KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 3

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
65
lượt xem
13
download

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra chất lượng cuối học kỳ môn hóa học lớp 10 - đề số 3', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 3

 1. Tröôøng THPT Kroâng Ana                                      KIEÅM TRA  MOÄT TIEÁT                     MAÕ ÑEÀ:678 Toå Hoaù                                            Moân : Hoaù  hoïc 10(CB) Hoï teân hoïc sinh : . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .Phieáu traû lôøi: … … . . Lôùp 10… … … .. ……              01. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~  23. ;   /   =   ~              02. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~ 16. ;   /   =   ~   24. ;   /   =   ~              03. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~ 17. ;   /   =   ~  25. ;   /   =   ~                             04. ;   /   =   ~ 11. ;   /   =   ~ 18. ;   /   =   ~  26. ;   /   =   ~                              05. ;   /   =   ~ 12. ;   /   =   ~ 19. ;   /   =   ~  27. ;   /   =   ~                             06. ;   /   =   ~ 13. ;   /   =   ~ 20. ;   /   =   ~   28. ;   /   =   ~              07. ;   /   =   ~ 14. ;   /   =   ~ 21. ;   /   =   ~  29. ;   /   =   ~    22. ;   /   =   ~                  30. ;   /   =   ~ 1). Cho phaûn öùng: SO 2 + Br2 + H2O → H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBrO3 B). HBrO C). HBr D). H2O 2). Chaát naøo sau chæ coù tính oxi hoaù: A). Cl2 B). I2 C). F2 D). Br2 3). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O B). HCl + NaOH →NaCl + H2O C). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O D). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 4). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). HCl, HClO, H2O B). NaCl, NaClO, H2O C). NaCl, NaClO3, H2O D). NaCl, NaOH, H2O 5). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 laø chaát khí ñoäc B). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng C). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi D). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim 6). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn: A). HCl > HBr > HI > HF B). HCl > HBr > HF > HI C). HI > HCl > HBr > HF D). HF > HCl > HBr > HI 7). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 B). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 C). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh D). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 8). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaI, NaBr. B). NaCl, NaBr C). NaI.NaBr, NaI. D). NaI, NaBr, NaCl. 9). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. B). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. C). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. D). Tính phi kim giaûm daàn. 10). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, FeO, Ag, CaCO 3 B). Quì tím, SiO , Zn, CaCO 2 3 C). Quì tím, CaO, Cu, CaCO .3 D). Quì tím, CuO, Al, CaCO . 3 11). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng söù B). Baèng saønh C). Baèng thuyû tinh D). Baèng nhöïa
 2. 12). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. B). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. C). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. D). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. 13). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò B). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû C). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn D). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû 14). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái keùp B). Muoái axit C). Muoái hoãn taïp D). Muoái bazô 15). Ñeå thu ñöôïc dung dòch chæ chöùa axit clohiñric, ta thöïc hieän quaù trình naøo sau: A). Cho khí Clo qua dung dòch NaBr ñeán dö. B). Hoaø tan khí hiñroclorua vaøo nöôùc caát C). Cho NaCl tinh theå taùc duïng vôùi dung dòch H2 SO4 ñaäm ñaëc. D). Cho khí Clo qua dung dòch HI ñeán dö.   16). Duøng hoaù chaát gì ñeå loaïi boû MgCl2 ra khoåi dung dòch Mg(NO3)2: A). CuSO4 B). Fe2(SO4)3 C). AgNO3 D). Al(NO3)3 17). Dung dòch cuûa chaát naøo taïo maøu xanh thaåm vôùi hoà tinh boät: A). Flo B). Brom C). Iot D). Clo 18). Döôi taùc duïng cuûa nhieät ñoä thì chaát naøo coù hieän töôïng thaêng hoa: A). Iot B). Flo C). Clo D). Brom 19). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,25 mol B). 0,02 mol C). 0,15 mol D). 0,1 mol 20). Vai troø cuûa Clo trong phaûn öùng giöõa Clo vaø dung dòch NaOH ôû nhieät ñoä thöôøng laø: A). Soá oxi hoaù khoâng doåi B). Chaát khöû C). Chaát oxi hoaù D). Vöøa oxi haù vöøa khöû 21). Cho 0,54 gam kim loaïi B coù hoaù trò khoâng ñoåi taùc duïng heát vôùi HCl ñöôïc 672 cm3 H2 (ñktc). B laø: A). Mg B). Fe C). Zn D). Al 22). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø:## A). 5,5 lit B). 4 lit C). 4,5 lit D). 5 lit 23). Tính chaát chung cuûa caùc hôïp chaát chöùa oxi cuûa Clo laø: A). Tính oxi hoaù maïnh B). Tính khöû maïnh C). Caû A vaø D D). Keùm beàn, deã phaân huyû 24). Cho hoãn hôïp NaCl vaø NaBr taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 27,88% B). 15,22% C). 13,44% D). 14,55% 25). Hoaø tan 11,2 lit (ñktc) khí HCl vaøo m(g) dung dòch axit clohiñric 16% ñöôïc dung dòch axit clohiñric 21,11%. Giaù trò m laø: A). 218,57g B). 218,75g C). 281,57g D). 281,75g 26). Daõy ion naøo sau saép xeáp theo söï giaûm daàn tính khöû: A). F- > Cl- > Br- > I- B). Cl- > F- > Br- > I- C). I- > Br- > Cl- > F- D). Br- > I- > Cl- > F- 27). Cho 1,12 lit khí Clo (ñktc) vaøo dung dòch NaOH 1M. Sau phaûn öùng keát thuùc, theå tích dung dòch NaOH caàn duøng laø: A). 0,15 lit B). 0,1 lit C). 0,12 lit D). 0.3 lit 28). Chaát X laø muoái Canxi halognua. Cho dung dòch chöùa 0,2 gam X taùc duïng vöùi dung dòch AgNO3 thì thu ñöôïc 0,376 gam keát tuûa. X coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây: A). CaF2 B). CaI2 C). CaCl2 D). CaBr2 29). Cho moät luoàng khí Clo dö taùc duïng vôùi 9,2 gam kim loaïi sinh ra 23,4 gam muoái kim loaïi hoaù trò I. Coâng thöùc cuûa muoái laø:
 3. A). Li Cl B). NaCl C). Keát quaû khaùc D). KCl 30). Ñeå ñi eàu cheá khí Cl o tr ong phoøng t hí nghi eäm ngöôøi t a duøng phaûn öùng: A). MnO 2 + HClñaëc B). KMnO4 + HClñaëc C). Ñieän phaân noùng chaûy NaCl D). Caû A vaø B
 4. Tröôøng THPT Kroâng Ana                                      KIEÅM TRA  MOÄT TIEÁT                     MAÕ ÑEÀ:876 Toå Hoaù                                            Moân : Hoaù  hoïc 10(CB) Hoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Lôùp 10…………………..  Phieáu traû lôøi:              01. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~  23. ;   /   =   ~              02. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~ 16. ;   /   =   ~ 24. ;   /   =   ~              03. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~ 17. ;   /   =   ~  25. ;   /   =   ~                             04. ;   /   =   ~ 11. ;   /   =   ~ 18. ;   /   =   ~  26. ;   /   =   ~                              05. ;   /   =   ~ 12. ;   /   =   ~ 19. ;   /   =   ~  27. ;   /   =   ~                             06. ;   /   =   ~ 13. ;   /   =   ~ 20. ;   /   =   ~   28. ;   /   =   ~              07. ;   /   =   ~ 14. ;   /   =   ~ 21. ;   /   =   ~  29. ;   /   =   ~    22. ;   /   =   ~                  30. ;   /   =   ~ 1). Cho  phaûn  öùng: SO 2 + Br2 + H2O →H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBr B). HBrO3 C). HBrO D). H2O 2). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. B). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. C). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. D). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. 3). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). NaCl, NaClO, H2O B). NaCl, NaOH, H2O C). NaCl, NaClO3, H2O D). HCl, HClO, H2O 4). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. B). Tính phi kim giaûm daàn. C). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. D). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. 5). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng thuyû tinh B). Baèng nhöïa C). Baèng söù D). Baèng saønh 6). Chaát naøo sau chæ coù tính oxi hoaù: A). I2 B). Br2 C). Cl2 D). F2 7). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng B). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi C). F2 laø chaát khí ñoäc D). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim 8). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaI, NaBr, NaCl. B). NaI, NaBr. C). NaCl, NaBr D). NaI.NaBr, NaI. 9). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 B). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh C). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 D). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 10). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O B). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2
 5. C). HCl + NaOH →NaCl + H2O D). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O 11). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn B). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò C). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû D). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû 12). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. B). Quì tím, SiO2, Zn, CaCO3 C). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. D). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 13). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn: A). HF > HCl > HBr > HI B). HCl > HBr > HI > HF C). HI > HCl > HBr > HF D). HCl > HBr > HF > HI 14). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái keùp B). Muoái axit C). Muoái bazô D). Muoái hoãn taïp 15). Ñeå thu ñöôïc dung dòch chæ chöùa axit clohiñric, ta thöïc hieän quaù trình naøo sau: A). Cho khí Clo qua dung dòch HI ñeán dö. B). Cho khí Clo qua dung dòch NaBr ñeán dö. C). Cho NaCl tinh theå taùc duïng vôùi dung dòch H2 SO4 ñaäm ñaëc. D). Hoaø tan khí hiñroclorua vaøo nöôùc caát 16). Duøng hoaù chaát gì ñeå loaïi boû MgCl2 ra khoåi dung dòch Mg(NO3)2: A). CuSO4 B). Al(NO3)3 C). AgNO3 D). Fe2(SO4)3 17). Chaát X laø muoái Canxi halognua. Cho dung dòch chöùa 0,2 gam X taùc duïng vöùi dung dòch AgNO3 thì thu ñöôïc 0,376 gam keát tuûa. X coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây: A). CaI2 B). CaBr2 C). CaCl2 D). CaF2 18). Cho moät luoàng khí Clo dö taùc duïng vôùi 9,2 gam kim loaïi sinh ra 23,4 gam muoái kim loaïi hoaù trò I. Coâng thöùc cuûa muoái laø: A). NaCl B). LiCl C). KCl D). Keát quaû khaùc 19). Cho 0,54 gam kim loaïi B coù hoaù trò khoâng ñoåi taùc duïng heát vôùi HCl ñöôïc 672 cm3 H2 (ñktc). B laø: A). Mg B). Al C). Zn D). Fe 20). Vai troø cuûa Clo trong phaûn öùng giöõa Clo vaø dung dòch NaOH ôû nhieät ñoä thöôøng laø: A). Soá oxi hoaù khoâng doåi B). Chaát khöû C). Vöøa oxi haù vöøa khöû D). Chaát oxi hoaù 21). Dung dòch cuûa chaát naøo taïo maøu xanh thaåm vôùi hoà tinh boät: A). Brom B). Flo C). Iot D). Clo 22). Cho 1,12 lit khí Clo (ñktc) vaøo dung dòch NaOH 1M. Sau phaûn öùng keát thuùc, theå tích dung dòch NaOH caàn duøng laø: A). 0.3 lit B). 0,1 lit C). 0,12 lit D). 0,15 lit 23). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,1 mol B). 0,15 mol C). 0,02 mol D). 0,25 mol 24). Hoaø tan 11,2 lit (ñktc) khí HCl vaøo m(g) dung dòch axit clohiñric 16% ñöôïc dung dòch axit clohiñric 21,11%. Giaù trò m laø: A). 218,75g B). 281,57g C). 281,75g D). 218,57g 25). Daõy ion naøo sau saép xeáp theo söï giaûm daàn tính khöû: A). F- > Cl- > Br- > I- B). Br- > I- > Cl- > F- I > Br- > Cl- > F- C). - D). Cl- > F- > Br- > I- 26). Tính chaát chung cuûa caùc hôïp chaát chöùa oxi cuûa Clo laø: A). Keùm beàn, deã phaân huyû B). Caû A vaø D C). Tính khöû maïnh D). Tính oxi hoaù maïnh 27). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø: A). 5,5 lit B). 4 lit C). 4,5 lit D). 5 lit 28). Döôi taùc duïng cuûa nhieät ñoä thì chaát naøo coù hieän töôïng thaêng hoa: A). Brom B). Iot C). Clo D). Flo
 6. 29). Cho hoãn hôï p NaCl vaø NaBr t aùc duï ng vôùi dung dòch AgNO 3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 14,55% B). 15,22% C). 27,88% D). 13,44% 30).Ñeå ñieàu cheá khí Clo trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta duøng phaûn öùng: A). MnO2 + HClñaëc B). Ñieän phaân noùng chaûy NaCl C). KMnO4 + HClñaëc D). Caû A vaø C
 7. Tröôøng THPT Kroâng Ana                                      KIEÅM TRA  MOÄT TIEÁT                     MAÕ ÑEÀ:786 Toå Hoaù                                            Moân : Hoaù  hoïc 10(CB) Hoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Lôùp 10…………………..  Phieáu traû lôøi: 01. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~  23. ;   /   =   ~              02. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~ 16. ;   /   =   ~ 24. ;   /   =   ~              03. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~ 17. ;   /   =   ~  25. ;   /   =   ~                             04. ;   /   =   ~ 11. ;   /   =   ~ 18. ;   /   =   ~  26. ;   /   =   ~                              05. ;   /   =   ~ 12. ;   /   =   ~ 19. ;   /   =   ~  27. ;   /   =   ~                             06. ;   /   =   ~ 13. ;   /   =   ~ 20. ;   /   =   ~   28. ;   /   =   ~              07. ;   /   =   ~ 14. ;   /   =   ~ 21. ;   /   =   ~  29. ;   /   =   ~    22. ;   /   =   ~                  30. ;   /   =   ~   1). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 B). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 C). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 D). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh 2). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl: A). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. B). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. C). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 D). Quì tím, SiO2, Zn, CaCO3 3). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên. B). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. C). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. D). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. 4). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim B). F2 laø chaát khí ñoäc C). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng D). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi 5). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái keùp B). Muoái axit C). Muoái bazô D). Muoái hoãn taïp 6). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O B). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O C). HCl + NaOH →NaCl + H2O D). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 7). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). NaCl, NaOH, H2O B). NaCl, NaClO3, H2O C). HCl, HClO, H2O D). NaCl, NaClO, H2O 8). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng thuyû tinh B). Baèng nhöïa C). Baèng söù D). Baèng saønh 9). Cho phaûn öùng: SO2 + Br2 + H2O→ H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBrO3 B). HBrO C). HBr D). H2O 10). Ñeå thu ñöôïc dung dòch chæ chöùa axit clohiñric, ta thöïc hieän quaù trình naøo sau: A). Cho khí Clo qua dung dòch NaBr ñeán dö. B). Cho khí Clo qua dung dòch HI ñeán dö. C). Hoaø tan khí hiñroclorua vaøo nöôùc caát D). Cho NaCl tinh theå taùc duïng vôùi dung dòch H2 SO4 ñaäm ñaëc.
 8. 11). Hal ogen l aø caùc phi ki mm nh vì : aï A). Naêng l öôï ng l i eân keát phaân t öû nhoû B). Baùn kí nh nguyeân t öû t öông ñoái nhoû C). Chuùng coù ñoä aâm ñi eän l ôùn D). Phaân t öû coù ki eân keát coäng hoaù t r ò 12). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng t heo t höù t öï tí nh axi t gi aûm daàn: A). HI > HCl > HBr > HF B). HF > HCl > HBr > HI C). HCl > HBr > HI > HF D). HCl > HBr > HF > HI 13). Keát l uaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chi eàu t aêng daàn ñi eän tí ch haï t nhaân t öø Fl o ñeán I oât t hì : A). Baùn kí nh nguyeân t öû t aêng daàn. B). Tí nh phi ki mgi aûm daàn. C). Ñoä aâm ñi eän t aêng daàn. D). Tí nh oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát gi aûm daàn. 14). Cho khí Cl o t öø t öø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng t hôøi caùc m uoái : NaCl , NaBr, NaI . Cl o seõ phaûn öùng vôùi l aàn l öôï t caùc m uoái t heo t höù t öï sau: A). NaI . NaBr, NaI . B). NaI , NaBr. C). NaI , NaBr, NaCl . D). NaCl , NaBr 15). Chaát naøo sau chæ coù tí nh oxi hoaù: A). Cl 2 B). I2 C). F2 D). Br2   16). Cho 1,12 lit khí Clo (ñktc) vaøo dung dòch NaOH 1M. Sau phaûn öùng keát thuùc, theå tích dung dòch NaOH caàn duøng laø: A). 0,12 lit B). 0,1 lit C). 0.3 lit D). 0,15 lit 17). Dung dòch cuûa chaát naøo taïo maøu xanh thaåm vôùi hoà tinh boät: A). Flo B). Iot C). Brom D). Clo 18). Döôi taùc duïng cuûa nhieät ñoä thì chaát naøo coù hieän töôïng thaêng hoa: A). Clo B). Brom C). Iot D). Flo 19). Cho moät luoàng khí Clo dö taùc duïng vôùi 9,2 gam kim loaïi sinh ra 23,4 gam muoái kim loaïi hoaù trò I. Coâng thöùc cuûa muoái laø: A). LiCl B). Keát quaû khaùc C). NaCl D). KCl 20). Hoaø tan 11,2 lit (ñktc) khí HCl vaøo m(g) dung dòch axit clohiñric 16% ñöôïc dung dòch axit clohiñric 21,11%. Giaù trò m laø: A). 218,57g B). 281,57g C). 281,75g D). 218,75g 21). Cho 0,54 gam kim loaïi B coù hoaù trò khoâng ñoåi taùc duïng heát vôùi HCl ñöôïc 672 cm3 H2 (ñktc). B laø: A). Mg B). Al C). Zn D). Fe 22). Chaát X laø muoái Canxi halognua. Cho dung dòch chöùa 0,2 gam X taùc duïng vöùi dung dòch AgNO3 thì thu ñöôïc 0,376 gam keát tuûa. X coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây: A). CaBr2 B). CaF2 C). CaCl2 D). CaI2 23). Tính chaát chung cuûa caùc hôïp chaát chöùa oxi cuûa Clo laø: A). Tính khöû maïnh B). Caû A vaø D C). Tính oxi hoaù maïnh D). Keùm beàn, deã phaân huyû 24). Ñeå ñieàu cheá khí Clo trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta duøng phaûn öùng: A). MnO2 + HClñaëc B). KMnO4 + HClñaëc C). Ñieän phaân noùng chaûy NaCl D). Caû A vaø B 25). Daõy ion naøo sau saép xeáp theo söï giaûm daàn tính khöû: A). I- > Br- > Cl- > F- B). Cl- > F- > Br- > I- C). F- > Cl- > Br- > I- D). Br- > I- > Cl- > F- 26). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø: A). 5,5 lit B). 4 lit C). 4,5 lit D). 5 lit 27). Vai troø cuûa Clo trong phaûn öùng giöõa Clo vaø dung dòch NaOH ôû nhieät ñoä thöôøng laø:
 9. A). Chaát oxi hoaù B). Vöøa oxi haù vöøa khöû C). Chaát khöû D). Soá oxi hoaù khoâng doåi 28). Cho hoãn hôï p NaCl vaø NaBr t aùc duï ng vôùi dung dòch AgNO 3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 14,55% B). 15,22% C). 27,88% D). 13,44% 29). Duøng hoaù chaát gì ñeå loaïi boû MgCl2 ra khoåi dung dòch Mg(NO3)2: A). AgNO3 B). Al(NO3)3 C). Fe2(SO4)3 D). CuSO4 30). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,15 mol B). 0,25 mol C). 0,02 mol D). 0,1 mol
 10. Tröôøng THPT Kroâng Ana                                      KIEÅM TRA  MOÄT TIEÁT                     MAÕ ÑEÀ:867 Toå Hoaù                                            Moân : Hoaù  hoïc 10(CB) Hoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Lôùp 10………………….. Phieáu traû lôøi: 01. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~  23. ;   /   =   ~              02. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~ 16. ;   /   =   ~  24. ;   /   =   ~              03. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~ 17. ;   /   =   ~  25. ;   /   =   ~                             04. ;   /   =   ~ 11. ;   /   =   ~ 18. ;   /   =   ~  26. ;   /   =   ~                              05. ;   /   =   ~ 12. ;   /   =   ~ 19. ;   /   =   ~  27. ;   /   =   ~                             06. ;   /   =   ~ 13. ;   /   =   ~ 20. ;   /   =   ~  28. ;   /   =   ~              07. ;   /   =   ~ 14. ;   /   =   ~ 21. ;   /   =   ~  29. ;   /   =   ~    22. ;   /   =   ~                30. ;   /   =   ~ 1). Daêy naøo sau saép xeáp ñuùng theo thöù töï tính axit giaûm daàn:  A). HCl > HBr > HI > HF  B). HF > HCl > HBr > HI  C). HI > HCl > HBr > HF  D). HCl > HBr > HF > HI  2). Cho  phaûn öùng: SO 2 + Br2 + H2O →H2SO4 + 2 X. X laø chaát naøo sau: A). HBrO B). HBr C). HBrO3 D). H2O 3). Halogen laø caùc phi kim maïnh vì: A). Phaân töû coù kieân keát coäng hoaù trò B). Baùn kính nguyeân töû töông ñoái nhoû C). Naêng löôïng lieân keát phaân töû nhoû D). Chuùng coù ñoä aâm ñieän lôùn 4). CaOCl2 thuoäc muoái naøo trong caùc loaïi sau: A). Muoái axit B). Muoái hoãn taïp C). Muoái keùp D). Muoái bazô 5). Nöôùc Javen laø hoãn hôïp cuûa chaát naøo sau: A). NaCl, NaClO, H2O B). NaCl, NaClO3, H2O C). NaCl, NaOH, H2O D). HCl, HClO, H2O 6). Cho khí Clo töø töø ñeán dö vaøo dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc muoái: NaCl, NaBr, NaI. Clo seõ phaûn öùng vôùi laàn löôït caùc muoái theo thöù töï sau: A). NaCl, NaBr B). NaI, NaBr, NaCl. C). NaI.NaBr, NaI. D). NaI, NaBr. 7). Dung dòch HF khoâng ñöïng ñöôïc trong loaïi bình naøo sau: A). Baèng saønh B). Baèng söù C). Baèng nhöïa D). Baèng thuyû tinh 8). Phaûn öùng naøo sau chöùng toû HCl coù tính khöû: A). 2 HCl + CuO →CuCl2 + H2O B). 2 HCl + Zn →ZnCl2 + H2 C). 4 HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O D). HCl + NaOH →NaCl + H2O 9). Keát luaän naøo sau khoâng ñuùng: A). F2 oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi B). F2 chaùy trong hôi nöôùc noùng C). F2 laø chaát khí ñoäc D). F2 coù tính oxi hoaù maïnh nhaát trong caùc phi kim 10). Ñeå ñieàu cheá nöôùc Javen trong coâng nghieäp, ngöôøi ta duøng phöông phaùp naøo sau ñaây: A). Cho Cl2 taùc duïng vôùi nöôùc. B). Cho Cl2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ôû 100oC. C). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, khoâng coù maøng ngaên. D). Ñieän phaân dung dòch NaCl vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên.
 11. 11). Nhoùm caùc chaát naøo sau ñaây ñeàu t aùc duï ng vôùi dung dòch HCl : A). Quì tí m Si O , Zn, CaCO3 , 2 B). Quì tím, FeO, Ag, CaCO3 C). Quì tím, CuO, Al, CaCO3. D). Quì tím, CaO, Cu, CaCO3. 12). Ñeå thu ñöôïc dung dòch chæ chöùa axit clohiñric, ta thöïc hieän quaù trình naøo sau: A). Hoaø tan khí hiñroclorua vaøo nöôùc caát B). Cho khí Clo qua dung dòch NaBr ñeán dö. C). Cho NaCl tinh theå taùc duïng vôùi dung dòch H2 SO4 ñaäm ñaëc. D). Cho khí Clo qua dung dòch HI ñeán dö. 13). Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng: Theo chieàu taêng daàn ñieän tích haït nhaân töø Flo ñeán Ioât thì: A). Tính phi kim giaûm daàn. B). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn. ` C). Ñoä aâm ñieän taêng daàn. D). Tính oxi hoaù cuûa caùc ñôn chaát giaûm daàn. 14). Cho phaûn öùng: I2 + 2 KClO3→ 2 KIO3 + Cl2. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng: A). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa Cl2 lôùn hôn I2 B). Chöùng toû tính khöû cuûa I2 > Cl2 C). Chöùng toû tính oxi hoaù cuûa I2 lôùn hôn Cl2 D). Chöùng toû I2 laø chaát oxi hoaù maïnh 15). Chaát naøo sau chæ coù tính oxi hoaù: A). I2 B). Cl2 C). Br2 D). F2 16).Vai troø cuûa Clo trong phaûn öùng giöõa Clo vaø dung dòch NaOH ôû nhieät ñoä thöôøng laø: A). Chaát khöû B). Vöøa oxi haù vöøa khöû C). Soá oxi hoaù khoâng doåi D). Chaát oxi hoaù 17). Cho 0,54 gam kim loaïi B coù hoaù trò khoâng ñoåi taùc duïng heát vôùi HCl ñöôïc 672 cm3 H2 (ñktc). B laø: A). Al B). Zn C). Fe D). Mg 18). Cho moät luoàng khí Clo dö taùc duïng vôùi 9,2 gam kim loaïi sinh ra 23,4 gam muoái kim loaïi hoaù trò I. Coâng thöùc cuûa muoái laø: A). KCl B). Keát quaû khaùc C). NaCl D). LiCl 19). Laáy 2 lit khí hiñro cho taùc duïng vôùi 3 lit khí Clo . Hieäu suaát ohaûn öùng laø 90%. Theå tích hoãn hôïp thu ñöôïc sau phaûn öùng laø: A). 4,5 lit B). 5,5 lit C). 4 lit D). 5 lit 20). Duøng hoaù chaát gì ñeå loaïi boû MgCl2 ra khoåi dung dòch Mg(NO3)2: A). AgNO3 B). Fe2(SO4)3 C). Al(NO3)3 D). CuSO4 21). Cho 1,12 lit khí Clo (ñktc) vaøo dung dòch NaOH 1M. Sau phaûn öùng keát thuùc, theå tích dung dòch NaOH caàn duøng laø: A). 0,12 lit B). 0,15 lit C). 0.3 lit D). 0,1 lit 22). Hoaø tan 11,2 lit (ñktc) khí HCl vaøo m(g) dung dòch axit clohiñric 16% ñöôïc dung dòch axit clohiñric 21,11%. Giaù trò m laø: A). 218,75g B). 218,57g C). 281,57g D). 281,75g 23). Dung dòch cuûa chaát naøo taïo maøu xanh thaåm vôùi hoà tinh boät: A). Flo B). Brom C). Iot D). Clo 24). Tính chaát chung cuûa caùc hôïp chaát chöùa oxi cuûa Clo laø: A). Tính oxi hoaù maïnh B). Tính khöû maïnh C). Keùm beàn, deã phaân huyû D). Caû A vaø C 25). Cho hoãn hôïp NaCl vaø NaBr taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 dö ñöôïc keát tuûa coù khoái löôïng baèng khoái löôïng baèng khoái löôïng cuûa AgNO3 ñaõ phaûn öùng. % khoái löôïng NaCl trong hoãn hôïp ñaàu laø: A). 13,44% B). 14,55% C). 15,22% D). 27,88% 26). Chaát X laø muoái Canxi halognua. Cho dung dòch chöùa 0,2 gam X taùc duïng vöùi dung dòch AgNO3 thì thu ñöôïc 0,376 gam keát tuûa. X coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây: A). CaCl2 B). CaBr2 C). CaF2 D). CaI2 27). Daõy ion naøo sau saép xeáp theo söï giaûm daàn tính khöû: A). F- > Cl- > Br- > I- B). Br- > I- > Cl- > F- I > Br- > Cl- > F- C). - D). Cl- > F- > Br- > I-
 12. 28). Ñeå ñi eàu cheá khí Cl o tr ong phoøng t hí nghi eäm ngöôøi t a duøng phaûn öùng: A). KMnO 4 + HClñaëc B). MnO2 + HClñaëc C). Ñieän phaân noùng chaûy NaCl D). Caû A vaø B 29). Döôi taùc duïng cuûa nhieät ñoä thì chaát naøo coù hieän töôïng thaêng hoa: A). Brom B). Flo C). Clo D). Iot 30). Suïc khí Clo vaøo dung dòch NaBr vaø NaI ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc 1,17 gam NaCl. Soá mol hoãn hôïp NaBr vaø NaI trong dung dòch ñaàu laø: A). 0,02 mol B). 0,1 mol C). 0,15 mol D). 0,25 mol

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản