KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ- ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
410
lượt xem
129
download

KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ- ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế về tiền lương đã được duyệt, kế toán tiền lương lập bảng thanh toán lương theo ... Kế toán tiền lương. Theo chế độ của Nhà nước và quy chế chi ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ- ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

 1. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 1/11 I. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG : Hướng dẫn công việc này được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm hướng dẫn kiểm soát các hoạt động chi nội bộ của nhà trường nhằm thực hiện chủ trương tăng thu, tiết kiệm chi, tạo điều kiện tăng thu nhập cho CBVC trong trường. II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT: 1.Định nghĩa:(Không có) 2. Từ viết tắt: TPTCKH: Trưởng phòng tài chính kế hoạch KTV: Kế toán viên BGD&ĐT: Bộ giáo dục và Đào tạo BGH: Ban giám hiệu TCKH: Phòng tài chính kế hoạch XDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản CBVC: Cán bộ viên chức QTTB: Quản trị thiết bị III. NỘI DUNG Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm A- HOẠT ĐỘNG CHI Hoạt động chi cụ thể gồm: - Hoạt động chi qua Kho bạc. - Hoạt động thanh toán - Quy qua Ngân hàng. định Hoạt động chi của Họat động - Hoạt động mua vật tư, của Hiệu trường phải tuân chi tài sản. Nhà trưởng theo quy định của - Các khoản chi tiền nước Trưởng nhà nước và theo lương theo Quy định của - Quy phòng quyết định ban hành Nhà nước và tiền lương chế chi TCKH Quy chế chi tiêu nội tăng thêm do trường chi tiêu nội bộ của trường. trả, tiền công và các bộ của khoản phụ cấp. trường - Một số khoản chi cụ thể khác, v.v. Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 2. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 2/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm - Căn cứ vào lệnh chi của BGH, định mức chi đã được hiệu trưởng duyệt, hoặc các kỳ phát sinh do các cá nhân/ đơn vị làm tờ trình (Giấy đề nghị - Giấy tạm ứng, thanh toán, TPTCKH đề nghị Chi thường biên bản nghiệm thu, Kế toán Các hoạt động này thanh xuyên v.v. đã được BGH diễn ra theo tính chất toán/ viên duyệt). thường xuyên, vì tạm Thủ quỹ - Căn cứ vào tính chất của CBVC có vậy các hoạt động ứng khoản chi, TPTCKH yêu cầu này phải tuân theo - Biên kiểm tra tính hợp pháp quy định chung hiện bản chi và và trình tự thời gian, hành của Nhà nước. nghiệm khách chuyển đến kế toán viên thu hàng kiểm tra và thủ quỹ tiến - Phiếu hành chi. chi - Lập chứng từ chi và trình ký. - Chuyển thủ quỹ tiến hành chi. - Khi có yêu cầu chi đột xuất, TPTCKH kiểm tra TPTCKH tính hợp pháp. Kế toán - Yêu - Kế toán viên kiểm tra số viên cầu chi Chi đột xuất học. Thủ quỹ Đúng việc, có xác đột - Lập chứng từ chi và CBVC có nhận của đơn vị yêu xuất. trình ký. yêu cầu cầu - Giấy - Chuyển thủ quỹ tiến chi và chi tiền hành chi. khách hàng. - Sau khi kết thúc từng nghiệp vụ kế toán, kế - Các toán viên chịu trách Hồ sơ lưu giữ theo chứng Lưu hồ nhiệm cập nhật hồ sơ và Kế toán đúng yêu cầu của thủ từ kế sơ lưu trữ như quy định của viên tục quy trình kiểm toán thủ tục quy trình kiểm soát hồ sơ được phê được soát hồ sơ. duyệt lưu Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 3. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 3/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm B. HOẠT ĐỘNG CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC: - Đầu năm tài chính, khi có quyết định giao dự toán kinh phí từ Bộ - Quyết Nhận Trưởng / định Quyết chuyển đến trường, được xác nhận của phó Theo đúng quy định giao dự định giao dự toán BGH, Phòng TCKH phòng của BGD&ĐT toán kinh phí nhận quyết định giao TCKH kinh kinh phí. phí - Quy - Căn cứ vào quyết định chế chi giao dự toán kinh phí dự tiêu nội Trưởng/ Lập dự toán toán và quy chế chi tiêu Đúng quy định của bộ phó năm và nhu nội bộ của trường để lập BGD&ĐT và Quy - Dự trưởng cầu chi quý dự toán năm và nhu cầu chế chi tiêu nội bộ toán phòng chi quý. của trường ngân TCKH - Trình Hiệu trưởng duyệt sách và gửi Bộ chủ quản. hằng năm - Lập chứng từ rút tiền/ Các chứng từ liên Chứng Lập chứng từ chứng từ chuyển khoản Hiệu quan đến hoạt động từ rút rút tiền hoặc trình trưởng phòng xem trưởng chuyển tiền hoặc rút tiền chuyển khoản xét và hiệu trưởng TPTCKH tiền phải theo đúng Chứng duyệt. Kế toán yêu cầu chứng từ hóa từ viên đơn quy định của chuyển Nhà nước khoản - Lập chứng từ thanh Chứng từ phải có xác Chứng Hiệu Lập chứng từ toán, tạm ứng. nhận, phê duyệt của từ thanh toán, trưởng - Trình trưởng phòng xem các đơn vị liên quan thanh tạm ứng TPTCKH xét và Hiệu trưởng và theo mẫu quy toán, Kế toán duyệt. định của kho bạc nhà tạm viên nước ứng. Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 4. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 4/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm - Lập bảng đối chiếu Bảng đối chiếu kinh kinh phí. phí phải được lập - Bảng theo đúng yêu cầu Lập bảng đối của kho bạc. đối chiếu Kế toán chiếu Các chứng từ kế kinh phí viên kinh toán theo mẫu quy hàng Thủ quỹ phí định của Bộ tài tháng hàng chính và của kho bạc tháng. nhà nước C- HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG: Chứng từ liên quan Kiểm tra - Kiểm tra số dư và số KTV/ phải theo mẫu Ngân - Số dư số liệu tiền gửi vào tài khoản. Thủ quỹ hàng nhà nước quy tài định. khoản - Trưởng phòng TCKH căn cứ vào tình hình tài chính của trường, quyết định số tiền gửi vào và rút ra tại ngân hàng và kỳ hạn gửi. Quyết định số - Căn cứ vào số dư trên tiền gửi vào Chứng từ liên quan tài khoản, trưởng phòng ngân hàng Trưởng phải theo mẫu Ngân ấn định số tiền rút ra, Không phòng hàng nhà nước quy chuyển kế toán viên lập có TCKH định. chứng từ. - Kế toán viên lập chứng từ trình trưởng phòng soát xét và Hiệu trưởng duyệt. - Chuyển chứng từ đến thủ quỹ để làm thủ tục rút tiền. Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 5. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 5/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm - Lập chứng từ chuyển Hiệu Chứng từ liên quan - khoản trình trưởng trưởng phải theo mẫu Ngân Chứng Lập chứng từ phòng ký và Hiệu chuyển khoản TPTCKH hàng nhà nước quy từ trưởng duyệt. Kế toán định. chuyển - Tiến hành chuyển chứng viên khoản từ ra ngân hàng. - Cuối tháng lập sổ gửi ngân hàng và đối chiếu trình trưởng phòng ký Hiệu Chứng từ liên quan soát xét và Hiệu trưởng trưởng - Sổ Lập sổ phải theo mẫu Ngân duyệt. TPTCKH quỹ quỹ và đối hàng nhà nước quy Kế toán tiền chiếu định. viên/ thủ gửi. quỹ C- HOẠT ĐỘNG MUA VẬT TƯ, TÀI SẢN: - Đối với vật tư phục vụ học tập/ đào tạo: đơn vị có nhu cầu lập nhu cầu và dự trù kinh phí, chuyển đến phòng QTTB, Phòng QTTB Tiếp nhận căn cứ vào kế hoạch Trưởng yêu cầu giảng dạy của đơn vị và - Yêu đơn vị có mua vật ký xác nhận, chuyển đến cầu yêu cầu tư Phòng TCKH, Trưởng mua mua vật phòng ký xác nhận, vật tư. tư Đúng theo yêu cầu chuyển bộ phận cung - Kế Các của đơn vị ứng vật tư thực hiện. hoạch Phòng/ - Đối với vật tư khác: vật dự trù ban có rẻ, sửa chữa nhỏ, v.v. thì kinh liên quan đơn vị có nhu cầu đề phí nghị chuyển đến Phòng QTTB, bộ phận kỹ thuật của phòng này sẽ kiểm tra và đề xuất, chuyển đến Trưởng phòng ký, Phòng TCKH ký xác nhận và BGH duyệt. Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 6. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 6/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm - Phòng QTTB tiến hành Trưởng mua vật tư hoặc ký hợp Mua đúng vật tư đơn -Chứng phòng đồng mua bán. vị yêu cầu. Vật tư từ mua QTTTB - Nếu tài sản có giá trị lớn đúng quy cách theo vật tư. Tiến hành mua Cá nhân/ thì tiến hành đấu thầu hợp đồng hai bên - Hợp vật tư đơn vị có theo quy định, tài sản có thỏa thuận và đúng đồng yêu cầu giá trị nhỏ mua trực tiếp theo quy chế đấu mua mua vật và trình hóa đơn. thầu quy định. bán tư. Trưởng phòng - Biên - Kiểm kê hàng nhận về QTTTB Theo đúng quy cách, Kiểm kê, giao bản - Tiến hành giao nhận các cán bộ yêu cầu và hợp đồng nhận vật tư của đơn vị giao mua về đơn vị nêu trên. thỏa thuận giữa hai nhận - Lập biên bản giao nhận. có yêu cầu bên mua vật vật tư tư. - Sau khi kiểm kê hàng Chuyên hoá, vật tư mua về bộ viên kỹ phận kỹ thuật phòng thuật QTTB kiểm tra, sau đó Giấy Phòng thanh lập thủ tục thanh toán và QTTB Lập thủ tục chuyển đến phòng Chính xác, đúng theo toán thanh toán TCKH kèm theo các Trưởng yêu cầu đơn vị và Chứng chứng từ hoá đơn liên /phó hợp đồng thỏa thuận từ, hóa quan, Trưởng Phòng trưởng giữa hai bên. đơn TCKH ký xác nhận, Phòng liên BGH duyệt và tiến hành QTTB quan thanh toán. Kế toán thanh Tiến hành thanh toán đúng thời hạn theo - Tiến hành thanh toán Chứng chứng từ hoá đơn Thanh chuyển trả tiền đến đơn Kế toán từ toán đầy đủ và đựơc cấp vị cung cấp vật tư theo thanh thanh trên phê duyệt. đúng hoá đơn và hợp toán toán. Các chứng từ hoá đồng được xem xét. - Hoá đơn theo mẫu của đơn hóa đơn bán hàng quy định. Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 7. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 7/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm D- HOẠT ĐỘNG CHI LƯƠNG Trưởng Tiếp nhận - Tiếp nhận bảng chấm phòng bảng chấm công và các chứng từ TCHC và - Bảng công các khác có liên quan . Trưởng Theo mẫu quy định chấm giấy tờ có các đơn của Bộ tài chính công. liên quan vị có liên quan - Căn cứ bảng chấm công đã được duyệt, căn cứ Quy chế về tiền lương đã được duyệt, kế toán - Bảng Theo chế độ của Nhà Lập bảng thanh tiền lương lập bảng thanh toán lương Kế toán nước và quy chế chi thanh toán lương theo toán tiền lương tiêu nội bộ của mẫu quy định của Bộ tài tiền trường. chính. lương - Trình trưởng phòng xem xét và Hiệu trưởng duyệt. - Tiến hành chi lương như - Bảng Thủ quỹ Nhanh chóng, chính Tiến hành chi đã được duyệt qua hệ thanh lương như xác, theo đúng thủ thống Ngân hàng hoặc Kế toán toán được duyệt tục thanh toán lương bằng tiền mặt. kho bạc tiền quy định lương - Cuối đợt thanh toán lương, theo quy định, kế - Báo toán tiền lương lập báo cáo thu Báo cáo cáo lập báo cáo thu nhập nhập thu nhập và thuế thu nhập (nếu Kế toán Theo đúng yêu cầu và thuế có) của CBVC toàn tiền lương và quy định của Nhà thu trường trình trưởng nước. nhập phòng ký duyệt. (nếu có) Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 8. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 8/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm F- HỆ THỐNG BÁO CÁO: - Định kỳ hàng quý, năm Kế toán tổng hợp lập TP. báo cáo tài chính theo Báo cáo TCKH Theo đúng yêu cầu - Các nhiều mẫu do Bộ tài tài chính Kế toán và mẫu báo cáo do báo cáo chính ban hành trình tổng hợp Bộ tài chính quy tài trưởng phòng xem xét, Hiệu định. chính và Hiệu trưởng duyệt trưởng nộp Bộ chủ quản. - Theo định kỳ, Kế toán TP. thanh toán lập báo cáo - Báo TCKH Chính xác theo yêu Báo cáo này trình trưởng phòng cáo Kế toán cầu báo cáo công nợ công nợ duyệt và đối chiếu với công thanh quy định. khách hàng. nợ toán - Theo định kỳ, Kế toán vật tư lập báo cáo này Báo cáo trình trưởng phòng xem TPTCKH Chính xác, theo đúng - Báo vật tư xét và hiệu trưởng Kế toán yêu cầu quy định cáo TS duyệt. vật tư - Nộp kèm báo cáo tài chính. - Theo định kỳ, Kế toán thanh toán lập báo cáo TPTCKH - Báo Báo cáo thu chi tiền gửi qua ngân Kế toán Chính xác theo yêu cáo thu thu chi hàng hoặc kho bạc, trình thanh cầu quy định chi tiền tiền gửi trưởng phòng duyệt và toán gửi đối chiếu với ngân hàng/ Thủ quỹ kho bạc - Theo định kỳ, kế toán thanh toán và thủ quỹ TPTCKH Báo cáo kiểm kê quỹ tiền mặt và Kế toán - Báo tồn quỹ Chính xác theo đúng lập báo cáo đến trưởng thanh cáo tồn yêu cầu quy định phòng và Hiệu trưởng toán quỹ tình hình tồn quỹ. Thủ quỹ Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 9. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 9/11 Người Lưu đồ các bước Chuẩn chất lượng Mẫu hồ Nội dung thực hiện chịu trách công việc sơ nhiệm - Kế toán XDCB lập báo cáo vốn đầu tư XDCB, trình trưởng phòng xem TP. - Báo Báo cáo xét và Hiệu trưởng TCKH cáo vốn duyệt, nộp Bộ chủ quản Theo đúng yêu cầu vốn ĐTXDCB và cơ quan tài chính khi Kế toán quy định. XDCB kết thúc một hạng mục XDCB công trình hoặc khi có nhu cầu thanh toán. - Theo định kỳ, Kế toán TP. - Báo Báo cáo tổng hợp lập báo cáo và TCKH Theo đúng yêu cầu cáo sản SXDV trình trưởng phòng (bãi xe) Kế toán quy định xuất duyệt. tổng hợp dịch vụ - Theo định kỳ, Kế toán TP. - Báo học phí báo cáo tình TCKH cáo thu Báo cáo Theo đúng yêu cầu thu chi hình thu - chi học phí Kế toán – chi quy định học phí trình trưởng phòng. thu học học phí phí. - Sau mỗi đợt kiểm kê, - Báo Báo cáo ban kiểm kê lập báo cáo Trưởng Chính xác, đúng theo cáo kiểm kê gửi các đơn vị và BGH, ban kiểm yêu cầu quy định. kiểm đồng thời lưu bản chính kê kê. tại phòng TCKH - Theo định kỳ, hoặc khi có yêu cầu từ BGH, kế TP. Báo cáo - Báo công nợ toán học phí lập báo cáo TCKH tình hình sinh viên nợ cáo sinh viên Chính xác, theo đúng học phí trình trưởng Kế toán công yêu cầu quy định phòng duyệt và gửi đến thu học nợ sinh BGH và trưởng các đơn phí viên vị có liên quan. - Theo định kỳ, Kế tóan tổng hợp lập báo cáo TP. Báo cáo quyết toán thuế (nếu - Báo TCKH quyết có), trình trưởng phòng Theo đúng yêu cầu cáo Kế toán toán thuế xem xét, Hiệu trưởng quy định quyết thanh duyệt và gửi cơ quan toán toán thuế. Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 10. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 10/11 Lưu ý: Theo đúng quy định số 218/2000/QĐ – BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính quy định: các chứng từ chi liên quan đến họat động tài chính phải lưu theo thời hạn như sau: - Tối thiểu 5 năm đối với các tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. - Tối thiểu 10 năm đối với các chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm. - Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính dữ liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG: Thời gian lưu TT Tên biểu mẫu Mã hoá Nơi lưu tối thiểu 1 Quy định của Nhà nước Không mã hoá 5 năm PTCKH Và các đơn vị Quy chế chi tiêu nội bộ của 2 Không mã hoá 5 năm có liên quan trường Theo mẫu quy định của 3 Giấy đề nghị thanh toán/ tạm ứng 5 năm BTC 4 Biên bản nghiệm thu Không mã hoá 10 năm 5 Phiếu chi Không mã hoá 6 Yêu cầu chi đột xuất Không mã hoá 7 Quyết định giao dự toán kinh phí Không mã hoá 8 Dự toán ngân sách hằng năm Không mã hoá Bảng đối chiếu kinh phí hàng 9 Không mã hoá tháng 10 Giấy yêu cầu mua vật tư Không mã hoá 11 Kế họach dự trù kinh phí Không mã hoá 12 Hợp đồng mua bán Theo mẫu quy định 13 Biên bản giao nhận vật tư Không mã hoá Theo mẫu quy định của 14 Bảng chấm công BTC Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc
 11. Mã hoá:TT/6.3/PTCKH Thủ tục quy trình: Lần ban hành: 01 KIỂM SOÁT CHI NỘI BỘ Hiệu lực từ ngày: 01/4/2005 Trang/ tổng số trang: 11/11 Threo mẫu quy định 15 Bảng thanh toán tiền lương của BTC Threo mẫu quy định 16 Bảng thanh toán tiền thưởng của BTC 17 Báo cáo tài chính Không mã hoá 10 năm 18 Báo cáo công nợ Không mã hoá 10 năm 19 Báo cáo tài sản Không mã hoá 10 năm 20 Báo cáo thu chi tiền gửi Không mã hoá 10 năm 21 Báo cáo tồn quỹ Không mã hoá 10 năm 22 Báo cáo vốn XDCB Không mã hoá 10 năm 23 Báo cáo sản xuất dịch vụ Không mã hoá 10 năm 24 Báo cáo thu chi học phí Không mã hoá 10 năm 25 Báo cáo công nợ sản xuất Không mã hoá 10 năm 26 Báo cáo quyết toán Không mã hoá 10 năm Tài liệu này không được tự ý sao chép khi chưa được sự đồng ý của Đại diện lãnh đạo bằng văn bản E:\Data\Phong\Backup Web DLU\Contents\ISO\Phong Ke toan\Thu tuc\TTQT\TTQT KSCHI\KS hoat dong thu chi.doc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản