Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

1
1.110
lượt xem
76
download

Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. Tìm tọa độ các điểm B và C. Tính chu vi hình bình hành AOBC. Tính diện tích hình bình hành AOBC.

Lưu

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10
Nội dung Text

  1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Môn:TOÁN-LỚP 10 Đề dự bị Thời gian:120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề kiểm tra có 02 trang ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM) Câu I: (1,25 điểm) Cho hàm số y = x − 2m x + 1 có đồ thị là ( Cm). 4 2 2 1. Cho A = [ 12;2009 ) , B = ( −∞;25 ) .Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B 2. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ ∃x ∈ ¡ : x 2 + x − 2 < 0" . Câu II: (1,75 điểm) Cho hàm số y = ax + bx + 2 có đồ thị là parabol ( P) 2 1. Tìm a,b,biết (P) có đi qua điểm C(1;-1) và có trục đối xứng là x=2. 2. Vẽ (P) 3. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng y = x . Câu III: (2,0 điểm) 1. Tìm giá trị của p để phương trình: p x − p = 4 x − 2 có nghiệm tùy ý x 2 thuộc ¡ . 2. Giải phương trình sau: x − 1 − 2 x − 2 + 3 x − 3 = 4 . Câu IV: (2,0 điểm) Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. 1. Tìm tọa độ các điểm B và C. 2. Tính chu vi hình bình hành AOBC. 3. Tính diện tích hình bình hành AOBC. II.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chọn một trong hai chương trình 1.Theo chương trình chuẩn: thí sinh làm câu Va và câu VIa Câu Va: (2,0 điểm) Cho M là một điểmuuu ộc đr ng tròn uuur ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh a. thu uuuườ uuur (O) r u 1. Chứng minh rằng: MA + MB + MC = 3MO uuu uuu uuur r r 2. Tính MA + MB + MC Câu VIa: (1,0 điểm) Cho phương trình ( m − 1) x + ( 2m − 4 ) x − 3 = 0 2 2 1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm. 2. Với giá trị nào của m dương thì phương trình có một nghiệm bằng 1?Tìm nghiệm còn lại. 2.Theo chương trình nâng cao: thí sinh làm câu Vb và câu VIb Câu Vb: (2,0 điểm)
  2. rr r 1. Cho hai vec tơ a; b khác 0 ,không cùng phương.Tìm số x sao cho hai vec tơ ur r rr r r p = 2a + b; q = a + xb là cùng phương 2. Cho M là một điểm thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh uuu uuu uuur r r a.Tính MA + MB + MC Câu VIb: (1,0 điểm) Giải và biện luận phương trình: ( m − 1) x + ( 2m − 4 ) x − 3 = 0 2 2 ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------- *Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép.
Đồng bộ tài khoản