Caáp gheùp thöù 2 nhaän 4 luoàng E1 cuøng vôùi 256Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 8,44Mbps (luoàng E2). Trong ñoù goàm 120 keânh. - Caáp gheùp thöù 3 nhaän 4 luoàng E2 cuøng vôùi 567Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 34,368bps (luoàng E3). Trong ñoù goàm 480 keânh. - Caáp gheùp thöù tö nhaän 4 luoàng E3 cuøng vôùi 1,792Mbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 139,264Mbps (luoàng E4). Trong ñoù goàm 1920 keânh. - Caáp gheùp thöù 5 nhaän 4 luoàng E4 gheùp thaønh luoàng soá E5 coù toác ñoä 564,992Mbps töông öùng vôùi 7680 keânh thoaïi. Heä thoáng naøy coù öu ñieåm laø ñoàng boä cao, phaân caáp roõ raøng, dung löôïng taêng cao vaø ñöôïc cô quan thoâng tin quoác teá CCITT choïn laøm tieâu chuaån chung cho quoác teá. Tuy nhieân, heä thoáng gheùp keânh soá möùc 5 vôùi dung löôïng 7680 keânh hieän nay coøn ñang thöû nghieäm vì toác ñoä truyeàn daãn 564,992Mbps ñoøi hoûi baêng thoâng thieát bò roäng môùi truyeàn taûi ñöôïc. 2.2.2 Heä thoáng Baéc Myõ: Heä thoáng gheùp keânh caáp cao khoái Baéc Myõ cuõng coù 5 caáp, ñöôïc xaây döïng töø heä thoáng caáp thaáp hình thaønh neân heä thoáng caáp cao hôn. - Caáp gheùp ñaàu tieân xöû lyù 24 keânh, moãi keânh 64Kbps cuøng vôùi 8Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 1,554Mbps (luoàng T1). - Caáp gheùp thöù 2 nhaän 4 luoàng T1 cuøng vôùi 136Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 6,312Mbps (luoàng T2). Trong ñoù goàm 96 keânh. - Caáp gheùp thöù 3 nhaän 7 luoàng T2 cuøng vôùi 552Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 44,736Mbps (luoàng T3). Trong ñoù goàm 672 keânh. - Caáp gheùp thöù tö nhaän 6 luoàng T3 cuøng vôùi 5,67Mbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 274,174Mbps (luoàng T4). Trong ñoù goàm 4032 keânh. 2.2.3 Heä thoáng Nhaät Baûn : Heä thoáng cuûa Nhaät gioáng heä thoáng Baéc Myõ ôû hai caáp gheùp ñaàu. - Caáp gheùp thöù 3 nhaän 5 luoàng 6,312Mbps cuøng vôùi 504Kbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 32,046Mbps. Trong ñoù goàm 480 keânh.
  7. - Caáp gheùp thöù tö nhaän 3 luoàng 32,046Mbps cuøng vôùi 1,536Mbps töø maõ taïo luoàng döõ lieäu noái tieáp 97,728Mbps. Trong ñoù goàm 1440 keânh. Heä thoáng naøy chuû yeáu duøng trong maïng noâng thoân. Caùc heä thoáng gheùp keânh theo tieâu chuaån Chaâu AÂu, Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn : 2,048Mbps 1 8,448Mbps 1 34,368Mbps E 1 139,264Mbps 30 1 E 1 564,992Mbps 30 E 1 4 2 120 E 4 3 480 4 E 4 4 EUROPEAN 1920 5 7680 1,544Mbps 1 6,312Mbps 1 44,736Mbps T 1 274,176Mbps 24 1 T 1 560,160Mbps 24 4 T 1 2 96 7 T 3 672 6 T 4 2 1,544Mbps AMERICAN 4023 5 8064 1 6,312Mbps 1 32,046Mbps M 1 97,728Mbps 24 1 M 1 400,352Mbps 24 4 M 1 2 96 5 M 4803 3 M 4 4 JAPANESE 1440 5 5760
  8. 2.3 Phaân bieät caáp gheùp keânh PDH : Tieâu Luaät Caùc ñaëc Caáp soá chuaå maõ tröng 0 1 2 3 4 5 n Toác 64 2048 8448 3436 139264 560840 CEP A ñoä(Kbps) 8 T Dung löôïng 1 30 120 480 1920 7680 Heä soá gheùp 4 4 4 4 Toác 64 1544 6312 4473 274156 560260 USA  ñoä(Kbps) 6 Dung löôïng 1 24 96 672 4032 8064 Heä soá gheùp 4 7 6 2 Toác 64 1544 6312 3206 97728 393200 JAPA  ñoä(Kbps) 4 N Dung löôïng 1 24 96 480 1440 5760 Heä soá gheùp 4 5 3 4  Nhaän xeùt : - Heä thoáng gheùp keânh caáp cao bao giôø cuõng coù toác ñoä lôùn hôn so vôùi heä thoáng ñöa vaøo vì phaûi gheùp theâm caùc tín hieäu ñoàng boä, nghieäp vuï … - Ñaúng caáp gheùp keânh cuûa caùc heä thoáng khoâng ñoàng boä veà toác ñoä vaø dung löôïng. - Nhaät Baûn vaø Baéc Myõ coù soá luoàng gheùp khoâng ñoàng nhaát. - Chaâu AÂu coù soá luoàng gheùp ñoàng nhaát. - Soá löôïng keânh gheùp cuûa caùc Mi-1 ñeå gheùp thaønh Mi khaùc nhau (n khaùc nhau), rieâng Chaâu AÂu choïn n = 4. 2.4 Öu nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng gheùp keânh PDH :  Öu ñieåm : - Chaát löôïng toát.
  9. - Dung löôïng keânh cao. - Nguyeân taéc gheùp keânh theo caáp baäc cho pheùp gheùp caùc luoàng soá chaët cheõ. - Caáu truùc heä thoáng ñôn giaûn, coâng ngheä cheá taïo hoaøn chænh, giaù thaønh saûn phaåm thaáp.  Nhöôïc ñieåm: Ngaøy nay thoâng tin mang tính chaát toaøn caàu, tieâu chuaån gheùp keânh PDH boäc loä roõ moät soá nhöôïc ñieåm nhö : - Khoâng ñoàng boä veà toác ñoä truyeàn daãn, dung löôïng keânh, khung thôøi gian giöõa caùc caáp gheùp keânh theo caùc heä thoáng Chaâu AÂu, Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn. - Vieäc gheùp vaø phaân keânh dieãn ra theo töøng caáp. Ñaëc bieät vôùi nhöõng traïm chuyeån tieáp theo moâ hình rôùt vaø xen keânh thì phaûi söû duïng hai heä thoáng thieát bò cho hai höôùng khoâng kinh teá. - Neáu coù töø 3 höôùng trôû leân, vieäc thieát keá voâ cuøng phöùc taïp. - Khoâng linh hoaït trong vieäc truy xuaát cuõng nhö gheùp caùc loaïi luoàng soá trong quùa trình lieân laïc. - PDH ñöôïc thieát keá chuû yeáu cho caùc dòch vuï thoaïi, do ñoù khoù ñaùp öùng ñöôïc caùc loaïi dòch vuï môùi. - Khoâng ñoàng nhaát giöõa caùc heä thoáng veà toác ñoä truyeàn daãn, do ñoù khoù khaên trong vieäc lieân laïc giöõa caùc quoác gia duøng caùc heä thoáng thuoäc caùc caáp heä khaùc nhau. - Do vieäc gheùp keânh vaø phaân keânh dieãn ra theo töøng caáp soá neân soá löôïng giaøn giaù, connector, daây feeder ñeå noái keát raát lôùn daãn ñeán gaây suy hao tín hieäu lôùn, phöùc taïp vaø taêng giaù thaønh. - Khoù quaûn lyù baèng phaàn meàm taäp trung vì khoâng coù caùc bit trong caáu truùc khung ñeå daønh cho vieäc quaûn lyù. Vaøo nhöõng naêm 1980, caùc haõng saûn xuaát thieát bò vieãn thoâng ñaõ nghieân cöùu caùc tieâu chuaån môùi ñeå khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm treân, vaø ñaõ xaây döïng neân moâ hình heä thoáng gheùp keânh ñoàng boä soá SDH coù toác ñoä caên baûn laø 155Mbps. 2.5 So saùnh SDH vaø PDH : PDH SDH
  10. - Laø maïng caän ñoàng boä. - Laø maïng ñoàng boä. - Dao ñoäng xung ñoàng hoà chaïy töï - Dao ñoäng xung ñoàng hoà chaïy do beân trong maø khoâng caàn ñoàng boä vôùi ñoàng hoà chuaån beân ñoàng boä tín hieäu vaøo vôùi tín ngoaøi neân caàn ñoàng boä tín hieäu hieäu khung. vaøo vôùi töø ñoàng boä khung. - Kyõ thuaät gheùp keânh ñoàng boä. - Kyõ thuaät gheùp keânh baát ñoàng - Taát caû caùc tín hieäu gheùp coù caáu boä. truùc khung ñoàng nhaát. - Khung truyeàn daãn ñaëc bieät ñöôïc - Gheùp xen keõ töøng byte. ñònh nghóa cho töøng möùc gheùp. - Ñoàng boä thôøi gian baèng caùch - Gheùp xen keõ töøng bit. cheøn döông, cheøn khoâng haëc - Ñoàng boä thôøi gian baèng caùch cheøn aâm töøng byte. cheøn döông töøng bit. - Coù theå truy xuaát ñöôïc caùc keânh rieâng leû sau khi ñoïc ñöôïc noäi - Chæ coù theå truy xuaát ñöôïc caùc dung con troû. keânh rieâng leû sau khi ñaõ phaân - Toác ñoä 155,52Mbps ñöôïc tieâu keânh hoaøn toaøn. chuaån hoùa. - Tieâu chuaån hoùa toác ñoä ñeán 140Mbps.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản