Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chia sẻ: ntgioi120403

Trong mỗi quá trình sản xuất thường có sự thay đổi giữa các sản phẩm gây ra tác động xấu làm chất lượng sản phẩm. sự thay đổi này có thể được gây nên bởi

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chuong 7
’’

ˆ’ ’
´ ’
ˆ ˆ
KIEM TRA CHAT LU’ONG SAN PHAM

.

’˜a’ ’
´
˜ ’`
a ınh ’
Trong mˆi qu´ tr` san xuˆt thuong c´ su thay dˆi giua c´c san phˆm gˆy ra t´c
o a o .’ ¯o a a a
’ ’
´u lˆn chˆt luong cua san phˆm. Su thay dˆi n`y c´ thˆ’ duoc gˆy nˆn boi su su
’ ’ a o e ¯’’ a e
´ ’ .’ ’’ .’ ’
’ ’
dong xˆ e
¯ˆ a a a ¯o
.’
. .
´ ´ ´ ´ `
’ ’ a’ ’
hu hong cua m´y m´c, chˆt luong xˆu cua nguyˆn liˆu thˆ cung cˆp cho san xuˆt, phˆn
a o a ’ .’ ee o a a a
’ .
’n qu´ tr`
e` `’ ¯ e`
’`
’yo
mˆm quan l´ khˆng ch´ x´c ho˘c do sai lˆm cua con nguoi khi diˆu khiˆ
ınh a a a e a ınh.

.
Viˆc nhˆn biˆt khi n`o th` qu´ tr` di ra ngo`i su kiˆ’m so´t duoc x´c d.nh boi
´ ’’
e a e a ı a ınh ¯ a .’ e a ¯ ’ .’ a ¯i
. .
biˆu dˆ kiˆm so´t. Biˆ’u dˆ n`y duoc x´c d.nh boi hai gi´ tri: gioi han kiˆ’m so´t duoi
e’ ¯o e’ ´. ’´
` ` ’’
a e ¯o a ¯ ’ .’ a ¯i a. e a
’ ’
´ han kiˆ’m so´t trˆn UCL (upper control limit). Du liˆu ˜e
LCL (lower control limit) v` gioi . a’ e ae ’.
´ ´
˜
’ e’
san xuˆt duoc chia th`nh nhung nh´m con v` thˆng kˆ cua nh´m con, nhu trung b`
a ¯ ’ .’ a o ao o ınh
’ ’
’n nh´m con. Khi thˆng kˆ nh´m con khˆng roi v`o giua
´ ˜
nh´m con v` dˆ lˆch tiˆu chuˆ
o a ¯o e e a o o eo o ’a ’
..
´ han kiˆ’m so´t duoi v` gioi han kiˆ’m so´t trˆn th` ta kˆt luˆn qu´ tr` di ra ngo`i
´a´. ´a
gioi . e a e ae ı e a ınh ¯ a
’ ’’ ’ .
e’
kiˆm so´t. a

’ ’
`
BIEU ¯ O KIEM SOAT CHO GIA TRI TRUNG B`
ˆ Dˆ ˆ ´ ´
1. INH
.
´
’`
1.1 Truong hop biˆt µ v` σ
e a
’ ’
.
Gia su khi qu´ tr` trong su kiˆ’m so´t c´c san phˆm liˆn tiˆp duoc san xuˆt ra c´
’ ´ ´
’ ’’ aa’ e ¯ ’ .’ ’
a ınh .’ e a e a o
’ ¯o a
´ do duoc l` dai luong ngˆu nhiˆn chuˆn, dˆc lˆp voi trung b` µ v`
´
˜
a ¯˘
c´c dac trung sˆ ¯ ¯ ’ .’ a ¯ . ’ .’
o a e a ınh a


. ..
´
phuong sai σ 2 . Tuy nhiˆn, v` mˆt t` huˆng dac biˆt n`o do qu´ tr` di ra ngo`i su
ı o ınh o ¯˘
e e a ¯´ a ınh ¯ a .’

’ . . .
kiˆ’m so´t v` bat dˆu san xuˆt ra san phˆm c´ phˆn phˆi kh´c. Ta cˆn nhˆn biˆt khi

´` ´ ´ ´
`
a a ˘ ¯a ’ ’
e a a oa o a a a e
.
` n`y xay ra dˆ’ ngung qu´ tr` ´
´ v` khac phuc n´.
`
n`o th` diˆu a ’ a ınh, t` ra su cˆ a ˘
a ı ¯e ¯e ım .’ o .o

’ ´
’ ’’ ˜
’ ¯ ¯ ’ .’ ’ a ’
a a ¯˘
Gia su X1 , X2 , . . . l` c´c dac trung do duoc cua c´c san phˆm liˆn tiˆp. Ta chia du
a e e ’
.
o ıch ’ ´
liˆu ra th`nh c´c nh´m con c´ k´ thuoc n x´c d.nh. Gi´ tri n duoc chon sao cho trong
e a a o a ¯i a . ¯ ’ .’

. .

mˆi nh´m con san phˆm c´t´ chˆt nhu nhau. Chang han, n c´ thˆ’ duoc chon sao cho
’ o ınh a ´
˜ ’ ˘
o o a o e ¯ ’ .’
’ . .

´ ´
a ’’ ¯ ’ .’ ’
tˆt ca san phˆm bˆn trong mˆt nh´m con duoc san xuˆt trong c`ng mˆt ng`y, ho˘c
a e o o a u o a a
. . .
´p dat,...C´c gi´ tri tiˆu biˆ’u cua n l` 4, 5 ho˘c 6.
e’
c`ng mˆt ca, ho˘c c`ng mˆt c´ch sa ¯˘ ˘.
u o au oa a a.e a a
. . . .
´ ´a
ınh ’
Goi X i , i = 1, 2, . . . l` gi´ tri trung b` cua nh´m thu i. Tuc l`
aa. o ’ ’
.

X1 + . . . + Xn
X1 =
n

113
’ ’
´ ’
114 Chuong 7. Kiˆm tra chˆt luong san phˆm
’’ e a ’’ a


Xn+1 + . . . + X2n
X2 =
n
X2n+1 + . . . + X3n
X3 =
n

V` khi trong su kiˆ’m so´t, mˆi Xi c´ trung b` µ v` phuong sai σ 2 nˆn
˜
ı .’ e a o o ınh a e
’’

σ2
E (X i ) = µ, V ar(X i ) =
n

Xi − µ ’
´
Do d´
¯o c´ phˆn phˆi chuˆn h´a.
oa o ao
σ2
n


´ o ¯ . ’ .’ ´
˜ `
Ta biˆt mˆt dai luong ngˆu nhiˆn Z c´ phˆn phˆi chuˆn h´a hˆu nhu nhˆn gi´ tri
e a e oa o aoa ’a a.
. .
˜
giua -3 v` 3 (v` P (−3 < Z < 3) = 0, 9973).
a ı

Do d´
¯o
√ Xi − µ
−3 < n 0. Phai mˆt bao lˆu toi khi biˆ’u dˆ nhˆn thˆy qu´
´ ´ ´ a´ ´
` `.
’’ ’a
cua san phˆ
a e ¯o a a a
’ ’ ’

’m so´t?
tr` di ra ngo`i kiˆ
ınh ¯ ae a
Ta thˆy trung b` cua nh´m con o trong gioi han kiˆ’m so´t nˆu
´ ´. ´
’’
ınh ’
a o e ae


√ X −µ
−3 < n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản