KIỂM TRA MỘT TIẾT môn toán đại số 8

Chia sẻ: camhuongkbang

- Kiểm tra kiến thức học sinh đ học về phương trình v lin hệ thực tế để giải bi ton bằng cch lập phương trình.

Nội dung Text: KIỂM TRA MỘT TIẾT môn toán đại số 8

Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8
Ngày soạn :/3/10
Tuaàn :
28 Ngày dạy : /3/10
Tieát :
56
KIỂM TRA M ỘT TIẾT
I. Mục tiêu:
- Kiểm tra kiến thức học sinh đã học về phương trình và liên hệ thực tế để
giải bài toán bằng cách lập phương trình.
II. Chuẩn bị:
1. Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Phát đề bài
3. Thu bài
Trường THCS Lê Quí Đôn.
Hoï teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñ EÀ KIEÅM TRA 1
Tôùp: . . . . . . .
L IEÁT MOÂN : ÑAÏI SOÁ 8
Đề A
ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA GIAÙO VIEÂN:
Bài 1: (2ñieåm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?
Câu 1 / Tìm phương trình bậc nhất một ẩn?
A.x + 3y = 0 B.2x2 + 1 = 0 C. 0x + 1 = 0 D. 2x
Câu 2 / Tìm phương trình tích?
A.(x + 2)(3x – 1) = 0 B.2x(x - 3) + 5(x
2
C. x + 4x + 4 = 0 D.-2x + 6 = 0
x + 3 2x − 1
Câu 3/ Phương trình = có ĐKXĐ là:
x − 3 2x + 1
1 1 1 1
A.x 3 ; x B. x -3 ; x C.x 3 ; x - D.x -3 ; x -
2 2 2 2
Câu 4/Phöông trình 2x - 4 = 10 vaø phöông trình 7x − 2 = 19 laø
hai phöông trình töông ñöông.
A.Đúng B.Sai
C.Cả A,B đều đúng D.Cả A,B đều sai
Bài 2: (6ñieåm). Giaûi caùc phöông trình sau ñaây :
a) 7 + 2x = 22 − 3x ; b) 2x(x - 3) + 5(x -3) = 0
2− x 1− x
x +1 x
5 12
−1 = −
− =2
c) +1 ; d)
x−2 x+2 x −4 2008 2009 2010
Bài 3: (2ñieåm).
GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8
Moät ngöôøi ñi xe maùy töø A ñeán B với vaän toác trung bình
30km/h. Luùc veà ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác trung bình 24km/h do
ñoù thôøi gian veà laâu hôn thôøi gian ñi laø 30phuùt. Tính quaõng
ñöôøng AB ?
Đề B
ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA GIAÙO VIEÂN:
Bài 1: (2ñieåm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?
Câu 1 / Tìm phương trình bậc nhất một ẩn?
C. 2x2 + 1 = 0
A.2x + y = 0 B. 2x + 1 = 0 D.0x +
Câu 2 / Tìm phương trình tích?
A. x2- 4x + 4 = 0 B.2x(x + 1) – 3(x
+ 1) = 0
C.-3x + 4 = 0 D. (3x - 2)(x + 1) = 0
x + 2 2x − 1
Câu 3/ Phương trình = có ĐKXĐ là:
x + 3 2x + 1
1 1 1 1
A.x 3 ; x B. x -3 ; x C.x -3 ; x - D.x 3 ; x -
2 2 2 2
Câu 4/Phöông trình 2x + 4 = 10 vaø phöông trình 7x − 2 = 19 laø
hai phöông trình töông ñöông.
A.Đúng B.Sai
C.Cả A,B đều đúng D.Cả A,B đều sai
Bài 2: (6ñieåm). Giaûi caùc phöông trình sau ñaây :
a) 8x − 3 = 5x +12 ; b) 2x(x + 1) – 3(x + 1) = 0
2− x 1− x x
x +1 6 4
−1 = −
+ =1− 2
c) ; d)
x +3 x−3 x −9 2008 2009 2010

Bài 3: (2ñieåm).
Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B, vôùi vaän toác trung bình
15km/h. Luùc veà ngöôøi ñoù chæ ñi vôùi vaän toác trung bình
12km/h, neân thôøi gian veà nhieàu hôn thôøi gian ñi laø
45phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB ?
IV. ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM :

ÑEÀ A ÑEÀ B

GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8
Bài 1: (moãicaâu0,5ñieåm) Bài 1: (moãi caâu 0,5ñieåm)
Câu 1:B ; Câu 2:D ; Câu 3:C ; Câu 4:A
Câu 1:D ; Câu 2:A ; Câu 3:C ; Câu 4:B
Bài 2: (6ñieåm)
Bài 2 : (6ñieåm)
b) 8x – 3 = 5x + 12
a) 7 +2x =22 – 3x
8x - 5x = 12 +3…………
2x +3x =22– 7…………(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)
3x = 15………………………….
5x =15………………………….
(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)
x = 5…………………………….
x =3…………………………….
(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
S ={5}…………………………….
S = 3}…………………………….
{
(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)
b) 2x(x + 1) - 3(x + 1) = 0
b) 2x(x – 3) +5(x – 3) =0
(x + 1)(2x - 3) =
(x – 3)(2x+5) =0……………………..
0……………………..(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)
x + 1 = 0 hoặc 2x - 3 =
x – 3 =0 ho c 2x +5 =0…………

0…………(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)
* x+1=0
* x – 3 =0
x =-1 …
x=
………………………………….
3………………………………………….
(0,25ñieåm)
(0,25ñieåm)
*2x - 3 = 0
*2x +5 =0
−5 3
x=
x=
2
2
…………………………………….
…………………………………….
(0,25ñieåm)
(0,25ñieåm)
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
−5 3
S ={-1; }…………………………….
{ }…………………………….
S = 3;
2
2
(0,5ñieåm)
(0,5ñieåm)

c) ÑKXÑ : x ≠ ± 3 …………………….
c) ÑKXÑ : x ≠ ± 2 ………………….
(0,25ñieåm)
(0,25ñieåm)
(x+1)Quy ñoàng vaø khöû maãu ta được :
Quy ñoàng vaø khöû maãuc :
ta đượ
(x+2) −2) = 12+x
−5(x −4…(0,25ñieåm)
2
(x+1) (x−3) + 6(x+3) = x2−9−4…
(0,25ñieåm)
2 2
x + 3x + 2 – 5x + 10 = 12 +x – x2 - 2x - 3 + 6x + 18 = x2 - 9 –
4(0.25) 4(0.25đ)
-2x = -4 ………………(0.25điểm) 4x = −28………………(0.25điểm)
x = 2(không thỏa ĐKXĐ) ……… x =- 7(thỏa ĐKXĐ) ………
(0.25điểm) (0.25điểm)
Vậy phöông trình voâ nghieäm. ……
GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8
(0.25điểm) Vậy tập nghiệm của phương trình là:
S = {-7} ………(0.25điểm)
2−x 1− x 2−x 1− x
x x
−1 = − −1 = −
d) d)
2008 2009 2010 2008 2009 2010
2− x �−x � �− x 2− x �−x � �− x
1 � 1 �
+1 = � + 1� �
+ + 1� +1 = � + 1� �
+ + 1�
2008 2009 � � 2010 �
� 2008 2009 � � 2010 �

2010 − x 2010 − x 2010 − x 2010 − x 2010 − x 2010 − x
= + = +
2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 1 1�
( 2010 − x ) � 1 1 1�
( 2010 − x ) � −
= =
− − −
� � � �
2008 2009 2010 �
� 2008 2009 2010 �

0(0.25 0(0.25
2010 – x = 0 2010 – x = 0
x = 2010 x = 2010
Vậy tập nghiệm của phương trình là: Vậy tập nghiệm của phương trình là:
S = {2010} S = {2010}
……………………………………. …………………………………….
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
Bài 3: (2 ñieåm) Bài 3 : (2 ñieåm)
1 3
30 phuùt = (h)...................... 45 phuùt = (h).....................
2 4
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
Goïi x(km) là ñoä daøi quaõng Goïi x(km) là ñoä daøi quaõng
ñöôøng AB. ñöôøng AB.
ÑK : x > 0 ..................... (0.25ñiểm) ÑK : x > 0 ..................... (0.25ñiểm)

x x
Thôøi gian ñi laø : (h................ Thôøi gian ñi laø : ....................
30 15
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
x x
Thôøi gian veà laø : (h)................ Thôøi gian veà laø : (h)................
24 12
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
Theo đề ta coù phöông trình : Theo đề ta coù phöông trình :
x
x 1 x
x 3
− = ................ − 15 = ................
30
24 2 12 4
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
5x – 4x = 60................ 5x – 4x = 45................
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
x = 60(TMÑK) ................ x = 45(TMÑK) ................
(0.25ñiểm) (0.25ñiểm)
Vậy ñoä daøi quaõng ñöôøng AB laø Vậy ñoä daøi quaõng ñöôøng AB laø
60km (0.25đ) 45km (0.25đ)GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8

*Chú ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng đều được điểm tối đa.
GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản