KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 9

Chia sẻ: convert111

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 1 tiết môn sinh 9', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 9

Tiết 21: KIỂM TRA 1 TIẾTA. Mục tiêu : Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm:

- Giúp hs củng cố, bổ sung, chỉnh hoá kiến thức đã học.

- Rèn luyện cho hs kĩ năng điều chỉnh phương pháp học tập, có ý thức trong

học tập đặc biệt là tự học, tự nghiên cứu. Đồng thời gv đánh giá trình độ, kết

quả học tập chung của lớp cũng như từng cá nhân và điều chỉnh được

phương pháp dạy học.

- Giáo dục cho hs ý thức nghiêm túc, tự giác trong giờ kiểm tra.

B. Chuẩn bị:

1. GV: Đề kiểm tra.

2. HS: Kiến thức đã học

C. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định: (1’)

II. Bài cũ:

III. Bài mới:

- Đề kiểm tra:

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Đối tượng của di truyền học là:

a. Bản chất và quy luật của hiện tượng di truyền, biến dị.
b. Cây đậu Hà lan có hoa lưỡng tính

c. Tất cả động thực vật và vi sinh vật

d. Cả a và b.

2. Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Menđen là:

a. Phương pháp phân tích các thế hệ lai

b. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu đ ược

c. Thí nghiệm nhiều lần trên đậu Hàlan

d. Cả a và b.

3. Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cằp tính trạng tương phản

thì:

a. Sự phân li của các cặp tính trạng độc lập với nhau.

b. F1 phân li kiểu hình 3 trội: 1 lặn.

c. F2 có tỉ lệ mỗi kiếu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành

nó.

d. Cả a và c

Câu 2: Chọn các cụm từ: Các loài, đặc thù, nuclêotit, cơ sở phân tử, tính đa

dạng. Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

ADN của mỗi loài được (1)……….. bởi thành phần, số lượng và trình tự

sắp xếp của các (2)………Do cách sắp xếp khác nhau của 4loại Nu đã tạo
nên (3)…………của ADN. Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là

(4)………….cho tính đa dạng và tính đặc thù của(5)………………..

Câu 3: Một đoạn ARN có trình tự các Nu như sau:

- A - U - G - X- U - U - G - A - X -

- Hãy xác định trình tự các Nu trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn

mạch ARN trên.

Câu 4: Ở gà, màu lông đen là trội hoàn toàn so với màu lông trắng.

a. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 khi cho lai gà màu lông

đen thuần chủng với gà màu lông trắng ?

b. Cho gà màu lông đen ở F1 giao phối với gà lông trắng thì kết quả ntn ?

Đáp án: Câu 1: 1a; 2a; 3d; ( 0,5 điểm x 3 = 1,5 điểm)

Câu 2 : 1- Đặc thù; 2- Nuclêotit; 3- Tính đa dạng; 4-Cơ sở phân tử; 5- Các

loài. ( 0,5 điểm x 5 = 2,5 điểm)

Câu 3: Mạch khuôn: - T- A - X - G - A- A - X - T - G - ( 1 điểm)Mạch bổ sung: - A - T - G - X - T - T - G - G - X - ( 1 điểm)

Câu 4: a. Gọi A là gen qui định màu lông đen (tính trội)

- Gọi a là gen qui định màu lông trắng ( tính lặn) (

0, 25 điểm)

- Kiểu gen của gà lông đen thuần chủng: AA, gà lông trắng aa
Ta có sơ đồ sau:

Pt/c: AA x aa

GP: A a

F1: Aa

Kết quả: - Kiểu gen: 100% Aa

- Kiểu hình: 100% gà lông đen ( 1 điểm)

F1 x F1: Aa x Aa

GF1: A: a A: a

( 1 điểm)
F2:

A a

A AA Aa

a Aa aa

Kết quả: Kiểu gen: 25% AA : 50% Aa : 25% aa

Kiểu hình: 75% gà lông đen: 25% gà lông trắng (

0,25 điểm)

b. Kiểu gen gà lông đen F1 : Aa

Kiểu gen gà lông trắng : aa ( 0,25 điểm)

Ta có sơ đồ : P: Aa x aa

GP : A: a a

F1: Aa aa
Kết quả: Kiểu gen: 50% Aa : 50% aa

Kiểu hình: 50% gà lông đen : 50% gà lông trắng ( 0,25

điểm)IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’) - GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra

V. Dặn dò: (1’) - Đọc trước bài: Đột biến gen

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản