Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
79
lượt xem
32
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối ghép kênh DSMX 234C/ là bộ ghép kênh đẳng cấp 2Mbits/. Một khối ghép kênh này gồm một khối thu và một khối phát. DSMX 234C/ kết hợp 16 luồng tín hiệu số với tốc độ bit danh định là 2Mbits/ hoặc kết hợp 4 luồng tín hiệu số với tốc độ bit danh định là 8448Kbits/ (viết gọn là 8Mbits/) để tạo ra luồng tín hiệu số với tốc độ bit danh định là 34,368Mbitviết( gọn là 34Mbits/) bằng phương pháp ghép kênh theo thời gian TDM....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 5

 1. Chöông 5 : THIEÁT BÒ GHEÙP KEÂNH SOÁ DSMX 2/34C Khoái gheùp keânh DSMX 2/34C laø boä gheùp keânh ñaúng caáp 2Mbit/s. Moät khoái gheùp keânh naøy goàm moät khoái thu vaø moät khoái phaùt. DSMX 2/34C keát hôïp 16 luoàng tín hieäu soá vôùi toác ñoä bit danh ñònh laø 2Mbit/s hoaëc keát hôïp 4 luoàng tín hieäu soá vôùi toác ñoä bit danh ñònh laø 8448Kbit/s (vieát goïn laø 8Mbit/s) ñeå taïo ra luoàng tín hieäu soá vôùi toác ñoä bit danh ñònh laø 34,368Mbit(vieát goïn laø 34Mbit/s) baèng phöông phaùp gheùp keânh theo thôøi gian TDM.
 2. Sô ñoà caùc giao tieáp thieát bò DSMX 2/34C
 3. Khoái thu DSMX 2/34C : thöïc hieän taùch ra 16 luoàng tín hieäu 2Mbit/s hoaëc 4 luoàng tín hieäu 8Mbit töø luoàng tín hieäu 34Mbit/s thu vaøo. ÔÛ phía phaùt, luoàng tín hieäu keát hôïp 2 taàng, caùc luoàng tín hieäu ñoåi töø 2Mbit/s leân 8Mbit/s vaø cuoái cuøng laø 34Mbit/s. Vieäc taùch luoàng cuõng ñöôïc thöïc hieän ôû phaàn thu. Thieát bò DSMX 2/34C tuaân theo khuyeán nghò G703 cuûa CCITT veà giao tieáp maõ HDB3 cho caùc luoàng tín hieäu soá 2Mbit/s, 8Mbit/s vaø 34Mbit/s. Hình treân trình baøy caùc giao tieáp ñeå keát noái vaøo thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C. 3.1 Sô ñoà khoái chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh DSMX 2/34C :
 4. Thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C coù hai khoái chính : CMS : khoái gheùp luoàng. CME : khoái phaân luoàng. - Khoái CMS cho pheùp gheùp 16 luoàng 2Mbit ñeå hình thaønh moät luoàng 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo khoái phoái hôïp trôû khaùng cuûa thieát bò. Sau ñoù, tín hieäu ñöôïc ñöa vaøo maïch caân chænh möùc bieân ñoä suy hao trong quaù trình truyeàn ñöôïc ñöa vaøo maïch caân chænh möùc bieân ñoä ñeå buø laïi söï suy hao trong quaù trình truyeàn daãn. Caáp nhòp cho IC CMS laø maïch dao ñoäng xung ñoàng hoà duøng thaïch anh coù taàn soá laø 68,736MHz ñöa qua maïch chia 2 baèng IC CMOS. Ñoái vôùi keânh nghieäp vuï ñöôïc laáy theo tieâu chuaån V11 ñöa qua maïch khueách ñaïi roài gheùp vaøo khoái CMS ñeå cheøn vaøo caùc bit dòch vuï D vaø N. Khoái CMS cho pheùp gheùp xen keõ caùc luoàng soá vaø thöïc hieän cheøn caùc bit cheøn ñeå taïo thaønh luoàng soá 34Mbit roài ñöa ra ngoõ F1 out, qua maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng ôû ngoõ ra. - Ñöôøng thu : tín hieäu 34Mbit/s thu veà ñöôïc ñöa qua maïch phoái hôïp trôû khaùng, maïch caân chænh bieân ñoä vaø söôøn xung, maïch ñeäm duøng IC CMOS vaø maïch khoâi phuïc xung clock ñeå taïo thaønh hai doøng döõ lieäu data in vaø Rx clock döa vaøo hoái CME. Khoái phaân luoàng kieåm soaùt nhòp bôûi hai ñoàng hoà duøng kó thuaät PLL (phase lock loop) coù taàn soá laø 67,5968MHz (giôùi haïn döôùi) vaø 68,850MHz (giôùi haïn treân). - Khoái CME thöïc hieän vieäc phaân caùc luoàng döõ lieäu 34Mbit/s thaønh 16 luoàng 2Mbit/s ñöa ra ngoõ ra F2, qua maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng ngoõ ra. Ñoàng thôøi khoái CME cuõng taùch ra luoàng döõ lieäu keânh nghieäp vuï V11.  Caûnh baùo cho thieát bò coù caùc ñeøn led sau : - Ñeøn In alarm : caûnh baùo hö hoûng beân trong. - Ñeøn F1, F2 loop : ñeøn led caûnh baùo veà vieäc loop voøng taïi choã. - Ñeøn F2 remote loop : caûnh baùo veà vieäc loop voøng töøa xa.  Loop maïch vôùi DSMX 2/34C : Nhöõng voøng sau ñaây coù theå söû duïng cho maïch kieåm tra: - Loop F1 : Töø F1 out vaøo F1 in (local loop) coù theå ñöôïc löïa choïn SIBUS hoaëc coâng taéc aán phía sau maët naép cuûa thieát bò. - Loop F2 : Töø F2 out ñeán F2 in (remote loop) cho vieäc thöïc hieän thöû moät luoàng trong 16 luoàng 2Mbit/s hoaëc 1 luoàng trong 4 luoàng 8Mbit/s
 5. ñöôïc ñieàu chænh bôûi bit hieäu chænh ôû traïm xa. - Loop phuï (nhaùnh) : Töø F2 in ñeán F2 out cho vieäch söû duïng moät keânh trong caùc luoàng 2Mbit hay 8Mbit/s ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua SIBUS.
 6. 3.2 Sô ñoà maët maùy :  Sô ñoà maët tröôùc cuûa hoäp gheùp luoàng DSMX 2/34C goàm coù : - MF1 : Ñieåm ño ngoõ ra ñöôøng 34Mbit/s out. - MF2 : Ñieåm ño cho 16 ngoõ ra 2Mbit/s out. - FH 34Mbit/s : Ñieåm ño ñoåi bit ñöôøng 34Mbit in. - Led INT (ñoû) beân traùi : Saùng baùo söï coá veà ñoàng boä, nguoàn phía phaùt. - Led INT (ñoû) beân phaûi : Saùng baùo söï coá veà ñoàng boä, nguoàn phía thu. Moät hoäp DSMX 2/34C coù 2 card : card phaùt beân traùi vaø card thu beân phaûi. Chuùng lieân heä vôùi nhau qua SIBUS (ñöôøng bus taäp trung caùc tín hieä baùo hieäu tôùi hoäp giaùm saùt luoàng SIG-DSMX). 3.3 Card phaùt trong thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C : Card phaùt DSMX 2/34Cñöôïc söû duïng trong khoái gheùp keânh DSMX 2/34C. Khoái 2gheùp keânh naøy coù theå laép moät card phaùt vaø moät card thu. Card phaùt goàm coù : maïch baùo hieäu caûnh baùo, maïch loop kieåm tra vaø moät giao tieáp V11 (bit N) phía phaùt. 3.3.1 Sô ñoà maët tröôùc vaø maët sau cuûa card phaùt : - Led INT (ñoû) : saùng khi coù söï coá do ñoàng hoà, nguoàn phía phaùt. - Led F1/F2 loop (vaøng) : saùng khi thöïc hieän loop. - SW loop : coù 3 vò trí loop: + Loop remote (loop xa).
 7. + Loop normal (loop bình thöôøng). + Loop local (loop noäi boä). 3.3.2 Sô ñoà chöùc naêng card phaùt : 2Mbit/s 8Mbit/s M1out
 8. Tín hieäu HDB3 töø ngoõ vaøo (2 Mbit/s hoaëc 8Mbit/s) qua bieán aùp caùch li (1,3) vaø maïch haïn bieân (2, 4) ñeå khoâi phuïc xung tín hieäu HDB3 ñöa vaøo IC heä thoáng (19). Vôùi moät vaøi maïch ngoaïi vi, heä thoáng IC CMS (19) thöïc hieän hoaøn toaøn chöùc naêng phía phaùt. Tín hieäu ñoàng hoà caùc luoàng 2Mbit/s hoaëc 8Mbit/s ñöôïc khoâi phuïc töø luoàng tín hieäu data döôùi daïng soá bôûi moät ñoàng hoà phuï. Taàn soá ñoàng phuï ñöôïc caáp bôûi ñoàng hoà chuû (5). Luoàng data ñöôïc giaûi maõ HDB3 maø tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc ñoàng boä vôùi ñoàng hoà chuû trong vuøng ñeäm (xöû lyù vò trí bit cheøn), ñöôïc ñöa vaøo khung bit vaø thöïc hieän gheùp 16 luoàng 2Mbit/s (hoaëc 4 luoàng 8Mbit/s) thaønh luoàng 34Mbit/s roài maõ hoùa thaønh maõ HDB3 töông öùng vôùi giao tieáp F1 out (17, 18). Döõ lieäu bit N trong khung 8Mbit/s vaø khung 34Mbit/s ñöôïc truyeàn nhôø giao tieáp V11 ôû khoái 6. Trong tröôøng hôïp khoâng coù giaùm saùt taïi traïm ñaàu cuoái, caùc loãi vaø nhieãu ôû phía thu coù theå thoâng baùo vôùi phaùt baèng bit D (8). Caùc voøng loop kieåm tra khaùc nhau (7,14) ñöôïc duøng cho vieäc kieåm tra. Moät led chæ thò (13) ñöôïc duøng cho vieäc loop maïch kieåm tra, jack do F1 out coù theå ñöôïc laáy ra ôû maët tröôùc cuûa card phaùt. Tín hieäu ñoàng hoà khung (12) coù theå ñöôïc kieåm tra taïi caùc ñieåm kích thích (chæ thaáy ñöôïc khi môû naép hoäp). Neáu xaûy ra loãi ôû nguoàn cung caáp (maát nguoàn) tín hieäu reset (9) ñöôïc IC CMS taïo ra vaø sau ñoù caûnh baùo INT xuaát hieän. Led INT cuõng chæ thò cho söï coá veà nguoàn cung caáp ñoàng hoà. Tín hieäu clock chuaån ñöôïc kieåm tra vôùi söï trôï giuùp cuûa maïch giaùm saùt bieân ñoä (1). Vieäc caøi ñaët tình taïng hoaït ñoäng ñöôïc ñöa ra baèng caùch söû duïng DIP- FIX Switches. Boä bieán ñoåi ñieän aùp (20) taïo ra ñieän aùp +5V cung caáp cho card phaùt thoâng qua 2 DIP-FIX Switches. 3.3.3 Caøi ñaët DIL-SWITCH, DIP-FIX cho phaàn phaùt :  DIL-FIX 800 ñeán 803 vaø 812 ñeán 823 thieát laäp trôû khaùng vaøo cho 16 luoàng 2Mbit/s vaøo.  DIL-SWITCH 804, 805, 806 : thieát laäp cheá ñoä caûnh baùo.  DIL-SWITCH 807 : thieát laäp cheá ñoä ñaáu voøng cho muïc ñích kieåm
 9. tra. Cheá ñoä caûnh baùo :  Ñeøn led INT chæ thò söï coá heä thoáng (tín hieäu ñoàng hoà, nguoàn cung caáp …).  Ñieåm MF1 kieåm tra möùc F1 out : Ñieän aùp (ñænh zero)………………………………:100mV  20mV Trôû khaùng…………………………………………………: 75 Ohm Caøi ñaët caùc ngoõ vaøo F2 in (2Mbit/s) vôùi caùc coång söû duïng caùp ñoái xöùng (120 Ohm) vaø caùp ñoàng truïc (75 Ohm). Sô ñoà coâng taéc 3.3.3.1 Baûng caøi ñaët caùc coång töø 800 -> 809 vaø 812 -> 823 : Shooting links F2 in 75  F2 in 120 800803 A A 812823 close close B B open open Caùc cheá ñoä caøi ñaët : - AIS Infection at F1 : Ñöa tín hieäu ASI taïi F1 (34Mbit/s). - Justifying digit evaluation for F2 remote loop : Ñieàu chænh giaù trò cho loop xa F2.
 10. - Changover 2Mbit/s to 8Mbit/s : Chuyeån qua luoàng 2Mbit/s hay 8Mbit/s. - N-bit changover 8Mbit/s :Thay ñoåi N bit trong luoàng 8Mbit/s. - Channel NO : Soá thöù töï caùc keânh. 3.3.3.2 Caøi ñaët DIL-SWITCHES 807 : 807 Shooting links Chöùc naêng A/B ñoùng Loop chuyeån maïch A/B môû Loop khoái
 11. 3.3.3.3 Caøi ñaët DIL-SWITCH 804 : Coâng taéc 804 A B C D E F G H (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ñöa AIS off OFF taïi F1 on ON Ñieàu chænh giaù trò off OFF loop xa on ON Chuyeån qua luoàng 2M OFF OFF OFF OFF 2Mbit/s hay 8M ON ON ON ON 8Mbit/s Thay ñoåi N-bit Bit baùo hieäu OFF trong luoàng cho giao ON 34Mbit/s tieápV11 Thay ñoåi N-bit Bit baùo hieäu OFF trong luoàng cho giao ON 8Mbit/s tieápV11 Soá 2M 1-4 5-8 9-12 13-16 13-16 keânh 8M 1 2 3 4 4 3.3.3.4 Caøi ñaët DIL-SWITCH 805 : Coâng taéc 805 A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) Chuyeån qua Qua khoái OFF luoàng 2Mbit/s phaùt hay 8Mbit qua SIG- ON DSMX Loop Qua khoái OFF maïch phaùt qua SIG- ON DSMX Thay ñoåi Qua khoái OFF D-bit phaùt
 12. qua SIG- ON DSMX N-bit trong luoàng Qua khoái OFF 34Mbit/s phaùt qua SIG- ON DSMX Thay ñoåi N-bit Qua khoái OFF trong luoàng phaùt 8Mbit/s qua SIG- ON DSMX
 13. 3.3.3.5 Caøi ñaët DIL-SWITCHES 808 : Coâng taéc 808 A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) Xaùc ñònh Ñieàu khieån OFF qua SIG- Caûnh baùo INT DSMX Ñieàu khieån qua ON SIG-DSMXhoaëc höôùng phaùt Thay ñoåi N-bit laø bit OFF OFF OFF N-bit trong 8M baùo hieäu ON N- bit qua V11 ON ON Soá tín hieäu trong 1 2 3 8M 3.4 Maïch giao tieáp ngoõ vaøo 2Mbit/s : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 2+) Coù 16 luoàng soá vaøo 2Mbit/s ñöôïc ñöa qua 16 bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng, luoàng tín hieäu sau ñoù ñöôïc ñöa ñeán 16 maïch giôùi haïn möùc baèng diode, taïi ñaây 16 luoàng soá 2Mbit/s ñöôïc ñöa taïo thaønh 4 nhoùm laø : * Nhoùm 1: D2P1I, D2N1I … … D2P4I, D2N4I * Nhoùm 2: D2P5I, D2N5I … … D2P8I, D2N8I * Nhoùm 3: D2P9I, D2N9I … … D2P12I, D2N12I * Nhoùm 4: D2P13I, D2N13I … D2P16I, D2N16I Trong moãi nhoùm goàm 4 luoàng soá, moãi luoàng soá goàm 2 ñöôøng, cuï theå laø : + Luoàng thöù nhaát goàm 2 ñöôøng laø : Ñöôøng thöù nhaát : D2P1I : Data, 2Mbit/s positive (or bin data) channel 1 Ñöôøng thöù hai : D2N1I : Data, 2Mbit/s negative (or bin data) channel 1 ……………… + Luoàng thöù 16 goàm 2 ñöôøng laø :
 14. Ñöôøng thöù nhaát : D2P16I : Data, 2Mbit/s positive (or bin data) channel 16 Ñöôøng thöù hai : D2N16I : Data, 2Mbit/s negative (or bin data) channel 16 Sau ñoù, caùc luoàng soá naøy ñöôïc ñöa vaøo 4 IC ñeäm801A, 802A, 803A vaø 804A. Tín hieäu töø khoái ñeäm seõ ñöôïc ñöa ñeán khoái gheùp luoàng (sô ñoà 4+). 3.5 Khoái gheùp luoàng : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 4+) Khoái gheùp luoàng ñöôïc thöïc hieän baèng IC CMS (1823A), cho pheùp 16 luoàng 2Mbit/s ôû ngoõ vaøo ñöôïc gheùp thaønh luoàng soá 34Mbit/s treân caùc chaân : Chaân 21 :luoàng D34PO (Data 34Mbit/s positive). Chaân 23 :luoàng D34NO (Data 34Mbit/s negative). 3.6 Khoái giao tieáp 34Mbit/s : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 6+) Luoàng soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng 2472B ñeå phoái hôïp trôû khaùng, caùch li maïch ngoaøi vaø sau ñoù tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán IC ñeäm 2809. Tín hieäu 34Mbit/s ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc diode 2569 ñeán 2572. Tín hieäu ra khoûi IC 2809 seõ ñöôïc ñöa ñeán IC ñeäm 2810A, hình thaønh luoàng soá 34Mbit/s chuaån laø : D34PI: Data on F1 in (34Mbit/s) HDB3+, RZ signal Vaø D34PI: Data on F1 in (34Mbit/s) HDB3+, RZ signal ñeå ñöa ñeán khoái phaân luoàng. Trong khoái naøy coøn coù caùc maïch taïo dao ñoäng xung clock ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc vi maïch 2812A vaø thaïch anh 2602A taïo ra taàn soá 67MHz vaø luoàng tín hieäu naøy seõ ñöôïc ñöa ñeán khoái phaân luoàng. 3.7 Card thu trong thieát bò DSMX 2/34C : 3.7.1 Sô ñoà maët tröôùc vaø maët sau cuûa card thu : - Led INT (ñoû) : Saùng baùo söï coá do ñoàng hoà, nguoàn phía thu. - Led F2 loop (vaøng) : Saùng khi SW loop ngoaøi vò trí bình thöôøng. - 16 ñi63m ño MF2 : ño ñaùnh giaù 16 luoàng 2Mbit/s out. - FH 34Mbit/s : Ñieåm ño ñaùnh giaù chaát löôïng F1 in.
 15. Sô ñoà maët card phaàn thu
 16. 3.7.2 Sô ñoà chöùc naêng card thu :
 17. Tín hieäu ngoõ vaøo 34Mbit/s ñöôïc ñöa tôùi F1 in qua bieán aùp caùch li (1) vaø tôùi IC heä thoáng (22). Cuøng vôùi vaøi maïch ngoaïi vi, IC heä thoáng (22) thöïc hieän hoaøn toaøn chöùc naêng card thu. Maïch khoâi phuïc tín hieäu clock thu ñöôïc töø maïch ñoàng hoà phuï (4) tín hieäu 34Mbit/s. Tín hieäu ñoàng hoà thu naøy ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc tín hieäu hieäu ñoàng hoà thu khaùc. Luoàng tín hieäu 34Mbit/s taïi ngoõ vaøo F1 in ñöôïc giaùm saùt bôûi maïch giaùm saùt (3) (no data signal). Heä thoáng cung caáp ñoàng hoà trung taâm trong IC (22) ñoàng boä vôùi luoàng tín hieäu vaøo 34Mbit/s vaø chia thaønh 4 luoàng 8Mbit/s. Heä thoáng caáp ñoàng hoà trung taâm 8MHz ñoàng boä tín hieäu 8Mbit/s vaø chi thaønh 4 luoàng 2Mbit/s, caùc luoàng 2Mbit/s ñöôïc ghi vaøo boä ñeäm (trong IC (22) ), qua caùc khe troáng xung clock. Tín hieäu ñoàng hoà ô F2 out (2Mbit/s hoaëc 8Mbit/s) ñöôïc khoâi phuïc trong voøng khoùa pha PLL (trong IC (22)), ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä, nhôù ñeäm, boä dao ñoäng thaïch anh (5) ñöôïc söû duïng ñeå ñoïc gaàn ñoàng boä vôùi luoàng tín hieäu gaàn boä nhôù ñeäm. Sau ñoù, soá lieäu ñöôïc maõ hoùa HDB3 töông öùng vôùi giao tieáp F2 out sau khi qua caùc maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng (18, 19, 20, 21). Taïi giao tieáp V11 (16), soá lieäu ñöôïc mang bôûi bit N cuûa khung 8Mbit/s vaø khung 8Mbit/s ñöôïc xen vaøo. Giao tieáp noái tieáp SIBUS (17) noái traïng thaùi caûnh baùo phía thu vôùi hoäp caûnh baùo trung taâm SIG-DSMX. Trong tröôøng hôïp khoâng coù giaùm saùt ôû traïm ñaàu cuoái loãi ôû phía thu coù theå gôûi baèng bit D trong luoàng tín hieäu F2 out cuûa phía phaùt. Tæ soá loãi F2 out coù theå kieåm tra nhôø maïch (11) ôû phía tröôùc maët maùy. Caùc voøng loop (7,13) söû duïng cho vieäc kieåm tra. Ñeøn chæ thò (12) hieån thò caùc loop kieåm tra ñang ñöôïc thöïc hieän. Ñoàng hoà khung 10 coù theå kieåm tra taïi ñieåm kích (chæ thaáy khi môû naép maùy). Neáu xaûy ra maát nguoàn, tín hieäu reset taïo ra cho IC (22) vaø cuøng luùc ñoù xuaát hieän caûnh baùo INT (14). Caûnh baùo INT cuõng ñöôïc taïo ra khi coù söï coá maát nguoàn cung caáp ñoàng hoà (dao ñoäng thaïch anh). Taàn soá dao ñoäng chuaån (5) nhaän ñöôïc töø dao ñoäng thaïch anh ñöôïc kieåm tra baèng maïch giaùm saùt bieân ñoä (9). Ñieän aùp +5V ñöôïc cung caáp bôûi boä bieán ñoåi ñieän aùp (23) ñeán card thu thoâng qua DIP-FIX Switches.
 18. 3.8 Khoái phaân luoàng : (sô ñoà DSMX 2/34 CII 7+) Luoàng tín hieäu 34Mbit/s laø D34PI vaø D34NI ñöôïc ñöa vaøo IC CME treân chaân soá 31 vaø chaân 83, taïi ñoù luoàng tín hieäu ñöôïc phaân ra thaønh 16 luoàng 2Mbit/s laø : D2PO-1 : Data F2 out (2Mbit/s) HDB3+, or binary data, channel 1. D2PO-16: Data F2 out (2Mbit/s) HDB3+, or binary data, channel 16. D2NO-1 : Data F2 out (2Mbit/s) HDB3-, or binary data, channel 1. D2NO-16 : Data F2 out (2Mbit/s) HDB3-, or binary data, channel 16. Sau ñoù, 16 luoàng 2Mbit/s seõ ñöôïc tieáp tuïc ñöa ñeán khoái giao tieáp ngoõ ra. 3.9 Maïch giao tieáp ngoõ ra 2Mbit/s: (sô ñoà DSMX 2/34 CII 5+) Trong khoái naøy, 16 luoàng 2. Laàn löôït ñöa ñeán 8 IC ñeäm töø 2801A ñeán 2808A. Moãi IC thöïc hieän vieäc xöû lí giao tieáp 2 luoàng 2Mbit/s. Taïi ñaây, luoàng tín hieäu ñöôïc ñöa qua caùc bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng töông öùng vaø ñöa ñeán ngoõ ra. ** Toùm laïi, thieát bò gheùp keânh soá DSMX 2/34C cho pheùp gheùp 16 luoàng 2Mbit/s ñeå taïo thaønh luoàng 34Mbit/s vaø phaân luoàng 34Mbit/s ra thaønh 16 luoàng 2Mbit/s.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản