Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

Chia sẻ: fordec

- Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Giáo dục các em ăn những thức ăn có đủ đạm động vật và đạm thực vật.

Nội dung Text: Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

Khoa h c ( Ti t 8)

T I SAO C N ĂN PH I H P

M NG V T VÀ M TH C V T

I. M c ích, yêu c u

Sau bài h c, HS có th

- Nói tên và vai trò c a các th c ăn ch a nhi u nhi u vi-ta-min,
ch t khoáng và ch t xơ.

- Xác nh ngu n g c c a nhóm th c ăn ch a nhi u vi-ta-min,
ch t khoáng và ch t xơ.

- Giáo d c các em ăn nh ng th c ăn có m ng v t và
m th c v t.

II/ dùng d y - h c :

- Tranh v phóng to hình 14,15 SGK
III/ Các ho t ng d y – h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


A Ki m tra bài cũ

- Yêu c u HS lên b ng tr l i câu - HS lên b ng tr l i
h i

1. T i sao chúng ta nên ăn phôi
h p nhi u lo i th c ăn và thư ng xuyên
thay i món ăn ?

2. K nh ng lo i th c ăn ph i ăn
, ăn ít và ăn h n ch ?

3. M t em c thu c m c b n c n
biét SGK

2. Bài m i :

a/ Gi i thi u bài m i : Gv nêu
m c tiêu c a ti t h c

b/ Tìm hi u bài :

* Ho t ng 1 : Trò chơi thi k tên
các th c ăn ch a nhi u ch t vitamin, ch t
khoáng và ch t xơ - HS chia làm 2 i

+ M c tiêu: - K tên m t s th c - Bóc xăm và ghi phi u.
ăn ch a nhi u ch t vitamin, ch t khoáng
và ch t xơ

- HS 2 i ghi k món ăn
- Nh n ra ngu n g c các th c ăn
nhi u ch t m vào phi u.
ch a ch a nhi u ch t vitamin, ch t
khoáng và ch t xơ

+ Cách tíên hành : - HS 2 i chơi

Bư c1: T ch c - i nào k nhanh nh t
úng -> th ng.
- GV chia l p thành 2 i.

- M i i c ra 1 i trư ng rút
thăm xem

Bư c 2 : Cách chơi và lu t chơi

- Yêu c u 2 i l n lư t chơi thi k
tên các món ăn chưa nhi u ch t m th i
gian 10 phút.

Bư c 3 : Th c hi n - HS c l i danh sách
món ăn ch a m ng v t v a
- Yêu c u 2 ib t u chơi. chơi ch a m th c v t.

- GV làm ng h theo dõi
Ho t ng 2 : Tìm hi u lý do c n
ăn ph i h p m ng v t và m th c
- HS ho t ng theo
v t.
nhóm 4.
+ M c tiêu :

- K tên m t s m n ăn v a cung
- Nhóm trư ng i u
c p m ng v t v a cung c p m th c
khi n.
v t.

- i di n các nhóm báo
- Gi i thích ư c t i sao không nên
cáo k t qu th o lu n nhóm
ch ăn m ng v t ho c ăn m th c
mình.
v t

- Gi i thích ư c t i sao không nên
ch ăn m ng v t ho c ăn m th c
v t

+ Cách ti n hành :

Bư c 1 : Th o lu n c l p

- Yêu c u c l p cùng c l i danh
sách các món ăn chưa nhi u ch t m do
các em ã l p nên qua trò chơi và ch ra
món ăn nào v a chưa m th c v t v a
ch a m ng v t.

- GV h i : t i sao chúng ta nên ăn
ph i h p m th c v t và m ng v t

Bư c 2 : Làm vi c v i phi u h c
t p theo nhóm 4.

- GV phát phi u giao vi c cho các
nhóm.

- Yêu c u nhóm trư ng i u khi n

Bư c 3 : Th o lu n c l p

- Yêu c u các nhóm trình bày k t
qu th o lu n theo nhóm.

- GV k t lu n

+ Chúng ta không nên ăn m
ng v t ho c m th c v t vì m ng
v t có nhi u ch t b dư ng nhưng
thư ng khó tiêu. m th c v t d tiêu
nh ng thi u m t s ch t b dư ng quý.
Vì v y c n ăn ph i h p m ng v t và
m th c v t.

+ Chúng ta nên ăn cá vì : Trong
ngu n m ng v t, ch t m do th t các
loài gia c m và gia súc cung c p thư ng
khó tiêu hơn chát m do các loài cá
cung c p. Vì v y nên ăn cá.

* Lưu ý : m ăn vào ngày nào cơ
th dùng ngày y, không th d tr ư c.
N u ăn quá nhu c u ch t m s chuy n
thành ư ng ư c gi i phóng năng lư ng
như v y s lãng phí.

+ Chúng ta nên ăn u ph và
u ng s a u nành v a b o m c th
có ư c ngu n m th c v t v a có kh
năng phòng ch ng các b nh tim m ch và
ung thư.

3/ C ng c , d n dò :

- G i HS nh c l i m c c n bi t
SGK

- Nh n xét gi h c

* Bài sau : S d ng h p lý các
ch t béo và mu i ăn.

D n HS sưu t m các tranh nh,
thông tin, qu ng cáo v các th c ph m có
chưa i t
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản