KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
198
lượt xem
23
download

KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở. - Xác định vai trò của Oxi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG

  1. KHOA H C (36) KHÔNG KHÍ C N CHO S S NG I. M c ích, yêu c u Sau bài h c, HS bi t : - Nêu d n ch ng ch ng minh ngư i, ng v t và th c v t uc n không khí th . - Xác nh vai trò c a Oxi i v i quá trình hô h p và vi c ng d ng ki n th c này trong i s ng II/ dùng d y - h c : -Hình 72, 73/ SGK -Sưu t m các hình nh v ngu n b nh ư c th b ng Oxi. - Hình nh ho c d ng c th t bơm không khí vào b cá
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1-Bài cũ: - Khí Ni-tơ trong không khí có vai trò gì - 2 HS tr l i ? - Làm th nào ng n l a b p than và b p c i không b t t ? -Nh n xét 2- Baì m i: 2.1 -Gi i thi u: *Ho t ng 1:Tìm hi u vai trò c a không khí i v i con ngư i. - GV nêu m c tiêu c a bài h c + M c tiêu : - Nêu d n ch ng ch ng minh con ngư i c n không khí th . - Xác nh vai trò c a khí Oxy trong không khí i v i s th và vi c ng d ng
  3. ki n th c này trong i s ng. + Cách ti n hành : - GV yêu c u HS c l p làm theo như hư ng d n m c th c hành trang 72 và phát bi u nh n xét - HS d dàng nh n th y lu ng không khí m ch m vào tay do - GV yêu c u HS nín th , mô t l i c m các em th ra. giác c a mình khi nín th . - HS mô t . - Yêu c u HS d a vào tranh nh, nêu lên vai trò c a không khí iv i i s ng con ngư i và nh ng ng d ng c a ki n th c - HS tr l i. này trong y h c và trong i s ng. - GV nh n xét *Ho t ng 2: Tìm hi u vai trò c a không khí i v i th c v t và ng v t. + M c tiêu : nêu d n ch ng ch ng minh ng v t và th c v t u c n không khí th + Cách ti n hành : - GV yêu c u HS quan sát H 3,4 và tr l ic uh i:
  4. - T i sao sâu b và cây trong bình b ch t ? - GV gi ng v vai trò c a không khí i v i ng v t : K v thí nghi m c a các nhà bác h c th i xưa dùng chu t b ch làm thí nghi m. - HS tr l i cá nhân - V vai trò c a không khí iv i ng v t : GV gi ng cho HS không nên nhi u hoa tươi và cây c nh trong phòng ng óng - HS l ng nghe kín c a. Vì cây hô h p th i ra khí CO2, hút khí Oxi làm nh hư ng n s hô h p c a con ngư i. *Ho t ng 3: Tìm hi u m t s trư ng h p ph i dùng bình Ôxi. + M c tiêu : Xác nh vai trò c a khí Oxi i v i s th và vi c ng d ng ki n th c này trong i s ng. - HS chú ý l ng nghe + Cách ti n hành Bư c 1 : GV yêu c u HS quan sát H5,6 trang 73 SGK theo c p
  5. Bư c 2 : GV g i vài HS trình bày k t qu quan sát F 45, 46 / 73 SGK. - Hai HS quay l i ch và nói : - Sau ó , yêu c u HS th o lu n các câu + Tên d ng c giúp ngư i th h i: l n sâu dư i nư c. + Nêu ví d ch ng t không khí c n cho + Tên d ng c giúp nư c s s ng c a con ngư i, ng v t và th c trong b cá có nhi u không khí v t. hoà tan + Thành ph n nào trong không khí quan - HS trình bày tr ng nh t i v i s th ? + Trong trư ng h p nào ngư i ta ph i th b ng bình Oxy ? - GV nh n xét- g i 1 s em b sung. - GV cho HS rút ra k t lu n : Ngư i, - HS tr l i ng v t, th c v t mu n s ng ư c c n có Oxy th .
  6. 3- C ng c và d n dò: - GV yêu c u vài em nh c l i nh ng ki n th c ã ư c h c. * Bài sau : T i sao có gió
Đồng bộ tài khoản