Kiểm tra chuyên đề: Động lực học chất điểm - vật lý 10

Chia sẻ: sting_dautaydo

Câu 1. Chật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm của chất điểm là: 2 2 A. aht  225m / s . B. aht  1m / s . 2 D. aht  15m / s . 2 C. aht  30m / s . Câu 2. Giọ s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công thức đúng tính quãng đường của chuyển động thẳng đều s A. v t. 2 B. s  v.t 2 C. s ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kiểm tra chuyên đề: Động lực học chất điểm - vật lý 10

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
LẦN 1

Môn: Vật lí
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:....

Nội dung đề: 874

Câu 1. Chật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài
54 km/h/ Gia tốc hướng tâm của chất điểm là:

2 2 2
A. aht  225m / s . B. aht  1m / s . C. aht  30m / s .
2
D. aht  15m / s .

Câu 2. Giọ s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức
nào sau đây là công thức đúng tính quãng đường của chuyển động thẳng đều

v
s 2 2
B. s  v.t C. s  v .t
t.
A.
D. s  v.t

  
v13  v12  v 23 kết luận nào sau đây là
Câu 3. Khi sử dụng công thức cộng vận tốc
đúng

   
2 2
v  v12  v 23
A. Khi v12 và v 23 vuông góc 13 B. Khi v12 và v 23 ngược

hướng v13  v12  v 23

   
2 2
v12 và v 23 vuông góc v13  v12  v 23 v12 và v 23 cùng
C. Khi D. Khi

hướng v13  v12  v 23
Câu 4. Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi
chạm đất là :


A. v  9,6 m / s . B. v  19,6m / s . C. v  16,9m / s .

D. v  9,8m / s .

Câu 5. Hai xe A và B chuyển động trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, vận
tốc của hai xe là 8 m/s và 6 m/s. Vận tốc của A so với B là :

A. 2 m/s B. 10 m/s C. 16 m/s
D. 14 m/s

Câu 6. Một canô đi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu đi ngược
dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận
tốc của canô so với nước là :
A. 1 km/h. B. 25 km/h C. 10 km/h.
D. 15 km/h

Câu 7. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc (  ), tốc độ dài
(v), chu kì quay (T), và tần số (f) của chuyển động tròn đều?

2  2
v   r  2 fr   2 fr 
v
r r
T. r T.
A. B.

2 
v   r  2 Tr  r v   r  2 fr 2  r
f T.
C. D.
Câu 8. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được quãng đường s1= 12m và s2=
32 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động
của vật là :

A. 10 m/s2 B. 2,5 m/s2. C. 5 m/s2.
D. 2 m/s2.

Câu 9. Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h th ì hãm phanh và chuyển động
chậm dần đều với gia tốc 2m/s2. Quãng đường đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây
và cho đến khi dừng hẳn lần lượt là :

A. 16m và 25m. B. 16m và 72m. C. 16m và 36m.
D. 16m và 18m.

Câu 10. Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều

v2
a
r
A. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

B. Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc.

C. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm đường tròn qu ỹ đạo.

D. Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm.

Câu 11. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ

thức v  10  2t(m / s) . Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian
từ t1=2s đến t2= 4s là

A. 2 m/s B. 3m/s C. 1 m/s.
D. 4 m/s
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều

A. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc như nhau. B. Vận tốc có độ lớn không
đổi theo thời gian.

C. Véc tơ vận tốc có hướng không thay đổi. D. Vận tốc luôn có giá trị
dương.

Câu 13. Lúc 7h sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được
16 km. Cả hai chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người đi xe
đạp đuổi kịp người đi bộ vào thời điểm và vị trí nào sau đây :

A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km

B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km.

C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km.

D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km.

Câu 14. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng
biến đổi đều ? với v0, vt là vận tốc tại các thời điểm t0 và t.

v 2  v02
v  v0 vt  v0
a t t
a
a
t  t0 t  t0 t  t0
A. B. C.
v2  v2
a t 0

t  t0
D.

Câu 15. Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đường thẳng với vận tốc 10 m/s,
chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Cùng lúc đó tại một điểm B cách
A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngược chiều với xe thứ nhất chuyển động
nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2. Thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau là ?
A. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 240m. B. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp
nhau cách A 240m.

C. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 120m. D. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp
nhau cách A 120m.

Câu 16. Một quả cầu được ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s.
Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g= 10m/s. Vận tốc và trí của quả cầu sau khi
ném 2s là :

A. v =10m/s, cách mặt đất 10m B. v =10m/s, cách mặt đất
20m

C. v =5m/s, cách mặt đất 10m. D. v =5m/s, cách mặt đất
20m

Câu 17. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi được
quãng đường 15m. Thời gian rơi của vật là : (lấy g=10 m/s2)

A. t =2 s. B. t =1s. C. t =1,5 s
D. t =3s.

Câu 18. Chuyển động thẳng biến đổi đều có tọa độ x, qu ãng đường s, vận tốc v,
thời gian chuyển động t, gia tốc a. Công thức nào sau đây là SAI ?

1 1
s  v0 t  at 2 x  x 0  v 0 t  at 2 2 2
C. v  v0  2as
2 2
A. B.
2 2
D. v  v0  2as

Câu 19. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu
ca nô tắt máy và trôi theo dòng nước từ A đến B thì thời gian chuyển động là :
A. 8h. B. 2h C. 6h.
D. 6h.

Câu 20. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự
do ?

A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
B. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.

C. Tại một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
D. Lúc t=0 thì v  0

Câu 21. Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng
đều?

A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

B. Tọa độ có thể âm dương hoặc bằng không

C. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

D. Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian.

2
Câu 22. Phương trình chuyển động của một vật có dạng x  3  4t  2t . Công
thức vận tốc tức thời của vật là :


A. v  4(t  1) m/s. B. v  2(t  2) m/s. C. v  2(t  1) m/s

D. v  2(t  2) m/s.

Câu 23. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của
một điểm nằm trên vành đĩa là :
A. v=3,14 m/s. B. v =314 m/s C. v =0,314 m/s
D. v =31,4 m/s

Câu 24. Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường xe chuyển
động với vận tốc 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau xe chạy với vận tốc 60
km/h. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường AB là :

A. 48 km/h. B. 24 km/h. C. 50 km/h.
D. 40 km/h.

2
Câu 25. Một vật chuyển động với phương trình x  6t  2t . Kết luận nào sau
đây là sai ?

A. Gia tốc của vật là 2 m/s2. B. Vật chuyển động theo
chiều dương của trục tọa độ.

C. Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s. D. Vật chuyển động nhanh
dần đều

Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi
đều?

A. Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.

B. Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C. Hiệu quãng đường đi được trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng
nhau luôn là một hằng số.

D. Quãng đường đi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian.
Câu 27. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với
gia tốc 0,1 m/s2. Sau thời gian bao lâu xe đạt vận tốc 36 km/h ?

A. t  100s B. t  360s . C. t  200s
D. t  300s

Câu 28. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều qu ãng đường đi được trong
giây thứ 3 là là 8m và quãng đường đi được trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc đầu và
gia tốc của vật là:

2 2
A. v0  10m / s, a  1m / s B. v0  16m / s, a  3m / s
2
C. v0  14m / s, a  4m / s
2
D. v0  13m / s, a  2m / s

Câu 29. Công thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chu yển động tròn
đều ?

 
s
  
t 2 t . t
A. B. C.


R.
D.

Câu 30. Biểu thức gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều là :

2
B. a ht   r
A. a ht   r C. a ht  v.r
2
D. a ht  v r
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản