Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Chia sẻ: chenxanh

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết thành phần không khí và cấu trúc của khí quyển. - Trình bày được sự phân bố các khối khí, frông. Nêu đặc điểm chính và sự tác động của chúng. - Xác định được vị trí các khối khí, frông trên bản đồ Khí hậu thế giới. - Nêu và giải thích sự phân bố bức xạ Mặt Trời. - Phân tích hình vẽ, sơ đồ để biết được cấu tạo của khí quyển. - Trình bày các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phân...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Khí quyển

Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái ĐấtA. Mục tiêu bài học:Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:

- Biết thành phần không khí và cấu trúc của khí quyển.

- Trình bày được sự phân bố các khối khí, frông. Nêu đặc điểm chính và sự tác

động của chúng.

- Xác định được vị trí các khối khí, frông trên bản đồ Khí hậu thế giới.

- Nêu và giải thích sự phân bố bức xạ Mặt Trời.

- Phân tích hình vẽ, sơ đồ để biết được cấu tạo của khí quyển.

- Trình bày các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phân bố nhiệt trên Trái Đất.

- Phân tích hình vẽ, bảng số liệu, bản đồ … để biết được sự phân bố bức xạ Mặt

Trời, phân bố nhiệt và giải thích sự phân bố đó.B. Thiết bị dạy học:- Sơ đồ các tầng khí quyển.

- Bản đồ Tự nhiên thế giới.

- Bản đồ Nhiệt độ, khí áp và gió.
- Các hình vẽ trong SGK phóng to.
C. Hoạt động dạy học:

Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.

Bài mới.

GV hỏi: ở lớp 6 chúng ta đã học về khí quyển các khối khí và frông. Bạn nào

cho biết khí quyển có mấy tầng? Đó là những tầng nào?

Khối khí là gì? frông là gì? Trên địa cầu có những khối khí nào? Có bao

nhiêu frông? Khối khí và frông có ảnh hưởng gì tới thời tiết nơi chúng đi qua?
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

I. Khớ Quyển.
HĐ 1: Cả lớp.

- Hỏi: Khí quyển là gì? KQ cú vai trũ ntn? Khí quyển là lớp không khí

bao quanh trái đất.

1. Cấu trúc của khí quyển.
HĐ 2: Cặp/ nhóm.

- Gồm 5 tầng: đối lưu, bình
Bước 1:

- HS các nhóm làm việc theo phiếu học tập. lưu, khí quyển giữa, tầng

- Nếu có thể, GV chiếu hình ảnh về cầu vồng, một số không khí cao, tầng khí quyển

hiện tượng tự nhiên xảy ra trong lớp không khí, đặc ngoài.
biệt ở tầng đối lưu giúp HS nhấn mạnh được vai trò - Đặc điểm các tầng: giới hạn,

quan trọng nhất của tầng đối lưu. độ dày, khối lượng không khí,

Bước 2: HS trình bày, GV giúp HS chuẩn kiến thức. thành phần.

HĐ3: Cá nhân/ cặp.

Bước 1: - HS đọc SGk: 2. Các khối khí.

+ Nêu tên và xác định vị trí các khối khí.

+ Trình bày và giải thích về đặc điểm của các khối khí.

Bước 2: - Đại diện HS trình bày kết quả và xác định

trên bản đồ vị trí hình thành các khối khí (ở lụa địa, đại

dương, vĩ độ thấp, vĩ độ cao…). - Mỗi bán cầu có 4 khối khí

* GV chuẩn xác kiến thức, giải thích rõ hơn về nguyên chính: địa cực, ôn đới, chí

nhân hình thành và nh ững đặc điểm của các khối khí: tuyến, xích đạo.

Sự hình thành các khối khí nóng, lạnh liên quan tới - Đặc điểm: khác nhau về tính

lượng ánh sáng Mặt Trời ở các vĩ độ cao, thấp khác chất, luôn luôn di chuyển, bị

nhau. Các khối khí còn được hình thành ở những nơi biến tính.

có sự khác biệt về nhiệt độ, độ ẩm, ảnh hưởng tới lớp

không khí gần mặt đất. Khối khí luôn di chuỷen, chúng

làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua và bị biến tính.

HĐ 4: Cả lớp.

- HS đọc nội dung mục IV, kết hợp vốn hiểu biết cho

biết:
+ Frông là gì? 3. Frông.

+ Tên và vị trí của các frông. - Là mặt tiếp xúc giữa hai khối

+ Tác động của frông khi đi qua một khu vực. khí có nguồn gốc, tính chất

- GV: frông được hình thành khi hai khối khí có nguồn khác nhau.

gốc, tính chất khác nhau (nhiệt độ chênh nhau, chuyển - Mỗi nửa cầu có hai frông cơ

động hội tụ về cùng một phí với nhau…). Trên mỗi bản: Frông địa cực (FA), frông

bán cầu có 4 khối khí cơ bản, và 2 frông FA, FP. Khu ôn đới (FP). Dải hội tụ nhiệt

vực xích đạo chỉ tạo nên dải hội tụ, không tạo nên đới chung cho cả hai nửa cầu

frông (do các khối khí cùng nóng, chỉ có hướng gió (FIT).

- Nơi frông đi qua có sự biến
khác nhau).

Trong một khối khí, các tính chất về nhiệt độ, khí áp, đổi thời tiết đột ngột.

độ ẩm, trọng lượng đồng nhất. Nhưng, ở các frông, gió

thổi ngược hướng nhau, nhiệt độ chênh nhau. Khi các

frông chuyển động đến đâu làm cho nhiệt độ, áp suất,

hướng gió thay đổi nhanh chóng, có mây và mưa. Vì

vậy, dẫn đến sự biến đổi đột ngột của thời tiết ở nơi đó.

HĐ 5: Cặp đụi.

GV: Nguồn cung cấp nhiệt cho mặt đất là BXMT, đú

là cỏc dũng vật chất và năng lượng của Mặt Trời tới

TĐ. Dựa vào H11.2 Hóy cho biết BXMT tới Trỏi Đất

được phõn bố ntn? II. Sự phõn bố nhiệt độ
Nhiệt khụng khớ ở tầng đối lưu do đõu mà cú.
- khụng khớ trờn Trỏi Đất.

Nhiệt lượng do MT mang đến bề mặt TĐ thay 1. Bức xạ nhiệt độ khụng
-

đổi theo gúc chiếu của cỏc tia bức xạ. Vậy nhiệt khớ.

lượng đú thay đổi ntn? - Bức xạ Mặt Trời là cỏc dũng

HS: Trả lời. vật chất và năng lượng của Mặt

Trời tới Trỏi Đất.

- Bức xạ Mặt Trời tới Trỏi Đất

được mặt đất hấp thụ 47%.

- Nhiệt độ khụng khớ của ở

tầng đối lưu chủ yếu do nhiệt

GV: Theo vĩ độ địa lớ nhiệt độ trung bỡnh năm và biờn của bề mặt đất được Mặt Trời

độ nhiệt năm thay đổi ntn? Vỡ sao cú sự thay đổi đú? đốt núng cung cấp.

HS: Dựa và bảng 11 trả lời. - Thay đổi theo gúc chiếu.2. Sự phõn bố nhiệt độ khụng

khớ trờn Trỏi Đất.

a. Sự phõn bố theo vĩ độ địa lớ.

GV: Nhiệt độ tb năm cao nhất và thấp nhất ở lục địa - Càng lờn vĩ độ cao nhiệt độ tb

hay ĐD? càng giảm.

Em cú nhận xột gỡ về sự thay đổi BĐN ở cỏc điểm - Vĩ độ càng cao, biờn độ nhiệt

nằm trờn khoảng vĩ độ 520B? Vỡ sao cú sự khỏc biệt năm càng lớn.
giữa lục địa và ĐD? b. Phõn bố theo lục địa và đại

HS: SGK và h11.3 trả lời. dương.

- ĐD cú biờn độ nhiệt nhỏ, lục

GV: Em hóy cho biết giữa hướng phơi của sườn với địa cú biờn độ nhiệt lớn.

gúc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được cú mối quan hệ  Nguyờn nhõn: Do sự hấp

thụ nhiệt của đất và nước khỏc
ntn?

HS: H11.4 và SGK trả lời. nhau.

c. Phõn bố theo địa hỡnh.

- Nhiệt độ khụng khớ giảm

theo độ cao.

- Nhiệt độ thay đổi theo độ dốc

và hướng phơi của sườn.
Đánh giá.

1. Khoanh vào một chữ cái ở đầu ý đúng trong các câu sau đây:

a) Chất khí chiếm tỷ lệ cao nhất trong thành phần của không khí là:

A. Khí nitơ.

B. Khí oxy.

C. Các khí khác.

b) Các khối khí được hình thành ở:

A. Tầng đối lưu.
B. Tầng bình lưu.

C. Tầng khí quyển giữa.

c) Sự phân chia ra các khối khí nóng, khối khí lạnh, khối khí lục địa hay khối

khí đại dương được căn cứ vào:

A. Hướng di chuyển của các khối khí.

B. Phạm vi ảnh hưởng của khối khí.

C. Vị trí hình thành (vĩ độ, bề mặt tiếp xúc là lụa địa hay đại dương).

2. Khoanh vào một chữ cái ở đầu ý em cho là đúng nhất:

Khi các frông di chuyển qua một nơi sẽ gây ra:

A. Mưa.

B. Thay đổi nhiệt độ.

C. Biến đổi đột ngột của thời tiết.

3. So sánh đặc điểm, vai trò của các tầng khí quyển…

Bài tập về nhà.

Làm các bài tập 2, 3

Phụ lục.

Phiếu học tập

- Thời gian: 7 phút.

- Nội dung: Dựa vào hình 13.2 và nội dung SGK hãy so sánh và nhận xét các

tầng khí quyển theo bảng sau:

Các tầng khí quyển Vị trí, độ dày Vai trò
Đặc điểm
Đối lưu

Bình lưu

Khí quyển giữa

Khí quyển cao

Khí quyển ngoàiCác tầng Vị trí, Vai trò
Đặc điểm

khí quyển độ dày

Tầng đối ở XĐ: - Không khí chuyển động theo chiều

lưu thẳng đứng.
0 -> 16km

ở Cực: - Nhiệt độ giảm theo độ cao - Điều hoà nhiệt

(Đỉnh tầng nhiệt độ là - 800c). độ của Trái Đất
0 -> 8km

- Chứa 80% không khí và hơn 3/4 có thể duy trì

lượng hơi nước. được sự sống.

- Hơi nước giữ 60% và CO2 giữa - Là hạt nhân

18% nhiệt độ bề mặt Trái Đất toả ngưng kết gây ra

mây, mưa…
vào không khí.

- Bụi, muối, khí…

Tầng bình Từ giới - Không khí khô và chuyển động Tầng ôzôn bảo

lưu hạn trên theo chiều ngang. vệ Trái Đất khỏi

của tầng - Nhiệt độ tăng theo độ cao. tia cực tím.
đối lưu đến - Có tầng ôzôn ở độ cao 28km.

50 km

Tầng giữa - Nhiệt độ giảm mạnh theo độ cao.

Tầng ion - Không khí hết sức loãng, chứa Phản hồi sóng

nhiều ion mang điện tích âm hoặc vô tuyến từ mặt

dương. đất truyền lên.

Tầng Từ độ cao - Không khí rất loãng: khoảng cách

khoảng các phân tử tới 600km.
ngoài

800km trở - Thành phần chủ yếu là heli và

lên. hidrrô.------------------------------

Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy...................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản