KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

Chia sẻ: vuotnguc

Câu 1 : bằng : A. 1 B. 2 C.3 D. 4 Câu 2 : bằng : A. B. C. 2 D. -2 Câu 3 : Cho hàm số : bằng : A. 5 B. 6 C.7 D. 8 Câu 4 : bằng : sưu tầm từ internet

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm )
3n + 2
Câu 1 : Lim bằng :
n −1
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2 : Lim( n + n − n) bằng :
2


1 1
A. B. − C. 2 D. -2
2 2
Câu 3 : Cho hàm số :

5 x + 2 nÕ u   1
   ≥x
y = f ( x) =  2
 x − 3  u    
nÕ   < 1
x
Lim f ( x ) bằng :
+
x →1
A. 5 B. 6 C.7 D. 8
2x − x + 1
2
Câu 4 : Lim bằng :
x → +∞ x2 +1
1 1
A. 2 B. -2 C. D. −
2 2
x−3
Câu 5 : Lim bằng :
x →1 x − 1A. 1 B. – 1 C. − ∞ D. + ∞
x−2
Câu 6 : Lim 2 bằng :
x→ 2 x − 4

1 1 1 1
A. B. C. − D. −
2 4 2 4
x +2+x
2
Câu 7 : Lim bằng :
x → +∞ 2x + 3
1 1
A. 1 B. 2 C. D. −
2 2
x +1
Câu 8 : Hàm số f ( x ) = gián đoạn tại :
x − 2007
A. 2005 B. 2006 C. 2007 D. -1

PHẦN II : TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 6 điểm )
BÀI 1 : Tính tổng :
1 1 1
S = 1 + + + ... + n + ...
2 4 2
BÀI 2 : Tính các giới hạn sau :
3x + 2
a) Lim+
x → −1 x +1
b) x →+∞( x + 3 x + 2 − x)
2
Lim
BÀI 3 : Cho hàm số :

 x2 − 9
 nÕ   ≠ 3
  u  
x
y = f ( x) =  x − 3
ax + 2 nÕ u    
    =3
x

Tìm a để f(x) liên tục trên toàn trục số .
BÀI 4 : Chứng minh rằng : 2x3 – 6x + 1 = 0 có 3 nghiệm thuộc đoạn [- 2 ; 2 ] .
Nguồn maths.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản