Khoa học từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
3
download

Khoa học từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh nêu được một số đặc điểm chung của trẻ em ở giai đoạn: dưới 3 tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi. 2. Kĩ năng: Học sinh nắm được đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con người. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh giữ gìn sức khỏe để cơ thể phát triển tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

  1. KHOA HOÏC TÖØ LUÙC MÔÙI SINH ÑEÁN TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chung cuûa treû em ôû giai ñoaïn: döôùi 3 tuoåi, töø 3 ñeán 6 tuoåi, töø 6 ñeán 10 tuoåi. 2. Kó naêng: Hoïc sinh naém ñöôïc ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa tuoåi daäy thì ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh giöõ gìn söùc khoûe ñeå cô theå phaùt trieån toát. II. Chuaån bò: - Thaày: Hình veõ trong SGK - Troø: Hoïc sinh ñem nhöõng böùc aûnh chuïp baûn thaân töø hoài nhoû ñeán lôùp hoaëc söu taàm aûnh cuûa treû em ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoûe? - Neâu nhöõng vieäc theå - gaùnh nöôùc thay vôï, gaép hieän söï quan taâm, chia seû thöùc aên cho vôï, quaït cho coâng vieäc gia ñình cuûa vôï... ngöôøi choàng ñoái vôùi ngöôøi - Vieäc ñoù giuùp meï khoûe vôï ñang mang thai? Vieäc maïnh, sinh ñeû deã daøng, laøm ñoù coù lôïi gì? giaûm ñöôïc caùc nguy hieåm. - Vieäc naøo neân laøm vaø - Neân: aên uoáng ñuû chaát, ñuû khoâng neân laøm ñoái vôùi löôïng, nghæ ngôi nhieàu,
  3. ngöôøi phuï nöõ coù thai? traùnh lao ñoäng naëng, ñi khaùm thai thöôøng kì. - Khoâng neân: lao ñoäng naëng, duøng chaát kích thích (röôïu, ma tuùy...) - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + GV cho ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi - Hoïc sinh laéng nghe daäy thì 30 4. Phaùt trieån caùc hoaït ’ ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Thaûo - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp luaän caû lôùp Muïc tieâu:Giuùp HS naém
  4. ñöôïc tuoåi vaø ñaëc ñieåm cuûa em beù trong aûnh Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän, giaûng giaûi - Söû duïng caâu hoûi SGK - Hoïc sinh coù theå tröng baøy trang 12, yeâu caàu HS ñem aûnh vaø traû lôøi: caùc böùc aûnh cuûa mình hoài + Ñaây laø aûnh cuûa em toâi, em nhoû hoaëc nhöõng böùc aûnh 2 tuoåi, ñaõ bieát noùi vaø nhaän cuûa caùc treû em khaùc ñaõ ra ngöôøi thaân, bieát chæ ñaâu söu taàm ñöôïc leân giôùi laø maét, toùc, muõi, tai... thieäu tröôùc lôùp theo yeâu + Ñaây laø aûnh em beù 4 tuoåi, caàu. Em beù maáy tuoåi vaø neáu mình khoâng laáy buùt vaø ñaõ bieát laøm gì? vôû caát caån thaän laø em veõ lung tung vaøo ñaáy ... * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp
  5. “Ai nhanh, ai ñuùng” Muïc tieâu: HS bieát ñöôïc ñaëc ñieåm chung cuûa treû em ôû töøng giai ñoaïn Phöông phaùp: Troø chôi, quan saùt, buùt ñaøm * Böôùc 2: GV phoå bieán _HS ñoïc thoâng tin trong caùch chôi vaø luaät chôi khung chöõ vaø tìm xem moãi - nhoùm naøo laøm xong thoâng tin öùng vôùi löùa tuoåi tröôùc vaø ñuùng laø thaéng naøo ñaõ neâu ôû tr 14 SGK cuoäc . _Thö kí vieát nhanh ñaùp aùn vaøo baûng * Böôùc 2: Laøm vieäc theo - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm höôùng daãn cuûa giaùo vieân, cöû thö kí ghi bieân baûn thaûo luaän nhö höôùng daãn treân.
  6. * Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Yeâu caàu caùc nhoùm treo - Moãi nhoùm trình baøy moät saûn phaåm cuûa mình leân giai ñoaïn. baûng vaø cöû ñaïi dieän leân trình baøy. - Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc - Caùc nhoùm khaùc boå sung boå sung (neáu caàn thieát) (neáu thieáu) -Ñaùp aùn : 1 – b ; 2 – a ; 3 _ c - Giaùo vieân toùm taét laïi Giai ñoaïn nhöõng yù chính vaøo baûng Ñaëc ñieåm noåi baät lôùp. Döôùi 3 tuoåi  Giaùo vieân nhaän xeùt + Bieát teân mình, nhaän ra mình choát yù trong göông, nhaän ra quaàn
  7. aùo, ñoà chôi... Töø 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi Hieáu ñoäng, thích chaïy nhaûy, leo treøo, thích veõ, toâ maøu, chôi caùc troø chôi, thích noùi chuyeän, giaøu trí töôûng töôïng. Töø 6 tuoåi ñeán 10 tuoåi Caáu taïo cuûa caùc boä phaän vaø chöùc naêng cuûa cô theå hoaøn chænh. Heä thoáng cô, xöông phaùt trieån maïnh. * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
  8. Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm vaø taàm quan troïng cuûa tuoåi daäy thì Phöông phaùp: quan saùt, ñaøm thoaïi, buùt ñaøm _Yeâu caàu HS ñoïc thoâng Tuoåi daäy thì tin tr 15 SGK vaø traû lôøi - Cô theå phaùt trieån nhanh caû caâu hoûi : veà chieàu cao vaø caân naëng. - Taïi sao noùi tuoåi daäy thì - Cô quan sinh duïc phaùt coù taàm quan troïng ñaëc trieån... ÔÛ con gaùi: baét ñaàu bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa xuaát hieän kinh nguyeät. ÔÛ moãi con ngöôøi ? con trai coù hieän töôïng xuaát tinh laàn ñaàu. - Phaùt trieån veà tinh thaàn, tình caûm vaø khaû naêng hoøa nhaäp coäng ñoàng.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø
  9. choát yù Tr 35/SGV 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù - Chuaån bò: “Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản