Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: eligiabetdiemuyen

Cho lúa than cao,hạt tròn lai với lúa than thấp hạt dài. F1 thu được toàn lúa thân cao,hạt dài.Cho F1 giao phấn,thu được F2: 56.25% than cao,hạt dài : 18.75% thân cao,hạt tròn : 18.75% thân thấp,hạt dài :6.25% thân thấp,hạt tròn. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng. Tìm kiểu gen,kiểu hình của P để ngay F1 phân tính về hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình theo mỗi trường hợp .

Nội dung Text: Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

 

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2011-2012 QUÃNG NGÃI Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (1.0 điểm) Trình bày cơ chế đóng,mở cơ vòng môn vị ở dạ dày của người. Sự đóng mở cơ,vong môn vị có ý nghĩa gì? Câu 2: (1.0 điểm) Miễn dịc là gì?Nêu rõ tác dụng của mỗi loại bạch cầu trong việc bảo vệ cơ thể. Câu 3: (2.0 điểm) So sánh biến dị tổ hợp và đột biến gen. Câu 4: (1.5 điểm) Một gen có 3510 liên kết hidro,tổng hợp một phân tử mArn có tỷ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. Tính: a. Chiều dài của gen. b. Số lượng từng loại nucleotic trong gen. Câu 5: (2.5 điểm) Cho lúa than cao,hạt tròn lai với lúa than thấp hạt dài. F1 thu được toàn lúa thân cao,hạt dài.Cho F1 giao phấn,thu được F2: 56.25% than cao,hạt dài : 18.75% thân cao,hạt tròn : 18.75% thân thấp,hạt dài :6.25% thân thấp,hạt tròn. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng. Tìm kiểu gen,kiểu hình của P để ngay F1 phân tính về hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình theo mỗi trường hợp sau: 1) 3:3:1:1 2) 1:1:1:1 Câu 6: (1.0 điểm) Giới hạn sinh thái là gì? Giới hạn sinh thái có liên quan như thế nào đến sự phân bố của loài? Câu 7: (1.0 điểm) Cho các quan hệ sinh thái sau: a. Cáo ăn gà. b. Dây tơ hồng trên thân cây gỗ. c. Vi khuẩn nốt sần sống trong cây họ đậu. d. Sâu bọ sống nhờ trong các tổ mối,kiến. -----------Hết---------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản