KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

Chia sẻ: fordec

Biết vận dụng kĩ thuật thêu lướt vặn để thêu hình hàng rào đơn giản. -Thêu được hình hàng rào đơn giản bằng mũi tên lướt vặn . -Hs yêu thích sản phẩm mình tự làm ra.

Nội dung Text: KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

 

  1. KĨ THU T(TI T 21 ) THÊU LƯ T V N HÌNH HÀNG RÀO ƠN GI N ( TI T 2) I-M c tiêu: Bi t v n d ng kĩ thu t thêu lư t v n thêu hình hàng rào ơn gi n. -Thêu ư c hình hàng rào ơn gi n b ng mũi tên lư t v n . -Hs yêu thích s n ph m mình t làm ra. II- dùng d y h c: -M u thêu hình hàng rào ơn gi n b ng mũi thêu lư t v n . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: Nêu qui trình thêu lư t v n hình ơn - 2 hs lên tr l i câu h i. gi n. NH n xét , ánh giá. 2- Bài m i: -Gi i thi u: -Hs l ng nghe. Hôm nay cô s cho các em th c hành ti p thêu lư t v n hình hàng rào ơn
  2. gi n ti p theo. * Ho t ng 1:Hs th c hành. -Gv ki m tra s chu n b và k t qu th c hành ti t 1 c a hs. -Hs trình bày s n ph m làm ti t 1 cho -Nh n xét và t ch c cho hs th c hành gv ki m tra. thêu lư t v n hình hàng rào ơn gi n -Hs th c hành ti p cho hoàn thành s n -Gv quan sát và u n n n , ch d n thêm ph m. cho nh ng hs th c hi n chưa úng thao tác kĩ thu t. - ng viên hs thêu m t cách sáng t o v m u hình hàng rào . * Ho t ng 2: ánh giá k t qu h c t p c a hs. -Gv t ch c cho hs trưng bày s n ph m th c hành theo nhóm -Gv nêu các tiêu chu n ánh giá : +Thêu ư c t i thi u là ư ng hàng rào . -Nhóm trình bày s n ph m . +Các mũi thêu th ng theo ư ng k . ít b dúm. -Hs l ng nghe các tiêu chí ánh giá t +Thêu úng kĩ thu t : các mũi thêu g i nh n xét s n ph m c a mình và c a b n. u lên nhau gi ng như ư ng v n th ng . +Hoàn thành úng th i gian qui nh.
  3. -Hs d a vào tiêu chu n trên t ánh giá s n ph m c a mình và c a b n . -Gv nh n xét và ánh giá k t qu h c t p c a hs. 3- C ng c và d n dò: -Gv nh n xét s chu n b , tinh th n h c t p , k t qu h c t p c a hs và giáo d c -L p nh n xét ,ch n ra nh ng s n ph m tư tư ng: p. +Các em nên thư ng xuyên t p rèn l i các mũi thêu ã h c t khâu vá nh ng ư ng -Hs l ng nghe. ch b t áo qu n c a mình ho c trang trí trên khăn tay c a mình. Và nh khi s d ng kim nên c n th n không cho kim âm vào tay. -D n dò: -V nhà ôn l i qui trình thêu mũi lư t v n. .-Hư ng d n hs c trư c và chu n b v t li u , d ng c h c bài thêu móc xích.
  4. -
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản