KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I

Chia sẻ: phungnhi2011

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 45 phút chương i', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I

KIỂM TRA 45 PHÚT
CHƯƠNG I

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiểm tra kiến thức của học sinh về:
- Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, gtln, nn , tiệm cận.
- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số cơ bản: bậc ba, bậc 4 trùng phương, hàm
nhất biến..
- Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số: Viết pttt, biện luận số nghiệm của pt, bpt bằng
phương pháp đồ thị.
II. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: Nắm được phương pháp giải bài toán về :
- Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, gtln, nn , tiệm cận.
- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số cơ bản: bậc ba, bậc 4 trùng phương, hàm
nhất biến..
- Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số: Viết pttt, biện luận số nghiệm của pt, bpt bằng
phương pháp đồ thị.
2. Về kỷ năng:
- Biết vận dụng các dấu hiệu về sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, tiệm cận trong các bài toán
cụ thể.
- Biết vận dụng sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số để khảo sát và vẽ những hàm
số đa thức, phân thức, ….
- Biết cách giải các bài toán liên quan đến khảo sát và đồ thị của hàm số: Viết pttt, biện luận số
nghiệm pt, bpt bằng đồ thị.
3. Về tư duy, thái độ:
- Rèn luyện tư duy logic, tư duy lý luận.
- Tích cực, chủ động nắm kiến thức.
III. Ma trận đề:

Mức độ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG
Nội dung TN TL TN TL TN TL
1. Sự đồng biến, 2 1 3
nghịch biến 0.8 0.4 1.2
2. Cực trị 1 1 1 3
0.4 0.4 0.4 1.2
3. Giá trị lớn nhất, 2 1 3
nhỏ nhất. 0.8 1.5 2.3
4. Tiệm cận 2 2
0.8 0.8
5. Khảo sát và vẽ đồ 1 1
thị hàm số 3.0 3.0
6. Các bài toán liên 1 1
quan đến KSHS
1.5 1.5
TỔNG 7 4 2 13

2.8 5.3 1.9 10ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
x-1
C ©u 1(NB ) : H μm sè y = nghÞch biÕn trªn:
x-2
a)R. b) ( -∞;2 ) c) ( 2; +∞ ) d ) R \ {2} .
Câu 2 (NB): Dựa vào BBT sau hãy chọn khẳng định đúng:
x -∞ -1 2 +∞
y’ + 0 - 0 +
y 19/6 +∞


-∞ -4/3
a)Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (- ∞ ;19/6) và (-4/3; + ∞ ).
b)Hàm số nghịch biến trên (19/6;-4/3).
c)Hàm số nghịch biến trên (-1;2).
d)Hàm số đồng biến trên R.
x-m
C ©u 3 ( TH) : Cho hμm sè y =
x+1
( m lμ tham sè ) . Gi¸ trÞ nμo cña m
th× hμm sè ®ång biÕn trªn mçi kho¶ng ( -∞;-1) vμ ( -1;+∞ )
a ) m ≥ −1 b ) m > − 1 c ) m ≤ − 1 d ) m < − 1
Câu 4 (NB): Cho hs y = 1/3x3 + x2 +6x – 2008. Số điểm cực trị của hs là:
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3.
Câu 5(TH): Cho hàm số y = x3 – 6x2 +5. Chọn khẳng định đúng:
a) Hs không có cực đại. b) Hs đạt cực đại tại x = 0.
c) Hs đạt cực đại tại x = 4. d) Hs đạt cực đại tại x = 2.
x3
C ©u 6 ( VD ) : Cho hμm sè y = − mx 2 + 4 x + 1.V íi gi¸ trÞ nμo
3
cña m th× hs cã cùc trÞ:
a) -2 ≤ m ≤ 2 b) -2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản