Kiểm tra hóa học 10: Oxi-Lưu huỳnh Trường THPT Ngô Quyền

Chia sẻ: dinhtrang1189

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra hóa học 10: oxi-lưu huỳnh trường thpt ngô quyền', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Kiểm tra hóa học 10: Oxi-Lưu huỳnh Trường THPT Ngô Quyền

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN Kiểm tra : Oxi - Lưu huỳnh
----*----
Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài 45 phút; 30 câu trắc nghiệm

Mã đề 111

Họ và tên: ……………………………………………………………………………… Số báo danh: ……………..
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, để thu khí oxi người ta thường dùng phương pháp đẩy nước. Tính chất nào sau đây là

cơ sở để áp dụng cách thu khí này đối với khí oxi ?

A. Oxi là chất khí ở nhiệt độ thường

B. Oxi là khí hơi nặng hơn không khí

C. Oxi ít tan trong nước
o
D. Oxi có nhiệt độ hóa lỏng thấp : –183 C

Câu 2: Cho phản ứng : Mg + H2SO4đặc -> MgSO4 + H2S + H2O

Hệ số cân bằng của phản ứng là:

A. 4, 4, 5, 1, 4 B. 5, 4, 4, 4, 1 C. 1, 4, 4, 4, 5 D. 4, 5, 4, 1, 4

Câu 3: Cần dùng bao nhiêu lít H2S (đktc) để khử hoàn toàn 16,8 lít khí sunfurơ (đktc) ? Biết lượng H2 S lấy dư 25%

A. 44 lít B. 42 lít C. 39 lít D. 49 lít

Câu 4: Chỉ dùng một hoá chất có thể nhận biết được các dung dịch không màu sau :

Na2SO4, NaCl, H2 SO4, HCl.Hoá chất đó là chất nào trong các chất sau ?

A. BaCO3 B. AgNO3 C. dung dịch BaCl2 D. quỳ tím

Câu 5: Sau khi hoà tan 8,45g ôlêum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200ml dung dịch NaOH

1M. Công thức của B là:

A. H2SO4 . 5SO3 B. H2 SO4.10SO3 C. H2SO4. 3SO3 D. H2SO4 . 2SO3

Câu 6: Sản phẩm tạo thành của phản ứng giữa Fe3O4 với H2SO4 đặc, nóng là

A. Fe2(SO4 )3, H2 O B. Fe2(SO4)3 , SO2, H2O

C. FeSO4, Fe2(SO4)3, H2O D. FeSO4 + H2O

Câu 7: Cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe và kim loại R vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,48l khí

(đktc) phần không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì giải phóng ra 2,24l khí (đktc). Kim loại R là:

A. Ag B. Cu C. Mg D. Pb
Mã đề 111 trang 1/4
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Câu 8: Hoà tan m gam FeXOY bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít khí (đktc) và 120 gam muối khan.

Công thức phân tử của oxit là:

A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. Fe3O2 D. FeO

Câu 9: Khí H2 S là khí rất độc, để thu khí H2 S thoát ra khi làm thí nghiệm người ta đã dùng

A. dung dịch NaOH B. dung dịch axit HCl

C. dung dịch NaCl D. nước cất

Câu 10: S vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây ?

A. S + O2  SO2 B. S + 6HNO3  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

C. S + Mg  MgS D. S + 6NaOH  2Na2S + Na2SO3 + 3H2 O

Câu 11: Cho các phản ứng sau :

(1) S + O2  SO2 (2) S + H2  H2S

(3) S + 3F2  SF6 (4) S + 2K K2S

S đóng vai trò chất khử trong những phản ứng nào?

A. (2) và (4) B. Chỉ (1) C. chỉ (3) D. (1) và (3)

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 28 gam bột sắt trong bình chứa oxi. Sau phản ứng thu được 39,2 gam hỗn hợp Fe2O3 và

Fe3O4. Hàm lượng phần trăm của Fe đã chuyển thành Fe2O3 và Fe3O4 lần lượt là

A. 45% và 55% B. 25% và 75% C. 40% và 60% D. 35% và 65%

Câu 13: Cho các phản ứng sau :

(1) H2O2 + KNO2  H2 O + KNO3

(2) H2O2 + 2KI  I2 + 2KOH

(3) H2O2 + Ag2O  2Ag + H2O + O2

(4) 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  5O2 + 8H2 O + 2MnSO4 +K2SO4

Có bao nhiêu phản ứng trong đó H2O2 đóng vai trò chất oxi hóa trong 4 phản ứng trên ?

A. 2 phản ứng B. 1 phản ứng C. 3 phản ứng D. 4 phản ứng

Câu 14: Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng:

S + 2 H2SO4 -> 3SO2 + 2H2O

Trong phản ứng này, tỉ lệ nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị ô xi hoá là

A. 2: 1 B. 1: 2 C. 1 : 3 D. 3 : 1

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 4,8g kim loại R trong H2SO4 đặc nóng thu được 1,68 lít SO2 (đktc). Lượng SO2 thu được

cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH dư thu được muối A.Kim loại R và khối lượng muối A thu được làMã đề 111 trang 2/4
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A. Fe và 11,2g B. Cu và 9,45g C. Ag và 10,8g D. Zn và 13g

Câu 16: Để tách khí H2S ra khỏi hỗn hợp với khí HCl, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch A lấy dư. Dung dịch đó là

A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch NaHS

C. Dung dịch Pb(NO3)2 D. Dung dịch AgNO3

Câu 17: Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được

A. dung dịch mất màu vàng, có hiện tượng vẩn đục B. khí màu vàng thoát ra

C. dung dịch trong suốt D. kết tủa trắng

Câu 18: H2SO4 đặc có thể làm khô khí nào sau đây ?

A. H2S B. SO2 C. CO2 D. CO

Câu 19: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S có màu đen :

4Ag + 2H2S + O2  2Ag2S + 2H2O

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng

A. Ag là chất khử, H2S là chất oxi hoá B. Ag là chất oxi hoá, H2S là chất khử

C. Ag là chất oxi hoá, O2 là chất khử D. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hoá

Câu 20: So sánh tính khử của H2S và SO2, ta có kết luận

A. Tính khử của H2S = tính khử của SO2 B. Không có cơ sở để so sánh

C. Tính khử của H2S < tính khử của SO2 D. Tính khử của H2S > tính khử của SO2

Câu 21: Có 3 bình mất nhãn, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể nhận biết dung dịch nào

đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hoá học với một thuốc thử nào sau đây?

A. Natri oxit B. Quỳ tím C. Natri hiđroxit D. Bari clorua

Câu 22: Để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm, để SO2 sinh ra không có lẫn khí khác, người ta chọn axit nào sau đây

để cho tác dụng với Na2SO3

A. axit sunfuhiđric B. axit nitric

C. axit clohidric D. axit sunfuric

Câu 23: Khi cho O3 tác dụng lên giấy tẩm dung dịch hồ tinh bột và KI, thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra

do

A. sự oxi hoá ozon B. sự oxi hoá tinh bột

C. sự oxi hoá iotua D. sự oxi hoá kali

Câu 24: Trong các chất : Na2SO3 , CaSO3, Na2S, Ba(HSO3)2, FeS, có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch HCl tạo

khí SO2 ?
Mã đề 111 trang 3/4
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A. 3 chất B. 2 chất C. 4 chất D. 5 chất

Câu 25: Có 5 dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2. Khi cho dung dịch Na2 S vào các

dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng sinh kết tủa ?

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 26: Trộn 100ml dung dịch H2SO4 20% (d = 1,14) với 400g dung dịch BaCl2 5,2%. Khối lượng chất kết tủa và các

chất trong dung dịch thu được là:

A. 23,3g và BaCl2 dư B. 46,6g và H2SO4 dư

C. 23,3g và H2SO4 dư D. 46,6g và BaCl2 dư

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S thu được khí A. Dẫn khí A vào dung dịch nước brom dư thì thu được

dung dịch B. Cho một ít dung dịch BaCl2 vào dung dịch B được kết tủa C. Vậy A, B, C lần lượt là:

A. S, H2SO4, BaSO4 B. SO2, H2SO4, BaSO4

C. SO2, HCl, AgCl D. SO3, H2SO4, BaSO4

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 5,4 gam một kim loại R chưa rõ hoá trị vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,72 lít H2

(đktc). Nếu cũng hoà tan 5,4 gam kim loại ở trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí thu được ở

(đktc) là:

A. 6,72 lít B. 4,48 lít C. 22,4 lít D. 1,12 lít

Câu 29: Cho hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 8,8 gam FeS tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra sục qua dung dịch

Pb(NO3)2 dư thấy xuất hiện a gam kết tủa màu đen. Kết quả nào sau đây đúng ?

A. a = 71,7 gam B. a =11,95 gam C. a = 57,8 gam D. a = 23,90 gam

Câu 30: Cho 0,8 gam sắt sunfat tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 1,398 gam chất kết tủa trắng. Công thức hợp

chất sắt sunfat đem dùng là :

A. Fe(SO4)3 B. Fe2(SO4)3 C. Fe3(SO4)2 D. FeSO4

---------------HẾT---------------
Mã đề 111 trang 4/4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản