KIỂM TRA MỘT TIẾT môn toán đại số 8

Chia sẻ: Le Thi Cam Cam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
202
lượt xem
21
download

KIỂM TRA MỘT TIẾT môn toán đại số 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kiểm tra kiến thức học sinh đ học về phương trình v lin hệ thực tế để giải bi ton bằng cch lập phương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA MỘT TIẾT môn toán đại số 8

  1. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 Ngày soạn :/3/10 Tuaàn : 28 Ngày dạy : /3/10 Tieát : 56 KIỂM TRA M ỘT TIẾT I. Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức học sinh đã học về phương trình và liên hệ thực tế để giải bài toán bằng cách lập phương trình. II. Chuẩn bị: 1. Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm III. Các bước lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Phát đề bài 3. Thu bài Trường THCS Lê Quí Đôn. Hoï teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ EÀ KIEÅM TRA 1 Tôùp: . . . . . . . L IEÁT MOÂN : ÑAÏI SOÁ 8 Đề A ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA GIAÙO VIEÂN: Bài 1: (2ñieåm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng? Câu 1 / Tìm phương trình bậc nhất một ẩn? A.x + 3y = 0 B.2x2 + 1 = 0 C. 0x + 1 = 0 D. 2x Câu 2 / Tìm phương trình tích? A.(x + 2)(3x – 1) = 0 B.2x(x - 3) + 5(x 2 C. x + 4x + 4 = 0 D.-2x + 6 = 0 x + 3 2x − 1 Câu 3/ Phương trình = có ĐKXĐ là: x − 3 2x + 1 1 1 1 1 A.x 3 ; x B. x -3 ; x C.x 3 ; x - D.x -3 ; x - 2 2 2 2 Câu 4/Phöông trình 2x - 4 = 10 vaø phöông trình 7x − 2 = 19 laø hai phöông trình töông ñöông. A.Đúng B.Sai C.Cả A,B đều đúng D.Cả A,B đều sai Bài 2: (6ñieåm). Giaûi caùc phöông trình sau ñaây : a) 7 + 2x = 22 − 3x ; b) 2x(x - 3) + 5(x -3) = 0 2− x 1− x x +1 x 5 12 −1 = − − =2 c) +1 ; d) x−2 x+2 x −4 2008 2009 2010 Bài 3: (2ñieåm). GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  2. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 Moät ngöôøi ñi xe maùy töø A ñeán B với vaän toác trung bình 30km/h. Luùc veà ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác trung bình 24km/h do ñoù thôøi gian veà laâu hôn thôøi gian ñi laø 30phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB ? Đề B ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA GIAÙO VIEÂN: Bài 1: (2ñieåm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng? Câu 1 / Tìm phương trình bậc nhất một ẩn? C. 2x2 + 1 = 0 A.2x + y = 0 B. 2x + 1 = 0 D.0x + Câu 2 / Tìm phương trình tích? A. x2- 4x + 4 = 0 B.2x(x + 1) – 3(x + 1) = 0 C.-3x + 4 = 0 D. (3x - 2)(x + 1) = 0 x + 2 2x − 1 Câu 3/ Phương trình = có ĐKXĐ là: x + 3 2x + 1 1 1 1 1 A.x 3 ; x B. x -3 ; x C.x -3 ; x - D.x 3 ; x - 2 2 2 2 Câu 4/Phöông trình 2x + 4 = 10 vaø phöông trình 7x − 2 = 19 laø hai phöông trình töông ñöông. A.Đúng B.Sai C.Cả A,B đều đúng D.Cả A,B đều sai Bài 2: (6ñieåm). Giaûi caùc phöông trình sau ñaây : a) 8x − 3 = 5x +12 ; b) 2x(x + 1) – 3(x + 1) = 0 2− x 1− x x x +1 6 4 −1 = − + =1− 2 c) ; d) x +3 x−3 x −9 2008 2009 2010 Bài 3: (2ñieåm). Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B, vôùi vaän toác trung bình 15km/h. Luùc veà ngöôøi ñoù chæ ñi vôùi vaän toác trung bình 12km/h, neân thôøi gian veà nhieàu hôn thôøi gian ñi laø 45phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB ? IV. ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM : ÑEÀ A ÑEÀ B GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  3. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 Bài 1: (moãicaâu0,5ñieåm) Bài 1: (moãi caâu 0,5ñieåm) Câu 1:B ; Câu 2:D ; Câu 3:C ; Câu 4:A Câu 1:D ; Câu 2:A ; Câu 3:C ; Câu 4:B Bài 2: (6ñieåm) Bài 2 : (6ñieåm) b) 8x – 3 = 5x + 12 a) 7 +2x =22 – 3x 8x - 5x = 12 +3………… 2x +3x =22– 7…………(0,5ñieåm) (0,5ñieåm) 3x = 15…………………………. 5x =15…………………………. (0,5ñieåm) (0,5ñieåm) x = 5……………………………. x =3……………………………. (0,5ñieåm) (0,5ñieåm) Vậy tập nghiệm của phương trình là: Vậy tập nghiệm của phương trình là: S ={5}……………………………. S = 3}……………………………. { (0,5ñieåm) (0,5ñieåm) b) 2x(x + 1) - 3(x + 1) = 0 b) 2x(x – 3) +5(x – 3) =0 (x + 1)(2x - 3) = (x – 3)(2x+5) =0…………………….. 0……………………..(0,5ñieåm) (0,5ñieåm) x + 1 = 0 hoặc 2x - 3 = x – 3 =0 ho c 2x +5 =0………… ặ 0…………(0,5ñieåm) (0,5ñieåm) * x+1=0 * x – 3 =0 x =-1 … x= …………………………………. 3…………………………………………. (0,25ñieåm) (0,25ñieåm) *2x - 3 = 0 *2x +5 =0 −5 3 x= x= 2 2 ……………………………………. ……………………………………. (0,25ñieåm) (0,25ñieåm) Vậy tập nghiệm của phương trình là: Vậy tập nghiệm của phương trình là: −5 3 S ={-1; }……………………………. { }……………………………. S = 3; 2 2 (0,5ñieåm) (0,5ñieåm) c) ÑKXÑ : x ≠ ± 3 ……………………. c) ÑKXÑ : x ≠ ± 2 …………………. (0,25ñieåm) (0,25ñieåm) (x+1)Quy ñoàng vaø khöû maãu ta được : Quy ñoàng vaø khöû maãuc : ta đượ (x+2) −2) = 12+x −5(x −4…(0,25ñieåm) 2 (x+1) (x−3) + 6(x+3) = x2−9−4… (0,25ñieåm) 2 2 x + 3x + 2 – 5x + 10 = 12 +x – x2 - 2x - 3 + 6x + 18 = x2 - 9 – 4(0.25) 4(0.25đ) -2x = -4 ………………(0.25điểm) 4x = −28………………(0.25điểm) x = 2(không thỏa ĐKXĐ) ……… x =- 7(thỏa ĐKXĐ) ……… (0.25điểm) (0.25điểm) Vậy phöông trình voâ nghieäm. …… GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  4. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 (0.25điểm) Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {-7} ………(0.25điểm) 2−x 1− x 2−x 1− x x x −1 = − −1 = − d) d) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2− x �−x � �− x 2− x �−x � �− x 1 � 1 � +1 = � + 1� � + + 1� +1 = � + 1� � + + 1� 2008 2009 � � 2010 � � 2008 2009 � � 2010 � � 2010 − x 2010 − x 2010 − x 2010 − x 2010 − x 2010 − x = + = + 2008 2009 2010 2008 2009 2010 1 1 1� ( 2010 − x ) � 1 1 1� ( 2010 − x ) � − = = − − − � � � � 2008 2009 2010 � � 2008 2009 2010 � � 0(0.25 0(0.25 2010 – x = 0 2010 – x = 0 x = 2010 x = 2010 Vậy tập nghiệm của phương trình là: Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {2010} S = {2010} ……………………………………. ……………………………………. (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) Bài 3: (2 ñieåm) Bài 3 : (2 ñieåm) 1 3 30 phuùt = (h)...................... 45 phuùt = (h)..................... 2 4 (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) Goïi x(km) là ñoä daøi quaõng Goïi x(km) là ñoä daøi quaõng ñöôøng AB. ñöôøng AB. ÑK : x > 0 ..................... (0.25ñiểm) ÑK : x > 0 ..................... (0.25ñiểm) x x Thôøi gian ñi laø : (h................ Thôøi gian ñi laø : .................... 30 15 (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) x x Thôøi gian veà laø : (h)................ Thôøi gian veà laø : (h)................ 24 12 (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) Theo đề ta coù phöông trình : Theo đề ta coù phöông trình : x x 1 x x 3 − = ................ − 15 = ................ 30 24 2 12 4 (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) 5x – 4x = 60................ 5x – 4x = 45................ (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) x = 60(TMÑK) ................ x = 45(TMÑK) ................ (0.25ñiểm) (0.25ñiểm) Vậy ñoä daøi quaõng ñöôøng AB laø Vậy ñoä daøi quaõng ñöôøng AB laø 60km (0.25đ) 45km (0.25đ) GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  5. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 *Chú ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng đều được điểm tối đa. GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
Đồng bộ tài khoản