Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

Chia sẻ: fordec

Làm thí nghiệm chứng minh không khí có ở quanh mọi vật và các chỗ rỗng trong các vật Phát biểu định luật về khí quyển Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm theo nhóm: các túi ni lông to, dây thun, kim khâu, chậu, chai không, 1 viên gạch, ...

Nội dung Text: Khoa học - LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ?

 

  1. Khoa h c (30) LÀM TH NÀO BI T CÓ KHÔNG KHÍ? I. M c tiêu: Sau bài h c, h c sinh bi t: Làm thí nghi m ch ng minh không khí có quanh m i v t và các ch r ng trong các v t Phát bi u nh lu t v khí quy n II.Chu n b : Hình trang 62, 63/SGK Chu n b các dùng thí nghi m theo nhóm: các túi ni lông to, dây thun, kim khâu, ch u, chai không, 1 viên g ch, ... III. Các ho t ng d y - h c ch y u: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh I/ Ki m tra bài cũ: - 2 em tr l i
  2. + T i sao chúng ta c n ph i ti t ki m nư c? + Em ã làm gì ti t ki m nư c nhà trư ng, gia ình và nơi công c ng? - Giáo viên nh n xét, ghi i m II/ Bài m i: - Gi i thi u bài m i: Không khí luôn chung quanh chúng ta, v y làm th nào biét có không khí, cô s cùng các em khám phá bí m t này qua bài h c: “Làm th nào bi t có không khí” Ho t ng 1: Thí nghi m ch ng minh không khí có xung quanh m i v t M c tiêu: - Phát hi n s t n t i c a không khí và không khí có xung quanh m i v t * Bư c 1: T ch c và hư ng d n: - Các nhóm báo cáo dùng ã chu n b - Chia nhóm, g i 2 em c m c th c hành SGV / 62 - Giáo viên yêu c u h c sinh ng não * Bư c 2: Nhóm
  3. - Giáo viên: các em th o lu n ưa ra gi thi t là “Xung quanh có không khí” - Thí nghi m: - H c sinh th o lu n + Cho 2 em ch y ra sân trư ng sao cho túi ni nhóm lông căng ph ng như hình 1 ho c th i hơi vào túi, c t su lai + L y kim âm th ng túi ni lông ang căng, quan sát - H c sinh làm thí nghi m + Em hãy ưa tay vào ch b âm kim, có c m giác gì? - H c sinh quan sát thí nghi m v a làm * Bư c 3: Trình bày - H c sinh báo cáo k t qu v a làm ng th i gi i thích v cách nh n bi t không khí có - H c sinh phát bi u chung quanh ta - H c sinh có th làm các thí nghi m khác ê ch ng minh i u trên Ho t ng 2: Thí nghi m ch ng minh không khí có trong nh ng ch r ng c a m i v t - i di n nhóm lên M c tiêu: báo cáo - H c sinh phát hi n không khí có kh p nơi k c trong nh ng ch r ng c a các v t
  4. * Bư c 1: T ch c và hư ng d n - G i h c sinh c các m c 2, 3/63 SGK * Bư c 2: Nhóm thí nghi m - Giáo viên t câu h i g i ý + Các em hãy quan sát và cho bi t: trong chai r ng này không ch a v t gì? + Trong nh ng ch nh li ti c a mi ng b t - 2 em c bi n không ch a gì? * Bư c 3: Trình bày: - H c sinh th o lu n - G i h c sinh lên trình bày và gi i thích: nhóm 4 + T i sao các b t khí l i n i lên trong c 2 - Làm thí nghi m như thí nghi m ó? hình v / 63 - Nhóm khác b sung, nh n xét - Quan sát nh ng - Giáo viên nh n xét và k t lu n: Chung hi n tư ng khi thí nghi m quanh m i v t và m i ch tr ng bên trong v t u có không khí Ho t ng 3: H th ng hoá ki n th c v s t n t i c a không khí M c tiêu - i di n lên trình
  5. - Phát bi u nh nghĩa v khí quy n bày - K ra nh ng ví d khác ch ng t chung quanh m i v t và m i ch r ng bên trong v t u có không khí - Giáo viên yêu c u h c sinh th o lu n v i nh ng câu h i sau: - 2 em nh c l i + L p không khí bao quanh trái t ư cg i là gì? + Tìm ví d ch ng t không khí có chung quanh ta và không khí có trong nh ng ch r ng c a m i v t? D n dò: - H c bài nhà - Nghiên c u trư c bài: “Không khí có nh ng tính ch t gì?” SGK/ 64, 65 - H c sinh th o lu n nhóm 2
  6. - H c sinh tr l i (... g i là khí quy n) - H c sinh tr l i
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản