Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, máy cơ đơn giản

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
313
lượt xem
47
download

Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, máy cơ đơn giản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối lượng riêng của vật chất là một đặc tính về mật độ của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật. Khi gọi khối lượng riêng là D, ta có: D = {m \over V} Cụ thể khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này. Nếu chất đó có thêm đặc tính là đồng chất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, máy cơ đơn giản

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG - TROÏNG LÖÔÏNG RIEÂNG -Khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát ñöôïc xaùc ñònh baèng khoái löôïng m cuûa moät ñôn vò theå tích chaát ñoù : D= V -Ñôn vò cô baûn cuûa khoái löôïng rieâng laø: kg/m3. Ngoaøi ra coøn coù caùc ñôn vò khaùc nhö : kg/cm3, g/cm3 , taán/m3… -Troïng löôïng rieâng cuûa moät chaát ñöôïc xaùc ñònh baèng troïng P löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích chaát ñoù : d= V -Ñôn vò cuûa troïng löôïng rieâng laø N/m3. Ngoaøi ra coøn caùc ñôn vò khaùc nhö : N/cm3, N/lít… -Ñeå tính troïng löôïng rieâng cuûa moät vaät, ta coù theå duøng coâng thöùc : d = 10D. Caâu 1: Choïn caâu ñuùng : A- Moät vaät coù theå tích nhaát ñònh vaø khoái löôïng nhaát ñònh thì khoái löôïng rieâng khoâng thay ñoåi. B- Giöõ nguyeân khoái löôïng cuûa vaät, neáu taêng theå tích cuûa vaät thì khoái löôïng rieâng taêng. C- Giöõ nguyeân khoái löôïng cuûa vaät, neáu taêng theå tích cuûa vaät thì khoái löôïng rieâng giaûm. D-Neáu taêng khoái löôïng rieâng thì troïng löôïng rieâng cuûa vaät cuõng taêng theo. 40
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan MAÙY CÔ ÑÔN GIAÛN Caùc maùy cô ñôn giaûn thöôøng duøng laø : maët phaúng nghieâng, ñoøn baåy, roøng roïc. Maùy cô ñôn giaûn giuùp con ngöôøi thay ñoåi höôùng hoaëc ñoä lôùn cuûa löïc khieán con ngöôøi thuaän tieän hôn trong coâng vieäc lao ñoäng haøng ngaøy. Caâu 1: Choïn caùc caâu ñuùng : Ñeå naâng moät bao xi-maêng töø 50kg töø döôùi leân, ta caàn duøng moät löïc : A- Lôùn hôn 500N. B- Toái thieåu laø 500N. C- Lôùn hôn 50N. D- Baèng 50N. Caâu 2: Nhöõng hình veõ naøo sau ñaây coù maùy cô ñôn giaûn : A B C G D E F Caâu 3: Ñaây laø moät suùng baén ñaù thôøi kyø La Maõ. Em cho bieát ngöôøi xöa ñaõ söû duïng nhöõng maùy cô ñôn giaûn naøo ñeå cheá taïo vuõ khí ? 44
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Ñeå keùo moät vaät töø döôùi hoá leân, em haõy duøng hình veõ ñeå moâ taû moät phöông aùn trong ñoù coù söû duïng nhieàu maùy cô ñôn giaûn. HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: A vaø B ñeàu ñuùng. Caâu 2: A, B, C, D coù caùc maùy cô ñôn giaûn. Caâu 3: Roøng roïc, ñoøn baåy, maët phaúng nghieâng. Caâu 4: - Keát hôïp roøng roïc vaø maët phaúng nghieâng 45
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan -Keát hôïp ñoøn baåy, roøng roïc, maët phaúng nghieâng Maùy cô ñôn giaûn ñaõ ñöôïc con ngöôøi söû duïng töø raát laâu. Trong vieäc xaây döïng kim töï thaùp Ai caäp coå xöa, con ngöôøi ñaõ bieát taän duïng caùc loaïi maùy cô ñôn giaûn ñeå ñöa nhöõng khoái ñaù khoâng loà leân cao ñeán 138 meùt. Baèng nhöõng vaät duïng deã tìm, em haõy töï thieát keá moät roøng roïc coá ñònh vaø moät roøng roïc ñoäng coù theå naâng ñöôïc caùc vaät leân cao. 46
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 2: a- Moät vaät baèng nhoâm hình truï coù chieàu cao 10cm vaø baùn kính 2cm. Tính khoái löôïng cuûa khoái truï naøy. Cho bieát khoái löôïng rieâng cuûa nhoâm laø 2,7 g/cm3. b- Moät vaät khaùc coù theå tích nhö theá, nhöng khi treo vaøo löïc keá thì löïc keá chæ 19,6 N. Vaät aáy ñöôïc laøm baèng nguyeân lieäu gì ? Caâu 3: Döïa vaøo pheùp caân sau ñaây, em haõy cho bieát vaät naøo hoaëc chaát naøo coù khoái löôïng rieâng lôùn hôn ? Caâu 4: Ñieàn vaøo baûng sau : Vaät lieäu Theùp Vaøng Daàu Nhöïa Nhoâm Chì Khoái löôïng (g) 13 27 171 Theå tích (cm3) 10 10 250 10 15 Khoái löôïng rieâng(g/cm3) 7,6 19,3 Khoái löôïng rieâng(kg/m3) 900 2700 Troïng löôïng rieâng (N/m3) Caâu 5: Khoâng khí coù khoái löôïng rieâng 1,2kg/m3. Em haõy ño dieän tích phoøng hoïc cuûa mình roài tính khoái löôïng khí coù ôû trong phoøng. Caâu 6: Döïa vaøo baûng sau ñaây, em haõy tìm : - Haønh tinh naøo coù theå tích lôùn nhaát, nhoû nhaát ? - Haønh tinh naøo coù khoái löôïng rieâng lôùn nhaát, nhoû nhaát ? 41
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Teân haønh tinh Thuûy tinh Kim tinh Traùi Ñaát Hoûa tinh Moäc tinh Thoå tinh Tyû soá khoái löôïng cuûa 0,06 0,82 1 0,11 318 94 haønh tinh vôùi Traùi ñaát Ñöôøng kính 4.880 12.100 12.750 6.790 142.980 120.540 (km) Caâu 7: Döïa vaøo hình veõ sau ñaây, em haõy cho bieát khoái löông rieâng cuûa nöôùc ño ñöôïc laø bao nhieâu ? Caâu 8: Ngöôøi ta ño ñöôïc söï thay ñoåi khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc theo nhieät ñoä nhö sau : Nhieät -5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ñoä (0C) Khoái 999,30 999,87 999,93 999,97 999,99 1 999,99 999,97 999,93 999,88 999,73 löôïng rieâng (kg/m3) Neáu moät nhieät keá ñöôïc laøm baèng nöôùc thì khi nhieät ñoä taêng töø -50C ñeán 100C thì coät nöôùc thay ñoåi nhö theá naøo ? 42
  7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: A, C vaø D ñuùng. Caâu 2: a- Theå tích khoái truï: V = 251,2 cm3. Khoái löôïng khoái truï baèng nhoâm: m = DV = 678 g = 0,678 kg. b- Khoái löôïng cuûa vaät : m’ = P/10 = 1,96kg. Khoái löôïng rieâng cuûa vaät: D’ = m’/V = 7,8 g/cm3. Ñoù laø saét. Caâu 3: a- Khoái löôïng cuûa goã vaø saét baèng nhau nhöng theå tích cuûa goã lôùn hôn, vì vaäy khoái löôïng rieâng cuûa goã nhoû hôn saét. b- Nöôùc vaø daàu coù cuøng moät theå tích nhöng nöôùc naëng hôn daàu neân khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc lôùn hôn khoái löôïng rieâng cuûa daàu. Caâu 6: Haønh tinh coù theå tích lôùn nhaát laø Moäc tinh. Haønh tinh coù khoái löôïng rieâng lôùn nhaát laø Traùi Ñaát. Caâu 7: Khoái löôïng cuûa nöôùc: m = m1 – m2 = 110,4 -12,1 = 98,3g Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc: D = 983 kg/ m3 Caâu 8: Töø -50C ñeán 40C khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc taêng, theå tích giaûm. Vì vaäy chieàu cao cuûa coät nöôùc giaûm. Töø 40C ñeán 90C khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc giaûm, theå tích taêng . Vì vaäy chieàu cao cuûa coät nöôùc taêng. Khoái löôïng rieâng lôùn nhaát cuûa vaät chaát laø bao nhieâu ? Cho tôùi nay ngöôøi ta bieát ñöôïc sao nôtroân coù ñöôøng kính 10 - 20km laø loaïi sao raát ñaëc coù khoái löôïng rieâng 500.000 trieäu tæ kg/m3. Neáu xem Traùi ñaát ñöôïc caáu taïo bôûi vaät chaát cuûa sao nôtroân thì theå tích cuûa Traùi ñaát chæ coøn 12000 m3. Caâu hoûi thaûo luaän “Khoái löôïng rieâng cuûa moät vaät khoâng thay ñoåi, coøn troïng löôïng rieâng thay ñoåi tuyø theo vò trí cuûa vaät treân Traùi Ñaát.” Ñuùng hay sai ? 43

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản