KĨ THUẬT - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT MAU (TIẾT 1 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
211
lượt xem
15
download

KĨ THUẬT - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT MAU (TIẾT 1 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs biết cách gấp mép vải và khâu đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. -Gấp được mép vải và khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau đúng qui trình , đúng kĩ thuật. Yêu thích sản phẩm mình làm được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT MAU (TIẾT 1 )

  1. KĨ THU T KHÂU VI N Ư NG G P MÉP B NG MŨI KHÂU T MAU (TI T 1 ) I- M c tiêu: -Hs bi t cách g p mép v i và khâu ư ng g p mép v i b ng mũi khâu t thưa ho c t mau. -G p ư c mép v i và khâu vi n ư c ư ng g p mép v i b ng mũi khâu t thưa ho c t mau úng qui trình , úng kĩ thu t. Yêu thích s n ph m mình làm ư c. II- dùng h c t p: -M u ư ng g p mép v i ư c khâu b ng các mũi khâu t có kích thư c l n. -V t li u dùng c n thi t +M t m nh v i tr ng : 20 – 30 cm. +Len thêu. + Kim khâu , kéo .
  2. III- Ho t ng d y và h c : TG Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: Khâu t mau. - 1 hs c ghi nh bài : -hs lên c l i ghi nh khâu t mau. khâu t mau. - 1 hs lên th c hành t 3- -1 hs lên th c hành t 4 mũi khâu t mau. 3 – 4 mũi khâu t mau. -Nh n xét . -Hs l ng nghe. 2- Bài m i: Gv gi i thi u và nêu - Hs quan sát m u và m c ích bài h c. nh n xét . *Ho t ng1:Gv -Hs tr l i câu h i. hư ng d n hs quan sát và nh n xét m u: -Gv gi i thi u m u , -Hs l ng nghe. hư ng d n quan sát. -Gv nêu các câu h i
  3. y/c hs nh n xét ư ng g p mép v i và ư ng khâu vi n trên m u +Gv nh n xét và ch t l i: -Hs quan sát hình 1. 2 , 3 , 4. • ư ng g p mép v i ư c g p hai l n. -2 hs c m c 1 /24 và tr l i câu h i. • ư ng g p mép m t trái +Mu n g p ư c mép v i c a , trư c tiên ta ph i t m nh v i lên bàn , vu t th ng m nh v i . c a m nh v i và ư c khâu b ng mũi khâu t mau +K hai ư ng th ng ho c t thưa. cách u nhau m t • ư ng khâu ư c th c hi n trái v i ( ư ng th nh t m t ph i m nh v i. cách mép v i 1 cm , *Ho t ng 2 : ư ng th hai cách Hư ng d n hs các thao tác ư ng th nh t 2 cm) kĩ thu t. +G p mép v i l n 1 : G p -Gv hư ng d n hs theo ư ng d u th nh t . Mi t
  4. quan sát hình 1 , 2 , 3 , 4 và kĩ ư ng g p r i g p mép v i t câu h i y/c hs nêu các l n th hai theo ư ng d u th bư c th c hi n . hai. -GV hư ng d n hs -2h th c hi n thao tác c n i dung c a m c 1 k t v ch hai ư ng d u trên v i . h p v i quan sát hình 1 -2 hs th c hi n thao tác hình 2a , 2b (sgk ) tr l i g p mép v i . các câu h i v cách g p mép v i. GV ghi m c 1 lên -Hs l ng nghe. b ng và h i: +Mu n g p ư c mép v i trư c tiên ta ph i làm gì? - 2 Hs c m c 3 ,m c 4 . -Gv ch t l i và cho hs nh c l i cách g p mép v i. -Hs tr l i câu h i. -G i 2 hs th c hi n thao tác v ch hai ư ng d u lên m nh v i ư c ghim -3 hs nh c l i qui trình .
  5. trên b ng . -G i 2 hs th c hi n -Hs l ng nghe. thao tác g p mép v i. - Gv nh n xét các thao tác c a hs th c hi n aaG -Hs th c hành g p mép -GV lưu ý cho hs : khi g p v i và khâu lư c. mép v i , m t ph i m nh v i dư i . G p theo úng ư ng v ch d u theo chi u l t m t ph i v i sang m t trái c a v i.Sau m i l n g p - 2 , 3 hs nh c l i . mép v i c n mi t kĩ ư ng g p . Chú ý g p cu n ư ng g p th nh t vào trong ư ng g p th hai. -Hư ng d n hs c n i dung m c 2 , m c 3 v i quan sát hình 3 , 4 ( sgk ) tr l i các câu h i và th c hi n thao tác khâu vi n ư ng g p b ng mũi khâu t. -Gv ghi m c 2 ,m c 3
  6. lên b ng . +H i-:Khâu lư c b ng mũi khâu nào? -Khâu lư c cách mép v i bao nhiêu mm? -Y/c hs nh c l i qui trình th c hi n khâu vi n ư ng g p mép v i b ng mũi khâu t. -Gv ch t l i +G p mép v i. +khâu lư c ư ng g p mép v i . +Khâu vi n ư ng g p mép v i b ng mũi khâu t. 3-Th c hành: -Y/c hs th c hành g p mép v i và khâu lư c ư ng g p mép v i .
  7. -GV theo dõi và u n n n cho nh ng hs chưa làm ư c. 3- C ng c và d n dò: -Hs nh c l i qui trình khâu vi n ư ng g p mép v i. -D n hs chu n b v t d ng như kim ch ,v i ti t sau th c hành khâu vi n b ng mũi khâu t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản