KHOA HOC - VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
264
lượt xem
23
download

KHOA HOC - VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Phân loại được thức ăn hàng vào nhóm thức ăn có nguồn gốc độngvật hoặc nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật. -Phân loại được thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có chứa nhiều trong thức ăn đó. -Biết được thức ăn có chức nhiều chất bột đường và vai trò của chuíng. -Có ý thức ăn đầy đủ cácloại thức ăn để đảm bảo cho hoạt động sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HOC - VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG

  1. KHOA HOC CÁC CH T DINH DƯ NG CÓ TRONG TH C ĂN (Ti t 4) VAI TRÒ C A CH T B T Ư NG L P: 4 I-M c tiêu: -Phân lo i ư c th c ăn hàng vào nhóm th c ăn có ngu n g c ngv t ho c nhóm th c ăn có ngu n g c th c v t. -Phân lo i ư c th c ăn d a vào nh ng ch t dinh dư ng có ch a nhi u trong th c ăn ó. -Bi t ư c th c ăn có ch c nhi u ch t b t ư ng và vai trò c a chuíng. -Có ý th c ăn y cáclo i th c ăn m b o cho ho t ng s ng. II- dùng d y h c: -Cáchình minh ho trang 10, 11,sgk . -Phi u h c t p. -Các th ghi ch : tr ng , u .tôm, nư c cam ,cá , s a, ngô, t i ,gà ,rau c i.
  2. III-Các ho t ng d y và h c: Th i Giáo viên H c sinh gian 5 1-Bài cũ: phút G i 2 hs ki m tra: -2 hs lên b ng tr l i bài cũ. +Hãy k tên các cơ quan tham gia vào quá trình trao i ch t?. +Gi i thích sơ s trao i ch t c a cơ th ngư i v i môi trư ng?. -Nh n xét cho i m. +GV:Hãy nói cho các b n bi t h ng ngày vào bu i sáng ,trưa ,t i các +Hs l n lư t k tên các lo i em ã ăn u ng ng ng gì?. th c ăn , u ng h ng ngày . -Gv ghi nhanh câu tr l i lên Ví d : S a ,bánh mì, cơm, bún b ng. ,rau, khoai tây……. -Trong các lo i th c ăn và -Hs l ng nghe. u ng các em v a k có ch a r t nhi u ch t dinh dư ng. Ngư i ta có rát nhi u cách phân lo i th ăn u ng.Bài h c hôm nay chúng ta tìm hi u v i u này. _Gv ghi lên b ng * Ho t ng1:Phân lo i th c
  3. ăn và u ng. -Hs m sgk. Bư c 1:Gv y/c hs quan sát hình minh ho trang 10 sgk và tr l i câu h i: 1 -Quan sát hình minh ho và +Th c ăn , u ng nào có phút suy nghĩ tr l i câu h i. ngu n g c ng v t, th c ăn nào có ngu n g c th c v t? 12 - L n lư t t ng hs lên b ng phút g n th và ghi b sung tên các lo i +Chia b ng thành 2 c t :Ngu n th c ăn và u ng. g c th c v t và ng v t +G i hs l n lư t lên b ng x p th c ng các th ghi tên th c ăn u ng vào v t v t úng c t phân lo i. +G i hs nói tên các lo i th c ăn u cô Tr ng có ngu n g c ng v t và th c v t. ve,cam Tôm +Tuyên dương nh ng hs tìm S a u dư c nh u lo i th c ăn và phân lo i th c Gà nành ăn úng ngu n g c. Cá T i ,rau Bư c2:Ho t ng c l p: c i Th t +Y /c hs c ph n b n c n bi t l n.,th t bò Chu i trang 10 ,táo Cua ,trai c Bánh mì, bún sgk. ch Ph ,cơm +H i: S a bò tươi Khoai tây - Ngư i ta còn cách phân lo i
  4. th c ăn nào khác? ,cà r t S n ,khai lang -Theo cách này th c ăn ư c chia thành m y nhóm? - ó là nh ng nhóm nào? -2 hs l n lư t c to trư c l p,c l p theo dõi. -Hs tr l i. -Ngư i ta còn phân lo i th c ăn d a vào ch t dinh dư ng ch a - V y có m y cách phân lo i trong th c ăn ó. th c ăn? D a vào âu phân lo i như v y? -Theo cách này th c ăn dư c chia thành 4 nhóm. + Nhóm th c ăn ch a nhi u ch t b t ư ng. -Gv k t lu n và nói ngoài ra + Nhóm th c ăn ch a nhi u ,trong nhi u lo i th c ăn còn ch a nhi u ch t m. ch t xơ và nư c. + Nhóm th c ăn ch a nhi u ( ính pa-nô lên b ng câu k t ch t béo. lu n Ph n b n c n bi t sgk /10.) + Nhóm th c ăn ch a nhi u * Ho t ng 2: Các lo i th c vi-ta-min và ch t khoáng. ăn có ch a nhi u ch t b t ư ng và vai trò c a chúng. _Có 2 cách phân lo i th c ăn
  5. -Bư c 1: d a vào ngu n g c và d a vào lư ng các ch t dinh dư ng có ch a trong Gv hư ng d n hs làm vi c theo các th c ăn ó. nhóm. - Hs l ng nghe, nh c l i nhi u +Chia l p thành nhóm 6. l n ph n b n c n bi t tong sgk/10 +Y/c: Các em hãy quan sát các hình minh ho trang 11,sgk và tr l i câu h i sau: (phi u h c t p ) 1-K tên nh ng th c ăn giàu ch t b t ư ng có trong hình trang 11 sgk. 2-H ng ngày em thư ng ăn nh ng th c ăn nào có ch a ch t b t ư ng? 12 phút 3-Nhóm th c ăn ch a nhi u ch t b t ư ng có vai trò gì? +G i i di n các nhóm trình bày k t qu th o lu n và các nhóm khác -hs th o lu n theo nhóm 6. b sung cho hoàn ch nh. -hs quan sát tranh th o lu n và ghi vào phi u.
  6. +Tuyên dương các nhóm tr l i -L p l ng nghe b sung . úng và -Ví d v câu tr l i úng: Gv k t lu n: ( inh pa-nô lên 1-Nh ng th c ăn có trong b ng) hình 11 là: g o ,bánh mì ,mì s i, ngô Ch t b t ư ng cung c p năng ,mi ng ,bánh quy, ph ,bún ,s n lư ng c n thi t cho m i ho t ng và ,khoai tây ,chu i ,khoai lang. duy trì nhi t c a cơ th . 2-H ng ngày em thư ng ăn Bư c 2: Gv hư ng d n hs làm các ch t ch a nhi u ch t b t dư ng vi c theo nhóm ôi. là: cơm ,bánh mì, ph … -Phát phi u h c t p cho hs. 3-Nh ng th c ăn ch a nhi u ch t b t ư ng cung c p năng lư ng -Y/c hs suy nghĩ và làm bài. c n thi t cho m i ho t ng c a cơ th . -G i 4 nhóm trình bày trình bày phi u c a mình. -G i hs khác nhóm nh n xét b -Hs c l i ph n b n c n bi t sung, trong sgk/11 (3 -5 hs ) +Gv ch t l i và h i ti p. -V y nh ng th c ăn ch a nhi u ch t b t ư ng có ngu n g c t âu? 5 phút 3-C ng c : -Ngư i ta phân lo i th c ăn theo cách nào?
  7. -Hãy nêu vai trò c a ch t b t -hs nh n phi u h c t p . ư ng i v i cơ th ? -hs hoàn thành phi u h c t p. Trò chơi:Trình bày ý ki n úng - i di n c a 4 nhóm lên trình ,sai. bày ,l p l ng nghe ,b sung. Gv ph bi n cách chơi.-Th i gian chơi. +Giáo d c tư tư ng và liên h th c t …. Ngu n g c t th c v t. -Nh n xét ti t h c. -D n dò:H c n i dung ph n c n bi t trang 10 ,11 sgk.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản