Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011 Trường THPT Vinh Xuân

Chia sẻ: vespa_2305

Tài liệu tham khảo Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011 Trường THPT Vinh Xuân...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011 Trường THPT Vinh Xuân

Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIỂM TRA HỌC
Trường THPT Vinh Xuân
KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

TỔ TOÁN TIN MÔN TOÁN LỚP 10
- Thời gian làm bài: 90 phút

-----o0o----- ---------
-----------MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (ĐỀ TỰ LUẬN)PHẦN CHUNG (7,0 điểm )

NỘI DUNG – NHẬN THỒNG VẬN TỔNG
MỨC ĐỘ HIỂU
BIẾT DỤNG

Chương Bất Câu 1a 1
phương
IV:
trình bậc 1,0
Bất 1,0
nhất
phương
trình Bất Câu 1b 1
phương
trình

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chứa giá 1,0 1,0
trị tuyệt
đối

Chương Các Câu 2a 1
VI: công

Cung và thức cơ 1,0 1,0
bản
góc
lượng Giá trị Câu 2b 1
giác- lượng
Công giác của
thức một
1,0 1,0
lượng cung
giác
Công Câu 2c 1
thức
lượng 1,0 1,0
giác

Chương Phương Câu 3a 1
III: trình
đường
Phương 1,0 1,0
pháp tọa thẳng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

độ trong Phương Câu 3b 1
mặt trình
phẳng đường 1,0 1,0
tròn

TỔNG 3 3 1 7


3,0 3,0 1,0 7,0PHẦN RIÊNG (3,0 điểm )

Phần 1. Theo chương trình chuẩnNỘI DUNG – NHẬN THỒNG VẬN TỔNG
MỨC ĐỘ HIỂU
BIẾT DỤNG

Chương Bất Câu 4a.1 1
phương
IV:
trình bậc
Bất 1,0
hai
phương 1,0
trình


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương Công Câu 4a.2 1
thức
VI:
cộng,
Công 1,0
nhân
thức 1,0
đôi, biến
lượng
đổi
giác

Chương Hệ thức Câu 5a 1
lượng
II:
trong
Tích vô
tam giác
hướng
1,0
và ứng
1,0
dụng

TỔNG 1 2 3

3,0
1,0 2,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 2. Theo chương trình nâng caoNỘI DUNG – NHẬN THỒNG VẬN TỔNG
MỨC ĐỘ HIỂU
BIẾT DỤNG

Chương Bất Câu 4b.1 1
phương
IV:
trình bậc
Bất
hai
phương 1,0 1,0
trình

Chương Công Câu 4b.2 1
thức
VI:
cộng,
Công
nhân
thức 1,0 1,0
đôi, biến
lượng
đổi
giác

Chương Elip, Câu 5b 1
III Hypebol,

Phương Parabol
pháp tọa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

độ trong 1,0 1,0
mặt
phẳng

TỔNG 1 2 3


1,0 2,0 3,0Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận biết + 40%
thông hiểu + 30% vận dụng.

b) Đại số và hình học có tỉ lệ điểm là : 7: 3

c) Cấu trúc câu hỏi:

- Đề gồm 10 câu hỏi tự luận, mỗi câu 1 điểm.

- Đề gồm hai phần: phần chung (7 điểm) và phần riêng
(3 điểm)

- Các câu 1a, 2a, 3a là mức độ nhận biết; các câu 1b, 2b,
3b và 4a.1 (hoặc 4b.1) là mức độ thông hiểu; các câu 2c và
4a.2, 5a (hoặc 4b.2, 5b) là mức độ vận dụng.

d) Bản mô tả:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 1a: Nhận biết được bất phương trình bậc nhất và giải
được bất phương trình bậc nhất

Câu 2a: Nhận biết được công thức cơ bản của lượng giác để
tính giá trị lượng giác của một cung.

Câu 3a: Nhận biết được véctơ chỉ phương của đường thẳng
để viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Câu 1b: Hiểu được bất phương trình bậc nhất có chứa ẩn
trong giá trị tuyệt đối và cách giải

Câu 2b: Hiểu được giá trị lượng giác của các cung có liên
quan đặc biệt như cung đối nhau, cung bù nhau, cung phụ
nhau… để biến đổi và rút gọn biểu thức chứa các hàm số
lượng giác.

Câu 3b: Hiểu được điều kiện tiếp xúc của đường thẳng và
đường tròn, viết được phương trình đường tròn khi biết tâm
và bán kính của nó.

Câu 4a.1: Hiểu được cách giải bất phương trình bậc hai có
chứa ẩn số ở mẫu.

Câu 4b.1: Hiểu được điều kiện để phương trình bậc hai có
hai nghiệm dương phân biệt và biết giải hệ bất phương trình
để tìm điều kiện cho tham số m.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 2c: Vận dụng được các công thức lượng giác để chứng
minh đẳng thức lượng giác trong tam giác ABC và vận dụng
bất đẳng thức Cô-si cho ba số dương để chứng minh bất đẳng
thức cần tìm.

Câu 4a.2 và câu 4b.2: Vận dụng được các công thức hạ bậc,
công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích để rút gọn
biểu thức bằng một hằng số nên không phụ thuộc vào biến x.

Câu 5a: Vận dụng được định lý côsin trong tam giác để
chứng minh được sự liên hệ giữa các cạnh và các đường chéo
của hình bình hành.

Câu 5b: Vận dụng được điều kiện hai véctơ vuông góc và
phương trình đường thẳng có chứa tham số để tìm điểm cố
định của đường thẳng.
KIỂM TRA HỌC
Trường THPT Vinh Xuân
KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

TỔ TOÁN TIN MÔN TOÁN LỚP 10
- Thời gian làm bài: 90 phút----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----o0o----- ---------
-----------ĐỀ CHÍNH THỨCPHẦN CHUNG (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) 3x  2  5  x  2 


b) 4  2x  x 1  6


Câu 2 (3 điểm)

a) Biết Tính giá trị của
và  x  0. và sin x .

tan x  2 6 cos x
2

b) Rút gọn biểu thức
 
M  sin  5  x   cos   x   2sin   x   cos  3  x 
2 

c) Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có bất đẳng
thức
A B C 3
. Đẳng thức xảy ra khi nào?
.tan .tan 
tan
2 2 2 9

Câu 3 (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm
A 12; 3 , B  2; 1 , C  10; 4  .


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC.

b) Viết phương trình đường tròn tâm A tiếp xúc với
đường thẳng BC.PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai
phần sau (phần 1 hoặc phần 2)Phần 1. Theo chương trình chuẩn
Câu 4a (2 điểm)
x 2
1. Giải bất phương trình 
x2 x6

2. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào
biến x
 
 
S  sin 2   x   cos 2   x   cos 2 x
3 6
 

Câu 5a (1 điểm)

Tính giá trị
Cho hình bình hành ABCD có AB  1, BC  7 .

của tổng AC 2  BD 2 .
Phần 2. Theo chương trình nâng cao

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
10
Kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2010-2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 4b (2 điểm)

1. Tìm tham số m để phương trình sau có hai nghiệm
dương phân biệt:
 m  2  x 2  2  m  2  x  12  0

2. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào
biến x
 
 
P  cos 2 x  cos 2   x   cos x.cos   x 
3 3
 

Câu 5b (1 điểm)

Gọi A, B là hai điểm phân biệt di
Cho parabol (P): y  2x .
2
động trên parabol (P) sao cho OA vuông góc với OB (A, B
không trùng với gốc tọa độ O). Chứng minh rằng đường
thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.

----------------Hết----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, trường THPT Vinh Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản