Kiểm tra chất lượng thi ĐH môn Hóa khối A-B ĐH Hồng Đức M204

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
32
download

Kiểm tra chất lượng thi ĐH môn Hóa khối A-B ĐH Hồng Đức M204

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra chất lượng thi đh môn hóa khối a-b đh hồng đức m204', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra chất lượng thi ĐH môn Hóa khối A-B ĐH Hồng Đức M204

  1. Tr−êng §H hång ®øc §Ò KT chÊt l−îngthi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2009 Khoa: Khoa häc Tù nhiªn M«n: Hãa häc, Khèi A,B Thêi gian lμm bμi 90 phót M· ®Ò: 204 H·y chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u sau PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh(44 c©u, tõ c©u 1 ®Õn c©u 44): C©u 1. Cho hçn hîp X (gåm etan, propilen vμ benzen) cã tû khèi h¬i so víi H2 lμ 24. Khi ®èt ch¸y hoμn toμn 9,6 gam hçn hîp X , sau ®ã cho toμn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vμo b×nh ®ùng 500 ml dung dÞch Ca(OH)2 1M cã m gam kÕt tña t¹o thμnh . Gi¸ trÞ cña m lμ A. 50. B. 70. C. 30. D. 40. C©u 2. §èt ch¸y hoμn toμn 2 lÝt hçn hîp gåm propin vμ hi®rocacbon X thu ®−îc 5 lÝt khÝ CO2 vμ 5 lÝt h¬i H2O( c¸c thÓ tÝch khÝ vμ h¬i ®o ë cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vμ ¸p suÊt). Tªn gäi cña X lμ A. etylen. B. metan. C. etan. D. propan. C©u3. D·y gåm c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i tõ tr¸i sang ph¶i lμ: A. CH3CHO, C2H5OH, H2O, CH3COOH. B. CH3COOH, H2O, CH3CHO, C2H5OH. C. H2O, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. H2O, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. C©u4. Gluxit( cacbonhi®rat) chøa hai gèc glucoz¬ vμ fructoz¬ trong ph©n tö lμ A. tinh bét. B. xenluloz¬. C. saccaroz¬. D. mantoz¬ C©u5. Hi®rat ho¸ hçn hîp X gåm 2 anken thu ®−îc hçn hîp Y gåm c¸c ancol( r−îu). §un nãng hçn hîp Y víi H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®−îc hçn hîp Z gåm tèi ®a 6 ete. Hai anken cã trong hçn hîp X lμ A. etylen vμ propilen. B. propilen vμ isobutylen. C. etylen vμ but-2-en( buten-2). D. propilen vμ but-1-en( buten-1). C©u6. Cho hçn hîp X gåm Al, Mg, Zn. - Hoμ tan hÕt m gam X trong dung dÞch HNO3 lo·ng d− thu ®−îc V1 lÝt khÝ NO lμ s¶n phÈm khö duy nhÊt. -Hoμ tan hÕt m gam X trong dung dÞch HCl d− thu ®−îc V2 lÝt khÝ H2. Quan hÖ cña V1 vμ V2 lμ( biÕt c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ë cïng mét ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vμ ¸p suÊt) A. V1 = V2. B. 3V1 = 2V2. C. 2V1 = 3V2. D. V1= 2V2. C©u7. Cho 0,04 mol mét este X ®¬n chøc, m¹ch hë( t¹o bëi ancol etylic) vμ axit cacboxylic tham gia ph¶n øng hoμn toμn víi 50ml dung dÞch KOH 1M, c« c¹n dung dÞch thu ®−îc 3,92 gam chÊt r¾n. Tªn gäi cña X lμ A. ety laxetat. B. etyl fomiat. C. etyl acrylat. D.etyl propionat. C©u8. §èt ch¸y hoμn toμn 0,1 mol mét an®ehit ®¬n chøc X cÇn võa ®ñ V lÝt khÝ O2( ë ®ktc) thu ®−îc 0,3 mol CO2 vμ 0,2 mol H2O. V nhËn gi¸ trÞ lμ A. 6,72. B. 8,96. C. 7,84. D. 10,08. C©u9. Al(OH)3 lμ kÕt tña thu ®−îc sau c¸c ph¶n øng hoμn toμn khi A. Cho tõ tõ dung dÞch NaOH tíi d− vμo dung dÞch AlCl3. B. Cho Al4C3 vμo dung dÞch NaOH d−. C. Cho tõ tõ dung dÞch HCl tíi d− vμo dung dÞch NaAlO2. D. Sôc khÝ CO2 tíi d− vμo dung dÞch NaAlO2. C©u10. Lªn mem m gam glucoz¬ thμnh r−îu etylic víi hiÖu suÊt c¶ qu¸ tr×nh lμ 80%. Toμn bé l−îng khÝ CO2 thu ®−îc hÊp thô hÕt vμo 300 ml dung dÞch Ca(OH)2 1M cã 20 gam kÕt tña t¹o thμnh. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña m lμ A. 22,5. B. 90. C. 36. D. 45. 1
  2. C©u11. Cho d·y gåm c¸c chÊt: benzen, anilin, etan, axetilen, etanol, phenol, vinylfomiat vμ toluen. Sè chÊt trong d·y ph¶n øng ®−îc víi dung dÞch n−íc Br2 lμ A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. C©u12. Cho hçn hîp X gåm 2 ancol(r−îu) ®¬n chøc ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vμ cã khèi l−îng b»ng nhau. Trong 27,6 gam X sè mol 2 ancol kh¸c nhau 0,07 mol.Khi ®un nãng 27,6 gam hçn hîp X víi H2SO4 ®Æc ë 1400C sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc m gam hçn hîp 3 ete. Gi¸ trÞ cña m lμ A. 22,83 B. 23,82 C. 28,32 D. 23,28 C©u13 . Thuû ph©n hîp chÊt h÷u c¬ X( C4H8O2) trong m«i tr−êng axit thu ®−îc 2 chÊt h−ò c¬ Y vμ Z. Oxi ho¸ Z thu ®−îc Y. Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lμ A. §un nãng Z víi dung dÞch H2SO4 ®Æc ë 1700C thu ®−îc anken. B. ChÊt Y, Z ®Òu tan tèt trong n−íc. C. §èt ch¸y hçn hîp gåm X, Y, Z t¹o thμnh CO2 vμ H2O víi sè mol b»ng nhau. D. §èt ch¸y cïng mét sè mol Y hoÆc Z ®Òu thu ®−îc cïng khèi l−îng CO2. C©u14. Thμnh phÇn chÝnh cña quÆng s¾t firit lμ A.FeS B. FeS2 C. FeSO4 D. Fe2(SO4)3. C©u15. Cho c¸c ph¶n øng sau: a. H2S + O2(d−) ⎯⎯ khÝ X + H2O → 0 t b. NH4NO2 ⎯⎯ khÝ Y + H2O → 0 t c. NH4HCO3 + HCl( lo·ng) ⎯⎯ khÝ Z + NH4Cl + H2O → 0 t C¸c khÝ X, Y, Z thu ®−îc lÇn l−ît lμ A. SO3, N2, CO2 B. SO2, N2, NH3 C. SO2, N2O, CO2 D. SO2, N2, CO2 C©u16. Khèi l−îng mét ®o¹n m¹ch cña thuû tinh h÷u c¬ lμ 11400 ®VC vμ mét ®o¹n m¹ch cña t¬ nilon- 6,6 lμ 27346 ®VC. Sè l−îng m¾t xÝch trong ®o¹n m¹ch thuû tinh h÷u c¬ vμ t¬ nilon- 6,6 nªu trªn lÇn l−ît lμ A. 100 vμ 113. B. 100 vμ 121. C. 114 vμ 113. D. 114 vμ 121. C©u17. Cho s¬ ®å ph¶n øng: Cl2,as o o X NaOH,t Y CuO,t ddAgNO3/NH3 Toluen Z T 1:1 Cho biÕt X, Y, Z, T lμ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vμ lμ s¶n phÈm chÝnh. C«ng thøc cÊu t¹o cña T lμ A. C6H5_OOCNH4 B. CH3-C6H4-COONH4 C. C6H5–COONH4 D. CH3-C6H4-OOCNH4 C©u18. ThÓ tÝch dung dÞch HNO3 67,5% (khèi l−îng riªng lμ 1,5 g/ml) cÇn dïng ®Ó t¸c dông víi xenluloz¬ t¹o thμnh 89,1 kg xenluloz¬ trinit¬rat lμ( biÕt l−îng HNO3 bÞ hao hôt lμ 20%) A. 55 lÝt. B. 81 lÝt. C. 49 lÝt. D. 70 lÝt. C©u19. Mét thÓ tÝch h¬i an®ªhit X cã thÓ céng hîp tèi ®a víi 2 thÓ tÝch khÝ H2. Trong ph¶n øng tr¸ng g−¬ng mét ph©n tö X nh−êng 2 electron. X lμ an®ehit A. no, ®¬n chøc B. no, 2 chøc, m¹ch hë. C. ®¬n chøc, m¹ch hë, cã mét nèi ®«i C=C D. kh«ng no, 2 chøc C©u20. Sè ®ång ph©n cña aminoaxit cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N lμ: A. 1. B. 2. C. 3. D 4. C©u21. Tõ NH3 ng−êi ta ®iÒu chÕ HNO3 theo s¬ ®å: NH3 → NO → NO2 → HNO3 . VËy tõ 11,2 lÝt khÝ NH3 (ë ®ktc) cã thÓ ®iÒu chÕ 200 ml dung dÞch HNO3 cã nång ®é lμ (biÕt hiÖu suÊt c¶ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ lμ 56%) A. 2,5M. B. 1,2M. C. 1,4M. D. 0,8M 2
  3. C©u22. Hîp chÊt h÷u c¬ X chøa C,H,O.Tû khèi h¬i cña X so víi H2 lμ 30. Sè c«ng thøc cÊu t¹o m¹ch hë cña X cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi Na gi¶i phãng H2 lμ A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u23. Sè chÊt trong d·y (gåm axit oxalic, etanol, phenol, glixezol, p-crezol, anilin, glixin vμ etyt axetat) cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dung dÞch NaOH lμ A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u24. Cho hçn hîp gåm a mol Na2O vμ b mol Al2O3 vμo n−íc d− sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc dung dÞch A gåm 2 chÊt tan cã sè mol b»ng nhau. Quan hÖ cña a vμ b lμ A. a = b. B. a = 2b. C. b = 2a. D. a = 1,5b. C©u25. Chia dung dÞch NaAlO2 thμnh 2 phÇn b»ng nhau. Sôc khÝ CO2 d− vμo phÇn 1 cã 23,4 gam kÕt tña t¹o thμnh. Cho tõ tõ V lÝt dung dÞch HCl 1M vμo phÇn 2 cã 15,6 gam kÕt tña t¹o thμnh. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña V lμ( biÕt c¸c ph¶n øng hoμn toμn) A. 0,3. B. 0,2. C. 0,6. D. 0,9. C©u26. Cho m gam hçn hîp gåm FeS2 vμ FeS hoμ tan hÕt vμo dung dÞch HNO3 sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc dung dÞch A chØ cã mét chÊt tan duy nhÊt vμ 6,72 lÝt khÝ NO (lμ s¶n phÈm khö duy nhÊt ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lμ( biÕt sau ph¶n øng l−u huúnh chØ ë møc oxi ho¸ + 6) A. 7,8. B. 8,2. C. 6,8. D. 9,4. C©u27. Cho d·y gåm c¸c dung dÞch riªng biÖt: NH4Cl, (NH4)2SO4, CuCl2, ZnCl2, K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3 vμ MgCl2. Cho dung dÞch Ba(OH)2 d− vμo tõng dung dÞch trong d·y sau c¸c ph¶n øng hoμn toμn, sè tr−êng hîp cã kÕt tña t¹o thμnh lμ A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. C©u28. Hßa tan 14,5 gam hçn hîp X gåm Mg, Fe, Zn trong 800 ml dung dÞch HCl 1M sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 6,72 lÝt khÝ H2( ë ®ktc) vμ dung dÞch Y. Khi c« c¹n dung dÞch Y thu ®−îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lμ A. 35,5 B. 35,8 C. 43,1. D. 43,7. C©u 29. Hîp chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C7H8O2, khi tham gia ph¶n øng víi Na thu ®−îc sè mol H2 b»ng sè mol X ph¶n øng, cßn khi t¸c dông víi NaOH chØ ph¶n øng víi tû lÖ mol 1:1. Sè ®ång ph©n cña X lμ A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 2- C©u 30. Tæng sè c¸c lo¹i h¹t mang ®Þªn trong anion XY3 lμ 82. Sè h¹t proton trong h¹t nh©n nguyªn tö X nhiÒu h¬n sè h¹t proton trong h¹t nh©n nguyªn tö Y lμ 8 h¹t. Sè hiÖu nguyªn tö cña X vμ Y lÇn l−ît lμ A. 12; 4. B. 15; 7. C. 16; 8. D. 17; 9. C©u 31. Cho d·y gåm c¸c ph¶n øng: 25 C −30 C a. Ca(OH)2 + Cl2 ⎯⎯⎯⎯→ CaOCl2 + H2O 0 0 b. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O c. NH4HCO3 ⎯⎯ NH3 + CO2 + H2O → 0 t d. NO2 +2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O e. CH3CH2OH + CuO ⎯⎯ CH3CHO + Cu + H2O. → 0 t Sè ph¶n øng trong d·y thuéc lo¹i ph¶n øng oxi ho¸ khö lμ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 32. D·y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt chØ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ trong ph©n tö lμ A. H2, NaCl, NH3 vμ CH4. B. O2, NH4Cl, HCl vμ CO2 C. CO2, NH3, CH4 vμ CH3NH2 D. CO, NH4NO3, CH4 vμ HCl C©u33. Dung dÞch A chøa 5 ion: Ba , Ca , Mg2+, 0,3 mol NO3- vμ 0,5 mol Cl- . §Ó kÕt tña hÕt tÊt c¶ c¸c 2+ 2+ ion cã trong dung dÞch A cÇn dïng tèi thiÓu V ml dung dÞch hçn hîp gåm K2CO3 1M vμ Na2CO3 1,5 M. Gi¸ trÞ cña V lμ A. 160. B. 300. C. 320 . D. 600. 3
  4. C©u 34. HÊp thô hoμn toμn 11,2 lÝt khÝ CO2( ë ®ktc) vμo 200 ml dung dÞch hçn hîp gåm KOH a(M) vμ Ba(OH)2 1M sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 19,7 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña a lμ A. 2. B. 1. C. 4. D. 2,5 . C©u35. Ph¶n øng kh«ng ®óng lμ: A. C6H5CH2OH + CuO ⎯⎯ C6H5CHO + Cu + H2O. → 0 t H+,to B.CH3COOC2H3 + H2O CH3COOH + CH3CHO t0 C. C2H5OOCC2H3 + NaOH ⎯⎯ C2H5COONa + CH3CHO. → D. CH3CH2CHO + H2 ⎯⎯⎯ CH3CH2CH2OH. → 0 Ni ,t C©u36. ChÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C3H5O2Cl cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− ®un nãng s¶n phÈm gåm muèi ( cña axit cacboxylic ®¬n chøc), an®ehit, NaCl vμ H2O. C«ng thøc cÊu t¹o cña lμ A.HCOOCH2CH2Cl B. CH3OOCCH2Cl C. CH3COOCH2Cl D. CH3CH(Cl)COOH C©u37. Cho 13 gam X gåm 2 axit cacboxylic ®¬n chøc lμ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp t¸c dông hÕt víi 5,75 gam Na, sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 18,55 gam chÊt r¾n vμ khÝ H2. VËy X gåm A. HCOOH vμ CH3COOH. B. CH3COOH vμ C2H5COOH. C. C2H5COOH vμ C3H7COOH. D. C2H3COOH vμ C3H5COOH. C©u38. Sè c«ng thøc cÊu t¹o lμ amin cña C3H9N lμ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u39. §èt ch¸y hoμn toμn 0,1 mol hçn hîp X gåm mét an®ehit A vμ mét axit cacboxylic B( A h¬n B mét nguyªn tö cacbon trong ph©n tö) thu ®−îc 3,36 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) vμ 1,8 gam n−íc. Khi cho 0,2 mol X tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng hoμn toμn víi dung dÞch AgNO3 d− trong NH3 thu ®−îc m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lμ A. 86,4. B. 32,4. C. 43,2. D. 64,8. C©u40. Xμ phßng hãa 8,6 gam este (C4H6O2) b»ng 200 ml dung dÞch NaOH 1M . Sau ph¶n øng x¶y ra hoμn toμn, c« c¹n dung dÞch thu ®−îc m gam chÊt chÊt r¾n vμ an®ehit axetic. Gi¸ trÞ cña m lμ A. 9,4. B. 13,4. C. 8,2. D. 12,2. C©u41. Cho 3,68 gam hçn hîp gåm axit focmic vμ ancol etylic t¸c dông víi 6,2 gam hçn hîp X gåm Na vμ K( cã sè mol b»ng nhau) sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña V lμ A. 2,24. B. 1,12. C. 0,896. D. 1,792. C©u42. Cho c¸c chÊt metylamin(1), ®imetylamin(2), amoniac(3), anilin(4), ®iphenylamin(5). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn tõ tr¸i sang ph¶i lμ: A. (1), (3), (4), (5), (2). C. (2), (1), (3), (4), (5). B. (1), (2), (3), (4), (5). D. (2), (1), (3). (5), (4). C©u43. Thuû ph©n este X(C5H10O2) trong m«i tr−êng axit thu ®−îc s¶n phÈm cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng . Sè c«ng thøc cÊu t¹o cña X lμ A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 C©u44. Cho m gam Al vμo 100 ml dung dÞch Cu(NO3)2 0,3 M vμ AgNO3 0,3M sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc chÊt r¾n A. Cho A t¸c dông víi dung dÞch HCl d− cã 0,336 lÝt khÝ H2 tho¸t ra (ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lμ A. 1,08. B. 0,81. C. 0,54. D. 1,35. 4
  5. PhÇn riªng ------ThÝ sinh ®−îc lμm 1 trong 2 phÇn: phÇn I hoÆc phÇn II---- PhÇn I. Theo ch−¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban (6 c©u, tõ c©u 45 ®Õn c©u 50): C©u45. Polipeptit cã c«ng thøc cÊu t¹o [-NHCH(CH3) CO-]n ®−îc ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ ph¶n øng trïng ng−ng A. Glixin C. Alanin B. Glixezin D. Anilin C©u46. Cho V lÝt khÝ Cl2 (ë ®ktc) ®i qua 2,5 lÝt dung dÞch NaOH 0,48 M ë 1000C. Sau ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 29,25 gam NaCl. V nhËn gi¸ trÞ lμ A.13,44. B. 3,36. C. 11,2. D. 6,72. C©u47. Hoμ tan 4,18 gam oleum (H2SO4. nSO3 ) vμo n−íc ®−îc 10 lÝt dung dÞch X cã pH = 2. Gi¸ trÞ cña n lμ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u48. V lÝt h¬i hi®rocacbon X m¹ch hë t¸c dông hoμn toμn víi 3V lÝt khÝ H2 thu ®−îc 2V lÝt hçn hîp khÝ Y(c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vμ ¸p suÊt). §èt ch¸y hoμn toμn 4,32 gam X thu ®−îc 4,32 gam H2O. C«ng thøc ph©n tö vμ sè c«ng thøc cÊu t¹o cña X lμ A. C4H6 vμ 2. B. C5H8 vμ 5. C. C4H6 vμ 4. D. C4H4 vμ 2. C©u49. NhËn xÐt kh«ng ®óng vÒ muèi nit¬rat lμ A. C¸c muèi nit¬rat ®Òu tan trong n−íc. B. C¸c muèi nit¬rat ®Òu kÐm bÒn víi nhiÖt. C. Dung dÞch muèi nit¬rat lu«n lu«n cã m«i tr−êng axit. D. C¸c muèi nit¬rat ®Òu lμ chÊt ®iÖn li m¹nh. C©u50. Ph¶n øng t¹o kÕt tña tr¾ng cña phenol víi dung dÞch Br2 chøng tá r»ng A. Phenol cã nguyªn tö hi®ro linh ®éng. B. Phenol cã tÝnh axit. C. ¶nh h−ëng cña nhãm –OH ®Õn gèc –C6H5 trong ph©n tö phenol. D. ¶nh h−ëng cña gèc –C6H5 ®Õn nhãm –OH trong ph©n tö phenol PhÇn II. Theo ch−¬ng tr×nh ph©n ban (6 c©u, tõ c©u 51 ®Õn c©u 56): C©u 51. Sobit lμ s¶n phÈm ®−îc t¹o thμnh trùc tiÕp tõ ph¶n øng cña glucoz¬ víi A. Ag2O(NH3) B. CH3COOH C. H2(Ni,t0) D. Cu(OH)2 C©u 52. Thuû ph©n este cã c«ng thøc ph©n tö C5H8O2 trong m«i tr−êng axit thu ®−îc mét axit cacboxylic vμ axeton. C«ng thøc cÊu t¹o cña este lμ A. CH3OOCC(CH3)=CH2 B. CH3COOC(CH3)=CH2 C. CH3COOCH=CH(CH3) D. CH3OOCCH=CH(CH3) C©u 53. Cho 500 ml dung dÞch HCl 1M tõ tõ vμo V lÝt dung dÞch NaAlO2 0,5M, sau c¸c ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 7,8 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña V lμ A. 0,2. B. 0,3 C. 0,4 D. 1. C©u 54. Cho dung dÞch A chøa hçn hîp c¸c muèi Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Al(NO3)3 vμ AgNO3. Cho dung dÞch NaOH tíi d− sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch NH3 tíi d− vμo dung dÞch A sau ph¶n øng hoμn toμn sè chÊt kÕt tña t¹o thμnh lμ A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. C©u 55. Khi thùc hiÖn ph¶n øng este ho¸ 1 mol CH3COOH vμ 2 mol C2H5OH, l−îng este lín nhÊt thu ®−îc lμ 2/3 mol. §Ó ®¹t hiÖu suÊt cùc ®¹i lμ 80%( tÝnh theo ancol) khi tiÕn hμnh ph¶n øng este ho¸ 1 mol C2H5OH cÇn sè mol CH3COOH lμ( biÕt ph¶n øng este ho¸ x¶y ra ë cïng nhiÖt ®é) A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 56. Sè c«ng thøc cÊu t¹o m¹ch hë cña C5H10O cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng hi®r« hãa t¹o thμnh 3- mªtylbutan-2-ol(3-mªtylbutanol-2) lμ A. 2 B. 3 C. 4 D.1 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản