KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 11 HỌC KÌ 2

Chia sẻ: meomayhamchoi

Tham khảo tài liệu 'khung ma trận đề kiểm tra toán 11 học kì 2', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 11 HỌC KÌ 2

www.vnmath.com

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
TOÁN 11 HỌC KÌ 2
(Dùng cho lo ại đề kiểm tra TL)
Ma trận 1

Chủ đề - Mức nhậ n thức
Cộng
Mạch KTKN 1 2 3 4
1 1 2
Phần chung
Giới hạn
1,0 1,0 2,0
1 1
Hàm số liên tục
1,0 1,0
1 1 2
Đạo hàm
0,5 0,5 1,0
1 1 1 3
Quan hệ vuông góc
1,0 1,0 1,0 3,0
Tổng phần chung 3 3 2 8
2,5 2,5 2,0 7,0
1 1
Phần riêng
Liên tục
1,0 1,0
2 2
Đạo hàm
1,0 2,0
3 3
Tổng phần riêng
3,0 3,0
3 6 2 11
Tổ ng toàn bài
2,5 5,5 2,0 10,0

Diễn giải:
1) Chủ đề – Hình học: 3,0 điểm
– Đại số & Giải tích: 7,0 điểm + Giới hạn: 2,0 điểm
+ Liên tục: 2,0 điểm
+ Đạo hàm: 3,0 điểm
2) Mức nhận biết:
(hoặc 7,0 điểm)
– Chu ẩn hoá: 8,0 điểm
(hoặc 3,0 điểm)
2,0 điểm
– Phân hoá:
Mô tả chi tiết:
I. Phần chung:
Câu 1: Tính giới hạn của hàm số và dãy số (gồm 2 câu nhỏ)
Câu 2: Tìm đ iều kiện để hàm số liên tục tại một điểm hoặc xét tính liên tục của hàm số trên
tập xác định của nó.
Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số (gồm 2 câu nhỏ )
Câu 4: Bài toán hình học không gian (gồm 3 câu nhỏ)
II. Phần riêng:
1 ) Theo chương trình chuẩn
Câu 5a: Ứng dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương
trình.
Câu 6a: Sử dụng đạo hàm để giải phương trình, b ất phương trình; viết phương trình tiếp
tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị (gồm 2 câu nhỏ).
2 ) Theo chương trình nâng cao
www.vnmath.com

Câu 5b: Ứng dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương
trình.
Câu 6b: Sử dụng đạo hàm để giải phương trình, bất phương trình; viết phương trình tiếp
tuyến của đồ thị hàm số với hệ số góc cho trước (gồm 2 câu nhỏ).
Ma trận 2

Chủ đề - Mức nhậ n thức
Cộng
Mạch KTKN 1 2 3 4
1 1 2
Phần chung
Giới hạn
1,0 1,0 2,0
1 1
Hàm số liên tục
1,0 1,0
1 1 2
Đạo hàm
0,5 0,5 1,0
1 1 1 3
Quan hệ vuông góc
1,0 1,0 1,0 3,0
Tổng phần chung 3 3 2 8
2,5 2,5 2,0 7,0
1 1
Phần riêng
Liên tục
1,0 1,0
2 2
Đạo hàm
1,0 2,0
3 3
Tổng phần riêng
3,0 3,0
3 6 2 11
Tổ ng toàn bài
2,5 5,5 2,0 10,0

Diễn giải:
1) Chủ đề – Hình học: 3,0 điểm
– Đại số & Giải tích: 7,0 điểm + Giới hạn: 2,0 điểm
+ Liên tục: 2,0 điểm
+ Đạo hàm: 3,0 điểm
2) Mức nhận biết:
(hoặc 7,0 điểm)
– Chu ẩn hoá: 8,0 điểm
(hoặc 3,0 điểm)
2,0 điểm
– Phân hoá:
Mô tả chi tiết:
I. Phần chung:
Câu 1: Tính giới hạn của hàm số và dãy số (gồm 2 câu nhỏ)
Câu 2: Tìm đ iều kiện để hàm số liên tục tại một điểm hoặc xét tính liên tục của hàm số trên
tập xác định của nó.
Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số (gồm 2 câu nhỏ )
Câu 4: Bài toán hình học không gian (gồm 3 câu nhỏ)
II. Phần riêng:
1 ) Theo chương trình chuẩn
Câu 5a: Ứng dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương
trình.
Câu 6a: Tính đ ạo hàm cấp 2; viết p hương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm
thuộc đồ thị (gồm 2 câu nhỏ).
www.vnmath.com

2 ) Theo chương trình nâng cao
Câu 5b: Ứng dụng tính liên tục của hàm số để chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương
trình.
Câu 6b: Tính đ ạo hàm cấp cao; viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số với hệ số góc
cho trước (gồm 2 câu nhỏ).Ma trận 3

Chủ đề - Mức nhậ n thức Cộng
Mạch KTKN 1 2 3 4
1 1 2
Phần chung
Giới hạn
1,0 1,0 2,0
1 1
Hàm số liên tục
1,0 1,0
1 1 2
Đạo hàm
0,5 0,5 1,0
1 1 1 3
Quan hệ vuông góc
1,0 1,0 1,0 3,0
3 3 2 8
Tổng phần chung
2,5 2,5 2,0 7,0
1 1
Phần riêng Giới hạn
1,0 1,0
Cấp số
2 2
Đạo hàm
1,0 2,0
3 3
Tổng phần riêng
3,0 3,0
3 6 2 11
Tổ ng toàn bài
2,5 5,5 2,0 10,0

Diễn giải:
1) Chủ đề – Hình học: 3,0 điểm
– Đại số & Giải tích: 7,0 điểm
Chuẩn + Giới hạn: 3,0 điểm + Giới hạn: 2,0 điểm
Nâng cao
+ Liên tục: 1,0 điểm + Cấp số: 1,0 điểm
+ Đạo hàm: 3,0 điểm + Đạo hàm: 3,0 điểm
2) Mức nhận biết:
(hoặc 7,0 điểm)
– Chu ẩn hoá: 8,0 điểm
(hoặc 3,0 điểm)
2,0 điểm
– Phân hoá:
Mô tả chi tiết:
I. Phần chung:
Câu 1: Tính giới hạn của hàm số (gồm 2 câu nhỏ)
Câu 2: Tìm đ iều kiện để hàm số liên tục tại một điểm hoặc xét tính liên tục của hàm số trên
tập xác định của nó.
Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số (gồm 2 câu nhỏ )
Câu 4: Bài toán hình học không gian (gồm 3 câu nhỏ)
II. Phần riêng:
www.vnmath.com

1 ) Theo chương trình chuẩn
Câu 5a: Tìm giới hạn của dãy số có số hạng tổng quát là một tổng hoặc tích hữu hạn.
Câu 6a: Tính đ ạo hàm cấp 2; viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm
thuộc đồ thị (gồm 2 câu nhỏ).
2 ) Theo chương trình nâng cao
Câu 5b: Cấp số cộng, cấp số nhân.
Câu 6b: Tính đ ạo hàm cấp cao; viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số với hệ số góc
cho trước (gồm 2 câu nhỏ).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản