Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

Chia sẻ: fordec

Làm thí nghiệm chứng minh không khí có ở quanh mọi vật và các chỗ rỗng trong các vật Phát biểu định luật về khí quyển Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm theo nhóm: các túi ni lông to, dây thun, kim khâu, chậu, chai không, 1 viên gạch, ...

Nội dung Text: Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

Khoa h c (30)

LÀM TH NÀO BI T CÓ KHÔNG KHÍ?I. M c tiêu:

Sau bài h c, h c sinh bi t:

Làm thí nghi m ch ng minh không khí có quanh m i v t và các
ch r ng trong các v t

Phát bi u nh lu t v khí quy n

II.Chu n b :

Hình trang 62, 63/SGK

Chu n b các dùng thí nghi m theo nhóm: các túi ni lông to, dây
thun, kim khâu, ch u, chai không, 1 viên g ch, ...

III. Các ho t ng d y - h c ch y u:


Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c
sinh


I/ Ki m tra bài cũ: - 2 em tr l i
+ T i sao chúng ta c n ph i ti t ki m nư c?

+ Em ã làm gì ti t ki m nư c nhà
trư ng, gia ình và nơi công c ng?

- Giáo viên nh n xét, ghi i m

II/ Bài m i:

- Gi i thi u bài m i: Không khí luôn
chung quanh chúng ta, v y làm th nào biét có
không khí, cô s cùng các em khám phá bí m t này
qua bài h c: “Làm th nào bi t có không khí”

Ho t ng 1: Thí nghi m ch ng minh không
khí có xung quanh m i v t

M c tiêu:

- Phát hi n s t n t i c a không khí và
không khí có xung quanh m i v t

* Bư c 1: T ch c và hư ng d n:

- Các nhóm báo cáo dùng ã chu n b

- Chia nhóm, g i 2 em c m c th c hành
SGV / 62

- Giáo viên yêu c u h c sinh ng não

* Bư c 2: Nhóm
- Giáo viên: các em th o lu n ưa ra gi
thi t là “Xung quanh có không khí”

- Thí nghi m:
- H c sinh th o lu n
+ Cho 2 em ch y ra sân trư ng sao cho túi ni nhóm
lông căng ph ng như hình 1 ho c th i hơi vào túi,
c t su lai

+ L y kim âm th ng túi ni lông ang căng,
quan sát - H c sinh làm thí
nghi m
+ Em hãy ưa tay vào ch b âm kim, có
c m giác gì? - H c sinh quan sát
thí nghi m v a làm
* Bư c 3: Trình bày

- H c sinh báo cáo k t qu v a làm ng
th i gi i thích v cách nh n bi t không khí có - H c sinh phát bi u
chung quanh ta

- H c sinh có th làm các thí nghi m khác ê
ch ng minh i u trên

Ho t ng 2: Thí nghi m ch ng minh không
khí có trong nh ng ch r ng c a m i v t
- i di n nhóm lên
M c tiêu: báo cáo

- H c sinh phát hi n không khí có kh p
nơi k c trong nh ng ch r ng c a các v t
* Bư c 1: T ch c và hư ng d n

- G i h c sinh c các m c 2, 3/63 SGK

* Bư c 2: Nhóm thí nghi m

- Giáo viên t câu h i g i ý

+ Các em hãy quan sát và cho bi t: trong
chai r ng này không ch a v t gì?

+ Trong nh ng ch nh li ti c a mi ng b t
- 2 em c
bi n không ch a gì?

* Bư c 3: Trình bày:

- H c sinh th o lu n
- G i h c sinh lên trình bày và gi i thích:
nhóm 4
+ T i sao các b t khí l i n i lên trong c 2
- Làm thí nghi m như
thí nghi m ó?
hình v / 63
- Nhóm khác b sung, nh n xét
- Quan sát nh ng
- Giáo viên nh n xét và k t lu n: Chung hi n tư ng khi thí nghi m
quanh m i v t và m i ch tr ng bên trong v t u
có không khí

Ho t ng 3: H th ng hoá ki n th c v s
t n t i c a không khí

M c tiêu


- i di n lên trình
- Phát bi u nh nghĩa v khí quy n bày

- K ra nh ng ví d khác ch ng t chung
quanh m i v t và m i ch r ng bên trong v t u
có không khí

- Giáo viên yêu c u h c sinh th o lu n v i
nh ng câu h i sau: - 2 em nh c l i

+ L p không khí bao quanh trái t ư cg i
là gì?

+ Tìm ví d ch ng t không khí có chung
quanh ta và không khí có trong nh ng ch r ng c a
m i v t?

D n dò:

- H c bài nhà

- Nghiên c u trư c bài: “Không khí có
nh ng tính ch t gì?” SGK/ 64, 65
- H c sinh th o lu n
nhóm 2
- H c sinh tr l i (...
g i là khí quy n)

- H c sinh tr l i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản