KĨ THUẬT - CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
128
lượt xem
16
download

KĨ THUẬT - CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs biết cách vạch dấu trên vải và cắt theo đường vàch dấu. Vạch được đường đấu trên vải và cắt được vải theo đường vạch đấu đúng quy trình , đúng kĩ thuật. -Giáo dục ý thức an toàn lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU

  1. KĨ THU T C T V I THEO Ư NG V CH D U L p: 4 (D y ti t 3 và ti t 4) I- M c tiêu: -Hs bi t cách v ch d u trên v i và c t theo ư ng vàch d u. V ch ư c ư ng u trên v i và c t ư c v i theo ư ng v ch u úng quy trình , úng kĩ thu t. -Giáo d c ý th c an toàn lao ng. II- dùng d y h c: Gv: -M u v i ã ư c v ch d u ư ng th ng ư ng cong và ã c t m t o n kho ng 7 -8 cm theo ư ng v ch d u th ng. -V t li u và d ng c c n thi t: +M t m nh v i có kích thư c 20 x 30 cm. +Kéo c t v i. +Ph n v ch trên v i , thư c. HS: -M t m nh v i 10 x7 cm
  2. -Kéo c t v i. -Bút chì. III-Ho t ng d y và h c: Th i Giáo viên H c sinh. gian 3-phút 1-Bài cũ: v t li u ,d ng c c t khâu ,thêu. 2 hs lên tr l i bài cũ. H i 2 hs -L p l ng nghe và b sung. -V t li u , d ng c dùng trong khâu thêu g m có nh ng gì? 1 phút -Khi s d ng v t li u , d ng c 6 phút khâu , thêu c n l a ch n như th nào? -Gv nh n xét chuy n bài m i. -Hs quan sát m u, nh n xét m u 2-Bài m i: ư ng v ch d u và ư ng c t v i theo dư ng v ch d u. -Gi i thi u –ghi lên b ng. - Hs nêu * Ho t ng 1: Hư ng d n hs quan sát, nh n xét m u.
  3. -Gi i thi u m u, hs quan sát m u, -Hs l ng nghe và nh c l i nh n xét hình d ng các ư ng v ch d u , ư ng c t v i theo ư ng 7 phút v ch d u. -G i ý hs nêu tác d ng c a vi c v ch d u trên v i và các bư c c t v i theo ư ng v ch d u . -Nh n xét ,b sung câu tr l i c a hs. -Gv k t lu n: -Hs quan sát hình 1 a, hình 1b. V ch d u là c t v i ư c chính -2 hs c m c a ,m c b sgk ,c l p xác, không b xiên l ch.C t v i c th m theo. theo ư ng v ch d u ư c th c hi n theo hai bư c: v ch d u trên -1 hs lên th c hi n : ánh d u 2 v i và c t v i theo ư ng v ch i m , v ch d u ,n i 2 i m. d u. * Ho t ng 2 :Gv hư ng d n hs -Hs l ng nghe. thao tác kĩ thu t. 1-V ch d u trên v i: -Hs quan sát hình2a ,2b sgk/10. Hs quan sát hình 1a, 1b sgk nêu cách -2 hs c : m c 2a ,m c 2b, -Hs l ng nghe. v ch d u ư ng th ng , ư ng
  4. 12 phút cong trên v i. - Gv ính m nh v i trên b ng và g i 1 hs lên b ng th c hi n thao tác ánh d u hai i m cách nhau 15 cm và v ch d u n í hai i m ư c ư ng v ch d u. -Khi c t v i theo ư ng d u ư c -Gv lưu ý hs th c hi n 1 s i m th c hi n theo trình t : v ch d u trư c khi v ch d u.(muc a trang 9 ) trên v i và c t v i theo ư ng d u 4 phút . 2-C t v i theo ư ng v ch d u: -2 -4 hs c ph n ghi nh . - Hs quan sát hình 2a, 2b sgk ã ư c phóng to. nêu cách c t v i -Hs t t c v t li u và d ng c theo ư ng v ch d u. trên bàn . - Gv nh n xét b sung và lưu ý hs 1 -Cá nhân th c hi n trên v i. s c n nh : +Cách c m kéo. +Khi c t, tay trái c m v i nâng nh lên d lu n lư i kéo 2 phút. + ưa lư i kéo c t theo úng ư ng v ch d u. - Trình bày theo nhóm trên 1 t - Chú ý gi an toàn , không ùa bìa. ngh ch khi s d ng kéo..
  5. -GV h i: + V y trư c khi c t v i ta ph i th c -L p quan sát các s n ph m c a hi n theo trình t nào? các nhóm trình bày trên b ng. -Gv ch t l i và ghi b ng nh ng ý - i di n c a t ng t nh n xét, chính. ánh giá theo tiêu chu n gv v a nêu.(6 t ) (treo pa –nô ph n ghi nh ) *Ho t ng 3 :Th c hành. -Gv ki m tra s chu n b v t li u , d ng c c a hs. -Y/c hs ho t ng theo nhóm 6.,gv -Hs tr l i. ph bi n cách th c hi n theo nhóm. (M i hs th c hi n 1 v ch d u ư ng th ng và 1 v ch d u ư ng cong .Sau ó c t v i theo các ư ng v ch d u.) -Gv theo dõi hs làm, u n n n , ch d n thêm cho hs còn lúng túng. -Y/c nhóm trình bày s n ph m c a nhóm mình. *Ho t ng 4 : ánh giá k t qu . -T ch c cho hs trưng bày s n
  6. ph m th c hành. -Gv nêu các tiêu chu n ánh giá s n ph m: +K ,v ư c các ư ng v ch d u th ng và ư ng v ch d u cong. + ư ng c t không b m p mô ,răng cưa. +Hoàn thành úng th i gian qui nh. -Gv nh n xét , ánh giá theo2 m c :Hoàn thành, chưa hoàn thành. -Gv tuyên dương nh ng nhóm làm p và úng th i gian 3- C ng c và d n dò: -H i: +Trư c khi c t v i ta ph i làm gì? +C t v i theo ư ng d u ta th c hi n theo trình t nào? -Nh n xét ti t h c.
  7. -V h c lai ph n ghi nh và chu n b v t li u , d ng c theo sgk h c bài khâu thư ng .
Đồng bộ tài khoản