KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

Chia sẻ: nuocmatroi46

Chức năng bán hàng và ghi sổ nên độc lập với chức năng thu tiền, vận tải hàng, chuyển giao và lập hóa đơn đây là công việc trọng yếu trong kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa những sai sót và gian lận trong lĩnh vực bán hàng – thu tiền.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản