Khúc xạ ánh sáng

Chia sẻ: ntgioi1204

Nếu ta chiếu một tia sáng SI từ môi trương 1 vào môi trường 2 đến gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì có hiện tượng gì xảy ra? Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương ( gãy) của các tia sáng khi truyền xuyên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khúc xạ ánh sáng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK


TRƯỜNG THPT

PHAN ĐÌNH PHÙNG

TỔ LÝ
TRƯỜNG THPT
PHAN ĐÌNH PHÙNG
TỔ LÝ

Chương VI
Khúc xạ ánh sáng
Bài 26
KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Tiết 51- Bài 26:

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
II - CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG
III - TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN
ÁNH SÁNG
ÔN TẬP.
I - SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
S’
N
S Nếu ta chiếu một tia
sáng SIxạ ánhtrươnglà
Khúc từ môi sáng 1
vào môi trường 2 đến
i’
i
hiện tượng lệch
gặp mặt phân cách giữa
hai ương ường trong các
ph môi tr ( gãy) của
1
suốtsáng khin tượền gì
tia thì có hiệ truyng
I xảy ra? góc qua mặt
xuyên
2
phân cách giữa hai môi
trường trong suốt khác
r
R nhau.
N’
sin i
2. Định luật khúc xạ ánh sáng
=
s inr


N S’ . SI : tia tới ; I : điểm tới.
S
. N’I N : pháp tuyến với mặt
phân cách tại I.
i’
i

. IR : tia khúc xạ .
1
. i : góc tới ; r : góc khúc xạ.
I
2 + Định luật :
- Tia khúc xạ nằm trong mặt
phẳng tới ( tạo bởi tia tới và pháp
r
R tuyến ) và ở phái bên kia pháp
N’
tuyến so với tia tới.
-Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới
( sini ) và sin góc khúc xạ ( sinr ) luôn không đổi :
sin i
= hằng số (26.1)
sinr
II – CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Chiết suất tỉ đối
sin i
Tỉ số không đổi được gọi là chiết suất tỉ đối n21
sinr
của môi trường ( 2 ) , (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường
( 1 ) , ( chứa tia tới ).

sin i
= n 21 ( 26.2 )
sinr
- Dựa vào >1 thì r c (26.2 )nói môi trbiếng ếu2) chiết quang ,
Nếu n 21 công thứ< i . Ta hãy cho ườ t n ( n 21 1
hthì góc itrườquan 1). như thế nào với góc r ?
ơn môi có ng ( hệ
- Nếu n 21 i . Ta nói môi trường ( 2) chiết quang
kém hơn môi trường ( 1).
2. Chiết suất tuyệt đối
- Chiết suất tuyệt đối ( thường được gọi là chiết suất )
của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó
đối với chân không.
- Quan hệ giữa chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối:
n2
n 21 = ( 26.3 )
-Trong đó: n1
+ n1 là chiết suất ( tuyệt đối ) của môi trường ( 2 ).
+ n 2 là chiết suất ( tuyệt đối ) của môi trường (1 ).
- Dựacông biểu thủa định lu) thãy viếtạlại biểể viếtc ạiủnhđịnh
-Vậy vào thức c ức (26.3 ậ khúc x có th u thứ l c a ư
n1 sin i = n 2 sinr ( 26.4 )
luật khúc xạ?
sau:
- Chiết suất của chân không là 1. Chiết suất của không khí
gần bằng với chất suất của chân không. Mọi môi trường
trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.
Viết công thức của định luật khúc xạ với
i
các góc nh1ỏ = < 2 r hay r = n 21
n i ( n 10 ) ?
0
Áp i = ng ⇒nh= 0ậ0t khúcsáng truyền ngẳhợp i = 0 0 .
dụ 0 0 đị r lu : tia xạ cho trườ th ng
Kết luận.

Hãy áp dụng công thức của định luật khúc xạ cho sự
Khi có sự khúc xạ xảy ra liên tiếp ở các mặt phẳng
khúc xạ liên tiếp vào nhiều môi trường có chiết suất lần
phân cách song song ta có:
lượt n 1 , n 2 ,... n n và có các mặt phân cách song song
với nhau. Nhận1 xét. 2 sin i 2 = ... = n n sin i n
n1 sin i = n
Đây là công thức của một định luật bảo toàn.
III - TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN
III
ÁNH SÁNG

Nguyên lý : Khi ta đổi ngược chiều truyền ánh sáng thì
Khi
đường đi của ánh sáng vẫn không đổi.


Quan sát thí nghiệm


Khi ánh sáng đi ngược Khi truyền
lại từ môi trường (2) ánh sáng
theo chiều
sang môi trường (1) thì
ngược lại
1
n12 =
n 21
Bài tập ví dụ: Tia sáng truyền từ một chất trong suốt có
chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí.
Góc khúc xạ trong không khí 600 . Tia phản xạ ở mặt
phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ . Tính
chiết suất n. Giải
N Theo đề bài ta có: i, + r = 900
R
Ta suy ra: i + r = 900
r
Áp dụng định luật khúc xạ:
1 I n sin i = sinr
sinr
Từ đó : n =
2
sin i
n vì sini = cosr, nên : n = t anr

i i
Thay số ta được:
S ’
N
n = t an60 = 3 ≈ 1,73
0
Chú ý: Nguyên nhân của hiện tượng khúc xạ là sự thay
đổi tốc độ truyền ánh sáng. Người ta thiết lập được hệ
thức về chiết suất tuyệt đối n của môi trường trong suốt
c
như sau : n =
v
Trong đó c tốc độ của ánh sáng trong chân không; v là
tốc độ ánh sáng trong môi trường.
Câu 1: Hãy chỉ ra câu sai :
A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều
lớn hơn 1.
B. Chiết suất tuyệt đối của chân không được quy ước là 1
C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng
trong môi trường chậm hơn trong chân không bao nhiêu
lần.
D. Chiết suất tỷ đối giữa hai môi trường cũng luôn luôn lớn
hơn một.
Đáp án : Câu D
nt
Câu 2: Tỉ số nào sau đây có giá trị bằng chiết suất 12ỉ
đối của môi trường ( 1 ) đối với môi trường ( 2 )
( các kí hiệu có ý nghĩa như thường dùng trong bài
học )
1
sin i
B.
A.
n 21
sinr
n2
D. Bất kì biểu thức nào trong sô A, B, C.
C.
n1

Đáp án: Câu B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản