Kính áp tròng giúp gì cho sức khỏe?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Kính áp tròng giúp gì cho sức khỏe?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kính áp tròng không chỉ tiện dụng, thẩm mỹ mà còn có thể hỗ trợ trong điều trị các bệnh như đau đầu, tiểu đường, glôcôm…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kính áp tròng giúp gì cho sức khỏe?

  1. Kính áp tròng giúp gì cho s c kh e? Kính áp tròng không ch ti n d ng, th m m mà còn có th h tr trong i u tr các b nh như au u, ti u ư ng, glôcôm… au n a u Kính áp tròng có s c ư c phát tri n làm gi m s au n do ch ng au n a u gây ra. Chúng l c các bư c sóng dài trong ánh sáng mà có th kích th c quá m c cơ quan th c m - v n nh y v i ánh sáng trên b m t m t - và gây ra au u. BS Richard Garrison, b nh vi n San Jacinto Methodist (Texas, M ) ã kh o sát 33 b nh nhân b au u có ti n s s ánh sáng - quá nh y c m v i ánh sáng. Nh ng ngư i này ư c eo kính áp tròng
  2. có s c trong su t th i gian ti p xúc v i ánh sáng, k t qu là ch ng au u gi m ngay l p t c as b nh nhân. Các v n ng viên cũng có th eo kính áp tròng có s c vì kính này s gi ng như kính râm, giúp h nhìn qu bóng t t hơn trong i u ki n n ng chói chang. Chúng ho t ng b ng cách l c sáng trong khi giúp m t thư giãn. Không như kính râm, kính áp tròng không gi i h n t m nhìn. Chúng cũng không b làm m b i m hôi hay b i b m….
  3. Kính sát tròng có s c ư c phát tri n gi m s au n c a ch ng au n a u gây ra. Ti u ư ng M t ti n b m i trong công ngh kính áp tròng là có th th y liên t c ki m tra ư ng huy t thay vì dùng test trên da. Các nhà nghiên c u H Western Ontario (Canada), ã t o ra các kính áp tròng mà có th ph n ng hóa h c v i ư ng glucose trong nư c m t. Kính áp tròng
  4. s ki m soát m c ư ng huy t và báo cho ngư i eo b t kỳ s thay i nào b ng s thay i màu s c, i u này s giúp nh ng ngư i m c b nh luôn ki m soát ư c ư ng huy t c a mình. Glucose s xu t hi n 30 phút trong nư c m t sau khi m c ư ng huy t này xu t hi n trong máu. Còn n u dùng test chích trên da thì c n cách nhau vài gi m i l n test. Vì th kính áp tròng v n là phương pháp hi u qu và ít nh hư ng t i cơ th hơn. c khó GS John Stein, H Oxford, ư c tính r ng c 3 ngư i khó c thì có 1 ngư i có th ư c h tr b i kính áp tròng l c màu. R t nhi u ngư i ã c d hơn khi văn b n xu t hi n màu s c ch không ch là n n tr ng như thông thư ng. Nhưng m t s ngư i khác l i th y c khó khăn hơn khi eo kính áp tròng do não r i lo n thông
  5. tin. Nhi u ngư i b khó c cũng b mù màu và kính áp tròng cũng có th giúp h . Th l c không b thay i nhưng kh năng phân bi t màu s c s ư cc i thi n. Ch ng mù màu nh hư ng t i 1/10 nam gi i và 1/200 ph n . B nh màng s ng M t nhóm nghiên c u c a H New South Wales (Sydney, Australia) ã dùng các t bào g c t o ra kính áp tròng i u tr ch ng màng s ng. H ã ghép các m u t bào g c t m t c a 3 b nh nhân b màng s ng và nuôi chúng trong kính áp tròng. Và các kính áp tròng có ch a t bào g c s ư c t vào m t trong 3 tu n. Trong th i gian ó, các t bào g c s r i kh i kính áp tròng và b t u hàn g n nh ng t n thương do màng s ng.
  6. B nh Glôcôm và c nhân m t Kính áp tròng có th cung c p các lo i thu c m t cách u n cho m t trong quá trình i u tr các b nh thư ng g p v m t, thay vì nh hay u ng thu c nh kỳ. Nh ng b nh này bao g m khô m t, khi m t không nư c m t, làm chúng b khô; b nh glôcôm, m t b nh mãn tính v i áp l c gia tăng lên c u m t, gây t n thương cho dây th n kinh m t và h u qu là b mù m t; b nh c nhân m t, m t b nh gây m m t. Các nhà khoa h c trư ng H Florida ã phát tri n m t lo i kính áp tròng mà có th phân ph i thu c chính xác trong 1 kho ng th i gian nào ó (trên 1 tu n). Nhà nghiên c u hóa ch t Anuj Chauhan cho bi t, ch kho ng 1-5% ch t thu c vào ư c m t qua ư ng nh và n u thu c thâm nh p vào m ch máu hay
  7. tuy n nư c m t thì có th gây ra nh ng tác d ng ph nghiêm tr ng. Trong khi ó, nh thu c qua kính áp tròng s giúp chuy n ch n li u thu c trong vòng 5-30 ngày liên t c, làm tăng t i 40% hi u qu dùng thu c
Đồng bộ tài khoản