Kiến thức cơ bản về internet và mạng

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

1
212
lượt xem
63
download

Kiến thức cơ bản về internet và mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

internet là gì? lịch sử của internet : năm 1969 mạng ARPAnet dùng phương thức truyền thông TCP (transmission control protocol) các tổ chức trên thế giới triển khai các mạng nội bộ,mạng mở rộng,mạng liên tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức cơ bản về internet và mạng

 1. Ph n 2 KI N TH C CƠ B N V INTERNET VÀ M NG ((Ngu n tư li u: ð i h c C n Thơ))
 2. N I DUNG 1. Internet là gì? 2. World Wide Web (WWW) 3. M ng Intranet và m ng Extranet 4. M ng LAN và WAN 5. M ng không dây, Bluetooth & WiFi 6. Các nhà cung c p d ch v trên Internet 7. Ngôn ng HTML và công c thi t k web 8. Công ngh h tr phát tri n web 9. M t s giao th c 2
 3. Internet là gì Internet là gì? Internet là m ng máy tính bao g m nhi u m ng c a các t ch c, qu c gia trên toàn th gi i Internet là m ng máy tính l n nh t th gi i hay Internet là m ng c a các m ng (network of networks) Giao th c Internet: TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) là 2 giao th c chính c a Internet Công vi c c a IP là chuy n d li u thô - các packet - t nơi này t i nơi khác Công vi c c a TCP là qu n lý dòng ch y và ñ m b o r ng d li u là ñúng 3
 4. Mô hình Internet 4
 5. Internet là gì L ch s c a Internet: Năm 1969, m ng ARPAnet ARPAnet dùng giao th c truy n thông TCP (Transmission Control Protocol) Các t ch c trên th gi i tri n khai các m ng n i b , m ng m r ng, m ng liên t ch c (inter-organization network) ARPA t n d ng phát minh IP ñ t o thành giao th c TCP/IP - hi n nay ñang s d ng cho Internet 5
 6. Internet là gì Tên mi n và ñ a ch IP Tên mi n là tên duy nh t trên Internet nh m th hi n tên riêng c a m t t ch c hay cá th Ví d : microsoft.com, goodsonlines.com… M i tên mi n ñ u ph i ñư c ñăng ký Tên mi n qu c t và tên mi n VN 6
 7. Internet là gì Tên mi n và ñ a ch IP M i website hi n h u và ñư c lưu tr trên Internet có m t ñi ch duy nh t, g i là ñ a ch IP ð a ch IP d ng: x.x.x.x , trong ñó x = {0…255} Tên mi n s ánh x m t ñ a ch IP thành m t tên thân thu c, d nh hơn Ví d : www.microsoft.com ánh x t i IP: 207.46.156.156 7
 8. Internet là gì T ch c tên mi n H th ng tên mi n là d ng cơ s d li u phân tán, phân c p, bao g m: Tên mi n c p ñ nh (Top level domain): Là tên mi n dư i nút g c. Ví d : .com, .org, .vn Tên mi n c p 2. Ví d : .edu.vn, .com.vn Tên mi n c p 3. Ví d : .ctu.edu.vn, .thanhnien.com.vn 8
 9. Internet là gì Phân lo i tên mi n Tên mi n d ng t ch c “.com” (commercial): lĩnh v c thương m i “.edu.vn” (education): lĩnh v c giáo d c “.gov.vn” (governmnet): chính ph “.org” (Organization): các t ch c “.mil” (miltary) cho lĩnh v c quân s “.net” (network): các m ng …. 9
 10. Internet là gì Phân lo i tên mi n Tên mi n d ng ñ a lý .vn: Vi t Nam .us: United State .be: Belgium .th: Thailand .sg: Singapore …. 10
 11. World Wide Web Năm 1990, Tim Berners-Lee c a CERN (the European Laboratory for Particle Physics – Phòng nghiên c u V t lý H t nhân Châu Âu) phát minh ra WWW Các t ch c, cá nhân khác ti p t c phát minh ra nhi u ng d ng, giao th c cho WWW v i các ngôn ng l p trình, trình duy t trên các h ñi u hành khác nhau 11
 12. World Wide Web World Wide Web vi t t t là WWW hay g i ng n g n là Web Web là m t d ch v c a Internet Web ch a thông tin bao g m văn b n, hình nh, âm thanh và th m chí c video ñư c k t h p v i nhau Web cho phép ta có th “chui” vào m i ngõ ngách trên Net 12
 13. M t ph n c u trúc c a trang Wikipedia 13
 14. World Wide Web Website là gì? Website, ho c Web site (vi t t t là site) là m t t p h p trang web, thư ng ch n m trong m t tên mi n Website là t p h p nh ng trang web ñư c liên k t v i nhau theo m t c u trúc Các trang web ñư c liên k t b ng nh ng siêu k t n i (hyperlinks) Trang ch (homepage) Là trang ñ u tiên hi n lên màn hình sau khi gõ ñ a ch website vào khung Address c a trình duy t web Kích thư c c a trang web 14
 15. World Wide Web Trang VnExpress 15
 16. M ng Intranet và Extranet M ng n i b (Intranet) là m ng dùng trong n i b t ch c, cũng dùng giao th c TCP/IP c a Internet M ng n i b thư ng ñư c s d ng ñ lưu thông tin, chia s file, cung c p thông tin dùng chung cho toàn t ch c Thông thư ng, ch nh ng ai ñư c cho phép m i ñư c quy n truy c p m ng n i b này 16
 17. M ng Intranet và Extranet M ng Intranet 17
 18. M ng Intranet và Extranet M ng m r ng (Extranet) là m ng n i b nhưng cho phép m t s ñ i tư ng ngoài t ch c truy c p v i nhi u m c ñ phân quy n khác nhau M ng m r ng giúp t ch c liên h v i ñ i tác ti n l i, nhanh chóng, kinh t hơn 18
 19. M ng LAN và WAN M ng c c b -LAN (Local Area Network): K t n i các máy tính trong m t khu v c kho ng vài trǎm mét LAN ñư c th c hi n thông qua các môi trư ng truy n thông t c ñ cao ví d cáp ñ ng tr c, hay cáp quang LAN thư ng ñư c s d ng trong n i b m t cơ quan/t ch c 19
 20. M ng LAN và WAN M ng LAN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản