Kiên trì tìm kiếm công việc lý tưởng

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
16
download

Kiên trì tìm kiếm công việc lý tưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiếm tìm một công việc phù hợp đúng với năng lực và sở thích của mình không phải là dễ dàng. Nhưng rồi bạn cũng sẽ đạt được nguyện vọng của mình, chỉ cần bạn có tính kiên trì… Khi tôi vừa kết thúc bài thuyết trình về quyền lựa chọn – sự quan trọng trong vấn đề tìm kiếm việc làm mà bạn cảm thấy ưa thích - một thính giả phía dưới đã chia sẻ câu chuyện như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiên trì tìm kiếm công việc lý tưởng

  1. Kiên trì tìm ki m công vi c lý tư ng Ki m tìm m t công vi c phù h p úng v i năng l c và s thích c a mình không ph i là d dàng. Nhưng r i b n cũng s t ư c nguy n v ng c a mình, ch c n b n có tính kiên trì… Khi tôi v a k t thúc bài thuy t trình v quy n l a ch n – s quan tr ng trong v n tìm ki m vi c làm mà b n c m th y ưa thích - m t thính gi phía dư i ã chia s câu chuy n như sau: Ngư i con trai m i t t nghi p c a bà ã b t u n tu i i ki m tìm vi c làm. V i ki n th c chuyên môn v k toán, th trư ng lao ng em l i cho c u nhi u s l a ch n h p d n và c u cũng ã nh n ư c khá nhi u l i chào m i c a các công ty. Nhưng không nơi nào m i vi c di n ra suôn s . Có r t nhi u công vi c cho b n l a ch n, nhưng tìm ư c công vi c phù h p m t công ty, khi nhà tuy n d ng h i l i không ph i là d nh: www.allfloyd.com c m nghĩ c a c u ta v công vi c mà c u v a ư c m i d tuy n: "V i thang i m t 1 n 10, c u ánh giá th nào khi ư c làm vi c ây?" Gen Y k l i r ng: Anh ta tr l i m t cách r t thành th t: “có l là 8 i m”. Nhà tuy n d ng yêu c u chàng trai tr g p l i ông sau m t tu n n a và nói r ng "tôi hy v ng c u s cho i m 10 vào l n g p sau". M t tu n sau, c u ta v n kh ng nh, "M c i m ch có th là 8". M c cho gia ình lo l ng, c u v n c g ng ki m tìm m t công ty mà c u mu n nó ph i t i m 10+.
  2. T i m t h i ch vi c làm, c u ã tìm th y m t công ty ã th c s gây ư c n tư ng v i c u. C u thích cung cách làm vi c và c u ã tìm hi u m i thông tin v công ty ó. Ch có m tv n duy nh t là công ty này không tuy n nhân viên k toán - t t c các v trí còn tr ng ây u ang c n tuy n d ng nh ng i tư ng là k sư. Không n n lòng, c u ã n th ng công ty và bày t ni m am mê ư c làm vi c cho công ty ó c a mình. Sau tám l n ph ng v n, c u ã ư c nh n vào làm vi c t i công ty - nơi có môi trư ng mà c u tin ch c r ng s áp ng nh ng gì c u mong i i v i công vi c c a mình. Rõ ràng công ty cũng nh n ra l i ích c a quy n l a ch n. i v i cá nhân, tìm ư c m t công vi c yêu thích là i u t t v i h - nhưng i u này cũng óng vai trò quan tr ng không kém i v i s thành công c a m t công ty. V i b n, công vi c nào là lý tư ng? nh: mbec.phila.gov H s nh n ư c l i ích l n t vi c tuy n d ng ó cũng như các l i ích i kèm khác như tính i m i, d ch v khách hàng và thái c ng tác. Công ty ã r t khôn ngoan khi tuy n d ng ngư i th t s có ni m say mê làm vi c cho công ty. Peter Drucker[1] ã t ng tiên oán và c nh báo v i chúng ta v t m quan tr ng ngày càng tăng c a quy n l a ch n, v n mà ông coi là cu c cách m ng trong kh năng giao
  3. ti p gi a con ngư i s di n ra trong th k này trong m t bài vi t mà ông vi t vào năm 2000. "Trong vài trăm năm t i, khi mà l ch s s ư c vi t d a trên nh ng tri n v ng dài h n, s ki n quan tr ng nh t theo ánh giá c a các nhà s h c nhi u kh năng không ph i là công ngh , không ph i Internet, và cũng không ph i là thương m i i n t . ó chính là s thay i chưa t ng có c a v th con ngư i. L n u tiên, theo nghĩa en, m t s lư ng ngư i ông o và ngày càng tăng n như v y có quy n l a ch n cho riêng mình". Vi c tìm ki m nh ng y u t thu hút b n là m t nhi m v c a riêng m i cá nhân. iv i t ng ngư i, y u t khi n h c m th y b thu hút m i ngư i l i m i khác. M i ngư i chúng ta s c m th y s h p d n b i nh ng giá tr khác nhau. M t s ngư i quan tâm sâu s c n nh ng m i quan h xã h i và quan h b n bè mà h có kh năng t o l p ư c. Ngư i khác l i quan tâm n cơ h i th hi n óc sáng t o c a mình. Bên c nh ó l i có nh ng ngư i mong mu n ki m ư c th t nhi u ti n v i m t công vi c linh ho t, càng ít ràng bu c càng t t. M t s ngư i l i mu n n ơn ngư i khác ho c t o ra m t i u gì ó thay i lâu dài cho th gi i này. Chúng ta cũng mu n làm vi c theo nh ng phong cách h t s c khác nhau. Có ngư i thích làm nh ng công vi c l p i l p l i, ngư i khác l i thích nh ng công vi c có tính k t c u cao. M i ngư i b thu hút và h p d n b i nh ng nh hư ng ngh nghi p Có ngư i thích làm vi c theo nhóm, và m c tiêu khác nhau nh: www.warminstertownship.org ngư i khác l i thích làm vi c c l p. Có ngư i thích làm vi c dư i s hư ng d n ch b o hàng ngày. Ngư i khác l i làm vi c v i năng su t cao nh t khi h m t mình t gi i quy t riêng công vi c ó.
  4. Chúng ta b thu hút và h p d n b i các nh hư ng ngh nghi p và m c tiêu khác nhau. M t s ngư i yêu thích r i ro và cũng thích “d n thân” vào nh ng môi trư ng có tính r i ro cao nhưng cũng em l i l i nhu n cao. M t s ngư i khác l i mong mu n có nh ng bư c ti n th t s n nh và v ng ch c trong công vi c c a mình. Ch c ch n b n x ng áng tìm ư c công vi c mà b n yêu thích. M c d u tôi bi t r ng v i th c t th trư ng lao ng hi n nay, tìm ư c công vi c như v y không ph i là i u d dàng. Nhưng b n hãy luôn th hi n thái nhi t tình và mong mu n làm vi c cho công ty ó ngay c khi không có ư c m t s kh i u suôn s . Hy v ng công ty mà b n l a ch n cũng hành ng khôn ngoan như công ty trong câu chuy n c a chàng trai này. Cũng gi ng như vi c i tìm ngư i b n i c a mình - c m th y ti c nu i khi có m t cu c hôn nhân không h nh phúc - xin ng bao gi làm nh ng công vi c mà b n c m th y không th t s tâm huy t v i nó. - Bài vi t ăng chuyên m c “Across the Ages” c a Tammy Erickson trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] Peter Drucker sinh năm 1909 t i Áo, l y b ng Ti n s Lu t t i i h c Frankfurt năm 1931. Cu c i c a Peter Drucker g n li n v i s bi n i nhanh chóng c a th gi i kinh doanh trong n a cu i th k 20. Ông vi t t ng c ng ch ng 40 cu n sách. Ông ã nh hư ng n nhi u th h doanh nhân và nhà qu n lý t th p niên 1950 n nay và t ng ư c ví là cha c a ngh thu t qu n tr kinh doanh
Đồng bộ tài khoản