Kiến thức cơ bản về amin

Chia sẻ: meoconanca

Khái niệm Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản