Kĩ thuật Đính khuy bốn lỗ (t1)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
2
download

Kĩ thuật Đính khuy bốn lỗ (t1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU : - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách . - Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình , kĩ thuật . - Giáo dục tính cẩn thận . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo 2 cách . - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ thuật Đính khuy bốn lỗ (t1)

  1. Kó thuaät ÑÍNH KHUY BOÁN LOÃ (tiết 1) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caùch ñính khuy boán loã theo 2 caùch . - Ñính ñöôïc khuy boán loã ñuùng quy trình , kó thuaät . - Giaùo duïc tính caån thaän . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Maãu ñính khuy boán loã ñöôïc ñính theo 2 caùch . - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy boán loã . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) Haùt . 2. Baøi cuõ : (3’) Ñính khuy hai loã (tt) . - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc .
  2. 3. Baøi môùi : (27’) Ñính khuy boán loã . a) Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc ñích , yeâu caàu caàn ñaït cuûa tieát hoïc . b) Caùc hoaït ñoäng : 10’ Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt , Hoaït ñoäng lôùp . nhaän xeùt maãu MT : Giuùp HS neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa maãu . PP : Tröïc quan , thöïc haønh - Theo doõi vaø traû lôøi . , giaûng giaûi . - Giôùi thieäu moät soá maãu khuy boán loã , höôùng daãn HS quan saùt hình 1a ñeå neâu ñaëc ñieåm cuûa khuy 4 loã vaø traû lôøi caùc caâu hoûi
  3. SGK . - Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy 4 loã vaø yeâu caàu HS neâu taùc duïng cuûa vieäc ñính khuy 4 loã . - Toùm taét caùc yù traû lôøi cuûa HS vaø keát luaän HÑ1 : + Khuy 4 loã coù nhieàu maøu saéc , hình daïng , kích thöôùc khaùc nhau gioáng nhö khuy 2 loã , chæ khaùc laø coù 4 loã ôû giöõa maët khuy . + Khuy 4 loã ñöôïc ñính vaøo vaûi baèng caùc ñöôøng khaâu qua 4 loã khuy ñeå noái khuy vôùi vaûi . Caùc ñöôøng
  4. chæ ñính khuy taïo thaønh 2 ñöôøng song song hoaëc cheùo nhau ôû giöõa maët khuy . Phía döôùi khuy 4 loã cuõng coù caùc voøng chæ quaán quanh chaân khuy gioáng nhö ñính khuy 2 loã . 15’ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn Hoaït ñoäng lôùp . thao taùc kó thuaät . MT : Giuùp HS naém kó thuaät ñính khuy boán loã theo 2 caùch . PP : Giaûng giaûi , ñaøm - Ñoïc löôùt caùc noäi dung thoaïi , tröïc quan . SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi - Neâu vaán ñeà : Khuy 4 loã naøy . gaàn gioáng khuy 2 loã , chæ khaùc laø coù 4 loã treân maët
  5. khuy . vaäy caùch ñính khuy 4 loã coù gioáng nhö caùch ñính khuy 2 loã khoâng ? - Nhaän xeùt vaø neâu : Caùch ñính khuy 4 loã gaàn gioáng nhö caùch ñính khuy 2 loã , - Nhaéc laïi vaø leân thöïc chæ khaùc laø soá ñöôøng khaâu hieän caùc thao taùc vaïch nhieàu gaáp ñoâi . daáu caùc ñieåm ñính khuy . - Quan saùt , uoán naén ñeå caû - Ñoïc noäi dung vaø quan lôùp thöïc hieän ñuùng . saùt hình 2 ñeå neâu caùch ñính khuy 4 loã theo caùch taïo 2 ñöôøng chæ khaâu song song treân maët khuy . - Vaøi em leân thöïc hieän thao taùc ñính naøy baèng kim khaâu len vaø khuy
  6. loaïi to . - Nhaän xeùt caùc thao taùc - Caû lôùp quan saùt , nhaän cuûa HS . Coù theå höôùng xeùt . daãn theâm neáu caùc em coøn - Quan saùt hình 3 ñeå neâu luùng tuùng . caùch ñính khuy 4 loã theo - Toå chöùc cho HS thöïc caùch thöù hai . Sau ñoù , haønh vaïch daáu caùc ñieåm leân thöïc hieän caùc thao ñính khuy vaø ñính khuy 4 taùc ñính khuy vöøa neâu . loã . - Ñoïc yeâu caàu ñaùnh giaù ôû cuoái baøi ñeå thöïc haønh ñaït yeâu caàu . 4. Cuûng coá : (3’) - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS tính caån thaän . 5. Daën doø : (1’) - Nhaän xeùt tieát hoïc .
  7. - Xem tröôùc baøi sau ( tieát 2 )
Đồng bộ tài khoản