KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

Chia sẻ: thangbin1

Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng ĐV Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc, vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN

XIN TRÂN TRỌNG
KÍNH CHÀO
CÁC ĐỒNG CHÍ !
CHÚNG TA BẮT ĐẦU
CÙNG NHAU LÀM VIỆC!
   
KHÔNG NGỪNG
PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN
ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH
HIỆU
NGUỜI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


   
NỘI DUNG
I­  Vị  trí,  vai  trò  và  nhiệm  vụ  của  người 
đảng viên Đảng CS VN
II.  Phấn  đấu  và  rèn  luyện  để  xứng  đáng 
với danh hiệu đảng viên
III.  Công  tác  vận  động  nhân  dân  của 
người đảng viên   
I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên Đảng
cộng sản Việt Nam
1- Vị trí, vai trò của người đảng viên
a) Đảng viên là chiến sĩ CM của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
- Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp CN nên từng
ĐV phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức
mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ
từng ĐV
- Đảng CSVN là đội quân tiên phong của ND và của dân tộc,
vì vậy ĐV là người tiên tiến trong ND và của dân tộc.
Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc.
- Đảng là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp, dân tộc nên
mỗi ĐV đều đặt lợi ích giai cấp, dân tộc lên trên, lên
trước.
   
- Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng ta được toàn dân thừa
I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của…
1- Vị trí, vai trò của người đảng viên
b) ĐV có trách nhiệm góp phần XD và tổ chức thực hiện
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
→ Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công tác cán bộ
và sự gương mẫu của ĐV
→ Đường lối đúng là nhân tố quyết định thắng lợi.
Đường lối là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi
ĐVphải có trách nhiệm trong việc xây dựng
đường lối, NQ của Đảng.
→ ĐV phải nêu cao vai trò tiên phong trong việc
chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật cho
   

quần chúng noi theo.
I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của…
1- Vị trí, vai trò của người đảng viên
c) Ở cương vị nào đảng viên cũng vừa là người
lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
→  ĐV  là  người  có  giác  ngộ  lý  tưởng,  đem  tư  tưởng, 
đường lối của Đảng để tuyên truyền cho quần chúng, 
lôi cuốn họ thực hiện.
→  ĐV suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, vì 
hạnh phúc của nhân dân.
→  Làm  tốt  vai  trò  vừa  là  người  lãnh  đạo,  vừa  là  người 
phục  vụ,  ĐV  phải  không  ngừng  nâng  cao  trình  độ 
nhận thức, phẩm chất chính trị , đạo đức; không chạy 
theo  quần  chúng,  phải  đứng  vững  trên  lập  trường, 
quan  điểm  của  Đảng  để  lãnh  đạo,  giáo  dục,  tổ  chức 
cho quần chúng hành động.
   
I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của…
1- Vị trí, vai trò của người đảng viên
d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng và
đường lối, chủ trương của Đảng.
→ Trước hết phải cương quyết đấu tranh
chống các thế lực thù địch với âm mưu chiến
lược “DBHB”.
→ ĐV phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng,
đường lối, chủ trương của Đảng, kiên quyết
đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, hữu
khuynh, xét lại, giáo điều, bảo thủ.
   
I/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của…
2- Nhiệm vụ của người đảng viên (04 nhiệm vụ cơ
bản)
Một:  Tuyệt  đối  trung  thành  với  mục  tiêu,  lý  tưởng;  chấp  hành 
nghiêm Cương lĩnh, ĐL, NQ của Đảng, PL của NHà nước; hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đước giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công 
điều động của Đảng.
Hai: Không ngừng học tập, rèn luyện  nâng cao trình độ, năng lực, 
phẩm chất, có lối sống lành mạnh; chống CN cá nhân, cơ hội, 
cục bộ, quan liêu, tham nhũng.
Ba: Liên hệ chặc chẽ với ND, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ 
của ND; chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của ND; 
tham gia công tác quần chúng, công tác XH ở nơi làm việc và 
nơi ở; VĐND thực hiện đường lối,…
Bốn: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn 
ĐK  trong  Đảng;  thường  xuyên  tự  phê  bình  và  phê  bình  trung 
thực  với  Đảng,  làm  tốt  CT  phát  triển  ĐV;  Sinh  hoạt  Đảng  và 
   

đóng đảng phí theo quy định. 
II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng
với danh hiệu đảng viên
1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên
Tiêu chuẩn đảng viên?
- Là những chuẩn mực quy định chất lượng của
người đảng viên.
- Là tiêu chí để phân biệt ĐV với quần chúng.
- Là cơ sở để đánh giá chất lượng ĐV
- Là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng
viên.
→ ĐV phải dựa vào TCĐV để rèn luyện, phấn đấu.
   
II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với…
1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên
Thực hiện tốt tiêu chuẩn thì đảng viên cần phải:
Thứ nhất, Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị: trung 
thành  với  lý  tưởng,  kiên  định  lập  trường  cách  mạng, 
phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng, 
không dao động trước khó khăn, thử thách.
Thứ  hai,  Về  nhận  thức,  kiến  thức,  năng  lực  thực  hiện 
công  cuộc  đổi  mới:  đảng  viên  cần  phải  không  ngừng 
học  tập,  nâng  cao  trình  độ  ,  năng  lực.  Đặc  biệt  trong 
công  cuộc  đổi  mới  hiện  nay,  đòi  hỏi  ĐV  phải  có  kiến 
thức VH, chuyên môn, khoa học, có trình độ lý luận để 
nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức.

   
II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với…
1- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên
Thực hiện tốt tiêu chuẩn thì đảng viên cần phải:
Thứ  ba,  Về  phẩm  chất  đạo  đức,  lối  sống,  phong  cách:
yêu  nước,  tôn  trọng  và  phục  vụ  ND,  tích  cực  đi  đầu 
trong  thực hiện đổi mới. Bên cạnh đó phải đấu tranh, 
phê  phán  biểu  hiện  cá  nhân  chủ  nghĩa,  cơ  hội,  tham 
nhũng, lãng phí.
Thứ tư,  Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn ĐK thống nhất 
trong Đảng:  thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân 
chủ và phê bình, tự phê bình
Thứ  năm,  Có  mối  QH  mật  thiết  với  quần  chúng:  sức 
mạnh  của  Đảng  là  ở  mối  liên  hệ  gắn  bó  với  quần 
chúng nhân dân, phát huy dân chủ. 
Thứ sáu, Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp công nhân 
   
II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng
với…
2- Tự phấn đấu rèn luyện
a) Đối với cá nhân
- Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, ý chí vươn
lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
- Có ý thức tự lập, đoàn kết, vì lợi ích chung.
- Lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, nhân
nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước
cộng đồng, bảo vệ môi trường.
- Có lương tâm nghề nghiệp, lao động chân chính, có
kỹ thuật, sáng tạo.
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên
   
II/ Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với…
2- Tự phấn đấu rèn luyện
b) Đối với tư cách đảng viên
- Giữ vững và tự khẳng định tư cách người cộng sản của
mình, vượt lên chính mình.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm
chất, đạo đức, lối sống. Dũng cảm, cương quyết đấu
tranh với cái xấu, với tiêu cực, với kẻ thù.
c) Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân
- Chặng đường đầu của TKQĐ với trình độ còn thấp kém
của LLSX và nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải phóng các
tiềm năng trong xã hội, trong đó có lực lượng đảng viên.
- Phát triển KTTN để phát triển nền KTTT định hướng
XHCN.
   
- Làm kinh tế tư nhân phải chấp hành pháp luật, chính sách
III/ Công tác vận động ND của người đảng viên
1- Quan điểm chỉ đạo CT VĐND trong công cuộc đổi
mới
Một là: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân
- Cách mạng là sự nghiệp của dân
- Cách mạng là sự nghiệp do dân
- Cách mạng là sự nghiệp vì dân
Hai là: Động lực để thúc đẩy phong trào quần chúng là
đáp ứng lợi ích thiết thực của ND, kết hợp hài hòa các
lợi ích, thống nhất lợi ích với nghĩa vụ.
- Chủ trương, đường lối, chính sách phải xuất phát từ
nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.
- Trong giai đoạn hiện nay, phải xác định lợi ích kinh tế - xã
hội của dân lên trên hết.
- Làm cho nhân dân hiểu rõ lợi ích trước mắt, lâu dài ; lợi ích
   
III/ Công tác vận động ND của người ĐV
1- Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân
dân trong công cuộc đổi mới
Ba là: Các hình thức tập hợp ND phải đa dạng.
- Vì sự đa dạng trong cơ cấu xã hội (XH - giai
cấp, XH - dân cư, XH - nghề nghiệp)
- Vì nhu cầu lợi ích của xã hội, của tổ chức, cá
nhân hết sức đa dạng, phong phú.
   
III/ Công tác vận động ND của người đảng viên
1- Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân
dân trong công cuộc đổi mới
Bốn là: Công tác vận động nhân dân là nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị.
- Các cấp ủy đảng : lãnh đạo HTCT làm CT
VĐND, củng cố mối quan hệ với ND, làm tốt
CT quần chúng, phối hợp với các đoàn thể làm
CT VĐND.
- Các tổ chức đoàn thể: Trực tiếp và phối hợp
trong trong công tác VĐND, đổi mới phương
thức HĐ phù hợp tình hình mới.
- Cán bộ, đảng viên: Theo chức trách, nhiệm vụ
 
của mình phải tham gia và thực hiện tốt CT
 
III/ Công tác vận động ND của người đảng viên
2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác VĐND của
đảng viên trong giai đoạn mới
* Thứ nhất: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân.
- Ý thức phục vụ nhân dân
- Tránh và thẳng thắng phê bình, đấu tranh với biểu hiện
quan liêu, mệnh lệnh
- Gần gũi, liên hệ mật thiết với nhân dân để nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng, yêu cầu và những bức xúc của nhân
dân
- Biết lắng nghe dân nói, phát huy tinh thần dân chủ của
 
nhân dân, vì trí tuệ và sức mạnh của nhân dân là rất to
 

lớn.
III/ Công tác vận động ND của người đảng viên
2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động
nhân dân của đảng viên trong giai đoạn mới
* Thứ hai: Tuyên truyền, VĐND, đưa nhân dân
vào tham gia các tổ chức thích hợp để hoạt
động.
- Cần phải tổ chức, tập hợp và đưa quần chúng
vào trong một tổ chức chính tri – xã hội của họ.
- Trong vận động phải lấy thuyết phục làm chính,
làm cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách
để họ tự giác chấp hành.
   
III/ Công tác vận động ND của người đảng viên
2- Nhiệm vụ chủ yếu của công tác vận động nhân dân
của đảng viên trong giai đoạn mới
* Thứ ba: Bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và
sử dụng quần chúng tiên tiến.
- Người cán bộ, đảng viên phải biết lấy quần chúng vận
động quần chúng.
- Với quần chúng chậm tiến, cần kiên nhẫn giáo dục, thuyết
phục, tránh tình trạng đả kích, chê trách làm cho quần
chúng bất mãn, trở thành lực lượng chống đối.
* Thứ tư: Nêu gương cho quần chúng noi theo
- Nhiệm vụ của đảng viên là phải gương mẫu trong tuyên
truyền vận động và trong chấp hành thực hiện.
- Thông qua vai trò gương mẫu tiên phong của đảng viên để
 
quần chúng noi theo.  
XIN XIN CHÀO
CHÂN THÀNH HẸ N
CẢM ƠN GẶP LẠI!
QUÝ VỊ!   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản