kiểm soát vệ sinh thúy y phần đầu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
169
lượt xem
89
download

kiểm soát vệ sinh thúy y phần đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nước gọi là môn Vệ sinh thực phẩm" Food Hygiere", nước ta gọi tên là kiểm nghiệm thú sản, nghĩa hợp không phản ánh hết được đối tượng phải nghiên cứu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kiểm soát vệ sinh thúy y phần đầu

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 1 PhÇn më ®Çu Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ 3+h|1 0lt ih|8 , .+$v, 1,j€0 &D‘F Qˆ‡‘F JRœL ODŽ P†Q 9…› VLQK WKˆ›F SKƒ˜P d )RRG +\JLHQHe Qˆ‡‘F WD JRœL W…Q ODŽ .L…˜P QJKL…›P WKX‘ VDQ QJK‹D KH›S NK†QJ SKDQ DQK K…šW „ˆ‡œF „†šL Wˆ‡œQJ SKDL QJKL…Q Fˆ‘X 'R Yƒ›\ QD\ JRœL W…Q ODŽ P†Q NL…˜P VRD‘W Y…› VLQK 7KX‘ \ FD‘F VDQ SKƒ˜P „†œQJ Yƒ›W d IRRG DQLPDOV RULJLQ K\JLHQH /DŽ P†Q FKX\…Q P†Q QJKL…Q Fˆ‘X Y…— JLD VX‘F YDŽ FD‘F VDQ SKƒ˜P FXD FKX‘QJ 'ˆ›D YDŽR OXƒ›W O…› KL…›Q KDŽQK 7KX‘ \ „…˜ WKˆ›F KL…›Q &D‘Q E†œ 7KX‘ \ ODŽP F†QJ WD‘F Qƒ—\ SKDL FR‘ NL…šQ WKˆ‘F W†˜QJ K‡œS Y…— N\ WKXƒ›W 7KX‘ \ YDŽ Y…› VLQK WKˆ›F SKƒ˜P ,, ik, 7ml1* &R‘ „†šL Wˆ‡œQJ FKŒQK „R‘ ODŽ 7KW WKW Wˆ‡L WKW ˆ‡‘S OD›QK „†QJ OD›QK WKW PX†šL YDŽ FD‘F FK…š SKƒ˜P FXD WKW 6ˆD VˆD Wˆ‡L YDŽ FD‘F FK…š SKƒ˜P FXD VˆD 7Uˆ‘QJ WUˆ‘QJ Wˆ‡L WUˆ‘QJ PX†šL &D‘ FD‘ Wˆ‡L FD‘F VDQ SKƒ˜P FK…š EL…šQ FXD FD‘ III. 08€& iq&+ B
 3. FKƒšW Oˆ‡œQJ 9‰ JLD VX‘F FR‘ WK…˜ ODŽP Oƒ\ ODQ VDQJ QJˆ‡ŽL P†œW V†š E…›QK QKL…›W WKD‘Q ODR GD›L „R‘QJ GƒšX %UXFHOORVLV /HSWRVSLURVLV YY &D‘F E…›QK N\‘ VLQK WUXŽQJ JLXQ EDR JD›R i†œF W†š 6DOPRQHOOD &ORVWULGLXP ERWXOLQXP 1J‚Q FK‚›Q GFK E…›QK Oƒ\ ODQ GR FD‘F †˜ GFK WD FKˆD NL…˜P VRD‘W „ˆ‡œF NKƒX P†˜ WKW PXD ED‘Q Yƒ›Q FKX\…˜Q ED‘Q FKD›\ JLD VX‘F E…›QK 
 4. WKL…šW Y‡‘L FD‘F QJDŽQK &K‚Q QX†L 7KX‘ \ VLQK O\‘ JLDL SKƒ˜X W†˜ FKˆ‘F E…›QK O\‘ VLQK KR‘D E…›QK WUX\…—Q QKL…™P E…›QK N\‘ VLQK WUXŽQJ QJRD›L NKRD Q†œL NKRD VDQ NKRD 1JRDŽL UD FD‘Q E†œ WKX‘ \ ODŽP F†QJ WD‘F NL…˜P QJKL…›P SKDL Q‚–P YˆQJ FKX WUˆ‡QJ FKŒQK VD‘FK FXD QKDŽ Qˆ‡‘F FKŒQK VD‘FK FKXQJ Y…— FK‚Q QX†L FKŒQK VD‘FK UL…QJ Y…— NL…˜P VRD‘W Y…› VLQK WKX‘ \ FD‘F VDQ SKƒ˜P „†œQJ Yƒ›W Q‚–P YˆQJ SKD‘S FK…š WKX‘ \ .L…˜P VRD‘W Y…› VLQK WKX‘ \ VDQ SKƒ˜P „†œQJ Yƒ›W SKDL GD›\ VDX NKL „D KRœF [RQJ WƒšW FD FD‘F P†Q FKX\…Q P†Q 9, 1+,j€0 98€ 48

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản