KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG

Chia sẻ: fordec

- Nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở. - Xác định vai trò của Oxi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống

Nội dung Text: KHOA HỌC - KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG

KHOA H C (36)

KHÔNG KHÍ C N CHO S S NGI. M c ích, yêu c u

Sau bài h c, HS bi t :

- Nêu d n ch ng ch ng minh ngư i, ng v t và th c v t uc n
không khí th .

- Xác nh vai trò c a Oxi i v i quá trình hô h p và vi c ng d ng
ki n th c này trong i s ng

II/ dùng d y - h c :

-Hình 72, 73/ SGK

-Sưu t m các hình nh v ngu n b nh ư c th b ng Oxi.

- Hình nh ho c d ng c th t bơm không khí vào b cá
III/ Các ho t ng d y – h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


1-Bài cũ:

- Khí Ni-tơ trong không khí có vai trò gì - 2 HS tr l i
?

- Làm th nào ng n l a b p than và
b p c i không b t t ?

-Nh n xét

2- Baì m i:

2.1 -Gi i thi u:

*Ho t ng 1:Tìm hi u vai trò c a
không khí i v i con ngư i.

- GV nêu m c tiêu c a bài h c

+ M c tiêu :

- Nêu d n ch ng ch ng minh con
ngư i c n không khí th .

- Xác nh vai trò c a khí Oxy trong
không khí i v i s th và vi c ng d ng
ki n th c này trong i s ng.

+ Cách ti n hành :

- GV yêu c u HS c l p làm theo như
hư ng d n m c th c hành trang 72 và
phát bi u nh n xét

- HS d dàng nh n th y lu ng
không khí m ch m vào tay do
- GV yêu c u HS nín th , mô t l i c m các em th ra.
giác c a mình khi nín th .
- HS mô t .
- Yêu c u HS d a vào tranh nh, nêu lên
vai trò c a không khí iv i i s ng con
ngư i và nh ng ng d ng c a ki n th c - HS tr l i.
này trong y h c và trong i s ng.

- GV nh n xét

*Ho t ng 2: Tìm hi u vai trò c a
không khí i v i th c v t và ng v t.

+ M c tiêu : nêu d n ch ng ch ng
minh ng v t và th c v t u c n không
khí th

+ Cách ti n hành :

- GV yêu c u HS quan sát H 3,4 và tr
l ic uh i:
- T i sao sâu b và cây trong bình b ch t
?

- GV gi ng v vai trò c a không khí i
v i ng v t : K v thí nghi m c a các
nhà bác h c th i xưa dùng chu t b ch
làm thí nghi m.
- HS tr l i cá nhân
- V vai trò c a không khí iv i ng
v t : GV gi ng cho HS không nên nhi u
hoa tươi và cây c nh trong phòng ng óng
- HS l ng nghe
kín c a. Vì cây hô h p th i ra khí CO2, hút
khí Oxi làm nh hư ng n s hô h p c a
con ngư i.

*Ho t ng 3: Tìm hi u m t s trư ng
h p ph i dùng bình Ôxi.

+ M c tiêu : Xác nh vai trò c a khí Oxi
i v i s th và vi c ng d ng ki n th c
này trong i s ng.
- HS chú ý l ng nghe
+ Cách ti n hành

Bư c 1 : GV yêu c u HS quan sát H5,6
trang 73 SGK theo c p
Bư c 2 : GV g i vài HS trình bày k t
qu quan sát F 45, 46 / 73 SGK.
- Hai HS quay l i ch và nói :
- Sau ó , yêu c u HS th o lu n các câu
+ Tên d ng c giúp ngư i th
h i:
l n sâu dư i nư c.
+ Nêu ví d ch ng t không khí c n cho
+ Tên d ng c giúp nư c
s s ng c a con ngư i, ng v t và th c
trong b cá có nhi u không khí
v t.
hoà tan
+ Thành ph n nào trong không khí quan
- HS trình bày
tr ng nh t i v i s th ?

+ Trong trư ng h p nào ngư i ta ph i
th b ng bình Oxy ?

- GV nh n xét- g i 1 s em b sung.

- GV cho HS rút ra k t lu n : Ngư i, - HS tr l i
ng v t, th c v t mu n s ng ư c c n có
Oxy th .
3- C ng c và d n dò:

- GV yêu c u vài em nh c l i nh ng ki n
th c ã ư c h c.

* Bài sau : T i sao có gió
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản