Kinh nghiệm vận động chương trình dự án ODA

Chia sẻ: Dang VIet Chau | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
169
lượt xem
84
download

Kinh nghiệm vận động chương trình dự án ODA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Kinh nghiệm vận động chương trình dự án ODA, Lưu đồ quy trình vận động dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm vận động chương trình dự án ODA

  1. PHẦN II: KINH NGHIỆM VẬN ĐỘNG  CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ODA 1
  2. Vận động nguồn vốn ODA…. các bước cơ bản 2. Tìm hiểu chính sách  1. Xác định nhu cầu & lĩnh vực ưu tiên  của địa phương của nhà tài trợ 3. Đăng ký danh  4. Tiếp xúc và  mục dự án và  vận động nhà tài trợ chuẩn bị đề cương 2
  3. Quy trình vận động chương trình dự án ODA… chi tiết Thủtư ng Chính phủ 13. Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt danh mục tài trợ ớ 7. Nhà tài trợ xem xét Nhà tài trợ thông báo chấ nhậ p n hoặ từ chối tài trợ và c điề chỉnh đề cương u dự án (nế có) u Bộ ngành trung ư ng liên quan 6. Nhận xét và điều chỉnh đề cương dự án ơ , 12. Bộ KHĐT tổng hợp 8. Tổng hợp và yêu cầ u 5. Xem xét danh mụ dự c BộKHĐT 15. Thông báo danh đơn vị chủ quả (UBND n 14. Bộ KHĐT thông báo trình Thủ tướng Chính án, lấy ý kiến củ các bộ a mụ tài tr ợ chính thức c t ỉnh) chỉnh sửa đề cương danh mụ yêu cầu tài trợ c phủ phê duyệt danh mụ c ngành trung ương liên tới cơ quan chủ quản chương trình , dự án theo ý ODA tới nhà tài tr ợ . chương trình dự án vận ki ế cơ quan trung ương, quan. Tham vấn ý kiến (UBND tỉnh) n động nguồn vốn ODA nhà tài trợ củ nhà tài tr ợ a 4. UBND tỉnh xem xét UBND tỉnh Đăng ký bổ sung danh 11. UBND báo cáo Bộ 9. UBND tỉnh thông báo lựa chọn danh mụ các c KHĐT nội dung chỉnh và yêu cầu các sở ngành mục dự án với Bộ chương trình, dự án sửa đề cương, chương liên quan thực hiện điều KHĐT ODA đăng ký với Bộ trình dự án chỉnh đề cương dự án KHĐT Ban KTĐN 2. T ổng hợp, xem xét 3. Xây dựng đề cương danh mụ chương trình, c V ậ động nhà tài trợ n chi tiết dự án trình dự án ODA các ngành UBND tỉnh đăng ký. 10. Chỉnh sửa đề cương dự án, trình UBND tỉnh Sở ban ngành, địa ơng 1. Đăng ký danh mụ c chương trình, dự án vận phư động nguồn vốn ODA 3 ,
  4. Tìm hiểu chính sách & lĩnh vực ưu tiên của nhà  tài trợ NGUỒN THÔNG TIN KẾT QUẢ 1. Đại sứ quán 2. Quỹ phát triển, hỗ trợ 1. Lĩnh vực ưu tiên 3. Cơ  quan  hợp  tác  và  2. Khu vực ưu tiên phát triển 3. Ngân sách chương  4. Thông  tin  từ  Bộ  Kế  trình dự án hoạch và Đầu tư 5. Các  dự  án  ODA  thực  4. Người phụ trách hiện tại các tỉnh có đặc  5. Liên hệ điểm tương tự  6. Theo  dõi  và  tham  dự  các  chương  trình  hợp  tác  giữa  Việt  Nam  và  nước ngoài 7. Tích  cực  tiếp  xúc  với  nhà tài trợ 4
  5. Thẩm định dự án … những vấn đề cần quan  tâm 5
  6. Quy trình thẩm định dự án chung 6
  7. Quản lý, thực hiện chương trình dự án 1. Thành lập ban quản lý dự án 2. Xây dựng cấu trúc tổ chức, quy trình thực hiện dự án 3. Lập kế hoạch và lịch trình dự án 4. Giải phóng mặt bằng và tái định cư 5. Tổ chức đấu thầu dự án 6. Giám sát và theo dõi dự án 7. Báo cáo dự án 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản