KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC

Chia sẻ: maithuyhanh

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC

Nội dung Text: KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC


Tên Người
TT NỘI DUNG thực
đề mụ c hiện

- Đã đến giờ làm việc, mời toàn thể quý vị đại biểu đứng lên chuẩn bị làm
lễ chào cờ.
Nghi thức - Chỉnh trang y phục. Tất cả chú ý. Nghỉ... nghiêm... chào cờ... chào. Quốc Tâm
chào cờ ca (dứt nhạc quốc ca)... Đoàn ca (dứt nhạc đoàn ca )
01
- Thôi, nghi lễ chào cờ chấm dứt. Mời toàn thể đại biểu ngồi xuống.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí đại biểu. Căn cứ
Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban Thường vụ Trung
ương Đoàn lần thứ …… về việc tổ chức đại hội mãn nhiệm kỳ. Được sự thống
nhất của Ban Chấp hành Chi đoàn và cấp ủy tại đơn vị đồng ý cho chi đoàn tổ
chức đại hội nhiệm kỳ …… năm …… , Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và biểu
quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh
niên của chi đoàn nhiệm kỳ …..;. năm ……., quyết định phương hướng nhiệm
vụ công tác năm ……. và bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ …….. . Theo kế
hoạch, hôm nay thứ sáu ngày … tháng …. năm ……. chi đoàn tiến hành đại
hội chính thức.
- Đến dự đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các Tâm
Tuyên bố lý
đại biểu:
do, giới
+ Về phía đơn vị:
thiệu đại
02 . Đại diện lãnh đạo nhà trường có ông
biểu
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
. Đại diện cấp ủy có ông : ………………………. .
Cùng sự có mặt của …/……. đồng chí là đại biểu đoàn viên chi đoàn về
dự đại hội hôm nay.


- Tiếp tục chương trình, tôi xin thay mặt Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn
bầu Đoàn chủ tịch để điều khiển đại hội. Ban Tổ chức đại hội dự kiến thành
phần Đoàn chủ tịch gồm có:

+ Đồng chí : . – Bí thư Chi đoàn
+ Đồng chí : . - Phó Bí thư Chi đoàn
+ Đồng chí : . - ủy viên BCH Chi đoàn
Tâm
Bầu chọn
Mời đại hội cho ý kiến.... Nếu đại hội không có ý kiến thì xin biểu quyết
Đoàn chủ
03 thành phần Đoàn chủ tịch. Đại biểu nào đồng ý với thành phần Đoàn chủ tịch do
tịch
tôi vừa giới thiệu đề nghị cho biểu quyết bằng cách giơ tay... Biểu quyết... (nhìn
xuống đại biểu).
Xin cảm ơn đại biểu. Đại biểu nào có ý kiến khác? ... không có ý kiến
khác (nếu không có đại biểu giơ tay). Như vậy đại hội đã nhất trí 100%. Mời
Đoàn chủ tịch vào vị trí làm việc.
- Kính thưa đại hội, để thuận tiện chi việc theo dõi và ghi chép tiến trình
đại hội, cũng như giúp Đoàn chủ tịch dự thảo các văn bản cần thiết, thay mặt
Đoàn chủ tịch tôi xin giới thiệu Thư ký đại hội (gồm các) đồng chí:
+ Đồng chí ………….. (và đồng chí .................................)
Tâm
Xin mời đại hội cho ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay . Biểu quyết …
Giới thiệu Đại biểu đã nhất trí 100 % . Xin cám ơn các đồng chí !
04
thư ký đoàn
Mời đoàn Thư ký vào vị trí làm việc.

- Kính thưa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua toàn bộ
chương trình làm việc của đại hội. Gồm có các nội dung sau: (đọc toàn bộ
chương trình)...
- Tôi vừa thông qua chương trình làm việc của đại hội, xin đại hội cho ý
kiến... Đại hội không có ý kiến đóng góp. Như vậy Đại hội đã nhất trí 100%. Tâm
Thông qua
- Tiếp tục chương trình đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí
05 chương trình
………. – Bí thư Chi đoàn Cán bộ công chức trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm
đại hội
kỳ ….năm ……. , phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ ……. năm …….. . Xin kính mời đồng chí.

- Kính thưa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin trình bày Báo cáo tổng
Trình bày kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ……. năm …….., phương
Báo cáo hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …… năm ……. .
tổng kết và (Thông qua Báo cáo tổng kết và phương hướng)
06 phương Trung
- Tôi vừa trình bày xong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua cũng như phương
hướng tới
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Kính thưa đại hội, tiếp tục chương trình tôi xin
giới thiệu đồng chí ……… lên thông qua bản kiểm điểm Ban Chấp hành. Xin
kính mời đồng chí.

+ Kính thưa đại hội, được sự phân công của Đoàn chủ tịch tôi xin trình
bày bàn tự kiểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ (cũ)………… (đọc toàn bộ bản
Trình bày tự kiểm).
bản kiểm Tâm
+ Kính thưa đại hội, tôi vừa trình bày xong bản tự kiểm của Ban Chấp
07 điểm BCH hành. Tiếp theo xin kính mời đồng chí ………. hướng dẫn đại biểu thảo luận
nội dung các văn kiện vừa trình bày.

Hướng dẫn (Hướng dẫn các nội dung trọng tâm, các giải pháp thực hiện và chỉ tiêu phấn
tham luận, đấu...) Hải
09
thảo luận
- Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa các đồng chí đại biểu.
Tôi tên là ............................ hiện là đoàn viên chi đoàn. Được sự hướng
Phát biểu Đoàn
dẫn và qua thời gian thảo luận tôi xin được đóng góp ý kiến của mình vào các
tham luận, viên
10 báo cáo như sau.
thảo luận có ý
các báo cáo Trước tiên tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo vừa được các kiến
đồng chí thông qua. Tuy nhiên ..........................

- Được sự phân công của Đoàn chủ tịch, tôi xin được làm rõ thêm và giải
đáp các yêu cầu của các đồng chí.
Trung
11a + Về Báo cáo tổng kết, có ý kiến cho rằng (yêu cầu) .........
Giải trình
các ý kiến + Trong phương hướng nhiệm kỳ 2005-2007 có ý kiến phát biểu về
............
+ Đối với bản kiểm điểm Ban Chấp hành có ý kiến yêu cầu .........


- Thay mặt Đoàn chủ tịch , tôi xin hướng dẫn các đồng chí thống nhất biểu
quyết các chỉ tiêu ... Đại biểu nào đồng ý với chỉ tiêu ........... (nêu lại các chỉ
tiêu cần thống nhất giữa dự thảo phương hướng và ý kiến đại biểu) xin biểu
Biểu quyết 1
11b Hải
quyết bằng cách giơ tay. Biểu quyết... Đại biểu nào đồng ý với chỉ tiêu... xin
số chỉ tiêu
biểu quyết bằng cách giơ tay. Biểu quyết... Đại biểu nào có ý kiến khác? Đại hội
thống nhất.....% (biểu quyết từng chỉ tiêu cần thống nhất).

Kính thưa đại hội, hoạt động của chi đoàn đạt được những thành quả như
ngày hôm nay là có sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn tận tình của lãnh đạo và
BCH cũ các đoàn thể tại đơn vị, của Đoàn cấp trên và sự đoàn kết nhất trí cao của các
Trung
tuyên bố thành viên BCH và toàn thể đoàn viên trong chi đoàn. Thay mặt BCH xin ghi
mãn nhiệm
12 nhận và chân thành cảm ơn các đồng chí. Chúc các đồng chí khỏe. Chúng tôi
kỳ xin tuyên bố mãn nhiệm kỳ …… năm ……….

- Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành
nhiệm kỳ ………..
Trình bày và
biểu quyết Tôi vừa trình bày xong đề án xây dựng BCH, mời các đại biểu có ý kiến
thông qua đề ................................ Đại biểu không có ý kiến. Nếu đại hội không có ý kiến thì
án nhân sự xin biểu quyết đề án nhân sự Ban Chấp hành. Đại biểu nào đồng ý với nội dung
BCH, danh đề án tôi vừa trình bày xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. Biểu quyết... xin
13
sách phiếu cảm ơn đại biểu. Đại biểu nào có ý kiến khác? ........................... không có ý kiến
bầu khác. Như vậy đại hội đã nhất trí 100%.
- Tại đại hội, xin mời đại biểu tự ứng cử BCH……..nếu không có đại biểu
tự ứng cử, mời đại biểu đề cử…………
- Nếu không có đại biểu nào tự ứng cử và đề cử, đại diện Đoàn chủ tịch
(căn cứ cuộc họp trù bị -nếu có) tôi xin giới thiệu danh sách đoàn viên tham gia
ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ ……………… (đọc danh sách bầu cử).
Đại biểu ứng
cử, đề cử, - Đại biểu nào thống nhất với danh sách bầu BCH nhiệm kỳ ………… do
14
chốt danh tôi vừa trình bày xin biểu quyết bằng cách giơ tay... Biểu quyết. Đại biểu nào
sách bầu cử không đồng ý với danh sách vừa nêu trên, xin biểu quyết bằng cách giơ tay...
Biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? ... Không có đại biểu có ý kiến khác.
Như vậy, có 100% đại biểu đồng ý với danh sách ứng cử viên vào BCH nhiệm
kỳ ………….
- Kính thưa đại hội, để công tác bầu cử đúng theo hướng dẫn của BTV
Trung ương Đoàn, Đoàn chủ tịch xin giới thiệu dự kiến thành phần Ban kiểm
phiếu gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí ……… ( Tổ trưởng )
2. Đồng chí ……….
3. Đồng chí …………..
- Xin đại hội cho ý kiến. Nếu đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua danh
Bầu Ban sách bầu Ban kiểm phiếu. Đại biểu nào thống nhất với thành phần Ban kiểm phiếu gồm
15
kiểm phiếu các đồng chí có tên do tôi vừa trình bày xin biểu quyết bằng cách giơ tay... Biểu quyết. Có
đại biểu nào có ý kiến khác (nếu không có đại biểu giơ tay phát biểu). Đại hội đã nhất trí
100%. Mời Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.
(Lưu ý: Ban kiểm phiếu có khoảng từ 01 đến 03 người. Những người là
thành viên của Ban kiểm phiếu bắt buộc phải là đại biểu đoàn viên chính thức
của đại hội và không được có tên trong danh sách ứng cử vào BCH nhiệm kỳ
mới, chức danh Trưởng Ban kiểm phiếu do BCH cũ chọn trước không cần thông
qua việc lấy ý kiến chọn chức danh trong đại hội)

- Kính thưa đại hội, tôi xin đại diện Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc
thể lệ bầu cử (đọc nguyên văn thể lệ bầu cử).
Thể lệ bầu Thịnh
16 Tôi vừa thông qua nguyên tắc thể lệ bầu cử, có đại biểu nào chưa rõ xin
cử
cho biết ý kiến. Nếu đại hội không có ý kiến, tổ bầu cửa tiến hành làm việc.

- Mời thành viên Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu và phát phiếu bầu BCH...
(phát phiếu). Mời các đồng chí trong Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu.
- Có đại biểu nào chưa có phiếu? Có đại biểu nào có 02 phiếu? Nếu các
đại biểu đã có đủ phiếu xin tiến hành bầu cử... Để công việc bỏ phiếu được tiến
hành trật tự và ổn định, mời Đoàn chủ tịch bỏ phiếu trước... mời đoàn thư
ký...mời Ban kiểm phiếu... mời các đồng chí đại biểu đoàn viên (nếu đại hội có
số lượng đại biểu trên 15 thì đại biểu bỏ phiếu đi theo một vòng cung trật tự về
Bầu cử vị trí)
- Có đại biểu nào chưa bỏ phiếu? Nếu đại biểu đã bỏ phiếu xong mời các
Bỏ phiếu đồng chí trong Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng phiếu phát ra và số phiếu thu
vào.
Báo cáo với đại hội, số lượng phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 20..-
20.. có:
+ Tổng số phiếu phát ra: ......... phiếu
Kiểm phiếu + Tổng số phiếu thu vào là: ....... phiếu
Thịnh
Sau đây, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra kết quả bầu cử, mời Đoàn
chủ tịch tiếp tục điều khiển chương trình đại hội.
(Có thể mời đại hội nghỉ giải lao, văn nghệ và sinh hoạt tập thể).
(Hết giờ giải lao) Đại hội tiếp tục làm việc. Mời Ban kiểm phiếu báo cáo
kết quả bầu cử.
- Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa các đồng chí đại biểu, thay mặt Ban Kiểm
phiếu tôi xin báo cáo kết quả bầu cửa Ban Chấp hành chi đoàn .......... nhiệm kỳ
.......... như sau:
Công bố kết
17 (Thông qua biên bản bầu cử)
quả
Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu đến đây là hết, mời Đoàn chủ tịch tiếp tục
điều khiển chương trình đại hội.
(Trường hợp bầu lần thứ nhất không đạt kết quả như đề án BCH-tức
chưa đủ số lượng đã quyết định bầu thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do
đại hội quyết định - Nếu đại hội thống nhất bầu lần 2 thì Đoàn chủ tịch tiếp tục
hướng dẫn bầu lại lần 2 theo nguyên tắc bầu cử. Nếu bầu lần 2 mà vẫn thiếu số
lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa).
Giới thiệu
BCH mới Mời các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn CBCC-GV
18 Trung
nhiệm kỳ ………. ra mắt đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa đại hội. Được sự tín nhiệm của đại hội bầu chúng tôi vào BCH chi đoàn Cán
bộ công chức nhiệm kỳ ……………, thay mặt các đồng chí trong BCH mới tôi xin hứa trước đại hội và các đồng chí lãnh đạo
sẽ đoàn kết thống nhất cao, phát huy tinh thần tập thể, chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và của Đoàn cấp trên, điều
BCH mới ra hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Chi đoàn cán bộ công chức trong nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả cao
19 theo tinh thần đại hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
mắt đại hội
Cảm ơn đại hội. Cảm ơn các đồng chí. Mời các đồng chí về chỗ.

Phát biểu chỉ - (Cấp ủy chi bộ) Là người lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác Đoàn và
đạo của phong trào thanh niên của chi đoàn, tôi xin giới thiệu và trân trọng kính mời
Tâm
20 Đảng và của đồng chí ………….. – .Bí thư chi bộ- đại diện cấp ủy chi bộ phát biểu ý kiến chỉ
BGH đạo đại hội. Xin kính mời đồng chí.

Thưa toàn thể đại hội, sau một buổi làm việc, đại hội đến giờ đã thành
công tốt đẹp. Xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp cũng như ý kiến chỉ đạo
của các đồng chí đại biểu, chúng tôi hứa sẽ làm việc hết mình để đáp lại sự tin
tưởng của các đồng chí. Xin chân thành cảm ơn các đại biểu đã về dự đại hội.
Chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố kết thúc đại hội chi
đoàn CBCC lần thứ ………….nhiệm kỳ năm ……… Trung
Mời Đoàn chủ tịch rời vị trí. Mời toàn thể các đại biểu đứng lên làm lễ
Tổng kết bế
21 chào cờ bế mạc.
mạc đại hội
- Chú ý. Nghỉ ... nghiêm ... chào cờ ... chào
Thôi. Mời đại biểu nghỉ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản