Khí quyển

Chia sẻ: Dinh Viet Thuy Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
21
download

Khí quyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh viên cần nắm được: Tầm quan trọng; Các yếu tố thay đổi theo chiều cao; Các khí chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khí quyển

  1. http://environment-safety.com Khí quyeån 1. Thaønh phaàn 2. Caáu truùc 3. Nhieät ñoä May 31, 2006 1 http://environment-safety.com SV caàn naém ñöôïc Taàm quan troïng Caùc yeáu toá thay ñoåi theo chieàu cao Caùc khí chính May 31, 2006 2 1
  2. http://environment-safety.com AÙp suaát Khoâng khí gioáng nhö baát kyø khí naøo khaùc. Coù theå neùn ñöôïc, neân noù bò neùn laïi ôû taàng gaàn maët ñaát. ÔÛ gaàn möïc nöôùc bieån p = 1kg/cm2 = 1013 hPa giaûm 1hPa / 10m caùch möïc nöôùc bieån P = 100hPa, < 16km P = 10hPa, < 32km 75% khoâng khí naèm ôû < 16km Mt Everest (8850m) ~ 300hPa (i.e. 1/3 the oxygen) May 31, 2006 3 http://environment-safety.com Nhieät ñoä Taàng ñoái löu (< 16km): nhieät ñoä giảm theo chieàu cao 1oC/150m. Ñònh luaät khí: aùp suaát giaûm → nhieät ñoä giaûm lower temp. Caøng leân cao, khoâng khí caøng bò nung noùng bôûi maët trôøi. May 31, 2006 4 2
  3. http://environment-safety.com May 31, 2006 5 http://environment-safety.com Ñöôøng cong nhieätemperature profilekhí quyeån Atmospheric t ñoä theo 120 Nhieät quyeån THERMOSPHERE 100 Mesopause 80 Taàng giöõa Altitude km MESOSPHERE 60 TaàOzone layer ng Ozon Stratopause 40 Taàng bình löu STRATOSPHERE 20 Tropopause Taàng ñoái löu TROPOSPHERE 0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 degrees C May 31, 2006 6 3
  4. http://environment-safety.com Caùc taàng phía treân Ngoaïi quyeån (> 320km) Naèm ngoaøi khoâng gian, chöùa caùc veä tinh cuûa traùi ñaát Nhieät quyeån (80 - 320km) Lôùp khoâng khí cöïc kyø moûng, coù sao baêng, nhieät doä raát cao Taàng quyeån giöõa (50 - 80km) Laïnh vì coù ít khoâng khí May 31, 2006 Layers of the atmosphere 7 www.epa.gov/air/oaqps/ eog/course422/ap1.html http://environment-safety.com May 31, 2006 8 4
  5. http://environment-safety.com Taàng khí quyeån döôùi 50km Taàng bình löu (18 - 50km) Nhieät ñoä taêng vì haáp thuï tia töû ngoaïi Coù taàng ozon Ít xaùo troän theo chieàu doïc Taàng ñoái löu (
  6. http://environment-safety.com Thaønh phaàn caáu taïo taàng ñoái löu Khí % Khaû naêng Hoaït tính thay ñoåi phoùng xaï Nitrogen 78 Oxygen 21 Coù (UV) Water vapour Đến 3.5 very Coù Argon 0.9 Carbon dioxide 0.035 yes Coù Neon 0.002 Helium 0.0005 Ozone 0.00006 yes Coù Hydrogen 0.00005 Nitrogen dioxide vết Coù May 31, 2006 11 Krypton vết http://environment-safety.com Chaát löôïng khoâng khí Ozone (O3) Particulate Matter (PM) Khí quyeån cuûa traùi ñaát goàm: Carbon Monoxide (CO) Chaát oâ nhieãm Sulfur Dioxide (SO2) tieâu chuaån thaønh phaàn chính Nitrogen Dioxide (NO2) ~78% Nitrogen (N2) Lead (Pb) ~21% Oxygen (O2) Chaát gaây ung thö, chaát Air Toxics bieán ñoåi gen, Thaønh phaàn chieám tæ leä nhoû & bieàn daïng gen ~1% Argon (Ar) Acid Rain Phaù huûy heä sinh thaùi ~0% - 4% Water (H20) Carbon Dioxide (CO2) Khí nhaø kính Thaønh phaàn veát Methane (CH4) laøm traùi ñaát noùng Others leân… CFCs HCFC Phaù huûy ozon taàn bình löu May 31, 2006 Others 12 6
  7. http://environment-safety.com Symb Component Content ol Composition of air Nitrogen Oxygen N2 O2 78.084% 20.947% 99.99 8% Argon Ar 0.934% Carbon Dioxide CO2 0.033% Neon Ne 18.2 parts per million Helium He 5.2 parts per million Krypton Kr 1.1 parts per million Sulfur dioxide SO2 1.0 parts per million Methane CH4 2.0 parts per million Hydrogen H2 0.5 parts per million Nitrous Oxide N2O 0.5 parts per million Xenon Xe 0.09 parts per million Ozone O3 0.07 parts per million Nitrogen NO2 0.02 parts per million dioxide Iodine I2 0.01 parts per million Carbon CO trace monoxide Ammonia NH3 trace May 31, 2006 13 ©2001-2003 miStupid.com http://environment-safety.com Toùm taét Thaønh phaàn cuûa khí quyeån Chuû yeáu laø N2 vaø O2, moät soá chaát khaùc,chaát phoùng xaï, caát oâ nhieãm… AÙp suaát Tuaân theo ñònh luaät khí Nhieät ñoä Giaûm ~6.5oC khi taêng moãi km trong taàng ñoái löu - troposphere Thuaät ngöõ May 31, 2006 14 Caùc taàng trong khí khuyeån, söï ñaûo nhieät… 7
Đồng bộ tài khoản