Khoa học - NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

Chia sẻ: fordec

-Quan sát và tự phát hiện màu ,mùi vị của nước. -Làm thí nghiệm ,tự chứng minh được các tính chất của nước: không có hình dạng nhất định ,cháy lan ra mọi phía ,thấm qua một số vật và có thể hoà tan một số chất. -Có khả năng tự làm thí nghiệm ,khám phá các tri thức..

Nội dung Text: Khoa học - NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?

KHOA H C

NƯ C CÓ NH NG TÍNH CH T GÌ?
I-M c tiêu: Gíup hs:

-Quan sát và t phát hi n màu ,mùi v c a nư c.

-Làm thí nghi m ,t ch ng minh ư c các tính ch t c a nư c: không có hình d ng
nh t nh ,cháy lan ra m i phía ,th m qua m t s v t và có th hoà tan m t s ch t.

-Có kh năng t làm thí nghi m ,khám phá các tri th c..

II- dùng h c t p:

-Các hình minh ho trong sgk.

-Hs và gv cùng chu n b theo nhóm:

+2 c c thu tinh , nư c l c ,s a, chai ,c c thu tinh có hình d ng khác nhau, m t
t m kính ,khay ng nư c ,m t mi ng v i nh ,m t ít ư ng ,m t ít mu i .

-B ng k s n các c t ghi k t qu thí nghi m.

III- Ho t ng d y và h c:
Giáo viên H c sinh

1- Bài cũ:

-Trong quá trình s ng con ngư i l y -2 hs lên tra rl i câu h i.
nh ng gì t môi trư ng và th i ra môi
trư ng nh ng gì?
-K tên các nhóm ch t dinh dư ng mà
cơ th con ngư i c n ư c cung c p
y và thư ng xuyên?
-1 hs c ch .
-Nh n xét ,ghi i m.
-Hs l ng nghe.
2-Bài m i:

-Y/c hs c ch ph n 2 sgk.

-Gv gi i thi u: Ch này giúp các em
hi u v m t s s v t và hi n tư ng
trong t nhiên và vai trò c a nó i v i -L p ho t ng nhóm 6.
s s ng c a con ngư i và các sinh v t -Nhóm th o lu n và ghi k t qu .
khác .Bài h c u tiên các em s tìm
hi u xem nư c có tính ch t gì?
+Hs ch tr c ti p.
*Ho t ng 1: Màu ,mùi và v c a
nư c. +Vì khi nhìn th y c c nư c thì trong
su t , nhìn th y r t rõ cái thìa, còn c c
-Hs ho t ng theo nhóm 6.
s a có màu tr ng c nên không nhìn
-Y/c các nhóm quan sát 2 chi c c c th y cái thìa trong c c.
thu tinh mà gv v a nư c l c và
Khi n m t ng c c : C c không có mùi
s a vào . Y/c trao i và tr l i câu h i.
là c c nư c , c c có mùi thơm béo là
+C c nào ng nư c ,c c nào ng c c s a.
s a?
+Nư c không có màu ,không có mùi ,
+Làm th nào b n bi t i u ó ? không có v gì.
+Em có nh n xét gì và màu, mùi ,v -L p nh n xét ,b sung.
c a nư c?

-GV g i các nhóm khác b sung , nh n
-Hs ti n hành làm thí nghi m, quan sát
xét.
-Gv k t lu n :Nư c trong su t ,không và th o lu n , tr l i câu h i và gi i
màu ,không mùi ,không v . thích hi n tư ng .*Ho t ng 2: Nư c không có hình
dáng nh t nh , ch y lan ra m i
+Nư c có hình d ng c a v t ch a nó.
phía.
+Nư c ch y t trên cao xu ng.
- GV t ch c cho hs làm thí nghi m và
-Các nhóm nh n xét ,b sung.
t phát ra tính ch t c a nư c.
+Nư c không có hình d ng nh t nh ,
nó có th ch y tràn ra kh p m i phía ,
ch y t trên cao xu ng th p.
+Nư c có hình gì?
-Hs nh c l i .,gv ghi b ng.
+Nư c ch y như th nào?

-Nh n xét ,b sung ý ki n c a các
-Hs ho t ng theo nhóm 6.,thí nghi m
nhó.m
tìm ra tính ch t c a nư c.
-H i: +V y qua hai thí nghi m v a làm
-Trình bày và gi i thích sau khi thí
,các em có k t lu n gì v tính ch t c a
nghi m.
nư c ? Nư c có hình d ng nh t nh
+Làm thí nghi m:
không?
-1 Hs nư c vào khay và 3 hs l n
_Gv nh c l i tính ch t c a nư c., ghi
lư t dùng v i , bông , gi y th m
b ng.
th m nư c.
*Ho t ng 3: Nư c th m qua m t
-Em th y v i ,bông , gi y th m là
s v t và hoà tan m t s ch t.
nh ng v t có th th m nư c.
-Hs ho t ng nhóm 6:
-Em th y ư ng tan trong nư c , mu i
Cho hs làm thí nghi m 3, 4 /43.
tan trong nư c ,cát không tan trong
+Y/c 4 hs lên làm thí nghi m trư c l p. nư c.

-Qua 2 thí nghi m trên ,em th y nư c
có th hoà tan m t s ch t và có th
+H i: Sau khi làm thí nghi m em có
th m qua m t s v t.
nh n xét gì?
- Hs nh c l i , gv ghi b ng.

-H i: +Qua 2 thí nghi m trên em có
nh n xét gì v tính ch t c a nư c? -Hs tr l i câu h i.

Gv ch t l i và ghi b ng.

3- C ng c và d n dò:

-Nêu tính ch t c a nư c?

-Giáo d c tư tư ng và liên h th c t .

-Nh n xét ti t h c , tuyên dương nh ng
hs tích c c tham gia xây d ng bài.

-D n hs v nhà h c thu c lòng m c b n
c n bi t.và tìm hi u trư c bài : Ba th
c a nư c.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản