Khoa học - KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Chia sẻ: fordec

- Học sinh có khả năng: Phát hiện ra một số tính chất của không khí bằng cách: -Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của không khí -Làm thí nghiệm chứng minh không khí không có hình dạng nhất định. Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra -Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính chất của không khí trong đời sống

Nội dung Text: Khoa học - KHÔNG KHÍ CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Khoa h c (31)

KHÔNG KHÍ CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ?I.M c tiêu:

- H c sinh có kh năng: Phát hi n ra m t s tính ch t c a không khí b ng cách:

-Quan sát phát hi n màu, mùi, v c a không khí

-Làm thí nghi m ch ng minh không khí không có hình d ng nh t nh. Không khí có th nén
l i ho c giãn ra

-Nêu 1 s ví d v vi c ng d ng 1 s tính ch t c a không khí trong i s ng
II.Chu n b :

Hình trang 64, 65/SGK.

Nhóm: chu n b 8- 10 qu bóng bay có hình dáng khác nhau

Bơm tiêm, bơm xe p (n u có)
III.Các ho t ng d y - h c ch y u:


Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò


I Ki m tra bài cũ : - 2 em tr l i

+ Em hãy tìm m t vài ví d ch ng t không khí có
chung quanh ta và không khí có trong ch r ng c a
m i v t?

+ L p không khí bao quanh trái t ư c g i là gì?
(Khí quy n)

- Giáo viên nh n xét, ghi i m

II Bài m i :

1 Gi i thi u bài: bi t rõ không khí có nh ng tính
ch t gì? Các em s tìm hi u k qua bài h c hôm nay
- Vài em nêu
- Giáo viên ghi
- Em khác b sung, nh n xét
2 Gi ng bài :

Ho t ng 1: Phát bi u màu, mùi, v c a không khí:

M c tiêu:

- S d ng nh ng giác quan nh n bi t không màu,
không mùi, không v c a không khí

- Giáo viên nêu câu h i:
+ Em có nhìn th y không khí không? T i sao? (M t ta
không nhìn th y không khí vì không khí trong su t và
- H c sinh l ng nghe
không màu)

+ Hãy dùng mũi ng i và dùng lư i ném, em hãy nh n
th y không khí có mùi gì? Có v gì? (Không khí
không mùi, không v )

+ ôi lúc em ng i th y m t hương thơm hay m t mùi
khó ch u, ó có ph i là mùi c a không khí không? - H c sinh th i bóng
Cho ví d ? (... Không ph i là mùi c a không khí mà
là mùi c a nh ng ch t khác có trong không khí)

- i di n nêu
- Ví d :

- H c sinh nêu
+ Mùi nư c hoa hay mùi c a rác th i ...

- H c sinh khác nh n xét, b sung
- Giáo viên nh n xét và k t lu n: Không khí trong
su t, không màu, không mùi, không v

Ho t ng 2: Chơi th i bong bóng, phát hi n hình
dáng c a không khí
- H c sinh l ng nghe
M c tiêu:

- Phát hi n không khí có hình d ng nh t nh

* Bư c 1: Chơi th i bong bóng

- Chia l p 4 nhóm, giáo viên ph bi n lu t chơi:

+ S bóng m i nhóm b ng nhau, b t u th i cùng
m t l n, nhóm nào th i xong trư c, bóng căng,
không b v là th ng - Th o lu n nhóm

* Bư c 2: Th o lu n: - H c sinh qaun sát hình v SGK / 65

-G i i di n mô t hình dáng c a các qu bóng v a
ư c th i

- Giáo viên:

+ Cái gì ch a trong qu bóng và làm chúng có hình
- i di n lên nêu k t qu
d ng như v y?

- n thân bơm vào sâu trong v bơm
+ Qua ó, em rút ra ư c gì? V y theo em không khí
tiêm không khí s b nén l i
có hình dáng nh t nh không?

- Th tay ra thân bơm s v l i ví trí ban
+ V y em hãy nêu 1 ví d cho th y không khí không
u không khí s giãn ra
có hình dáng nh t nh?

- H c sinh:
- Giáo viên nh n xét, k t lu n: Không khí không có
hình dáng nh t nh mà có hình dáng c a toàn b + Làm bơm tiêm kim
kho ng tr ng bên trong v t ch a nó
+ Bơm xe
Ho t ng 3: Tìm hi u tính ch t b nén và giãn ra c a
không khí

M c tiêu

- Không khí có th b nén l i ho c giãn ra

- Nêu 1 s ví d v vi c ng d ng m t s tính ch t
c a không khí trong i s ng

* Bư c 1: T ch c và hư ng d n
- Chia nhóm

- 2 em c m c quan sát SGK / 65

* Bư c 2: Làm vi c theo nhóm

- H c sinh quan sát hình 2b, hình 2c

+ Hình 2b, hình 2c cho em bi t gì?

• Hình 2b: Dùng tay n thân bơm vào sâu trong v
bơm tiêm

• Hình 2c: Th tay ra thân bơm s v v trí ban u

⇒ Cho ta bi t hình 2b không khí có th b nén l i,
hình 2c không khí giãn ra

* Bư c 3: Làm vi c c l p

- G i h c sinh lên trình bày k t qu

- Giáo viên nh n xét và t câu h i:

+ Tác ng lên chi c bơm như th nào ch ng minh
không khí có th b nén l i và giãn ra?
+ Em hãy nêu m t s ví d v vi c ng d ng 1 s tính
ch t c a không khí trong i s ng?
3 C ng c - d n dò

- H c bài, chu n b bài sau: “Không khí g m nh ng
thành ph n nào?”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản