Khoa học - TIẾT KIỆM NƯỚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
253
lượt xem
26
download

Khoa học - TIẾT KIỆM NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu những việc nên và không nên làm để bảo vệ nguồn nước - Giải thích được lý do phải tiết kiệm nước - Vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - TIẾT KIỆM NƯỚC

  1. Khoa h c (29) TI T KI M NƯ C I. M c tiêu: Sau bài h c, h c sinh bi t: - Nêu nh ng vi c nên và không nên làm b o v ngu n nư c - Gi i thích ư c lý do ph i ti t ki m nư c - V tranh c ng tuyên truy n ti t ki m nư c II.Chu n b : - Hình trang 60, 61/SGK. - Gi y cho các nhóm, bút màu III. Các ho t ng d y - h c ch y u: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò I/ Ki m tra bài cũ: - 2 em + b o v ngu n nư c luôn luôn s ch các em ph i làm gì? + gia ình và a phương em ã có ý th c b o v ngu n nư c nơi y chưa? T i sao? - Giáo viên nh n xét, ghi i m
  2. II/ Bài m i: - Giáo viên gi i thi u bài: Qua nh ng bài h c trư c em ã bi t nư c r t c n thi t cho con ngư i, ng v t và th c v t, nh t là v mùa n ng. V y nư c luôn luôn có dùng, chúng ta ph i bào v và ti t ki m chúng. ó là n i dung bài h c c a các em hôm nay. Ho t ng 1: Tìm hi u t i sao ph i ti t ki m nư c và làm th nào ti t ki m nư c M c tiêu: - Nêu nh ng vi c nên và không nên làm ti t ki m nư c - Gi i thích ư c lý do ph i ti t ki m nư c * Bư c 1: Làm vi c theo c p - H c sinh quan sát hình v SGK / 60, 61 tr l i + Em hãy nêu nh ng vi c nên và không nên làm - Nhóm 2 ti t ki m nư c? - H c sinh tìm hi u nh ng + T i sao chúng ta ph i ti t ki m nư c? hình v tr l i * Bư c 2: Làm vi c c l p - H c sinh tr l i SGK / 61 - Giáo viên g i i di n nhóm 2 lên tr l i - i di n tr l i + Hình 1: Khoá vòi không cho nư c tràn + Hình 3: G i th ch a nay khi óng nư c b v + Hình 5: Bé ánh răng, l y nư c vào c c xong khoá máy ngay
  3. ⇒ ó là nh ng vi c nên làm ti t ki m ngu n nư c * Nh ng vi c không nên làm tránh lãng phí nư c, ư c th hi n qua các hình nào? + Hình 2: Nư c ch y tràn không khoá máy + Hình 4: Bé ánh răng và nư c ch y tràn ... - H c sinh tr l i + Hình 6: Cu c u tư i cây nư c ch y tràn lan * Lý do c n ph i ti t ki m nư c ư c th hi n qua các hình v nào? + Hình 7: V c nh ngư i t m dư i vòi sen, v n vòi nư c r t to (th hi n dùng nư c phung phí) tương ph n v i c nh ngư i ng i i h ng nư c mà nư c không ch y + Hình 8: V c nh ngư i t m dư i vòi sen, v n - H c sinh tr l i vòi nư c v a ph i, nh th mà có nư c cho ngư i khác dùng + H c sinh khác b sung, nh n xét - Giáo viên nh n xét, k t lu n: SGV/ 118 + nhà, nơi trư ng h c em ã bi t ti t ki m nư c chưa? Em ã ti t ki m nư c như th nào? Vì sao em ph i ti t ki m nư c? Ho t ng 2: V tranh c ng tuyên truy n ti t ki m nư c M c tiêu:
  4. - B n thân h c sinh cam k t ti t ki m nư c và - H c sinh tr l i tuyên truy n c ng ngư i khác cùng ti t ki m nư c * Bư c 1: T ch c và hư ng d n - Giáo viên giao nhi m v cho nhóm + Xây d ng b n cam k t ti t ki m nư c + Th o lu n ê tìm ý cho n i dung tranh tuyên truy n c ng m i ngư i cùng ti t ki m nư c + Phân công m t s nhóm v tranh ho c vi t t ng ph n c a b c tranh * Bư c 2: Th c hành - Nhóm trư ng i u khi n nhóm th o lu n * Bư c 3: Trình bày và ánh giá - G i h c sinh mang s n ph m lên trình bày - Nhóm khác b sung, nh n xét - Giáo viên nh n xét - Tuyên dương D n dò: - H c bài - Chu n b bài sau: “Làm th nào bi t có không khí?” SGK/ 62, 63 - H c sinh th o lu n - i di n nhóm trình bà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản