Khóa luận cử nhân Tin học: Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL

Chia sẻ: Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
526
lượt xem
226
download

Khóa luận cử nhân Tin học: Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 6 chương. Chương 1 trình bày tổng quan về bảo mật dữ liệu; chương 2 trình bày tóm tắt một số phương pháp mã hóa hiện nay, phân loại cũng như đánh giá các phương pháp đó; chương 3 trình bày các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL; chương 4 là một số thuật toán bảo mật password trong mySQL; chương 5 giới thiệu sơ lược về mã nguồn mở của mySQL; chương 6 là kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận cử nhân Tin học: Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL

 1. TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN TP HCM KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN H TH NG THÔNG TIN Khu t Th Ng c Bích -- Lê Th Trúc Lâm Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t trên mã ngu n m c a mySQL
 2. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN TP HCM KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN B MÔN H TH NG THÔNG TIN Khu t Th Ng c Bích -0112046 Lê Th Trúc Lâm -0112101 Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t trên mã ngu n m c a mySQL LU N VĂN C NHÂN TIN H C GIÁO VIÊN HƯ NG D N: Th.S: PH M TH B CH HU NIÊN KHOÁ: 2001-2005 Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 1
 3. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL GIÁO VIÊN HƯ NG D N ............................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 2
 4. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N ............................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 3
 5. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL L I C M ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công Ngh Thông Tin, trư ng i H c Khoa H c T Nhiên, i h c Qu c gia Tp. H Chí Minh ã t o i u ki n thu n l i cho chúng em th c hi n tài lu n văn t t nghi p này. Chúng em xin nói lên lòng bi t ơn sâu s c i v i ThS. Ph m Th B ch Hu . Xin chân thành cám ơn Cô ã luôn quan tâm, t n tình hư ng d n em trong quá trình h c t p, nghiên c u và th c hi n tài. Em xin chân thành cám ơn quý Th y Cô trong Khoa Công Ngh Thông Tin ã t n tình gi ng d y, trang b cho em nh ng ki n th c quý báu, ã truy n th cho em nh ng ki n th c, kinh nghi m, ã quan tâm dìu d t và giúp em trong quá trình h c t p cũng như trong lúc th c hi n tài này. Chúng con luôn nh mãi công ơn c a Ông Bà, Cha M ã luôn thương yêu, lo l ng, chăm sóc và nuôi d y con thành ngư i. Cu i cùng chúng em xin g i l i cám ơn n các anh ch , các b n ã quan tâm ng viên và giúp chúng em trong quá trình th c hi n tài. c bi t, chúng em xin g i l i c m ơn chân thành n th y Nguy n ình Thúc, ch Tr n H ng Ng c, ch Trương Th M Trang ã ng viên, giúp chúng em trong th i gian th c hi n tài. M c dù ã c g ng hoàn thành lu n văn trong ph m vi và kh năng cho phép nhưng ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót, kính mong nh n ư c s t n tình ch b o c a quý Th y Cô và các b n. M t l n n a, chúng em xin chân thành cám ơn và mong luôn nh n ư c nh ng tình c m chân thành c a t t c m i ngư i. Tp. H Chí Minh, tháng 6 năm 2005 Khu t Th Ng c Bích – Lê Th Trúc Lâm Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 4
 6. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL M CL C Chương 1. Gi i thi u ..................................................................................12 1.1. T ng quan b o m t ...................................................................12 1.1.1. Nh n nh v b o m t...............................................................12 1.1.2. Các chi u hư ng b o m t thông tin :........................................13 1.1.3. B o m t thông tin .....................................................................15 1.2. Tình hình an toàn và b o m t trên th gi i và Vi t Nam ......17 1.2.1. Trên th gi i : nhu c u ang gia tăng .......................................17 1.2.2. Vi t Nam...............................................................................18 1.3. Xu hư ng mã ngu n m ...........................................................19 1.3.1. L i ích c a ph n m m mã ngu n m (PMNM) .......................19 1.3.2. Vi t Nam...................................................................................19 1.4. M c tiêu c a tài....................................................................20 Chương 2. Các cơ s lý thuy t b o m t .....................................................21 2.1. Secret Key Cryptography(H Mã hoá quy ư c).......................21 2.1.1. Gi i thi u ..................................................................................21 2.1.2. Phân lo i thu t toán ..................................................................22 2.1.3. M t vài thu t toán SKC ư c s d ng ngày nay .....................23 2.1.4. ánh giá phương pháp mã hóa quy ư c...................................23 2.2. Public Key Crytography (Mã hoá công khai) ..........................24 2.2.1. Gi i thi u chung .......................................................................24 2.2.2. ánh giá phương pháp mã hóa công khai ................................24 2.3. Hash Function (hàm Băm)........................................................26 2.3.1. Gi i thi u hàm Băm..................................................................26 Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 5
 7. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL 2.3.2. Tính ch t c a hàm băm.............................................................27 2.3.3. C u trúc c a hàm băm ..............................................................28 2.3.4. Gi i thi u m t s hàm băm ......................................................28 Chương 3. H qu n tr cơ s d li u MySQL ............................................30 3.1. Gi i thi u h qu n tr cơ s d li u MySQL............................30 3.1.1. Gi i thi u ..................................................................................30 3.1.2. B n ch t ....................................................................................31 3.1.3. Các ki u d li u ........................................................................32 3.1.4. Statement và function ...............................................................32 3.1.5. B o m t.....................................................................................33 3.1.6. Kh năng m r ng và gi i h n .................................................33 3.1.7. K t n i ......................................................................................34 3.1.8. M ch n nh............................................................................35 3.2. Cơ ch b o m t trong MySQL .................................................35 3.2.1. T ng quan b o m t ...................................................................35 3.2.2. B o m t trong môi trư ng m ng ..............................................36 3.2.3. Các khái ni m cơ b n ...............................................................36 3.2.4. B o m t cơ s d li u ...............................................................44 Chương 4. Thu t toán b o m t password trong MySQL ...........................60 4.1. Thu t toán SHA-1.....................................................................60 4.1.1. Ý tư ng thu t toán BĂM SHA.................................................60 4.1.2. Thu t toán SHA-1.....................................................................66 4.1.3. ánh giá ưu khuy t i m..........................................................68 4.2. Các thu t toán xu t ..............................................................70 4.2.1. SHA-224, SHA-256, SHA-384 và SHA-512...........................70 Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 6
 8. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL 4.2.2. Thu t toán Tiger .......................................................................75 4.2.3. Thu t toán Whirlpool................................................................78 4.2.4. So sánh SHA-1, Tiger, Whirlpool ............................................87 Chương 5. Cài t th nghi m....................................................................89 5.1. Yêu c u ch c năng chương trình..............................................89 5.2. Chương trình cài t .................................................................89 5.2.1. Hư ng d n cài t MySQL t source code ..............................89 5.2.2. Hư ng d n th c thi chương trình .............................................94 5.3. Gí i thi u chương trình cài t.................................................94 5.3.1. Chương trình chính...................................................................94 5.3.2. Chương trình ph ....................................................................102 5.4. K t qu th c nghi m...............................................................104 Chương 6. K t lu n và hư ng phát tri n ..................................................106 6.1. K t lu n...................................................................................106 6.1.1. Cơ ch b o m t trên HQT CSDL MySQL .............................106 6.1.2. Chương trình HashFunction ...................................................107 6.2. Hư ng phát tri n.....................................................................107 6.2.1. Cơ ch b o m t trong HQTCSDL MySQL............................107 6.2.2. Chương trình ng d ng...........................................................107 Tài li u tham kh o..........................................................................................109 Ph l c…........................................................................................................112 Ph l c A Thu t toán SHA ............................................................................112 A.1. H ng s s d ng trong SHA ..............................................................112 A.1.1 H ng s c a SHA-1......................................................................112 A.1.2 H ng s c a SHA-224 và SHA-256 ............................................112 Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 7
 9. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL A.1.3 H ng s c a SHA-384 và SHA-512 ............................................113 A.2 Giá tr kh i t o trong SHA..................................................................115 A.3 Các thao tác ti n x lý trong SHA ......................................................115 A.4 Thu t toán tính hàm BĂM trong SHA................................................116 A.4.1 SHA-1 ..........................................................................................116 A.4.2 SHA-224 ......................................................................................118 A.4.3 SHA-256 ......................................................................................119 A.4.4 SHA-384 ......................................................................................121 A.4.5 SHA-512 ......................................................................................123 Ph l c B Thu t toán Tiger ............................................................................125 Ph l c C T n công SHA-1 ...........................................................................128 Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 8
 10. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL Danh sách các b ng B ng 1.1.2 Các chi u hư ng b o m t ..................................................................14 B ng 2.2.2 : Kích thư c khóa gi a mã hóa quy ư c và mã hóa khóa công khai v i cùng m c b o m t. ....................................................................................25 B ng 3.1.6 Kích thư c gi i h n c a file h th ng trong MySQL........................34 B ng 3.2.4.2.a Danh sách các c t c a b ng user, host, db trong MySQL ...........46 B ng 3.2.4.2.b B ng tables_priv, columns_priv trong MySQL ..........................48 B ng 3.2.4.2.d Ph m vi các c t trong các b ng ...................................................50 B ng 3.2.4.2.e Các giá tr trong các c t phân quy n ...........................................51 B ng 3.2.4.3.a Danh sách các c quy n .............................................................53 B ng 3.2.4.3.b Danh sách các c quy n qu n tr ...............................................54 B ng 4.2.1.1 Các tính ch t c a các thu t toán băm an toàn.................................71 B nng 5.3.2.2 So sánh SHA-1, Tiger, Whirlpool ................................................88 B nng 5.3.2.2 Các hàm chính trong SHA-1, Tiger,Whirlpool ..........................103 B ng B.1. Máy CPU Celeron 950MHz, SDRAM 128 MB, HDD 40GB, Processor 32bit ...................................................................................................104 B ng B.2. Máy CPU PentiumIV 1,5 GHz, DDRAM 384MB, HDD 30 GB, Processor 32bit ...................................................................................................104 B ng B.3. Máy CPU PentiumIV 2.26 GHz, DDRAM 225MB, HDD 40GB, Processor 32bit ...................................................................................................105 B ng B.4. Máy CPU PentiumIV 2.4 GHz, DRAM 225 MB, HDD 40 GB, Processor 32bit ...................................................................................................105 Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 9
 11. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL Danh sách các hình Hình 2.1.1 Secret Key Cryptography...................................................................21 Hình 2.2.1 Public Key Crytography.....................................................................24 Hình 2.3.1 Hash Function ....................................................................................26 Hình 3.2.4.4 Ki m tra yêu c u .............................................................................59 Hình 5.3.2 Chương trình Hash Function............................................................102 Hình phác th o ch c năng nén c a Tiger...........................................................127 Danh sách các t vi t t t BM b om t csdl cơ s d li u HQTCSDL h qu n tr cơ s d li u CNTT công ngh thông tin PMNM ph n m m ngu n m SSL Secure Sockets Layer Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 10
 12. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL Tóm t t n i dung c a lu n văn • Chương 1 : Trình bày t ng quan v b o m t d li u, các chi u hư ng b o m t thông tin hi n t i, các yêu c u trong b o m t d li u, tình hình nghiên c u hi n nay trên th gi i và trong nư c v lĩnh v c này, ng th i nêu lên m c ích, n i dung và ý nghĩa c a tài. • Chương 2 : Trình bày tóm t t m t s phương pháp mã hoá hi n nay, phân lo i cũng như ánh giá ưu khuy t i m c a t ng phương pháp. c bi t, trong chương này s gi i thi u khá kĩ v hàm BĂM, t o cơ s ti n ta nghiên c u các chương sau. • Chương 3 : Trình bày khái quát v h qu n tr cơ s d li u MySQL. Trong chương này, cơ ch b o m t c a MySQL s ư c trình bày c th . Cơ ch b o m t trong môi trư ng m ng, trong cơ s d li u cũng như cách lưu tr password, quá trình ki m tra password, cơ ch phân quy n s ư c trình bày trong chương này. • Chương 4 : Trình bày v thu t toán b o m t password trong MySQL : ý tư ng, các bư c c a thu t toán, ánh giá ưu khuy t i m. ng th i, chúng tôi s xu t m t s thu t toán t t hơn có th h n ch ư c khuy t i m c a thu t toán hi n t i. • Chương 5 : Gi i thi u sơ lư c mã ngu n m c a MySQL, tìm hi u các hàm mã hoá password, hàm lưu password trong CSDL. ng th i cài t th nghi m m t s thu t toán m i và ng d ng phát tri n cơ ch b o m t c a HQTCSDL MySQL. • Chương 6 : K t lu n và hư ng phát tri n c a tài. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 11
 13. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL Chương 1.Gi i thi u N i dung c a chương 1 trình bày t ng quan v xu hư ng mã ngu n m và chi u hư ng b o m t thông tin hi n t i, các yêu c u trong b o m t d li u, tình hình nghiên c u hi n nay trên th gi i và trong nư c v lĩnh v c này, ng th i nêu lên m c ích, n i dung và ý nghĩa c a tài. 1.1. T ng quan b o m t 1.1.1. Nh n nh v b o m t B o m t thông tin nh hư ng r t l n n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p hay t ch c. Do ó vi c b o m t thông tin b o m t thông tin có ý nghĩa h t s c quan tr ng. Ngày nay v i s phát tri n không ng ng c a công ngh thông tin, d li u c a các doanh, nghi p, t ch c, các nhân không ch lưu tr trên gi y t mà ư c t ch c thành m t cơ s d li u (csdl). Csdl s ư c qu n lý b ng m t h qu n tr cơ s d li u (hqtcsdl). Tùy thu c vào l n c a csdl, tình hình tài chính, kh năng c a mình mà m i công ty s ch n l a m t h qu n tr phù h p. Ngày nay, s phát tri n c a internet giúp cho các giao d ch trên m ng ngày càng tăng, lư ng thông tin trao i trên m ng cũng tăng tương ng. Vì th cơ h i cho các i th , các “hacker” thâm nh p ánh c p d li u càng tăng. Thông tin c n ư c b o v kh i các m i e d a như : Vi c m o danh truy c p thông tin b t h p pháp và s d ng thông tin cho các m c ích riêng c a mình. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 12
 14. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL S t n công c a các hacker vào các d li u nh m phá ho i d li u ph c v cho các m c ích riêng như c nh tranh không lành m nh gi a các doanh nghi p. Các thông tin nh y c m có th b l y tr m. Thông tin c n ư c b o v ngay trong csdl, trên ư ng m ng tránh b ánh c p, b thay i. Các nh n nh sai l m v “m t mát thông tin” : Thông tin b m t thư ng là do các hacker bên ngoài t nh p vào và ánh c p. Nhưng th c t thì 80% d li u b m t là do nh ng ngư i bên trong h th ng gây ra. Ch c n mã hóa d li u là ã kh năng b o m t d li u. Th c ch t mã hóa ch là m t bư c trong m t cơ ch b o m t mà thôi. Do ó, ta c n ph i có cơ ch b o m t thích h p cho h th ng. M t cơ ch b o m t thư ng g m các v n sau : Mã hóa d li u. Cách th c trao i thông tin. Cách th c lưu tr thông tin. Các phương pháp ch ng th c user. Cách th c nh n bi t quy n h p pháp c a user i v i thông tin d li u. 1.1.2. Các chi u hư ng b o m t thông tin : Thông tin thư ng ư c lưu t i các server và ư c t ch c thành các file v t lý có c u trúc và ư c qu n tr b ng m t h qu n tr cơ s d li u thích h p. Thông tin ư c truy n trên các ư ng m ng s ư c b o v theo các cơ ch riêng. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 13
 15. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL Dù trong hình th c nào thì thông tin u c n ư c b o m t theo các chi u hư ng sau: Hư ng b o m t Nguyên t c b o m t V t lý User chưa ư c ch ng th c thì không ư c phép truy c p vào máy m c v t lý. Cá nhân Qu n tr viên có trách nhi m qu n tr và b o m t d li u trong h th ng. Do ó qu n tr viên ph i là ngư i áng tin c y, có tư cách v o c. Th t c Các th t c dùng trong h th ng ph i dùng úng các d li u theo úng ch c năng c a mình. Ví d m t ngư i th c hi n công vi c back up d li u thì nhi m v duy nh t c a ngư i ó là m b o d li u back up và running. M t ngư i ch u trách nhi m th c hi n t o các báo cáo v b ng lương và bán hàng thì ngư i ó ch có nhi m v ki m tra và xác nh n tính toàn v n c a d li u. Vì th cách qu n lý khéo léo nh t là phân chia nhi m v , vai trò cho t ng user theo úng ph m vi ch c năng ph n s . K thu t Lưu tr , truy c p, s d ng và truy n d li u ph i ư c an toàn b ng nh ng k thu t thi hành theo nh ng chính sách phù h p. B ng 1.1.2 Các chi u hư ng b o m t V y khi ưa ra m t gi i pháp nào, ta c n ph i cân nh c th t c n th n v v n b o m t. Tuy nhiên, có m t s trư ng h p mà v n k thu t không th gi i quy t ư c. ó là các v n v “b o m t trong môi trư ng làm vi c”. Ví d , m t nhân viên r i kh i bàn làm vi c c a mình trong m t lát vì m t lý do nào ó và m t ngư i khác l i d ng xâm nh p ánh c p ho c thay i d li u. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 14
 16. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL 1.1.3. B o m t thông tin 1.1.3.1. B o m t thông tin truy n trong môi trư ng m ng Khi d li u truy n trên ư ng m ng thông tin có th b l y m t b t c lúc nào. N u d li u truy n i mà không có phương pháp nào b o m t thì k x u d dàng l y ư c thông tin và dùng nó vào nh ng m c ích riêng c a mình. Do ó c n ph i có nh ng phương pháp b o m t d li u trên m ng. 1.1.3.2. B o m t thông tin CSDL a) B o m t CDSL g m có các tiêu chu n sau : • Bí m t H th ng ch cho phép m i user khi ăng nh p thành công ch ư c th c hi n các thao tác mà user ó có các quy n th c thi thao tác. • Toàn v n D li u ph i ư c b o toàn, không b xóa l i. • S n sàng D li u ph i luôn s n sàng ph c v không ư c ch m tr . B o m t csdl là ch ra ai là ngư i ư c truy c p vào d li u, user ư c th y nh ng d li u nào c a csdl, user có th th c hi n các thao tác nào trên csdl, user có th xem các d li u nh y c m khi c n thi t hay không ? b) B o m t username và password D li u trong csdl trên server luôn c n ư c b o m t và ch có m t s ngư i có ch c năng m i ư c phép truy c p và s d ng. ch ng th c m t user thì phương pháp thư ng th y nh t là dùng m t nh danh username và password. Tuy nhiên, username và password có th b ánh c p b t c lúc nào. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 15
 17. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL c) S truy c p b t h p pháp vào d li u Trong csdl thì không ph i b t kỳ m t user nào cũng có quy n truy c p và th c hiên các thao tác như nhau. Tùy theo m i ch c v , công vi c, ph m vi th c hi n c a m i user mà h có quy n và có th th c hi n m t s thao tác khác nhau trên csdl. ó chính là vi c phân quy n cho user. y quy n là công vi c trao cho user, program hay process quy n ư c truy c p th c th ho c t p các th c th . Các quy n này có th là ch là read hay read/write. Quy n h n là s cho phép truy c p mang tính thi hành, ví d như quy n ư c truy v n trên table. Quy n h n ư c c p cho user theo quy t nh c a user c p cao hơn (thư ng là qu n tr viên Administrator). Quy n h n ư c c p cho user h p l k t n i csdl, thao tác trên csdl. Có 2 m ng quy n chính : System Privileges ây là quy n c p cao. Thư ng thì các quy n này ch ư cc p cho qu n tr viên và các ngư i phát tri n ng d ng. Quy n này cho phép user ư c phép thao tác trên toàn b csdl và ư c phép c p quy n cho các user khác. Object Privileges ây là các quy n thao tác trên các i tư ng c a csdl như database, table, row, column. Các quy n này bao g m các thao tác INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, CREATE … Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 16
 18. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL 1.2. Tình hình an toàn và b o m t trên th gi i và Vi t Nam 1.2.1. Trên th gi i : nhu c u ang gia tăng Theo k t qu kh o sát do Vi n An ninh Máy tính (CSI) ph i h p v i C c i u tra Liên bang M (FBI) th c hi n v ch t i ph m và an ninh m ng, các v ánh c p thông tin m t gây thi t h i l n nh t là 2,7 tri u USD m i v . Còn theo t Computer Economics, trong năm 2003 các lo i sâu và virus máy tính ã gây thi t h i 12,5 t USD trên toàn c u. Trong an ninh m ng, các doanh nghi p v a và nh (SMB) d tr thành n n nhân c a các v t n công nh t, b i i tư ng này thi u ngu n l c và i ngũ chuyên gia công ngh thông tin. Ngay t i nư c M , theo s li u th ng kê, ch 35% các doanh nghi p v a và nh là có s d ng h th ng tư ng l a (firewalls). Cũng gi ng như môi trư ng an ninh nói chung, môi trư ng an ninh trên Internet ang ngày càng tr nên ph c t p. V n b o m t h th ng và song hành v i nó là v n lưu tr thông tin ang óng vai trò ngày càng quan tr ng. Theo nhóm nghiên c u th trư ng Meta Group: Hi n t i ch có kho ng 3-4% ngân sách CNTT dành cho v n b om t và an toàn thông tin, nhưng theo d báo n năm 2006 t l này s tăng lên 8-10%. Th trư ng an ninh CNTT Châu á d tính cũng s t m c tăng trư ng 22% t năm 2003 n năm 2008, con s g p g n 2 l n t l tăng trư ng c a th trư ng d ch v CNTT nói chung. Còn theo s li u t hãng nghiên c u th trư ng IDC, th trư ng an ninh, b o m t Châu á-Thái Bình Dương (tr Nh t B n) cũng s tăng trư ng Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 17
 19. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL 15% t năm 2002 n năm 2007 và s t t ng giá tr 4,1 t USD vào năm 2007. 1.2.2. Vi t Nam Chưa bao gi v n b o m t và an toàn d li u l i ư c coi tr ng như hi n nay, trong b i c nh m ng máy tính phá b m i ngăn cách, “m i lúc, m i nơi” ngư i ta u có th l y ư c thông tin c n thi t. Thông tin ã tr thành m t trong nh ng ngu n tài nguyên quan tr ng nh t v i t ch c, doanh nghi p. Con ngư i t p trung nhi u s c l c, trí tu có thông tin nhanh, chính xác. Ai có thông tin, k ó chi n th ng. B i v y, thông tin ã tr thành m c tiêu săn u i c a nh ng ai mu n vư t lên, và ng th i là cái mà ai cũng c g ng gi . V i s phát tri n c a CNTT, h u như m i th u ư c “s hóa”, c bi t là thông tin. So n th o h p ng b ng Word, g i thư qua e-mail, thanh toán v i ngân hàng b ng th tín d ng ...; nói chung m i ngư i làm vi c, giao d ch u qua máy tính và m ng. Ta không th làm khác i b i s b cô l p, s luôn ch m hơn, m t kh năng c nh tranh và cu i cùng s thua cu c. Dù n m trong máy tính hay két s t thì d li u c a ngư i dùng v n là m c tiêu nh m t i c a các i th c nh tranh. Trong trư ng h p này, “tin t c” là nh ng tay áng ng i nh t. Ngư i dùng ph i bi t cách phòng ch ng. T i VN, v n BM h th ng thông tin b t u nóng d n lên và ang s n sàng cho nhu c u BM t quy mô nh cho n l n. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 18
 20. Tìm hi u và phát tri n cơ ch b o m t h qu n tr cơ s d li u MySQL 1.3. Xu hư ng mã ngu n m 1.3.1. L i ích c a ph n m m mã ngu n m (PMNM) c tính chia s mã ngu n khi n PMNM có vai trò th c s quan tr ng trong lĩnh v c ào t o và nghiên c u. Nh ng thư vi n mã ngu n m s giúp sinh viên hi u rõ và nhanh chóng n m b t ư c công ngh , rút ng n ư c th i gian ào t o sinh viên CNTT. Không ch trong lĩnh v c giáo d c, ào t o hay nghiên c u, i u áng ng c nhiên là PMNM cũng h a h n nh ng cơ h i kinh doanh không nh i v i các doanh nghi p, nh ng ngư i luôn tv n l i ích lên hàng u. Cơ h i kinh doanh mà PMNM mang l i không nh hơn nh ng cơ h i kinh doanh d a trên n n t ng c a Microsoft Windows. 1.3.2. Vi t Nam PMNM ã t ng ư c ví như l i thoát hi m c a Vi t Nam trư c áp l c v b n quy n s h u trí tu trong quá trình h i nh p qu c t . Khi nư c nhà chu n b gia nh p T ch c Thương m i Th gi i WTO, Khu v c M u d ch T do (AFTA) và th c hi n Hi p nh Thương m i Vi t-M thì PMNM là ư ng thoát hi m duy nh t thoát kh i tình tr ng vi ph m b n quy n ph n m m Vi t Nam H i th o qu c gia l n th nh t v PMNM ư c t ch c tháng 12/2000 có th ư c xem như m t c t m c ánh d u s xu t hi n chính th c c a PMNM t i Vi t Nam. Hai năm sau ó, H i th o Qu c gia v PMNM l n th hai, tháng 12/2002, ư c coi là bư c chu n b và nâng cao nh n th c v PMNM. Chính t i H i th o này ã cho th y PMNM ang là m t xu hư ng phát tri n trên th gi i : Các t ch c qu c t u khuy n cáo s d ng PMNM. Khu t Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản